Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad

NN 120/2015 (2.11.2015.), Pravilnik o Državnoj nagradi za humanitarni rad

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2284

Na temelju članka 58. Zakona o humanitarnoj pomoći (»Narodne novine« broj 102/15), potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih, donosi

PRAVILNIK

O DRŽAVNOJ NAGRADI ZA HUMANITARNI RAD

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za dodjelu Državne nagrade za humanitarni rad (u daljnjem tekstu: Nagrada), uređuje se postupak za dodjelu Nagrade, izgled povelje, način rada Odbora za dodjelu državne nagrade za humanitarni rad (u daljnjem tekstu: Odbor) te druga pitanja u svezi s Nagradom.

Članak 2.

Odbor dodjeljuje Nagradu kao godišnju nagradu i nagradu za životno djelo.

Članak 3.

Godišnja nagrada dodjeljuje se fizičkoj ili pravnoj osobi, pod uvjetom da su:

– postigli iznimna postignuća u području humanitarnog rada,

– ostvarili rezultate u području humanitarnog rada, a koji su realizirani ili predstavljeni u tekućoj godini i

– uzorni pojedinci, odnosno pravne osobe, prepoznatljivi u zajednici po svojim humanitarnim aktivnostima.

Članak 4.

Nagrada za životno djelo dodjeljuje se pojedincu – fizičkoj osobi, pod uvjetom da je:

– doprinio razvoju i unapređenju humanitarnog rada u duljem razdoblju, tijekom profesionalne karijere ili dobrovoljnog, neposrednog sudjelovanja u humanitarnim aktivnostima,

– označio vrijeme u kojem je djelovao, a njegova djela i ostvarenja ostaju trajno dobro Republike Hrvatske i

– javno prepoznatljiv i priznat, a njegov uspjeh i postignuća na polju humanitarnog rada imaju trajnu vrijednost.

Članak 5.

Postupak za dodjelu Nagrade na prijedlog Odbora pokreće svake godine ministarstvo nadležno za socijalnu skrb raspisivanjem javnog Poziva za prijavu kandidata/kandidatkinja za dodjelu Nagrade (u daljnjem tekstu: Poziv).

Poziv iz stavka 1. ovoga članka raspisuje se najkasnije do 1. listopada za tekuću godinu i objavljuje se u javnim glasilima, odnosno na internetskoj stranici ministarstva nadležnog za socijalnu skrb.

U pozivu se utvrđuje predmet poziva, vrsta i sadržaj Nagrade, objavljuju se pravila za prijavu i način prijave na poziv, te način procjene prijava i donošenje odluke o dodjeli Nagrade.

Poziv iz stavka 1. ovoga članka mora biti otvoren najmanje petnaest dana od dana objave.

Po završetku poziva sva zaprimljena dokumentacija prosljeđuje se Oboru u roku od sedam dana.

Članak 6.

Podnositelji prijava na Poziv iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika mogu biti tijela državne uprave, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, neprofitne i profitne pravne osobe, te fizičke osobe.

Članak 7.

Kandidati za Nagradu iz članka 1. ovoga Pravilnika mogu biti fizičke i pravne osobe koje udovoljavaju kriterijima utvrđenim u javnom pozivu iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika te uvjetima iz članka 3. i 4. ovoga Pravilnika.

U javnom pozivu iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika Odbor može odrediti i posebne kriterije za svaku godinu u kojoj se Nagrada dodjeljuje.

Članak 8.

Prijedlozi za dodjelu Nagrade podnose se na propisanim obrascima, koji zajedno s ostalom obveznom dokumentacijom navedenom u javnom pozivu iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, čine cjelovitu prijavnu dokumentaciju.

Članak 9.

Prijedlog za dodjelu Nagrade iz članka 8. ovoga Pravilnika, mora sadržavati:

– opće podatke o podnositelju prijedloga – fizičkoj ili pravnoj osobi,

– podatke o fizičkoj osobi, odnosno podatke o pravnoj osobi kandidatu za dodjelu Nagrade,

– životopis fizičke osobe, odnosno podatke o aktivnostima pravne osobe kandidatu za dodjelu Nagrade,

– suglasnost fizičke odnosno pravne osobe kandidata za sudjelovanje u postupku kandidiranja za dodjelu Nagrade,

– najmanje jednu preporuku fizičke osobe, odnosno preporuku pravne osobe za dodjelu Nagrade,

– dokumentaciju iz koje je razvidna uspješnost djelovanja fizičke osobe, odnosno uspješnost pravne osobe koja se predlaže za Nagradu.

Članak 10.

Ako prijedlog iz članka 9. ovoga Pravilnika nije potpun ili ne sadrži dovoljno elemenata za odlučivanje, Odbor može tijekom postupka pregleda i procjenjivanja zaprimljenih prijava na raspisani javni poziv iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika, od podnositelja prijedloga zatražiti objašnjenje ili dopunu prijedloga u određenom roku.

Ako podnositelj prijedloga u roku iz stavka 1. ovoga članka ne dostavi traženo objašnjenje ili ne dopuni prijedlog, Odbor neće prijedlog uzeti u razmatranje.

Članak 11.

Odluku o dodjeli Nagrade donosi Odbor na sjednici, javnim glasovanjem.

Odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovine članova Odbora.

Članak 12.

Nagrada iz članka 1. ovoga Pravilnika dodjeljuje se na svečanoj sjednici Odbora koja se održava na dan ljudskih prava, 10. prosinca.

Članak 13.

Nagrada se dodjeljuje u obliku povelje i u novcu.

Izgled povelje odredit će Odbor prema idejnom rješenju pribavljenom na temelju javnog natječaja.

Sredstva za pripremu postupka i dodjelu Nagrade svake godine utvrđuje Odbor, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za socijalnu skrb.

Članak 14.

Stručnu i administrativnu podršku Odboru pruža ministarstvo nadležno za socijalnu skrb.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika, prestaje važiti Pravilnik o državnoj nagradi za humanitarni rad (»Narodne novine« broj 144/11).

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/28

Urbroj: 519-03-2-3/2-15-1

Zagreb, 2. studenoga 2015.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i

ministrica socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.