Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći

NN 120/2015 (2.11.2015.), Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2283

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 102/15), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA EVIDENCIJE HUMANITARNE POMOĆI

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se sadržaj i način vođenje evidencije o neprofitnim pravnim osobama kojima je izdano rješenje o odobrenju stalnog prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći te evidencije izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarne akcije, koje vodi ministarstvo nadležno socijalnu skrb i nadležni ured državne uprave u županiji odnosno nadležni ured Grada Zagreba (u daljnjem tekstu: nadležni ured).

Članak 2.

Nadležni ured obvezan je voditi evidenciju neprofitnih pravnih osoba kojima je na području njegove nadležnosti izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na Obrascu broj 1. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Obrazac broj 1. sadrži podatke o pravnoj osobi kojoj je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i to: naziv, adresu, registarski broj, OIB, podatke o odgovornoj osobi, adresu elektronske pošte, kao i podatke o izdanom rješenju i to: datum izdavanja, KLASU i URBROJ.

Obrazac broj 1. popunjava se u dva primjerka, od kojih jedan zadržava nadležni ured, a drugi se dostavlja ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb.

Članak 3.

Nadležni ured dužan je voditi evidenciju izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarne akcije, na Obrascu broj 2. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Obrazac broj 2. sadrži podatke o osobi kojoj je izdano rješenje kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije i to za pravnu osobu: naziv, adresu, registarski broj, OIB, podatke o odgovornoj osobi te adresu elektronske pošte a za fizičku osobu: ime i prezime, adresu, OIB, te adresu elektronske pošte. Obrazac sadrži i podatke o humanitarnoj akciji i to: naziv, evidencijsku oznaku i oznaku vrste humanitarne akcije, te podatke o rješenju kojim je odobreno organiziranje humanitarne akcije.

Obrazac broj 2. popunjava se u dva primjerka, od kojih jedan zadržava nadležni ured, a drugi se dostavlja ministarstvu nadležnom za socijalnu skrb.

Članak 4.

Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb dužno je voditi evidenciju neprofitnih pravnih osoba za područje Republike Hrvatske kojima je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći na Obrascu broj 3. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Obrazac broj 3. sadrži podatke o pravnoj osobi kojoj je izdano rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći i to: naziv, adresu, registarski broj, OIB, te podatke o izdanom rješenju i to: datum izdavanja, KLASA i URBROJ.

Članak 5.

Ministarstvo nadležno za socijalnu skrb dužno je voditi evidenciju izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarne akcije na Obrascu broj 4. koji čini sastavni dio ovoga Pravilnika.

Obrazac broj 4. sadrži podatke o pravnoj osobi (naziv, adresa, registarski broj, OIB) odnosno podatke o fizičkoj osobi (ime i prezime, adresa, OIB) kojoj je izdano rješenje kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije, podatke o humanitarnoj akciji (naziv, evidencijska oznaka i oznaka vrste humanitarne akcije), te podatke o rješenju kojim je odobreno organiziranje humanitarne akcije i to: datum izdavanja, KLASA i URBROJ).

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obrascima i načinu vođenja evidencije o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 144/11).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/27

Urbroj: 519-03-2-3/2-15-1

Zagrebu, 2. studenoga 2015.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i

ministrica socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.

Obrazac broj 1. – Obrazac broj 4.

120 02.11.2015 Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći 120 02.11.2015 Pravilnik o načinu vođenja evidencije humanitarne pomoći