Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći

NN 120/2015 (2.11.2015.), Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2281

Na temelju članka 15. stavka 5., članka 16. stavka 2., članka 18. stavka 6., članka 21. stavka 4. i članka 48. stavka 3. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 102/15), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih, donosi

PRAVILNIK

O OBRASCIMA ZA PRIKUPLJANJE HUMANITARNE POMOĆI

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i oblik obrasca za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, sadržaj i oblik obrasca programa rada pravne osobe koja podnosi zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći, sadržaj i oblik obrasca za podnošenje izvješća o provedbi trogodišnjeg programa rada pravne osobe, sadržaj i oblik obrasca izvješća o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći, sadržaj i oblik obrasca za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije, obrasci Plana provođenja humanitarne akcije i Plana korištenja prikupljene humanitarne pomoći, te obrasci Izvješća o provedenoj humanitarnoj akciji.

II. STALNO PRIKUPLJANJE I PRUŽANJE HUMANITARNE POMOĆI OD STRANE NEPROFITNIH PRAVNIH OSOBA

Članak 2.

Zahtjev za izdavanje rješenja kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se na Obrascu broj 1. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Obrazac broj 1. sadrži opće podatke o podnositelju Zahtjeva, podatke o iskustvu podnositelja Zahtjeva u prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći te podatke o svrsi prikupljanja humanitarne pomoći.

Obrazac broj 1. popunjava se u jednom primjerku.

Članak 3.

Neprofitne pravne osobe dužne su uz Zahtjev iz članka 2. ovoga Pravilnika nadležnom uredu državne uprave u županiji, odnosno nadležnom uredu Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležni ured) dostaviti i program rada koji se odnosi na naredne tri godine od dana podnošenja zahtjeva (u daljnjem tekstu: Program) na Obrascu broj 2. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Obrazac broj 2. sadrži podatke o planiranim aktivnostima, ciljanoj skupini korisnika, načinu prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, zemljopisnom području prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći, potrebnim resursima za provedbu planiranih aktivnosti te kriterijima raspodjele humanitarne pomoći.

Obrazac broj 2. popunjava se u dva primjerka, od kojih jedan zadržava pravna osoba, a drugi se dostavlja nadležnom uredu.

Članak 4.

Neprofitne pravne osobe kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći dužne su nadležnom uredu dostaviti Izvješće o provedbi programa rada (u daljnjem tekstu: Izvješće o provedbi programa), na Obrascu broj 3. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Obrazac broj 3. sadrži podatke o provedbi trogodišnjeg programa (godina provedbe, planirane aktivnostima, provedba aktivnosti, obuhvaćena skupina korisnika, korišteni resursi u provedbi aktivnosti i kriterijima raspodjele humanitarne pomoći) te podatke o odstupanju od provedbe planiranih aktivnosti u trogodišnjem programu rada (godina provedbe, popis neprovedenih planiranih aktivnosti i razlozi za neprovođenje aktivnosti).

Obrazac broj 3. popunjava se u dva primjerka, od kojih jedan zadržava pravna osoba, a drugi se dostavlja nadležnom uredu.

Članak 5.

Neprofitne pravne osobe kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći obvezne su voditi evidenciju o ukupno prikupljenoj humanitarnoj pomoći i nadležnom uredu dostavljati izvješća o stalnom prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći na Obrascu broj 4. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Obrazac broj 4. sadrži opće podatke o podnositelju izvješća i podatke o prikupljenoj i pruženoj humanitarnoj pomoći.

Obrazac broj 4. popunjava se u dva primjerka od kojih jedan zadržava podnositelj izvješća, a drugi se dostavlja nadležnom uredu.

III. ORGANIZIRANJE HUMANITARNE AKCIJE OD STRANE NEPROFITNIH I PROFITNIH PRAVNIH, TE FIZIČKIH OSOBA

Članak 6.

Zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenje humanitarne akcije (u daljnjem tekstu: Zahtjev za humanitarnu akciju) podnosi se na Obrascu broj 5. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Obrazac broj 5. sadrži opće podatke o podnositelju Zahtjeva za humanitarnu akciju, podatke o razvrstavanju planirane humanitarne akcije te podatke o očekivanom trajanju humanitarne akcije te ciljanoj skupini korisnika.

Obrazac broj 5. popunjava se u jednom primjerku.

Članak 7.

Organizator humanitarne akcije dužan je uz Zahtjev za humanitarnu akciju dostaviti i Plan provođenja humanitarne akcije (u daljnjem tekstu: Plan), na Obrascu broj 6. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Obrazac broj 6. sadrži podatke o nazivu i cilju organiziranja humanitarne akcije, planiranim aktivnostima, zemljopisnom području na kojem će se provoditi humanitarna akcija, načinu prikupljanja humanitarne pomoći i planiranim troškovima organiziranja humanitarne akcije.

Obrazac broj 6. popunjava se u dva primjerka, od kojih jedan zadržava pravna osoba, a drugi se dostavlja nadležnom uredu.

Članak 8.

Organizator humanitarne akcije dužan je uz Zahtjev za humanitarnu akciju dostaviti i Plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći (u daljnjem tekstu: Plan korištenja), na Obrascu broj 7. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Plan iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o nazivu humanitarne akcije, planu korištenja prikupljene humanitarne pomoći i kriterijima raspodjele humanitarne pomoći.

Obrazac broj 7. popunjava se u dva primjerka, od kojih jedan zadržava pravna osoba, a drugi se dostavlja nadležnom uredu.

Članak 9.

Pravne i fizičke osobe kojima je izdano rješenje o odobrenju provođenja humanitarne akcije dužne su nadležnom uredu dostavljati izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji na Obrascu broj 8. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Obrazac broj 8. sadrži opće podatke o podnositelju izvješća, podatke o provedenoj humanitarnoj akciji, podatke o upravljanju humanitarnom pomoći nakon završetka humanitarne akcije, te navodi obvezne priloge koji se dostavljaju uz Izvješće.

Obrazac broj 8. popunjava se u dva primjerka od kojih jedan zadržava pravna, odnosno fizička osoba, a drugi se dostavlja nadležnom uredu.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencije o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 144/11).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/25

Urbroj: 519-03-2-3/2-15-1

Zagreb, 2. studenoga 2015.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i

ministrica socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.


Obrazac broj 1. – Obrazac broj 8.

120 02.11.2015 Pravilnik o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći