Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe

NN 120/2015 (2.11.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2277

Na temelju članka 77. stavka 2. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DODJELJIVANJU IMENA, OZNAKE I JEDINSTVENOG IDENTIFIKACIJSKOG BROJA PLOVILA UNUTARNJE PLOVIDBE

Članak 1.

U Pravilniku o dodjeljivanju imena, oznake i jedinstvenog identifikacijskog broja plovila unutarnje plovidbe (»Narodne novine« broj 56/2012) u članku 6. stavku 2. točki a) dodaje se nova alineja koja glasi:

»RP – radno plovilo.«

Članak 2.

Članak 7. briše se.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. brojka »5« zamjenjuje se brojkom »6«.

Članak 4.

U članku 15. stavku 2. nakon riječi »Upisniku brodova unutarnje plovidbe« zarez i riječi »odnosno, Očevidniku plutajućih objekata« brišu se.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/108

Urroj: 530-03-3-1-15-1

Zagreb, 21. listopada 2015.

Ministar

dr.sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.