Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija

NN 121/2015 (4.11.2015.), Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE

2294

Na temelju članka 31. stavak 2. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/14), potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske i ministar regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O UPISNIKU REGIONALNIH KOORDINATORA I LOKALNIH RAZVOJNIH AGENCIJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja Upisnika regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (u daljnjem tekstu: Upisnik), uvjeti za upis u Upisnik, postupak upisa, brisanje iz Upisnika te obrasci koji se koriste u vođenju Upisnika.

II. NADLEŽNOST ZA USTROJAVANJE I VOĐENJE UPISNIKA

Članak 2.

Upisnik vodi ministarstvo nadležno za regionalni razvoj (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).

III. UVJETI ZA UPIS U UPISNIK

Regionalni koordinatori

Članak 3.

(1) U Upisnik se kao regionalni koordinatori upisuju:

a) upravna tijela županija, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba, ustrojena za obavljanje poslova koordinacije i poticanja regionalnog razvoja u skladu s posebnim propisom;

b) regionalne razvojne agencije, osnovane kao javne ustanove odnosno trgovačka društva.

(2) Osnivač regionalnog koordinatora koji se upisuje u Upisnik je jedinica područne (regionalne) samouprave, a suosnivači mogu biti jedinice lokalne samouprave te druga javnopravna tijela s područja županije.

(3) Za regionalnog koordinatora na razini županije odnosno Grada Zagreba može biti određeno samo jedno upravno tijelo, javna ustanova ili trgovačko društvo.

Lokalne razvojne agencije

Članak 4.

(1) U Upisnik se može upisati i lokalna razvojna agencija ili lokalna akcijska grupa (LAG) kada za potrebe jedinice lokalne samouprave obavlja poslove koordinacije i poticanja lokalnog razvoja (u daljnjem tekstu: lokalna razvojna agencija).

(2) Za područje jedinice lokalne samouprave u Upisnik može biti upisana samo jedna lokalna razvojna agencija.

IV. POSTUPAK UPISA

Članak 5.

(1) Županija odnosno Grad Zagreb ili jedinica lokalne samouprave (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva) podnosi zahtjev za upis u Upisnik na propisanom obrascu (Prilog 1 ovog Pravilnika), koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(2) Uz popunjeni obrazac zahtjeva za upis u Upisnik podnositelj zahtjeva obavezno dostavlja:

a) akt kojim je ustrojen regionalni koordinator ili lokalna razvojna agencija

b) opis svih poslova

c) organigram cjelokupne organizacijske strukture uz posebno naznačene organizacijske cjeline koje obavljaju poslove od općeg gospodarskog interesa

d) podatke o broju zaposlenih, stupnju njihova obrazovanja, struci, godinama radnog iskustva, uz poseban naglasak na podatke o zaposlenicima koji obavljaju poslove od općeg gospodarskog interesa

e) ime i prezime, OIB te funkcija odgovorne osobe

f) ime i prezime kontakt osobe

g) potpisanu izjavu čelnika tijela podnositelja zahtjeva.

(3) Sadržaj izjave iz stavka 2. točke g) ovog članka naveden je u Prilogu 2, koji je sastavni dio ovog Pravilnika.

(4) U slučaju da uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nije dostavljena dokumentacija iz stavka 2. ovoga članka, Ministarstvo će pozvati podnositelja zahtjeva da dostavi odnosno upotpuni zahtjev u roku od 15 dana.

(5) Ministarstvo će u roku od 30 dana od dostavljanja uredne dokumentacije zatražiti od Tijela nadležnog za provedbu akreditacijskog postupka (u daljnjem tekstu: Tijelo) da započne postupak procjene sposobnosti (akreditacijski postupak) regionalnih koordinatora za obavljanje poslova od općeg gospodarskog interesa.

(6) Ministarstvo upisuje regionalnog koordinatora u Upisnik nakon izdavanja rješenja o statusu regionalnog koordinatora.

(7) Ministarstvo upisuje lokalnu razvojnu agenciju u Upisnik nakon što utvrdi da je dokumentacija iz stavka 2. ovog članka uredna i potpuna.

V. POTVRDA O UPISU U UPISNIK

Članak 6.

O izvršenom upisu u Upisnik Ministarstvo dostavlja potvrdu podnositelju zahtjeva i regionalnom koordinatoru odnosno lokalnoj razvojnoj agenciji.

VI. BRISANJE IZ UPISNIKA

Članak 7.

Ministarstvo će izbrisati iz Upisnika regionalnog koordinatora odnosno lokalnu razvojnu agenciju u slučaju:

a) donošenja rješenja o dodjeli statusa regionalnog koordinatora drugom regionalnom koordinatoru s područja iste županije odnosno Grada Zagreba, odnosno o dodjeli statusa drugoj lokalnoj razvojnoj agenciji s područja iste jedinice lokalne samouprave;

b) donošenja rješenja o oduzimanju statusa regionalnog koordinatora nakon preispitivanja akreditacije regionalnog koordinatora iz članka 7. Pravilnika o načinu i kriterijima za provedbu postupka akreditacije regionalnih koordinatora.

VII. ZAHTJEV ZA UPIS DRUGOG REGIONALNOG KOORDINATORA ODNOSNO LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE U UPISNIK

Članak 8.

(1) Nadležno tijelo županije odnosno Grada Zagreba te nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave može zatražiti upis drugog regionalnog koordinatora odnosno lokalne razvojne agencije u Upisnik umjesto prethodno upisanog.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka ponavlja se postupak upisa sukladno članku 5. ovoga Pravilnika.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

(1) Regionalni koordinatori upisani u Upisnik na temelju Pravilnika o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnoga razvoja (»Narodne novine«, broj 53/10) dužni su zatražiti ponovni upis u Upisnik.

(2) Iz Upisnika će se brisati regionalni koordinatori iz stavka 1. ovoga članka koji do 1. rujna 2017. ne zatraže upis u Upisnik.

Članak 10.

Upisnik osnovan na temelju Pravilnika o upisniku upravnih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, agencija i drugih pravnih osoba osnovanih s ciljem učinkovite koordinacije i poticanja regionalnoga razvoja, a koji je ustrojen kod Agencije za regionalni razvoj Republike Hrvatske preuzet će Ministarstvo u roku od 30 dana od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016.

Klasa: 011-01/15-02/7

Urbroj: 538-01/0013-15-14

Zagreb, 22. listopada 2015.

Potpredsjednik

Vlade Republike Hrvatske

i ministar regionalnoga razvoja

i fondova Europske unije

prof. dr. sc. Branko Grčić, v. r.

PRILOG 1

ZAHTJEV ZA UPIS U UPISNIK
REGIONALNIH KOORDINATORA I LOKALNIH AGENCIJA

KRITERIJI

označiti

KOMENTARI (popunjava
Tijelo)

1A

Oblik ustrojstva regionalnog koordinatora:


a) Upravno tijelo županije

b) Upravno tijelo Grada Zagreba

c) Agencija osnovana kao javna ustanova

d) Agencija osnovana kao trgovačko društvo


1B

Oblik ustrojstva lokalne razvojne agencije:


a) Agencija osnovana kao javna ustanova

b) Agencija osnovana kao trgovačko društvo

c) LAG

☐ 

 

☐ 


2.

Ukoliko je predloženi regionalni koordinator agencija osnovana kao javna ustanova ili trgovačko društvo, mora udovoljiti sljedećim kriterijima:


Osnivač je jedna ili više jedinica područne (regionalne) samouprave ili jedinica lokalne samouprave

Da

Ne

N/p


U vlasništvu je jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno jedinica lokalne samouprave

Da

Ne

N/p


3.

Uz prijedlog za upis dostavlja se i:


– akt kojim je ustrojen regionalni koordinator ili lokalna razvojna agencija

– opis svih poslova

– organigram cjelokupne organizacijske strukture uz posebno naznačene organizacijske cjeline koje obavljaju poslove od općeg gospodarskog interesa

– broj i profil zaposlenih s iskazanim brojem osoba koje obavljaju poslove od općeg gospodarskog interesa

– podatke o odgovornoj osobi

– podatke o kontakt osobi☐  

 

☐ 


4.

Ostali uvjeti:


Dostavljena izjava čelnika županije odnosno jedinice lokalne samouprave (Prilog 2)

Da

Ne


Struktura zaposlenika je odgovarajuća za provođenje poslova iz članka 25. stavak 1. odnosno članka 30. stavka 1. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske

Da

Ne

N/p


Predloženo tijelo ima osigurano sufinanciranje operativnih troškova od strane osnivača

Da

Ne

N/p


Osiguran primjeren uredski prostor (telefon, osobno računalo s priključkom na Internet, soba za sastanke)

Da

Ne

N/p


Predlagatelj upisa

Datum/potpis ovlaštene osobe i pečat

Odluka o upisu (popunjava Tijelo)

Predloženi regionalni koordinator

☐ udovoljava uvjetima za upis u Upisnik

☐ ne udovoljava uvjetima za upis u Upisnik

Datum/ potpis ovlaštene osobe i pečat

Obrazloženje (popunjava Tijelo)


PRILOG 2

IZJAVA ČELNIKA TIJELA PODNOSITELJA ZAHTJEVA*[1]

Kojom _____________________________________________(ime i prezime, OIB) kao _______________________________

(župan/gradonačelnik/načelnik) __________________________ (naziv jedinice područne (regionalne) samouprave/jedinice lokalne
samouprave)

                                                                               IZJAVLJUJEM

Da je _________________________________ (naziv regionalnog koordinatora/lokalne razvojne agencije i sjedište) ovlašten/a

predstavljati ____________________________ (naziv jedinice područne (regionalne) samouprave/jedinice lokalne samouprave)

kao __________________  (regionalni koordinator / lokalna razvojna agencija);

Da će predloženom/oj _______________________________ (regionalnom koordinatoru/lokalnoj razvojnoj agenciji) biti osigurani svi

uvjeti za obavljanje poslova iz ___________________ (članka 25. stavak 1./članka 30. stavka 1.) Zakona o regionalnom razvoju

Republike Hrvatske.

_________________________
(potpis i pečat ovlaštene osobe)

[1]* Ova Izjava izdaje se u pisanom obliku, na obrascu s memorandumom nadležnog tijela, potpisana od ovlaštene osobe te ovjerena pečatom

121 04.11.2015 Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija 121 04.11.2015 Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija 121 04.11.2015 Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija 121 04.11.2015 Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija 121 04.11.2015 Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija 121 04.11.2015 Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija