Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora

NN 121/2015 (4.11.2015.), Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

2293

Na temelju članka 26. stavka 10. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14), potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI POSTUPKA AKREDITACIJE REGIONALNIH KOORDINATORA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom pobliže određuju kriteriji za procjenu sposobnosti i način provođenja postupka za utvrđivanje sposobnosti regionalnih koordinatora za obavljanje poslova od općeg gospodarskog interesa, provedbu edukacije regionalnih koordinatora te način međusobne komunikacije.

II. PROCJENA SPOSOBNOSTI REGIONALNIH KOORDINATORA

Tijelo nadležno za provedbu akreditacijskog postupka

Članak 2.

(1) Tijelo nadležno za provedbu akreditacijskog postupka (u daljnjem tekstu: Tijelo) provodi procjenu sposobnosti (u daljnjem tekstu: akreditacijski postupak) regionalnih koordinatora za obavljanje poslova od općeg gospodarskog interesa po primitku zahtjeva ministarstva nadležnog za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

(2) Tijelo provodi akreditacijski postupak sukladno Programu za osiguranje kvalitete rada regionalnih koordinatora (u daljnjem tekstu: Program), koji se objavljuje na službenim internetskim stranicama Tijela.

(3) Procjena Tijela može biti pozitivna, negativna ili uvjetna i ovisi o nalazu neovisnog vanjskog procjenitelja (revizora).

Kriteriji za procjenu sposobnosti

Članak 3.

(1) Tijelo procjenjuje sposobnost regionalnih koordinatora za obavljanje poslova od općeg gospodarskog interesa na temelju sljedećih kriterija:

a) broja zaposlenih te plana budućeg zapošljavanja

b) plana edukacije

c) uvida u dužnosti i poslove regionalnog koordinatora te sustav upravljanja osjetljivim radnim mjestima

d) mogućnosti sukoba interesa

e) postojanja formalne uspostava sustava odgovornosti, nadležnosti, prenesenih ovlasti i svih nužnih povezanih ovlasti za zadatke i radna mjesta u unutarnjem ustroju

f) objektivnog određivanja visine i iznosa sredstava i njihove dodjele u odnosu na ciljeve

g) postupaka pohrane dokumentacije

h) računovodstvenih postupaka

i) osiguranja kontinuiteta izvršenja poslova

j) jasne segregacije poslova od općeg gospodarskog interesa od poslova koje regionalni koordinatori obavljaju na slobodnom tržištu i to na način da budu organizacijski odvojeni te da se za njih vodi zasebno računovodstvo.

(2) Prilikom ocjenjivanja kriterija iz stavka 1. ovoga članka Tijelo primjenjuje odredbe Programa za osiguranje kvalitete rada regionalnih koordinatora.

Primjena pozitivnih propisa

Članak 4.

Regionalni koordinatori dužni su poslovati prema pozitivnim pravnim propisima Republike Hrvatske vodeći računa o postupanju u skladu s pravilima tržišnog natjecanja i državnim potporama uključujući potpore male vrijednosti.

Postupak akreditacije

Članak 5.

(1) Tijelo pokreće postupak akreditacije po primitku zahtjeva iz članka 2. stavak 1. ovog Pravilnika.

(2) Rok od 60 dana iz članka 26. stavak 4. Zakona počinje teći danom dostavljanja zahtjeva iz članka 2. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Tijelo može zatražiti od regionalnog koordinatora dodatnu dokumentaciju kada ocijeni da je ista potrebna za procjenu sposobnosti i ocjenu zadovoljenja kriterija iz Programa.

(4) Tijelo je dužno osigurati neovisno vanjsko mišljenje procjene sposobnosti regionalnih koordinatora u skladu s važećim propisima o javnoj nabavi.

(5) Tijelo će u roku od 60 dana od pokretanja akreditacijskog postupka dostaviti Ministarstvu obrazloženu procjenu sposobnosti regionalnih koordinatora za učinkovito obavljanje poslova iz članka 25. stavak 1. Zakona.

Članak 6.

(1) Postupak akreditacije smatra se završenim nakon što Ministarstvo, na temelju procjene Tijela, u roku od 30 dana od primitka procjene donese rješenje o statusu regionalnog koordinatora.

(2) Ministarstvo će po izdavanju rješenja iz stavka 1. ovoga članka upisati regionalnog koordinatora u Upisnik regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija.

III. PREISPITIVANJE AKREDITACIJE

Članak 7.

(1) Regionalni koordinatori dužni su obavijestiti Ministarstvo o svim značajnim promjenama koje utječu ili bi mogle utjecati na sposobnost obavljanja djelatnosti od općeg gospodarskog interesa.

(2) U slučaju da Ministarstvo i/ili Tijelo ima saznanja da regionalni koordinator više ne udovoljava kriterijima propisanim Zakonom, ovim Pravilnikom i Programom, Ministarstvo će izvijestiti određenog regionalnog koordinatora i nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovog članka Ministarstvo će zatražiti od Tijela pokretanje postupka preispitivanja akreditacije.

IV. EDUKACIJA

Članak 8.

(1) Tijelo će organizirati sustavnu obuku regionalnih koordinatora upisanih u Upisnik vezanu uz obavljanje djelatnosti od općeg gospodarskog interesa, u skladu s godišnjim planom edukacije regionalnih koordinatora.

(2) Godišnji plan edukacije iz stavka 1. ovoga članka izrađuje Tijelo na temelju iskazanih potreba regionalnih koordinatora.

(3) O provedenim edukacijama Tijelo je obvezno voditi evidencije te izdavati potvrde.

V. KOMUNIKACIJA

Članak 9.

(1) Ministarstvo će u suradnji s Tijelom organizirati polugodišnje konzultacije s regionalnim koordinatorima, u svrhu organiziranja i praćenja obavljanja poslova iz članka 25. stavak 1. Zakona.

(2) Ministarstvo i Tijelo će odrediti osobe ovlaštene za kontakt s regionalnim koordinatorima upisanim u Upisnik te podatke o ovlaštenim osobama dostaviti regionalnim koordinatorima.

(3) Ministarstvo i Tijelo će redovito na službenim internetskim stranicama objavljivati informacije relevantne za regionalne koordinatore, pripremati odgovarajuće tiskane materijale te upute za njihov rad i usavršavanje.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016.

Klasa: 011-01/15-02/7

Urbroj: 538-01/0013-15-15

Zagreb, 22. listopada 2015.

Potpredsjednik

Vlade Republike Hrvatske

i ministar regionalnoga razvoja

i fondova Europske unije

prof. dr. sc. Branko Grčić, v. r.

121 04.11.2015 Pravilnik o provedbi postupka akreditacije regionalnih koordinatora