Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja

NN 121/2015 (4.11.2015.), Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

2292

Na temelju članka 16. stavka 3. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14), potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O USTROJAVANJU, SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SREDIŠNJE ELEKTRONIČKE BAZE RAZVOJNIH PROJEKATA I RAZVOJNIH POKAZATELJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje ustrojavanje te sadržaj i vođenje središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja (u nastavku teksta: Baza), utvrđuju se obveznici upisa projekata i pokazatelja u Bazu, vlasništvo nad Bazom, način unosa podataka u Bazu te vrste podataka koji se unose u Bazu.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) baza je zbirka podataka o razvojnim projektima i razvojnim pokazateljima uređena prema određenom sustavu i metodi u skladu s odredbama Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (u nastavku teksta: Zakon) i ovoga Pravilnika.

2) javnopravno tijelo – tijelo državne uprave, drugo državno tijelo, tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravna osoba koja ima javne ovlasti.

3) korisnik projekta je pravna osoba koja je odgovorna osigurati nesmetanu i pravovaljanu provedbu razvojnog projekta.

4) nositelj projekta je javnopravno tijelo formalno odgovorno za pripremu, ugovaranje i provedbu projekta.

5) odgovorno tijelo je nacionalno tijelo sa sektorskom nadležnošću zaduženo za kontrolu pripreme, provedbe i trošenja financijskih sredstava u okviru razvojnog projekta koji se (su)financiraju iz nacionalnih javnih izvora i/ili Fondova Europske unije i/ili drugih izvora financiranja.

6) ovlašteni unositelji podataka (u nastavku teksta: OUP) u Bazu su regionalni koordinatori upisani u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija, ministarstvo nadležno za regionalni razvoj (u nastavku teksta: Ministarstvo) i njegovo provedbeno tijelo te druga ministarstva i njihova provedbena tijela (u nastavku teksta: Središnja tijela i njihove agencije).

7) projekt-kandidat za (su)financiranje je projekt za kojeg Ministarstvo i/ili provedbeno tijelo Ministarstva, druga Središnja tijela i njihove agencije utvrde da je izgledni kandidat za (su)financiranje iz nacionalnih javnih izvora i/ili fondova Europske unije i/ili drugih izvora financiranja.

8) razvojni ciljevi su rješenja za identificirane ključne razvojne probleme, čije ostvarenje je realno, mjerljivo i vremenski moguće.

9) razvojni pokazatelji su kvantitativni i kvalitativni podaci koji omogućuju praćenje, izvještavanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenih razvojnih ciljeva.

10) razvojni projekti su projekti izgradnje i/ili obnove komunalne, gospodarske, energetske, društvene i druge potporne infrastrukture za razvoj, izgradnju i/ili jačanje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i drugih institucija, jačanje i izgradnju društvenog kapitala te gospodarski i drugi projekti kojima se pridonosi regionalnom razvoju i jačanju regionalne konkurentnosti.

II. SVRHA BAZE

Članak 3.

(1) Baza se ustrojava radi učinkovitijeg planiranja, provedbe i praćenja provedbe politike regionalnog razvoja.

(2) U Bazu se unose podaci o razvojnim projektima korisnika i/ili nositelja javnopravnih tijela te njihovi razvojni pokazatelji.

(3) U Bazu se unose podaci o razvojnim projektima od projektne ideje do završetka projekta.

Članak 4.

(1) Ministarstvo osniva Bazu, nadležno je za vođenje Baze te raspolaže svim pravima koja iz toga proizlaze.

(2) Ministarstvo je vlasnik podataka u Bazi te ima uvid u cjelokupnu Bazu, utvrđuje pojedine razine ovlaštenja (ograničenja) drugim korisnicima te je nadležno za dodjelu i oduzimanje ovlasti pojedinim korisnicima.

III. OVLAŠTENI UNOSITELJI PODATAKA

Članak 5.

Unos podataka u Bazu obavljaju OUP, odnosno za to ovlaštene osobe OUP-a.

Članak 6.

(1) OUP može poduzeti sve radnje u okviru svojeg ovlaštenja koje su neophodne za pristup sadržaju Baze i njezino redovito korištenje.

(2) Ako je OUP ovlašten za korištenje samo dijela Baze, dopušteno je reproduciranje i obrada samo tog dijela.

Članak 7.

(1) OUP-i sa svim podacima moraju postupati nepristrano, objektivno i profesionalno.

(2) Svaki OUP dužan je na zahtjev Ministarstva dostaviti popis ovlaštenih osoba za pristup Bazi.

(3) U slučaju promjene ovlaštenih osoba unutar OUP-a potrebno je obavijestiti Ministarstvo u roku 15 dana od dana nastanka promjene.

(4) Ministarstvo vodi popis OUP-a te ga objavljuje na službenim internetskim stranicama Ministarstva.

(5) Popis OUP-a ažurira se po potrebi, najmanje jednom godišnje.

IV. UNOS PODATAKA

Članak 8.

(1) Svakoj ovlaštenoj osobi unutar OUP-a Ministarstvo dodjeljuje pristupne podatke kojima se prijavljuje u Bazu. Postupanje s pristupnim podacima je detaljno opisano u Priručniku za korištenje Baze.

(2) Svakom OUP-u treba biti omogućen nesmetani i sustavni unos podataka u Bazu.

(3) Unos podataka obavlja se putem računala upisom u predviđene obrasce, na temelju Priručnika za korištenje Baze, propisanim redoslijedom i načinom.

(4) Izmjena i/ili ažuriranje podataka o projektu unesenom u Bazu obavlja se po potrebi, a najmanje po isteku godine dana od posljednjeg unosa podataka o projektu.

(5) Ukoliko nositelj projekta ne dostavi podatke za ažuriranje projekta u Bazi u propisanom razdoblju u skladu sa stavkom 4. ovoga članka OUP je dužan kontaktirati nositelja projekta sa zahtjevom za ažuriranje.

(6) Rok za unos i ažuriranje podataka od strane OUP-a je 10 dana od dana zaprimanja zahtjeva za unos i/ili ažuriranje projekta u Bazi.

(7) Podaci koji se dostavljaju OUP-u se smatraju povjerljivim podacima. OUP je dužan pružati povratne informacije nositelju projekta o obavljenom unosu i/ili ažuriranju podataka.

(8) Svaka ovlaštena osoba OUP-a iz stavka 1. ovoga članka mora potpisati Izjavu o povjerljivosti.

Članak 9.

(1) Ovlaštene osobe OUP-a iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika obvezne su se osposobiti za korištenje Baze. Osposobljavanje će organizirati Ministarstvo.

(2) O provedenom osposobljavanju iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo izdaje potvrde.

Članak 10.

(1) U Bazu se unose podaci o projektima neovisno o fazi u kojoj se nalaze.

(2) Svaki projekt iz stavka 1. ovog članka prilikom prvog unosa u Bazu dobiva svoju identifikacijsku oznaku projekta, koja je jedinstvena i nepromjenjiva u svim fazama projekta.

(3) Projekt koji je unesen u Bazu ne može se ukloniti iz Baze već ostaje u njoj trajno pohranjen.

Članak 11.

(1) Svaki spremljeni unos, izmjena ili brisanje ostaju trajno zapisani u Bazi na način da se bilježi unos, odnosno izmjena, brisanje zajedno s datumom i vremenom spremanja te identifikacijskim podacima ovlaštene osobe koja unosi, izmjenjuje ili briše podatak.

(2) Baza omogućava pregled povijesnosti zabilježenih unosa odnosno izmjena ili brisanja.

V. RAZINE OVLAŠTENJA

Članak 12.

(1) Pristup Bazi može biti ograničen i neograničen, ovisno o ovlaštenju koje dobije pojedini OUP.

(2) Ovlaštenje za korištenje Baze Ministarstvo dodjeljuje ovisno o sektoru i/ili teritoriju (županija) na kojem se projekt provodi te se razlikuje pet razina ovlaštenja.

(3) Prava i ovlasti OUP-a pojedinih razina bit će detaljno razrađeni u Priručniku za korištenje Baze.

Članak 13.

(1) Razina 1. ovlaštenja dodjeljuje se regionalnim koordinatorima upisanim u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija.

(2) Razina 2. ovlaštenja dodjeljuje se Središnjim tijelima i njihovim agencijama.

(3) Razina 3. ovlaštenja dodjeljuje se provedbenom tijelu Ministarstva.

(4) Razina 4. ovlaštenja dodjeljuje se Ministarstvu.

(5) Razina 5. ovlaštenja dodjeljuje se administratoru Baze.

Članak 14.

Razina 1. ovlaštenja obuhvaća:

– teritorijalno ograničen pristup

– uvid u sve projekte s područja županije za koju su nadležni

– kreiranje, mijenjanje i/ili ažuriranje projekata s područja županije za koju su nadležni, osim grupe opći podaci kandidata za sufinanciranje i financijski podaci o potencijalnim izvorima i iznosima sufinanciranja

– mogućnost obrade i analize svih podataka, projekata i razvojnih pokazatelja iz županije za koju su nadležni.

Članak 15.

Razina 2. ovlaštenja obuhvaća:

– sektorski ograničen pristup

– uvid u sve projekte iz sektora za koje su nadležni

– kreiranje, mijenjanje i/ili ažuriranje svih projekata čiji su nositelji

– da kao odgovorno tijelo projektu mogu dodijeliti status projekta – kandidata za (su)financiranje te po dodjeli statusa mogu kreirati, mijenjati i/ili ažurirati grupe opći podaci kandidata za sufinanciranje i financijski podaci o potencijalnim izvorima i iznosima sufinanciranja projekta – kandidata za (su)financiranje

– mogućnost obrade i analize svih podataka, projekata i razvojnih pokazatelja iz njihovog sektora.

Članak 16.

Razina 3. ovlaštenja obuhvaća:

– uvid u sve projekte koji se nalaze u Bazi

– kreiranje, mijenjanje i/ili ažuriranje svih projekata čiji je nositelj

– da kao odgovorno tijelo projektu može dodijeliti status projekta – kandidata za (su)financiranje te po dodjeli statusa može kreirati, mijenjati i/ili ažurirati grupe opći podaci kandidata za sufinanciranje i financijski podaci o potencijalnim izvorima i iznosima sufinanciranja projekta – kandidata za (su)financiranje

– mogućnost obrade i analize svih podataka, projekata i razvojnih pokazatelja.

Članak 17.

Razina 4. ovlaštenja obuhvaća:

– uvid u sve projekte koji se nalaze u Bazi

– kreiranje, mijenjanje i/ili ažuriranje svih projekata čiji je nositelj

– da kao odgovorno tijelo projektu može dodijeliti status projekta – kandidata za (su)financiranje te po dodjeli statusa može kreirati, mijenjati i/ili ažurirati grupe opći podaci kandidata za sufinanciranje i financijski podaci o potencijalnim izvorima i iznosima sufinanciranja projekta – kandidata za (su)financiranje

– kreiranje, mijenjanje i/ili ažuriranje regionalnih projekata iz članka 19. točke c) ovoga Pravilnika.

– mogućnost obrade i analize svih podataka, projekata i razvojnih pokazatelja.

Članak 18.

Razina 5. ovlaštenja obuhvaća:

– mogućnost administriranja Baze, korisnika, dodjeljivanja prava, ažuriranja šifrarnika i predefiniranih polja za unos.

VI. VRSTE RAZVOJNIH PROJEKATA

Članak 19.

U smislu ovog Pravilnika prema teritorijalnom obuhvatu i značaju (razini), razvojni projekti se dijele na:

a) lokalne

b) županijske

c) regionalne

d) nacionalne.

Članak 20.

(1) Lokalni projekti iz članka 19. točke a) ovog Pravilnika su projekti koji imaju značenje i utjecaj na razvoj jedne ili više jedinica lokalne samouprave, a nisu utvrđeni kao županijski projekti.

(2) Županijski projekti iz članka 19. točke b) ovog Pravilnika su projekti koji imaju značenje i utjecaj na razvoj jedne ili više jedinica regionalne (područne) samouprave, utvrđeni su od strane župana i/ili županijskog partnerskog vijeća, a nisu prepoznati kao regionalni projekti u skladu sa stavkom 3. ovog članka.

(3) Regionalni projekti iz članka 19. točke c) ovog Pravilnika su projekti koji imaju značenje i utjecaj na razvoj statističke regije, utvrđeni su na partnerskom vijeću statističke regije, a nisu utvrđeni kao nacionalni projekti.

(4) Nacionalni projekti iz članka 19. točke d) ovog Pravilnika su projekti od nacionalne važnosti koje je utvrdila Vlada Republike Hrvatske, na prijedlog resornog ministarstva.

Članak 21.

Razvojni projekti u Bazi dodatno se razvrstavaju prema sektorima, izvorima financiranja i vrstama projekta.

VII. RAZVOJNI POKAZATELJI

Članak 22.

(1) Razvojni pokazatelji su kvantitativni i kvalitativni podaci koji omogućuju praćenje, izvještavanje i vrednovanje uspješnosti u postizanju utvrđenih razvojnih ciljeva kojima se doprinosi provedbom projekta.

(2) Razvojni pokazatelji kategorizirani su u Bazi prema sektoru.

VIII. GRUPE PODATAKA

Članak 23.

(1) Podaci za razvojne projekte u Bazi iz članka 19. svrstavaju se u sljedeće grupe:

a) opći podaci

b) subjekti

c) financiranje projekta

d) posebni podaci

e) javna nabava

f) dokumenti

Za projekte-kandidate za sufinanciranje, postoje i dodatne grupe:

a) opći podaci kandidata za sufinanciranje

b) financijski podaci o potencijalnim izvorima i iznosima sufinanciranja.

(2) Podaci za razvojne pokazatelje iz članka 19. u Bazi svrstavaju se u sljedeću grupu:

a) naziv i opis razvojnog pokazatelja

(3) Svaka grupa podataka iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka može sadržavati nekoliko podgrupa.

(4) Opis svake grupe i podgrupe podataka detaljno će se razraditi u Priručniku za korištenje Baze.

IX. KLASIFIKACIJA PODATAKA PREMA DOSTUPNOSTI

Članak 24.

(1) Za potrebe ovog Pravilnika, podaci u Bazi klasificiraju se kao javni ili povjerljivi.

(2) Javnim podacima smatraju se: naziv korisnika, lokacija projekta, teritorijalni obuhvat i značaj (razina), sektor, procijenjena vrijednost i status projekta.

(3) Povjerljivim podacima smatraju se svi ostali podaci.

(4) Javni podaci iz Baze se objavljuju kvartalno, putem internet stranica Ministarstva.

(5) U slučaju zahtjeva za objavom povjerljivih podataka, pri donošenju odluke o njihovoj objavi primjenjivat će se važeći propisi o postupanju s povjerljivim podacima.

X. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Priručnik za korištenje Baze iz članka 8. stavka 1. ovoga Pravilnika donijet će ministar nadležan za poslove regionalnog razvoja u roku šest mjeseci od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 26.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 30. lipnja 2016.

Klasa: 011-01/15-02/5

Urbroj: 538-06-1-2/011-15-4

Zagreb, 22. listopada 2015.

Potpredsjednik
Vlade Republike Hrvatske
i ministar regionalnoga razvoja
i fondova Europske unije
prof. dr. sc. Branko Grčić, v. r.

121 04.11.2015 Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja 121 04.11.2015 Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja 121 04.11.2015 Pravilnik o ustrojavanju, sadržaju i načinu vođenja središnje elektroničke baze razvojnih projekata i razvojnih pokazatelja