Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom

NN 121/2015 (4.11.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2297

Na temelju članka 86. stavka 4. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O GOSPODARENJU OTPADOM

Članak 1.

U Pravilniku o gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 23/14 i 51/14 – ispravak) u članku 2. stavku 1. iza točke 1. dodaju se nove točke 2. i 3. koje glase:

»2. Lokacija gospodarenja otpadom: prostor određen dozvolom za gospodarenje otpadom i prostor reciklažnog dvorišta, odnosno prostor u kojem se nalazi mobilno reciklažno dvorište;

3. Lokacija otkupa otpada: prostor u kojem trgovac otpadom, koji obavlja postupak trgovanja otpadom na malo, preuzima otkupljeni otpad u posjed;«.

Dosadašnje točke od 2. do 5. postaju točke od 4. do 7.

Iza dosadašnje točke 5. koja postaje točka 7. dodaje se nova točka 8. koja glasi:

»8. Prateći list: dokument koji prati pošiljku otpada prilikom prijevoza otpada kad su polazište i odredište u Republici Hrvatskoj te potvrđuje primopredaju pošiljke otpada između određenih osoba sukladno Zakonu;«.

Dosadašnje točke od 6. do 10. postaju točke od 9. do 13.

U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 9. iza riječi »Prodavatelj« dodaju se riječi »otpada (u daljnjem tekstu: prodavatelj)«.

Iza dosadašnje točke 10. koja postaje točka 13. dodaje se nova točka 14. koja glasi:

»14. Zeleni otok: prostor javne površine na kojem se nalaze spremnici za odvojeno sakupljanje otpadnog papira, stakla, plastike, metala i tekstila.«.

Članak 2.

U članku 8. iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Tehnološki proces prihvata otpada koji se obavlja u sklopu postupka zbrinjavanja otpada na odlagalištu otpada, mora biti u skladu s uvjetima propisanim ovim člankom i posebnim propisom koji uređuje odlaganje otpada.«.

Članak 3.

U članku 9. stavku 7. iza riječi »otpadne vode.« dodaju se riječi:

»Sekundarni spremnik i slijevna površina ne smije imati oštećenja uslijed kojih može doći do ispuštanja otpada u okoliš.«.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) U slučaju kada tehnološki proces uključuje skladištenje elementarne žive primjenjuju se uvjeti propisani posebnim propisom koji uređuje odlaganje otpada.«.

Dosadašnji stavak 8. koji postaje stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Otpad nepodudarnih kemijskih svojstava (npr. otpadne lužine i kiseline, oksidansi, zapaljive kemikalije i dr.) odnosno vrste otpada koje međusobnim kontaktom ili kontaktom s tvarima prisutnim na lokaciji mogu uzrokovati neželjenu interakciju (fizikalne ili kemijske reakcije koje dovode do nagle promjene temperature ili oslobađanja para i sl.) i time mogu dovesti u opasnost ljudsko zdravlje odnosno uzrokovati štetni utjecaj na okoliš moraju se skladištiti odvojeno jedan od drugog u zasebnim primarnim spremnicima, a tekući opasni otpad i na razdvojenim slijevnim površinama i zasebnim sekundarnim spremnicima.«

Dosadašnji stavci od 9. do 11. postaju stavci od 10. do 12.

Iza dosadašnjeg stavka 11. koji postaje stavak 12. dodaje se novi stavak 13. koji glasi:

»(13) Tehnološki proces skladištenja mora se obavljati na način da količina otpada koja se u jednom trenutku nalazi u skladištu nije veća od količine otpada određene za proces skladištenja otpada sukladno Elaboratu gospodarenja otpadom.«.

Članak 4.

U članku 10. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Postupak trgovanja otpadom na malo je otkup otpada od prodavatelja kojeg obavlja pravna ili fizička osoba – obrtnik i prodaja otpada pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku«.

U stavku 4. iza točke 3. dodaje se nova točka 4. koja glasi:

»4. preuzimanje otpada putem spremnika postavljenih na javnoj površini sukladno članku 35. stavku 1. točki 2. Zakona.«

U stavku 5. iza riječi: »ovog Pravilnika« dodaju se riječi: »ili na drugom dokumentu koji sadrži sve informacije navedene tim obrascem (npr. otkupni blok i dr.) i koji se smatra Izjavom o vlasništvu otpada«.

Iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

»(6) Trgovac otpadom dužan je čuvati Izjavu o vlasništvu otpada i dokument koji se smatra Izjavom o vlasništvu otpada iz prethodnog stavka ovoga članka 3 godine od dana preuzimanja otpada navedenog u toj izjavi ili dokumentu.«.

Dosadašnji stavci 6. i 7. postaju stavci 7. i 8.

Dosadašnji stavak 8. koji postaje stavak 9. mijenja se i glasi:

»(9) Plaćanje u postupku trgovanja otpadom na malo obavlja se putem žiro-računa ili na drugi zakoniti način sukladno posebnom propisu.«

Dosadašnji stavak 9. koji postaje stavak 10. mijenja se i glasi:

»(10) Trgovac otpadom, koji obavlja postupak trgovanja otpadom na malo, dužan je na lokaciji otkupa otpada imati na vidnom mjestu istaknutu obavijest na kojoj se nalazi naziv pravne ili fizičke osobe – obrtnika koja obavlja postupak trgovanja otpadom na malo, broj upisa u Očevidnik trgovaca otpadom iz odgovarajuće Potvrde o upisu u očevidnik trgovaca otpadom i sljedeći sadržaj: »OTKUP OTPADA«.«.

Iza dosadašnjeg stavka 9. dodaje se novi stavak 11. koji glasi:

»(11) Iznimno od članka 9. stavka 3. točke 3. trgovac otpadom, koji obavlja postupak trgovanja otpadom na malo, dužan je na lokaciji otkupa otpada raspolagati odgovarajućim spremnikom za otpad označenim čitljivom oznakom koja sadrži ključni broj i naziv otpada, datum početka skladištenja otpada, naziv tog trgovca otpadom, te u slučaju opasnog otpada, oznaku odgovarajućeg opasnog svojstva otpada.«.

Članak 5.

Iza članka 10. dodaje se podnaslov koji glasi: »Uvjeti za postupak energetske oporabe određenog otpada«.

Članak 6.

Članak 11. mijenja se i glasi:

»Postupkom energetske oporabe određenog otpada, za čije obavljanje se ne izdaje dozvola za gospodarenje otpadom već se obavlja temeljem upisa u Očevidnik energetskih oporabitelja određenog otpada, dopušteno je obraditi vrste otpada u skladu s dodatnim uvjetima propisanim Dodatkom XV ovog Pravilnika u ukupnoj količini otpada koja je manja od 3000 kilograma po satu.

Članak 7.

U članku 12. stavku 1. iza riječi: »za gospodarenje otpadom« dodaju se riječi: »u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Osoba odgovorna za gospodarenje otpadom u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja obavlja djelatnost trgovanja otpadom, sakupljanja otpada postupkom sakupljanja u reciklažnom dvorištu odnosno u pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku koja obavlja postupak skladištenja vlastitog proizvodnog otpada odnosno postupak energetske oporabe određenog otpada dužna je:

1. osigurati obavljanje odgovarajuće djelatnosti odnosno postupka sukladno Zakonu i propisima donesenim temeljem Zakona,

2. osigurati kontrolu mjera čišćenja i uklanjanja rasutog ili razlivenog otpada,

3. izvijestiti odgovornu osobu u pravnoj osobi odnosno fizičkoj osobi – obrtniku o promjeni uvjeta u vezi gospodarenja otpadom,

4. osigurati izvršenje mjera određenih rješenjem inspektora zaštite okoliša u roku za njihovo izvršenje,

5. osigurati vođenje Očevidnika o nastanku i tijeku otpada sukladno ovom Pravilniku.«.

Članak 8.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Zeleni otok ne smatra se reciklažnim dvorištem.«.

Članak 9.

U članku 20. stavku 1. riječi: »trećim osobama« zamjenjuje se riječima: »trećoj osobi«.

U stavku 3. točki 1. iza riječi: »izražena u tonama« dodaju se riječi: »je ukupna dopuštena količina svih vrsta otpada navedenih Tablicom 3. Elaborata gospodarenja otpadom koje se u jednom trenutku mogu nalaziti na lokaciji gospodarenja otpadom.«

Članak 10.

U članku 21. stavku 1. točki 1. iza riječi: »lokaciji« dodaju se riječi: »gospodarenja otpadom«.

U točki 4. iza riječi: »tehnoloških procesa« dodaju se riječi: »sa sigurnosno-preventivnim mjerama«.

U točki 6. riječ: »shemu« zamjenjuje se riječju: »sheme«.

Iza točke 6. dodaje se nova točka 7. koja glasi:

»7. Izračune.«

Članak 11.

U članku 23. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Elaborat se izrađuje prema obrascu propisanom Dodatkom VI. ovoga Pravilnika u dostatnom broju istovjetnih tiskanih i digitalnih primjeraka. Po izdavanju dozvole, dva digitalna i dva ovjerena pisana primjerka Elaborata zadržava tijelo koje rješava o zahtjevu za dozvolu, jedan ovjereni pisani i jedan digitalni primjerak Elaborata se dostavlja podnositelju zahtjeva, i po jedan digitalni primjerak se dostavlja ostalim strankama u postupku, tijelu nadležnom za inspekcijski nadzor i Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu.«.

U stavku 2. iza riječi: »podataka« dodaju se riječi »i tablica iz točke II. Obrasca dozvole za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom iz Dodatka V ovoga Pravilnika, ispunjena sukladno podacima navedenim Tablicom 3. Elaborata gospodarenja otpadom, u odgovarajućem digitalnom tabličnom formatu (csv, xls, ili dr.)«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»Elaborat se ovjerava službenim pečatom tijela koje rješava o zahtjevu za ishođenje dozvole za gospodarenje otpadom radi potvrđivanja da je određeni primjerak elaborata sastavni dio odgovarajuće dozvole za gospodarenje otpadom.«.

Članak 12.

U članku 24. stavku 4. iza riječi: »mora se« dodaju se riječi: »na odgovarajući način«.

Članak 13.

U članku 25. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Obavijest o namjeri ishođenja, izmjene ili dopune dozvole za gospodarenje otpadom podnositelj zahtjeva za ishođenje, izmjenu ili dopunu dozvole za gospodarenje otpadom dužan je istaknuti na glavnom ulazu građevine na lokaciji gospodarenja otpadom za koju je podnio zahtjev za ishođenje, izmjenu ili dopunu dozvole za gospodarenje otpadom.«.

Članak 14.

U članku 26. stavku 1. riječi: »na građevinu« zamjenjuju se riječima: »u građevinu na lokaciji gospodarenja otpadom«.

U stavku 2. iza riječi: »izdalo dozvolu« dodaju se riječi: »i klasifikacijsku oznaku dozvole,« a riječi: »skladište za obradu opasnog, odnosno neopasnog otpada i/ili pogon za obradu opasnog, odnosno neopasnog otpada« zamjenjuju se riječima: » »SKLADIŠTE OPASNOG OTPADA« odnosno »SKLADIŠTE NEOPASNOG OTPADA« odnosno »SKLADIŠTE OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA« i/ili »POGON ZA OBRADU OPASNOG OTPADA« odnosno »POGON ZA OBRADU NEOPASNOG OTPADA« odnosno »POGON ZA OBRADU OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA««.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) Na vidljivom i pristupačnom mjestu na lokaciji gospodarenja otpadom mora se nalaziti popis svojstava otpada koja ga čine opasnim propisan Dodatkom III Zakona«.

Članak 15.

U članku 32. stavku 3. riječi »Agenciji za zaštitu okoliša« zamjenjuju se riječima »Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu«, te se iza riječi: »obliku« dodaju riječi: »dva puta godišnje do 30. srpnja i 30. siječnja za prethodno polugodište«.

Članak 16.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»(1) Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) vodi se zasebno za kalendarsku godinu, organizacijsku jedinicu odnosno lokaciju gospodarenja otpadom te vrstu otpada, sukladno posebnom propisu koji uređuje Katalog otpada.

(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka osoba koja obavlja djelatnost prijevoza otpada i osoba koja obavlja djelatnost sakupljanja otpada postupkom prikupljanja otpada u mobilnom reciklažnom dvorištu dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada na obrascu ONTO-P propisanom Dodatkom XII ovog pravilnika, kao jedinstveni dokument za pravnu osobu odnosno fizičku osobu – obrtnika koja obavlja djelatnost prijevoza otpada.

(3) U slučaju gradilišta, Očevidnik o nastanku i tijeku otpada za lokaciju gradilišta dužan je voditi glavni izvođač radova na tom gradilištu, osim ukoliko je ugovorom tog izvođača radova i:

– investitora investitor određen kao osoba koja je dužna voditi taj očevidnik ili

– drugog izvođača radova na tom gradilištu taj drugi izvođač radova određen kao osoba koje je dužna voditi taj očevidnik.

(4) U slučaju kad proizvođač proizvoda zaprima otpad sukladno obvezi propisanoj člankom 42. stavkom 7. Zakona i posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada, za taj otpad proizvođač proizvoda nije dužan voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada.

(5) Obrazac očevidnika o nastanku i tijeku otpada, te upute za njegovo popunjavanje, propisani su Dodatkom XII ovog Pravilnika.

(6) Podaci iz Očevidnika o nastanku i tijeku otpada, osim podataka Očevidnika o nastanku i tijeku otpada kojega je dužan voditi prijevoznik otpada (ONTO-P obrazac), dostavljaju se jednom godišnje Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu sukladno posebnom propisu koji uređuje registar onečišćivanja okoliša.«.

Članak 17.

Iza članka 33. dodaje se novi članak 33a. koji glasi:

»Članak 33a.

(1) Prateći list se ne ispunjava za slučaj kad:

– proizvođač miješanog komunalnog otpada odnosno biorazgradivog komunalnog otpada (fizička osoba (građanin), pravna osoba ili fizička osoba – obrtnik) predaje taj otpad davatelju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada odnosno biorazgradivog komunalnog otpada,

– proizvođač otpada predaje odgovarajući otpad putem spremnika za odvojeno sakupljanje otpada postavljenog na javnoj površini sukladno članku 35. stavku 1. točki 2. Zakona,

– fizička osoba (građanin) predaje osobi koja upravlja reciklažnim dvorištem otpad za kojega je propisana obveza preuzimanja u reciklažnom dvorištu,

– fizička osoba (građanin) predaje glomazni otpad davatelju javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada,

– se otpad ne predaje u posjed drugoj osobi (npr. u slučaju kad vlasnik otpada ugovori odgovarajuću obradu otpada koju iz usluge obavlja osoba koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom na lokaciji na kojoj se otpad nalazi kao i kad se obavlja oporaba odnosno zbrinjavanje otpada na mjestu nastanka tog otpada, uz uvjet da nakon obrade obrađeni otpad ostaje na istoj lokaciji),

– osoba predaje određeni otpad proizvođaču proizvoda sukladno obvezi propisanoj člankom 42. stavkom 7. Zakona i posebnim propisom koji uređuje gospodarenje posebnom kategorijom otpada,

– se obavlja trgovanje otpadom na malo,

– se obavlja predaja brodskog otpada u odgovarajući prihvatni uređaj u luci sukladno posebnom propisu koji uređuje Pomorski zakonik.«

Članak 18.

Dodaci I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII i XIV Pravilnika o gospodarenju otpadom (»Narodne novine« br. broj 23/14 i 51/14 – ispravak) zamjenjuju se dodacima I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV i XVI koji su sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 19.

Iza članka 35. dodaje se novi članak 35a. koji glasi:

Do uspostave aplikacije za rad Registra djelatnosti gospodarenja otpadom Ministarstvo na svojim mrežnim stranicama najmanje jednom mjesečno objavljuje podatke iz očevidnika propisane Dodatkom XVI ovog Pravilnika.

Članak 20.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu trideseti dan od dana objave.

Klasa: 351-01/15-04/32

Urbroj: 517-01-15-7

Zagreb, 28. listopada 2015.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

DODATAK I – DODATAK XVI 

121 04.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom 121 04.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom 121 04.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o gospodarenju otpadom