Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Zagreba

NN 121/2015 (4.11.2015.), Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Zagreba

121 04.11.2015 Odluka o izmjenama Odluke o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak Grada Zagreba

GRAD ZAGREB

2305

Na temelju članaka 33. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15) i članka 38. točke 2. Statuta Grada Zagreba (Službeni glasnik Grada Zagreba 19/99, 19/01, 20/01 – pročišćeni tekst, 10/04, 18/05, 2/06, 18/06, 7/09, 16/09, 25/09, 10/10, 4/13, 24/13 i 2/15), Gradska skupština Grada Zagreba, na 33. sjednici, 22. listopada 2015., donijela je

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA I O PRIREZU POREZA NA DOHODAK

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima i o prirezu poreza na dohodak (Službeni glasnik Grada Zagreba 16/01 i 19/01 – ispr.), članak 14. mijenja se i glasi:

»Porez na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima plaća se po stopi od 2%.«

Članak 2.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»Porez na potrošnju za obračunsko razdoblje porezni obveznik dužan je iskazati na propisanom obrascu i predati ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Utvrđenu obveze porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.«

Članak 3.

Ova će odluka biti objavljena u Službenom glasniku Grada Zagreba i »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016.

Klasa: 021-05/15-01/262

Urbroj: 251-01-05-15-6

Zagreb, 22. listopada 2015.

Predsjednik
Gradske skupštine
Darinko Kosor, v. r.