Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda

NN 122/2015 (6.11.2015.), Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda

122 06.11.2015 Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2310

Na temelju članka 49. stavka 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. studenoga 2015. godine donijela

UREDBU

O NAČINU I UVJETIMA ZA OBAVLJANJE SIGURNOSNIH ISTRAGA POMORSKIH NESREĆA I NEZGODA

PREDMET UREDBE

Članak 1.

(1) Ovom Uredbom određuje se način i uvjeti obavljanja sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda radi njihovog sprječavanja u budućnosti, unaprjeđenja sigurnosti plovidbe i smanjenja opasnosti od onečišćenja s brodova, i to:

1. pravovremenim pokretanjem sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda radi utvrđivanja njihovog uzroka

2. pravovremenim, istinitim i točnim izvješćivanjem o rezultatima sigurnosnih istraga objavom preliminarnih i završnih izvješća ili privremenih izjava

3. pravovremenim predlaganjem potrebnih korektivnih mjera objavom sigurnosnih preporuka i praćenjem njihove implementacije od strane onih kojima su preporuke namijenjene.

(2) Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu ovlaštena je pokretati i provoditi sigurnosne istrage u svrhu utvrđivanja uzroka pomorskih nesreća i nezgoda, objave rezultata provedene sigurnosne istrage i predlaganja mjera radi sprječavanja pomorskih nesreća i nezgoda u budućnosti, unaprjeđenja sigurnosti plovidbe i smanjenja opasnosti od onečišćenja s brodova.

(3) Sigurnosne istrage nisu namijenjene pripisivanju krivnje i s tim u svezi utvrđivanju upravnopravne, građanskopravne ili kaznenopravne odgovornosti, međutim, glavni istražitelj i istražitelji koji vode ili sudjeluju u sigurnosnim istragama, ne smiju se suzdržati od potpunog i istinitog izvješćivanja o uzrocima pomorske nesreće ili nezgode, pa ni onda kada bi se iz rezultata provedene sigurnosne istrage moglo zaključiti o nečijoj krivnji ili odgovornosti.

USKLAĐENOST S PROPISIMA EUROPSKE UNIJE

Članak 2.

Ovom se Uredbom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o određivanju temeljnih načela o istraživanju nesreća u području pomorskog prometa i o izmjeni Direktive Vijeća 1999/35/EZ i Direktive 2002/59/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 131, 28. 5. 2009., str. 114.).

PODRUČJE PRIMJENE

Članak 3.

(1) Ova Uredba primjenjuje se na pomorske nesreće i nezgode:

1. u kojima sudjeluju brodovi koji plove pod zastavom Republike Hrvatske, bez obzira na mjesto nesreće ili nezgode

2. koje se dogode unutar teritorijalnog mora i unutarnjih morskih voda Republike Hrvatske, kako je određeno u Konvenciji Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. godine, bez obzira na zastavu broda ili brodova uključenih u nesreću

3. koje se dogode u drugim vodama ako je u pomorskoj nesreći ili nezgodi sudjelovao ro-ro putnički brod ili brzo putničko plovilo državne pripadnosti članice Europske unije na redovitoj liniji, kojemu je Republika Hrvatska bila posljednja država članica uplovljenja, sve do postizanja međusobnog dogovora Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu i nadležnog istražnog tijela bitno zainteresirane države članice Europske unije o preuzimanju vođenja sigurnosne istrage od strane te članice

4. koje uključuju druge bitne interese Republike Hrvatske, bez obzira na mjesto nesreće i zastavu broda ili brodova uključenih u nesreću.

(2) Ova Uredba ne primjenjuje se na pomorske nesreće i nezgode u kojima sudjeluju isključivo:

1. ratni brodovi i javni plovni objekti

2. brodovi bez mehaničkog poriva

3. drveni brodovi jednostavne gradnje

4. jahte za sport i razonodu ili osobne potrebe, koje nisu uključene u gospodarsku djelatnost, osim ako imaju ili će imati posadu i prevoze više od 12 putnika za gospodarske svrhe

5. brodice za osobne potrebe

6. plovni objekti koji plove na plovnim putovima unutarnjih voda (rijeke, kanali i jezera na kojima se obavlja plovidba, osim rijeka hrvatskoga jadranskog sliva u onom dijelu toka koji je plovan s morske strane)

7. ribarski brodovi duljine manje od 15 metara

8. nepomični odobalni objekti za eksploataciju podmorja.

(3) Bez obzira na odredbe stavka 2. točaka 4., 5. i 7. ovoga članka, glavni istražitelj pomorskih nesreća u Agenciji za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, može odlučiti o pokretanju sigurnosne istrage vrlo ozbiljne ili ozbiljne pomorske nesreće, u kojoj su sudjelovali isključivo jahte ili brodice, odnosno ribarski brodovi duljine manje od 15 metara, ukoliko ocijeni da će provedena sigurnosna istraga rezultirati izdavanjem sigurnosne preporuke, u cilju sprječavanja sličnih pomorskih nesreća u budućnosti ili unaprjeđenja sigurnosti plovidbe.

ZNAČENJE POJEDINIH IZRAZA I POJMOVA

Članak 4.

Pojedini pojmovi koji se navode u ovoj Uredbi imaju sljedeća značenja:

1. Agencija je Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu.

2. EMSA je engleska kratica koja označava Europsku agenciju za sigurnost pomorskog prometa (European Maritime Safety Agency).

3. EMCIP ili europska baza podataka označava elektroničku bazu podataka pod nazivom Europska informacijska platforma za pomorske nesreće (European Marine Casualty Information Platform) u koju se pohranjuju podaci o pomorskim nesrećama i nezgodama.

4. CMCIP ili nacionalna baza podataka označava elektroničku bazu podataka pod nazivom Hrvatska informacijska platforma za pomorske nesreće (Croatian Marine Casualty Information Platform) u koju se pohranjuju podaci o pomorskim nesrećama i nezgodama.

5. IMO je engleska kratica za Međunarodnu pomorsku organizaciju (International Maritime Organization).

6. UNCLOS je engleska kratica za Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravu mora od 10. prosinca 1982. godine (United Nations Convention on the Law of the Sea).

7. IMO Kodeks o istraživanju pomorskih nesreća i nezgoda je Kodeks Međunarodne pomorske organizacije o istraživanju pomorskih nesreća i nezgoda priložen rezoluciji A.849 Skupštine Međunarodne pomorske organizacije od 27. studenoga 1997. godine, sa svim izmjenama i dopunama.

8. Pomorska nesreća ili nesreća označava događaj ili slijed događaja koji za posljedicu ima:

a) smrt ili ozbiljnu ozljedu osobe, koja je uzrokovana ili je u svezi s izvedbom ili radom broda, ili

b) gubitak osobe s broda koji je uzrokovan ili je u svezi s eksploatacijom broda ili radom broda, ili

c) gubitak, pretpostavljeni gubitak broda ili njegovo napuštanje, ili

d) bitnu štetu na brodu, ili

e) nasukavanje ili onesposobljavanje broda, ili sudjelovanje broda u sudaru, ili

f) bitnu štetu objekata pomorske infrastrukture koja je uzrokovana ili je u svezi s radom broda i koja bi mogla ozbiljno ugroziti sigurnost broda, drugog broda ili pojedine osobe, ili

g) štetu pomorskom okolišu izazvanu oštećenjem broda ili brodova, a koje je uzrokovano ili je u svezi s radom broda ili brodova.

9. Vrlo ozbiljna pomorska nesreća ili vrlo ozbiljna nesreća označava pomorsku nesreću koja uključuje potpuni gubitak broda, smrtni slučaj ili ozbiljno onečišćenje koje je uzrokovano ili je u svezi s radom broda.

10. Ozbiljna pomorska nesreća ili ozbiljna nesreća označava pomorsku nesreću koja se ne razvrstava kao vrlo ozbiljna nesreća, a koja uključuje požar, eksploziju, sudar, nasukavanje, udar, oštećenje od nevremena, oštećenje ledom, napuknuće trupa ili pretpostavljeni nedostatak na trupu ili drugo slično oštećenje ili nedostatak koji ima za posljedicu:

a) nemogućnost rada glavnih strojeva, veće oštećenje nadgrađa, ozbiljno oštećenje strukture (kao što je probijanje podvodnog dijela trupa) što čini brod nesposobnim za nastavak plovidbe

b) onečišćenje pomorskog okoliša (neovisno o količini), i/ili

c) kvar/oštećenje koje zahtijeva tegljenje ili pomoć s obale.

11. Pomorska nezgoda ili nezgoda je događaj povezan s radom broda, osim pomorske nesreće, koji je ugrozio ili bi, ako se ne poduzmu odgovarajuće radnje za sprječavanje ili ublažavanje neželjenih posljedica, mogao ugroziti sigurnost broda, osoba na brodu ili bilo koje druge osobe ili pomorski okoliš.

12. Sigurnosna istraga je istražni postupak koji provodi Agencija ili nadležno istražno tijelo druge države, tijekom kojeg se prikupljaju i analiziraju podaci, utvrđuju uzroci i uzročni čimbenici pomorskih nesreća i nezgoda te prema potrebi izrađuju sigurnosne preporuke radi sprječavanja pomorskih nesreća i nezgoda u budućnosti te s tim u vezi unaprjeđenja sigurnosti plovidbe i smanjenja opasnosti od onečišćenja s brodova.

13. Ciljevi sigurnosne istrage su sprječavanje pomorskih nesreća i nezgoda u budućnosti, unaprjeđenje sigurnosti plovidbe i smanjenje opasnosti od onečišćenja s brodova.

14. Sigurnosna preporuka je svaki prijedlog, pa i onaj radi registracije i nadzora plovnih objekata, koji daje:

a) istražno tijelo države koja vodi sigurnosnu istragu, na temelju podataka dobivenih iz te istrage ili ako je potrebno

b) Europska komisija na temelju dokumentirane analize podataka i rezultata obavljenih sigurnosnih istraga.

15. Metodologija ili zajednička metodologija označava primjenu zajedničkih standarda u pokretanju i vođenju sigurnosnih istraga utvrđenih Uredbom Komisije (EU) br. 1286/2011 od 9. prosinca 2011. o donošenju opće metodologije za istraživanje pomorskih nesreća i nezgoda, razvijene u skladu s člankom 5. stavkom 4. Direktive 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 10. 12. 2011., str. 36.).

16. Glavni istražitelj je osoba koja je imenovana za glavnog istražitelja pomorskih nesreća sukladno odredbama Zakona o osnivanju Agencije za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu (»Narodne novine«, broj 54/13) i koja je odgovorna za organizaciju, provedbu i nadzor sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda.

17. Odgovorni istražitelj je osoba koja po ovlaštenju glavnog istražitelja vodi pojedinu sigurnosnu istragu pomorske nesreće ili nezgode i aktivno istražuje uzroke pomorske nesreće ili nezgode.

18. Istražitelj je osoba koja po ovlaštenju glavnog ili odgovornog istražitelja obavlja pojedine istražne radnje i sudjeluje u sigurnosnoj istrazi pomorske nesreće ili nezgode.

19. Ovlašteni predstavnik je osoba koju je, na temelju njenih stručnih kvalifikacija, imenovala bitno zainteresirana država kako bi sudjelovala u sigurnosnoj istrazi koju vodi Agencija na području primjene ove Uredbe ili sudjelovala u postizanju dogovora o preuzimanju vođenja sigurnosne istrage.

20. Savjetnik je osoba koju je, na temelju njenih stručnih kvalifikacija, imenovala bitno zainteresirana država, da pomogne svom ovlaštenom predstavniku i/ili glavnom istražitelju, u istrazi koju vodi Agencija na području primjene ove Uredbe.

21. Službena iskaznica je identifikacijska iskaznica glavnog istražitelja, odnosno identifikacijska iskaznica istražitelja koji sudjeluju u sigurnosnim istragama, izdana od strane Agencije.

22. Istražno tijelo druge države označava nadležno tijelo druge države koja vodi sigurnosnu istragu ili nadležno tijelo bitno zainteresirane države koja je preuzela vođenje sigurnosne istrage.

23. MRCC je engleska kratica za Nacionalnu središnjicu za usklađivanje traganja i spašavanja na moru (Maritime Rescue Coordination Center) koja obavlja i poslove Pomorske službe za podršku (Maritime Assistance Service – MAS) sukladno rezoluciji A.950(23) Skupštine Međunarodne pomorske organizacije.

24. Država koja vodi sigurnosnu istragu je država koja je preuzela odgovornost za vođenje sigurnosne istrage, kako je dogovoreno između bitno zainteresiranih država.

25. Bitno zainteresirana država je država:

a) čiju zastavu vije brod uključen u pomorsku nesreću ili nezgodu, ili

b) u čijem se teritorijalnom moru ili unutarnjim morskim vodama dogodila pomorska nesreća ili nezgoda, ili

c) čiji je okoliš ozbiljno oštećen posljedicama pomorske nesreće (uključujući i okoliš njenog teritorija priznatog međunarodnim pravom), ili

d) kojoj bi se kao rezultat pomorske nesreće moglo dogoditi ozbiljno oštećenje pomorskog okoliša (uključujući i okoliš njenog teritorija priznatog međunarodnim pravom), ili

e) gdje posljedice pomorske nesreće uzrokuju ili prijete bitnom štetom za tu državu, njene umjetne otoke, postrojenja ili konstrukcije nad kojima ima jurisdikciju, ili

f) čiji građani su, kao posljedica pomorske nesreće, izgubili živote ili pretrpjeli ozbiljne ozljede, ili

g) koja ima na raspolaganju informacije korisne za istragu, ili

h) koja je iz opravdanog razloga zainteresirana za provedbu istrage.

26. Smjernice IMO-a o pravednom postupanju prema pomorcima u slučaju pomorske nesreće su smjernice Međunarodne pomorske organizacije priložene rezoluciji LEG.3(91) Pravnog odbora Međunarodne pomorske organizacije od 27. travnja 2006. godine, koje je odobrilo upravno tijelo Međunarodne organizacije rada na svojoj 296. sjednici od 12. do 16. lipnja 2006. godine.

27. Ro-Ro putnički brod jest putnički brod koji ima mogućnost ukrcaja ili iskrcaja cestovnih ili željezničkih vozila na brod ili s broda.

28. Brzo putničko plovilo je brzo plovilo kako je definirano u pravilu X/1 Međunarodne konvencije o zaštiti ljudskih života na moru iz 1974. godine sa svim izmjenama i dopunama, kojim se prevozi više od 12 putnika.

29. VDR ili zapisivač podataka o putovanju je uređaj čija je svrha da pomogne prilikom utvrđivanja uzroka pomorske nesreće. Funkcionalni zahtjevi kojima mora udovoljavati VDR dani su u Rezoluciji A.861(20) Skupštine IMO-a i Rezoluciji MSC.163(78) Odbora za pomorsku sigurnost IMO-a, kako je izmijenjena i dopunjena.

STATUS SIGURNOSNIH ISTRAGA

Članak 5.

(1) Pokretanje i vođenje sigurnosnih istraga ne može se zabraniti, obustaviti, odgoditi ili na bilo koji način ograničiti.

(2) Glavni istražitelj i istražitelji sigurnosnih istraga djeluju potpuno neovisno u pokretanju i vođenju sigurnosnih istraga u odnosu na sva tijela nadležna za pomorski promet, druga državna i pravosudna tijela te sve pravne i fizičke osobe.

(3) Sigurnosne istrage provode se neovisno o bilo kojim drugim istragama, niti te istrage imaju ili mogu imati utjecaj na provođenje sigurnosnih istraga ili rezultate tih istraga.

OBVEZA PROVOĐENJA SIGURNOSNE ISTRAGE

Članak 6.

(1) U slučaju vrlo ozbiljne pomorske nesreće, glavni istražitelj je dužan odmah ili u najkraćem mogućem roku, a u svakom slučaju ne kasnije od 30 dana nakon nesreće, pokrenuti sigurnosnu istragu.

(2) U slučaju ozbiljne pomorske nesreće, glavni istražitelj je dužan odmah ili u najkraćem mogućem roku pokrenuti postupak prethodne procjene iz članka 7. ove Uredbe, na temelju kojeg će odlučiti hoće li pokrenuti sigurnosnu istragu ili ne.

(3) U slučaju pomorske nesreće koja se u smislu ove Uredbe ne smatra vrlo ozbiljnom ili ozbiljnom pomorskom nesrećom te u slučaju pomorske nezgode, glavni istražitelj će na temelju prikupljenih podataka o nesreći ili nezgodi odlučiti hoće li pokrenuti sigurnosnu istragu ili ne, uzimajući u obzir težinu pomorske nesreće ili nezgode, vrstu broda i/ili tereta, stupanj onečišćenja pomorskog okoliša, utjecaj rezultata sigurnosne istrage na sprječavanje nesreća i nezgoda u budućnosti ili na sprječavanje i smanjivanje opasnosti od onečišćenja s brodova, postupajući pritom sukladno standardima zajedničke metodologije iz članka 8. ove Uredbe.

(4) Glavni istražitelj je dužan, u roku od 30 dana od ozbiljne nesreće iz stavka 2. ovoga članka ili nesreće ili nezgode iz stavka 3. ovoga članka, donijeti pisanu i obrazloženu odluku o pokretanju ili nepokretanju sigurnosne istrage.

(5) U slučajevima kada glavni istražitelj odluči da se sigurnosna istraga neće provoditi, tada će evidentirati nesreću ili nezgodu u nacionalnoj (CMCIP) i europskoj (EMCIP) bazi podataka.

POSTUPAK PRETHODNE PROCJENE OZBILJNE NESREĆE

Članak 7.

(1) U slučaju ozbiljne pomorske nesreće, glavni istražitelj provest će postupak prethodne procjene na način da poduzme izvide radi posrednog ili neposrednog uvida u relevantnu dokumentaciju, nedostatke i oštećenje broda te stupnja onečišćenja pomorskog okoliša na temelju kojih će odlučiti o pokretanju sigurnosne istrage, uzimajući u obzir težinu pomorske nesreće, vrstu broda i/ili tereta, stupanj onečišćenja pomorskog okoliša, utjecaj rezultata sigurnosne istrage na sprječavanje pomorskih nesreća i nezgoda u budućnosti ili na sprječavanje i smanjivanje opasnosti od onečišćenja s brodova, postupajući pritom sukladno standardima zajedničke metodologije iz članka 8. ove Uredbe.

(2) Ako glavni istražitelj, na temelju provedenog postupka prethodne procjene, odluči o nepokretanju sigurnosne istrage ozbiljne nesreće, dužan je takvu odluku dokumentirati i evidentirati u nacionalnoj bazi podataka (CMCIP) te izvijestiti EMSA-u na propisanom obrascu te evidentirati podatke o nesreći sukladno sustavu izvješćivanja i unosa podataka o pomorskim nesrećama i nezgodama u europsku bazu podataka (EMCIP).

METODOLOGIJA POKRETANJA I VOĐENJA SIGURNOSNIH ISTRAGA

Članak 8.

(1) Na pokretanje i vođenje sigurnosnih istraga iz područja primjene ove Uredbe, primjenjuje se zajednička metodologija kako je utvrđeno Uredbom Komisije (EU) br. 1286/2011 od 9. prosinca 2011. o donošenju opće metodologije za istraživanje pomorskih nesreća i nezgoda, razvijene u skladu s člankom 5. stavkom 4. Direktive 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 328, 10. 12. 2011., str. 36.), uključujući korištenje smjernica i metodologija razvijenih od strane Međunarodne pomorske organizacije.

(2) Bez obzira na odredbu stavka 1. ovoga članka, glavni istražitelj i istražitelji koji vode ili sudjeluju u sigurnosnoj istrazi, mogu odstupiti od primjene zajedničke metodologije, ako je to prema njihovom stručnom mišljenju opravdano i ako je potrebno za postizanje ciljeva sigurnosne istrage.

(3) Istražno tijelo obvezno je, u slučajevima u kojima je prethodno odlučilo o nepokretanju istraživanja, poništiti svoju prethodnu odluku i pokrenuti istraživanje ukoliko sazna ili procijeni da okolnosti nekog drugog istraživanja ukazuju da bi ozbiljna nesreća, nesreća ili nezgoda, mogla biti dio niza pomorskih nesreća i nezgoda.

OBVEZA OBAVJEŠĆIVANJA O POMORSKIM NESREĆAMA I NEZGODAMA

Članak 9.

(1) Policija, centar 112, lučke kapetanije, lučke uprave, pomorski prijevoznici i drugi subjekti pomorskog prometa, a osobito strane uključene u pomorsku nesreću ili nezgodu te druga tijela i osobe koji imaju saznanje da se dogodila pomorska nesreća ili nezgoda iz područja primjene ove Uredbe ili je iz okolnosti pojedinog slučaja izvjesno da se ona dogodila, dužni su odmah, bez odgađanja, izvijestiti MRCC koji će bez odgode zaprimljene informacije proslijediti u obliku obavijesti Agenciji i ministarstvu nadležnom za pomorstvo.

(2) Agencija će, na temelju zaprimljene obavijesti o pomorskoj nesreći ili nezgodi, čim je prije moguće, izvijestiti istražno tijelo druge bitno zainteresirane države.

Članak 10.

(1) Obavijest o događaju pomorske nesreće ili nezgode iz područja primjene ove Uredbe podnosi se Agenciji telefonom, elektroničkom poštom ili na drugi prikladan način.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati najmanje ove podatke:

1. podnositelj obavijesti

2. podaci za kontakt

3. datum obavijesti

4. vrijeme obavijesti

5. ime i zastava broda

6. IMO broj broda

7. vrijeme i datum nesreće

8. vrstu pomorske nesreće

9. poziciju nesreće, odnosno geografsku širinu i dužinu

10. podatke o trenutnoj poziciji broda i smjeru plovidbe i/ili luke uplovljenja

11. podatke o brojčanom stanju posade

12. podatke o teretu i/ili podatke o brojčanom stanju putnika

13. podatke o broju ozbiljno ozlijeđenih, poginulih i/ili nestalih

14. podatke o nedostacima i/ili oštećenju broda ili njihova procjena

15. podatke o stupnju onečišćenja mora ili njihova procjena

16. procjena opasnosti od posljedica nesreće ili nezgoda po ljude, imovinu i okoliš

17. podatke o ostalim brodovima ako su sudjelovali u nesreći, kako je navedeno u točkama 5., 6., 10., 11. i 12. ovoga stavka.

(3) Agencija je dužna osigurati ažurno evidentiranje i arhiviranje svih zaprimljenih obavijesti o događaju pomorskih nesreća ili nezgoda iz područja primjene ove Uredbe.

Članak 11.

Ako je u pomorskoj nesreći ili nezgodi, koja se dogodila izvan teritorijalnog mora Republike Hrvatske, sudjelovao brod hrvatske državne pripadnosti, tada zapovjednik broda ili neka druga ovlaštena osoba na brodu, mora čim je prije moguće i na način određen ovom Uredbom, obavijestiti MRCC koji će primljenu obavijest odmah, bez odgađanja, proslijediti Agenciji.

VOĐENJE I SUDJELOVANJE U SIGURNOSNIM ISTRAGAMA

Članak 12.

(1) Agencija pokreće i vodi sigurnosne istrage pomorskih nesreća ili nezgode iz područja primjene ove Uredbe.

(2) Agencija je dužna, svim ovlaštenim predstavnicima i njihovim savjetnicima imenovanim od bitno zainteresiranih država, omogućiti sudjelovanje u svim fazama sigurnosne istrage i svim aktivnostima glavnog istražitelja ili istražitelja koji vodi sigurnosnu istragu, uključujući pristup mjestu nesreće, svjedocima i materijalnim dokazima, kao i pravo na izdvojeno mišljenje pri objavi preliminarnih i završnih izvješća.

(3) Agencija može, na temelju međusobnog dogovora glavnog istražitelja i ovlaštenog predstavnika bitno zainteresirane države, prepustiti vođenje sigurnosne istrage nadležnom istražnom tijelu te države, ako za to postoji zajednički interes ili je to tijelo, na temelju propisa svoje države, također pokrenulo sigurnosnu istragu pomorske nesreće ili nezgode iz područja primjene ove Uredbe, pod uvjetom da se sigurnosna istraga provede sukladno IMO Kodeksu o istraživanju pomorskih nesreća i nezgoda.

(4) Agencija ostaje odgovorna za pokretanje i vođenje sigurnosnih istraga i koordinaciju s drugim istražnim tijelima bitno zainteresiranih država sve do postizanja dogovora iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Agencija može, cijeneći okolnosti svakog pojedinog slučaja i bez obzira na svoje obveze iz ove Uredbe na temelju međusobnog dogovora ili sporazuma o suradnji, povjeriti nadležnom istražnom tijelu druge države vođenje sigurnosne istrage ili posebne zadatke vezane uz provođenje te istrage.

ZAŠTITA PODATAKA

Članak 13.

(1) Ministar nadležan za pomorstvo pravilnikom će propisati kriterije za određivanje stupnjeva tajnosti za podatke prikupljene tijekom sigurnosne istrage pomorske nesreće ili nezgode, a osobito za:

1. sve iskaze svjedoka i drugih osoba koji su dati istražiteljima sigurnosnih istraga i sve evidencije koje otkrivaju njihov identitet

2. podatke koje su prikupili istražitelji sigurnosnih istraga, a koje su posebno osjetljive i osobne naravi, uključujući i podatke o zdravlju pojedinaca

3. građu koja je nastala tijekom vođenja sigurnosne istrage: bilješke, nacrti, mišljenja istražitelja i njihovih suradnika, mišljenja iznesena pri analizi informacija uključujući i ona data pri analizi podataka iz VDR-a

4. nacrte preliminarnih ili završnih izvješća te privremenih izjava

5. zapise VDR-a, osim ako se takvi zapisi koriste anonimno ili se objavljuju u skladu sa sigurnosnim postupcima

6. podatke i dokaze koje su sukladno međunarodnim standardima i preporučenom praksom dali strani istražitelji, ovlašteni predstavnici i savjetnici drugih država, ako tako zahtijeva njihovo istražno tijelo

7. zvučne, slikovne, pisane ili elektroničke zapise te njihove prijepise, kao i cjelokupnu komunikaciju između osoba koje su bile uključene u operacije broda

8. zvučne, slikovne, pisane ili elektroničke zapise te njihove prijepise iz jedinica nadzora i upravljanja pomorske plovidbe uključujući izvješća i zabilješke za internu upotrebu

9. popratna pisma pri prosljeđivanju sigurnosnih preporuka od tijela nadležnih za provođenje sigurnosnih istraga do tijela ili osobe kojoj su te preporuke upućene, ako tako zahtijeva istražno tijelo koje je izdalo sigurnosnu preporuku.

(2) Postupanje s podacima iz stavka 1. ovoga članka odvija se sukladno posebnim propisima iz područja informacijske sigurnosti te međunarodnim ugovorima.

(3) Podaci sadržani u dokumentaciji iz stavka 1. ovoga članka izuzimaju se od objava propisanih ovom Uredbom, ukoliko za podatke nije proveden postupak deklasifikacije podatka.

PRISTUP MJESTU NESREĆE I OSIGURANJE DOKAZA

Članak 14.

Državni odvjetnik, policija, lučke kapetanije, lučke uprave, pomorski prijevoznici i drugi subjekti pomorskog prometa, dužni su glavnom istražitelju i drugim istražiteljima Agencije, odmah po nastanku događaja pomorske nesreće ili nezgode, bez ikakvih ograničenja ili uvjeta, omogućiti pristup svim relevantnim područjima i mjestu nesreće ili nezgode te svim svjedocima, brodovima i objektima koji su u nesreći ili nezgodi sudjelovali, podrtinama, ostacima, teretu, opremi, podacima s pomorskih karata i brodskih dnevnika, elektroničkih i magnetskih zapisa i videovrpci, uključujući podatke iz VDR-a i drugih elektroničkih naprava koji se odnose na razdoblje prije, za vrijeme i nakon nesreće te drugim uređajima i podacima koji bi se opravdano mogli smatrati korisnim za sigurnosnu istragu nesreće.

Članak 15.

Ukoliko to ne zahtijevaju hitne mjere u svrhu spašavanja ljudskih života, spašavanja broda ili uklanjanja neposredne opasnosti od posljedica nesreće ili nezgoda po ljude, imovinu i okoliš, nijedna osoba na koju se nesreća ili nezgoda odnosi, ne smije izmijeniti stanje mjesta nesreće ili svojim radnjama, postupcima i aktivnostima utjecati na nedostatke ili oštećenje broda, a osobito ne smije:

1. ukloniti podrtinu, ostatke i druge dijelove

2. uzimati i manipulirati podacima s pomorskih karata, iz brodskih dnevnika, elektroničkih i magnetskih zapisa i videovrpci, uključujući podatke iz VDR-a i drugih elektroničkih naprava, koji se odnose na razdoblje prije, za vrijeme i nakon nesreće, uključujući dopisivanje ili zapisivanje preko tih podataka, brisanje il i druge promjene tih podataka

3. uzimati i manipulirati uređajima i podacima koji bi se opravdano mogli smatrati korisnim za sigurnosnu istragu nesreće

4. poduzimati druge radnje i aktivnosti koje bi se u smislu ove Uredbe mogle smatrati ometanjem sigurnosne istrage.

POSLOVI ISTRAŽITELJA U PROVOĐENJU SIGURNOSNE ISTRAGE

Članak 16.

(1) Glavni istražitelj, odgovorni istražitelj i drugi istražitelji Agencije, koji sudjeluju u sigurnosnoj istrazi pomorske nesreće ili nezgode mogu:

1. zatražiti i dobiti od državnog odvjetnika, policije, Obalne straže Republike Hrvatske, lučke kapetanije, lučke uprave, pomorskih prijevoznika i drugih subjekata pomorskog prometa slobodan i neometan pristup svim relevantnim područjima i mjestu nesreće ili nezgode te svim svjedocima, brodovima i objektima koji su u nesreći ili nezgodi sudjelovali, podrtinama, ostacima, teretu, opremi, podacima s pomorskih karata i brodskih dnevnika, elektroničkih i magnetskih zapisa i videovrpci, uključujući podatke iz VDR-a i drugih elektroničkih naprava koji se odnose na razdoblje prije, za vrijeme i nakon nesreće te drugim uređajima i podacima koji bi se opravdano mogli smatrati korisnim za sigurnosnu istragu nesreće

2. zatražiti i dobiti od državnog odvjetnika, policije, Obalne straže Republike Hrvatske, lučke kapetanije, lučke uprave, pomorskih prijevoznika i drugih subjekata pomorskog prometa, te sudionika nesreće ili nezgode poduzimanje radnji radi očuvanja materijalnih dokaza, a osobito poduzimanje mjera radi:

a) zaštitite svih podataka s pomorskih karata, iz brodskih dnevnika, elektroničkih i magnetskih zapisa i videovrpci, uključujući podatke iz VDR-a i drugih elektroničkih naprava, koji se odnose na razdoblje prije, za vrijeme i nakon nesreće

b) sprječavanja dopisivanja ili zapisivanje preko tih podataka, brisanje ili druge promjene tih podataka

c) zaštite svih drugih uređaja i podataka koji bi se opravdano mogli smatrati korisnima za sigurnosnu istragu nesreće

3. zatražiti od državnog odvjetnika, policije, Obalne straže Republike Hrvatske, lučke kapetanije, lučke uprave, pomorskih prijevoznika i drugih subjekata pomorskog prometa, te sudionika nesreće ili nezgode prikupljanje i/ili zaštitu, te korištenje i kopiranje dokaza u svrhu sigurnosne istrage

4. osigurati popis dokaza te zatražiti kontrolirano traganje i uklanjanje podrtine, ostataka i drugih dijelova ili tvari radi ispitivanja ili analize

5. provesti ili zatražiti provedbu ispitivanja ili analize predmeta iz točke 4. ovoga stavka, te zatražiti pristup rezultatima tih ispitivanja ili analiza

6. zatražiti slobodan i neometan pristup svim bitnim informacijama i zabilježenim pojavama, uključujući i podatke VDR-a koji se odnose na brod, putovanje, teret, posadu ili druge osobe, predmete, uvjete ili okolnosti, kopirati ih i koristiti

7. zatražiti pristup rezultatima pregleda tijela žrtava ili ispitivanja obavljenih na uzorcima s tijela žrtava

8. zatražiti pristup rezultatima pregleda ili ispitivanja obavljenih na uzorcima uzetim od osoba uključenih u radni proces na brodu i svih drugih bitnih osoba

9. razgovarati sa svjedocima u odsutnosti svih osoba za čije bi se interese moglo smatrati da ometaju sigurnosnu istragu

10. zatražiti i dobiti dokumentaciju o pregledu i odgovarajuće podatke koje imaju država zastave, vlasnici, klasifikacijska društva ili druge mjerodavne strane kada te strane ili njihovi predstavnici imaju sjedište u Republici Hrvatskoj

11. zatražiti i dobiti pomoć svih tijela javne vlasti, lučkih kapetana i službenika lučkih kapetanija, pripadnika Obalne straže Republike Hrvatske, operatera sustava za nadzor i upravljanje pomorskom plovidbom, operatera MRCC-a, peljara i drugog lučkog ili pomorskog osoblja u svezi s nesrećom koju istražuju

12. tražiti pomoć mjerodavnih tijela drugih država, a osobito inspektora države zastave i države luke, službenika Obalne straže Republike Hrvatske, operatera sustava nadzora plovidbe, tijela odgovornih za traganje i spašavanje, peljara i drugog lučkog ili pomorskog osoblja u svezi s nesrećom koju istražuju.

(2) Glavni istražitelj, odgovorni istražitelj i istražitelji koji sudjeluju u sigurnosnoj istrazi pomorske nesreće ili nezgode dužni su, na zahtjev nadležnih tijela javne vlasti ili službenih osoba te prilikom svog postupanja, predočiti službenu iskaznicu radi osobne identifikacije.

(3) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao i članaka 14. i 15. ove Uredbe, policija će surađivati s glavnim istražiteljem, odgovornim istražiteljem i drugim istražiteljima Agencije u skladu s posebnim propisima o policijskim poslovima i ovlastima.

(4) U slučajevima iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, kao i članaka 14. i 15. ove Uredbe, državni odvjetnik će surađivati s glavnim istražiteljem, odgovornim istražiteljem i drugim istražiteljima Agencije, u skladu s posebnim propisima o kaznenom postupku i državnom odvjetništvu.

(5) Radi provedbe suradnje iz stavaka 3. i 4. ovoga članka, Državno odvjetništvo, Agencija te policija sklopit će protokol o postupanju kojim će urediti zajednički rad u provođenju očevida i izvida pomorskih nesreća i nezgoda, te suradnji i pristupu dokazima za potrebe sigurnosne istrage pomorske nesreće ili nezgode.

ODLUKA O POKRETANJU SIGURNOSNE ISTRAGE

Članak 17.

(1) Sigurnosnu istragu pomorske nesreće iz područja primjene ove Uredbe pokreće glavni istražitelj svojom pisanom odlukom u slučajevima i na način kako je to određeno člancima 6. i 7. ove Uredbe.

(2) Odlukom o pokretanju sigurnosne istrage glavni istražitelj dužan je odrediti osobu odgovornog istražitelja koji će voditi sigurnosnu istragu te utvrditi početnu strategiju postupanja u svezi s opsegom, smjerom i vremenskim rasporedom sigurnosne istrage.

(3) Pored podataka iz stavka 2. ovoga članka, odluka o pokretanju sigurnosne istrage sadrži još najmanje ove podatke:

1. referentni broj sigurnosne istrage

2. datum pokretanja sigurnosne istrage

3. ime broda

4. zastavu broda

5. IMO broj broda

6. datum nesreće ili nezgode

7. vrstu pomorske nesreće ili nezgode

8. kratki opis nesreće ili nezgode

9. poziciju nesreće ili nezgode, odnosno geografsku širinu i dužinu

10. podatke o ostalim brodovima ako su sudjelovali u nesreći ili nezgodi, kako je navedeno u točkama 3., 4. i 5. ovoga stavka

11. uputu o izvješćivanju EMSA-e o pokrenutoj sigurnosnoj istrazi sukladno sustavu izvješćivanja i unosa podataka o pomorskim nesrećama i nezgodama u europsku bazu podataka (EMCIP)

12. uputu o izvješćivanju bitno zainteresiranih država o pokrenutoj sigurnosnoj istrazi.

(4) Ukoliko su odluci o pokretanju sigurnosne istrage prethodile radnje i aktivnosti glavnog istražitelja učinjene tijekom procjene nesreće ili nezgode kako je to određeno člankom 6. stavkom 3. ove Uredbe ili tijekom postupka prethodne procjene ozbiljne nesreće na način je to određeno člankom 7. ove Uredbe, tada se takve radnje i aktivnosti te dokumentacija i materijalni dokazi prikupljeni tijekom tih procjena ili postupaka navode u odluci o pokretanju sigurnosne istrage i smatraju dijelom te istrage.

Članak 18.

(1) Agencija je dužna obavijest o pokretanju sigurnosne istrage odmah objaviti na svojim internetskim stranicama.

(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka sadrži sljedeće podatke:

1. referentni broj sigurnosne istrage

2. datum pokretanja sigurnosne istrage

3. ime broda

4. zastavu broda

5. IMO broj broda

6. datum nesreće ili nezgode

7. vrstu pomorske nesreće ili nezgode

8. kratki opis pomorske nesreće ili nezgode

9. poziciju nesreće ili nezgode, odnosno geografsku širinu i dužinu

10. podatke o ostalim brodovima ako su sudjelovali u nesreći ili nezgodi, kako je navedeno u točkama 3., 4. i 5. ovoga stavka.

ODLUKA O NEPOKRETANJU SIGURNOSNE ISTRAGE

Članak 19.

(1) Ako glavni istražitelj na temelju provedene procjene iz članka 6. stavka 3. ove Uredbe ili postupka prethodne procjene iz članka 7. ove Uredbe, odluči o nepokretanju sigurnosne istrage, tada je dužan donijeti pisanu odluku o nepokretanju sigurnosne istrage kojom će obrazložiti razloge takve odluke.

(2) Odluka o nepokretanju sigurnosne istrage pomorske nesreće ili nezgode sadrži sljedeće podatke:

1. ime broda

2. zastavu broda

3. IMO broj broda

4. datum nesreće ili nezgode

5. vrstu pomorske nesreće ili nezgode

6. kratki opis nesreće ili nezgode

7. poziciju nesreće ili nezgode, odnosno geografsku širinu i dužinu

8. podatke o ostalim brodovima ako su sudjelovali u nesreći ili nezgodi, kako je navedeno u točkama 3., 4. i 5. ovoga stavka

9. podatke o provedenom postupku prethodne procjene (samo za ozbiljne nesreće)

10. razlog i obrazloženje nepokretanja sigurnosne istrage

11. uputu o evidentiranju nesreće ili nezgode sukladno protokolu o obavješćivanju i unosu podataka o pomorskim nesrećama i nezgodama u nacionalnu bazu podataka (CMCIP)

12. uputu o izvješćivanju EMSA-e (samo za nepokretanje ozbiljne nesreće)

13. uputu o evidentiranju nesreće ili nezgode sukladno sustavu izvješćivanja i unosa podataka o pomorskim nesrećama i nezgodama u europsku bazu podataka (EMCIP).

(3) Odluka o nepokretanju sigurnosne istrage stupa na snagu danom donošenja. Protiv odluke o nepokretanju sigurnosne istrage nisu dopušteni pravni lijekovi, ali bitno zainteresirana država ili ministarstvo nadležno za pomorstvo može protiv te odluke pokrenuti upravni spor.

(4) Agencija ne objavljuje obavijesti o nepokretanju sigurnosnih istraga, osim u slučajevima nepokretanja ozbiljne pomorske nesreće, kada uz obavijest o nepokretanju objavljuje i razloge nepokretanja sigurnosne istrage.

(5) Glavni istražitelj uvijek može odlučiti o poništenju odluke o nepokretanju sigurnosne istrage te istu pokrenuti zbog novih saznanja ili okolnosti vezanih uz pomorsku nesreću ili nezgodu.

IZVJEŠĆA I PRIVREMENE IZJAVE O NESREĆAMA

Članak 20.

(1) Svaka sigurnosna istraga pomorske nesreće ili nezgode završava objavom završnog izvješća o rezultatima provedene sigurnosne istrage sukladno Dodatku I. koji je sastavni dio ove Uredbe.

(2) Završna izvješća objavljuju se u obliku koji odgovara vrsti i težini pomorske nesreće ili nezgode te se mogu objavljivati i u svom pojednostavljenom obliku ukoliko rezultati sigurnosne istrage bitno ne utječu na sprječavanje budućih nesreća ili nezgoda, unapređenje sigurnosti plovidbe ili na smanjivanje opasnosti od onečišćenje s brodova, o čemu odlučuje glavni istražitelj.

(3) Završna izvješća objavljuju se na internetskim stranicama Agencije.

(4) Agencija je dužna poduzeti sve napore da se završno izvješće i s njim povezane sigurnosne preporuke objave u roku od godine dana od datuma nesreće ili nezgode. Ako završno izvješće nije moguće objaviti u tom roku, Agencija je dužna na svaku obljetnicu pomorske nesreće ili nezgode objaviti privremenu izjavu u kojoj će iznijeti napredak koji je do tada ostvaren tijekom vođenja sigurnosne istrage te sve informacije u pogledu pomorske sigurnosti koje su proizišle iz te istrage.

(5) Agencija može tijekom sigurnosne istrage objavljivati i preliminarna izvješća te s njima povezane sigurnosne preporuke, ukoliko glavni istražitelj ili odgovorni istražitelj koji vodi sigurnosnu istragu ocijeni da se time znatno utječe na sprječavanje budućih nesreća i nezgoda, unaprjeđuje sigurnost plovidbe ili utječe na smanjivanje opasnosti od onečišćenje s brodova.

(6) Agencija je dužna prije objave završnog izvješća, odnosno prije objave preliminarnog izvješća ili privremene izjave u svezi sigurnosne istrage u tijeku, zatražiti mišljenje i primjedbe istražnih tijela bitno zainteresiranih država na nacrt izvješća ili izjave te mišljenje i tehničke primjedbe EMSA-e kako bi se poboljšala kvaliteta izvješća na način koji najbolje doprinosi postizanju ciljeva sigurnosne istrage sukladno utvrđenim standardima i preporučenoj praksi Europske unije.

Članak 21.

(1) Svako završno ili preliminarno izvješće, odnosno privremena izjava koju objavljuje Agencija u svezi sa sigurnosnom istragom pomorske nesreće ili nezgode sadrži formalnu strukturu kojom se utvrđuju obvezatni sastavni dijelovi svih završnih ili preliminarnih izvješća, odnosno privremenih izjava.

(2) Obvezatni sastavni dijelovi svakog završnog ili preliminarnog izvješća, odnosno privremene izjave su: predgovor, sažetak, objektivni podaci, opis događaja, analiza, zaključci, sigurnosne preporuke te dodaci.

(3) Predgovor je dio u kojem se određuju isključivi ciljevi sigurnosne istrage i navodi da sigurnosna istraga ne stvara pretpostavke odgovornosti ili krivnje te da izvješće sadržajni i stilski nije namijenjeno za uporabu u postupcima kojima se utvrđuje krivnja ili odgovornost za pomorsku nesreću ili nezgodu.

(4) Sažetak je dio koji sadrži osnovne činjenice o pomorskoj nesreći ili nezgodi: što se dogodilo, kada, gdje i kako se dogodilo te se u tom dijelu navodi je li bilo poginulih, ozlijeđenih, koja je šteta nanesena brodu, teretu, trećim stranama ili okolišu.

(5) Objektivni podaci su dio koji sadrži podatke o brodu, putovanju, pomorskoj nesreći ili nezgodi te uključenosti obalnih službi te djelovanja u nuždi:

1. podaci o brodu obuhvaćaju podatke o zastavi i upisniku, identifikaciji, glavnim karakteristikama, vlasništvu i upravljanju, podatke o konstrukciji, najmanjem broju članova posade i odobrenom teretu

2. podaci o putovanju obuhvaćaju podatke o lukama pristajanja, vrsti putovanja, podatke o teretu i broju članova posade

3. podaci o pomorskoj nesreći ili nezgodi obuhvaćaju vrstu pomorske nesreće ili nezgode, datum i vrijeme, poziciju i mjesto nesreće ili nezgode, vanjski i unutarnji okoliš, operacije broda i dio putovanja, mjesto na brodu, podaci o ljudskom faktoru te podaci o posljedicama za ljude, brod, okoliš i ostalo

4. podaci o uključenosti obalnih službi i djelovanja u nuždi obuhvaćaju podatke o tome tko je uključen, korištena sredstva, brzina djelovanja, poduzete mjere te podatke o postignutim rezultatima.

(6) Opis događaja je dio koji prikazuje rekonstrukciju pomorske nesreće ili nezgode opisom slijeda događaja kronološkim redom: prije, tijekom i nakon pomorske nesreće ili nezgode te uključenost svih sudionika (osoba, materijala, okoliša, opreme ili vanjskih utjecaja). Razdoblje koje obuhvaća rekonstrukcija ovisi o trenutku zbivanja slučajnih događaja koji su izravno utjecali na pomorsku nesreću. Opis događaja sadrži i bitne podatke o obavljenoj sigurnosnoj istrazi te rezultate tog istraživanja.

(7) Analiza je dio koji sadrži dijelove u kojima se daje analiza svih slučajnih događaja, s napomenama o rezultatima svih potrebnih istraživanja ili ispitivanja obavljenih tijekom sigurnosne istrage te o svim sigurnosnim mjerama koje su možda bile poduzete radi sprječavanja pomorske nesreće. Analizom se obuhvaća najmanje sljedeće:

1. okolnosti i okruženje događaja

2. ljudske pogreške i propusti, događaji u vezi s opasnim tvarima, utjecaj okoliša, kvarovi na opremi i vanjski utjecaji

3. odlučujući čimbenici u vezi s dužnostima pojedinih osoba, radnim procesima na brodu, obalnim službama ili regulativnim utjecajima.

Pomoću analize i napomena izvode se logični zaključci utvrđivanjem svih odlučujućih čimbenika, uključujući i rizike, za koje se postojeća zaštita za sprječavanje slučajnog događaja i/ili za uklanjanje ili umanjivanje posljedica procjeni neodgovarajućom ili nepostojećom.

(8) Zaključci su dio u kojemu se navode odlučujući čimbenici koji su utjecali na pomorsku nesreću te nepostojeća ili neodgovarajuća zaštita (materijalna, funkcionalna, simbolična ili proceduralna) zbog čega bi trebalo uspostaviti sigurnosne mjere za sprječavanje pomorskih nesreća i nezgoda.

(9) Sigurnosne preporuke su dio izvješća koji prema potrebi sadrži sigurnosne preporuke koje se temelje na analizi i zaključcima, a odnose se na pojedinačna područja kao što su zakonski propisi, projektiranje, pravila postupanja, sigurnost plovidbe, inspekcijski nadzor, upravljanje, zaštita zdravlja i sigurnost na radu, osposobljavanje, popravci, održavanje, pomoć s obale i djelovanje u nuždi. Ovaj dio sadrži i sve privremene sigurnosne preporuke ili sve sigurnosne mjere poduzete tijekom istrage.

(10) Dodaci su dio izvješća u kojem se navode i prilažu svi podaci u tiskanom i/ili elektroničkom obliku kao što su fotografije, filmovi, zvučni zapisi, pomorske karte, crteži, primjenjivi standardi, tehnički izrazi i kratice, posebne studije o sigurnosti i drugi podaci korišteni u sigurnosnoj istrazi.

SIGURNOSNE PREPORUKE

Članak 22.

(1) Agencija je ovlaštena objavljivati i dostavljati adresatima iz stavka 2. ovoga članka sigurnosne preporuke u sklopu završnih i drugih izvješća koji se temelje na rezultatima pojedine sigurnosne istrage pomorske nesreće i nezgode ili kao zasebne preporuke koje se temelje na dokumentiranoj analizi podataka i ukupnih rezultata većeg broja obavljenih sigurnosnih istraga.

(2) Sigurnosne preporuke namijenjene su onima koji su najmjerodavniji za njihovu primjenu, kao što su vlasnici brodova, kompanije, priznate organizacije, pomorske vlasti, službe nadzora i upravljanja pomorskim prometom, službe za djelovanje u nuždi, međunarodne pomorske organizacije i europske institucije, s ciljem sprječavanja pomorskih nesreća i nezgoda u budućnosti, unaprjeđenja sigurnosti plovidbe te smanjivanja opasnosti od onečišćenja s brodova.

(3) Adresati i njihovi predstavnici koji imaju sjedište u Republici Hrvatskoj te kojima su sigurnosne preporuke upućene, dužni su u roku od tri mjeseca od primitka sigurnosne preporuke, povratno izvijestiti Agenciju o provedbi i implementaciji predloženih sigurnosnih mjera obuhvaćenih svakom pojedinom sigurnosnom preporukom.

(4) Agencija je dužna ažurno evidentirati i arhivirati svaku izdanu sigurnosnu preporuku te primjereno voditi statistiku o njihovoj provedbi i implementaciji.

(5) Sigurnosne preporuke ni u kojem slučaju ne određuju odgovornost niti pripisuju krivnju za pomorsku nesreću ili nezgodu.

OVLAST RANOG UZBUNJIVANJA

Članak 23.

(1) Agencija je ovlaštena izdati upozorenje radi uzbunjivanja kada okolnosti slučaja zahtijevaju provedbu hitnih mjera radi sprječavanja opasnosti od novih pomorskih nesreća te je dužna obavijest o tome dostaviti svim gospodarskim i drugim subjektima pomorskog prometa, odnosno ministarstvu nadležnom za pomorstvo.

(2) Ako je hitne mjere potrebno provesti na razini država članica Europske unije, Agencija će obavijest o tome, bez odlaganja, dostaviti EMSA-i na daljnje postupanje.

OBVEZA IZVJEŠĆIVANJA EUROPSKE KOMISIJE I MEĐUNARODNE POMORSKE ORGANIZACIJE

Članak 24.

(1) Agencija je dužna redovno i ažurno izvješćivati nadležno tijelo Europske komisije (EMSA) o svim događajima pomorskih nesreća i nezgoda iz područja primjene ove Uredbe prema obrascu iz Dodatka II. koji je sastavni dio ove Uredbe, o pokrenutim sigurnosnim istragama, o razlozima nepokretanja sigurnosnih istraga ozbiljnih pomorskih nesreće, te istom tijelu dostavljati nacrte preliminarnih i završnih izvješća kao i privremenih izjava, a sve u svrhu dobivanja mišljenja i tehničkih primjedbi kako bi se poboljšanjem kvalitete izvješća i privremenih izjava doprinijelo postizanju ciljeva sigurnosne istrage sukladno utvrđenim standardima i preporučenoj praksi Europske unije.

(2) Agencija je dužna redovno i ažurno izvješćivati Međunarodnu pomorsku organizaciju (IMO) o svim događajima pomorskih nesreća i nezgoda iz područja primjene ove Uredbe te dostavljati završna izvješća o vrlo ozbiljnim pomorskim nesrećama.

Članak 25.

Agencija podatke o pomorskim nesrećama ili nezgodama podnosi na propisanom obrascu sukladno sustavu izvješćivanja i unosa podataka o pomorskim nesrećama i nezgodama u europsku bazu podataka (EMCIP).

HRVATSKA INFORMACIJSKA PLATFORMA ZA POMORSKE NESREĆE

Članak 26.

(1) Agencija vodi nacionalnu bazu podataka pod nazivom Hrvatska informacijska platforma za pomorske nesreće (engl. Croatian Marine Casualty Information Platform) u koju se pohranjuju podaci o pomorskim nesrećama i nezgodama iz područja primjene ove Uredbe.

(2) Protokol o obavješćivanju i unosu podataka o pomorskim nesrećama i nezgodama u nacionalnu bazu podataka (CMCIP) s potrebnim obrascima za obavješćivanje donosi Agencija i objavljuje na svojim internetskim stranicama.

(3) Agencija će omogućiti svim zainteresiranim gospodarskim i drugim subjektima pomorskog prometa pristup nacionalnoj bazi podataka (CMCIP) radi pretraživanja i izrade stručnih analiza za potrebe unaprjeđenja sigurnosti plovidbe i općenito pomorske sigurnosti, na način i pod uvjetima kako je to određeno Protokolom o obavješćivanju i unosu podataka o pomorskim nesrećama i nezgodama u nacionalnu bazu podataka (CMCIP).

(4) Agencija je dužna poduzeti sve potrebne mjere radi povezivanja nacionalne (CMCIP) i europske (EMCIP) informacijske platforme za pomorske nesreće s ciljem razmijene podataka u realnom vremenu.

STALNI OKVIR SURADNJE

Članak 27.

(1) Agencija će aktivno surađivati i razvijati suradnju s istražnim tijelima drugih država, osobito državama članicama Europske unije u okviru stalne suradnje za istraživanje nesreća u području pomorskog prometa koji uspostavljaju države članice sukladno provedbenoj Uredbi Europske komisije (EU) br. 651/2011 od 5. srpnja 2011. o donošenju poslovnika o stalnom okviru suradnje, koji države članice uspostavljaju u suradnji s Komisijom u skladu s člankom 10. Direktive 2009/18/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 177, 6.7.2011., str. 101.).

(2) Unutar stalnog okvira suradnje iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će s istražnim tijelima drugih članica Europske unije sklapati zasebne sporazume o međusobnoj suradnji radi:

1. međusobne pomoći i aktivnog sudjelovanja u provođenju sigurnosnih istraga na području primjene ove Uredbe

2. omogućavanja zajedničke uporabe uređaja, objekata i opreme za tehničko istraživanje podrtina i brodske opreme te drugih predmeta bitnih za sigurnosnu istragu, uključujući izvlačenje i vrednovanje podataka iz VDR-a i drugih elektroničkih naprava

3. osiguravanja međusobne suradnje ili stručnog mišljenja potrebnog za obavljanje posebnih zadataka u okviru sigurnosnih istraga

4. pribavljanja i zajedničkog korištenja informacija bitnih za analizu podataka o nesreći i izradu odgovarajućih sigurnosnih preporuka na razini Europske unije

5. sastavljanja zajedničkih načela za daljnje sigurnosne preporuke i prilagodbu istražnih metoda razvoju tehničkog i znanstvenog napretka

6. odgovarajuće upotrebe sustava za rano uzbunjivanje iz članka 23. ove Uredbe

7. osiguravanja međusobne suradnje u provedbi svih mjera i standarda informacijske sigurnosti prilikom zajedničkog korištenja iskaza svjedoka te obrade podataka i druge dokumentacije iz članka 13. ove Uredbe te u odnosima s trećim zemljama, u skladu s nacionalnim propisima

8. organiziranja, ako je potrebno, odgovarajućeg osposobljavanja za pojedine istražitelje

9. razvijanja suradnje s istražnim tijelima trećih zemalja i s međunarodnim organizacijama za istraživanje pomorskih nesreća iz područja primjene ove Uredbe

10. pružanja svih korisnih informacija istražnim tijelima koja provode sigurnosne istrage

11. drugim pitanjima važnim za međusobnu suradnju, uključujući i pokriće troškove.

PRAVEDNO POSTUPANJE PREMA POMORCIMA

Članak 28.

Agencije je dužna tijekom provedbe sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda iz područja primjene ove Uredbe pridržavati se smjernica IMO-a o pravednom postupanju prema pomorcima u slučaju pomorske nesreće.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Ministar nadležan za pomorstvo će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe, donijeti pravilnik iz članka 13. ove Uredbe.

Članak 30.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/98

Urbroj: 50301-05/16-15-4

Zagreb, 5. studenoga 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.

DODATAK I.

OBLIK I SADRŽAJ IZVJEŠĆA POMORSKE SIGURNOSNE ISTRAGE

Predgovor

U izvješću pomorske sigurnosne istrage neće se navoditi pretpostavke o mogućoj odgovornosti ili krivnji, niti će izvješće biti sastavljeno na način da može poslužiti u svrhu utvrđivanja bilo kakve pravne odgovornosti. U ovom izvješću zabranjeno je identificiranje svjedoka.

1. Sažetak

Ovaj dio sadrži osnovne činjenice pomorske nesreće; što se dogodilo, kada, gdje i kako se dogodila nesreća; također se navodi je li bilo poginulih, ozlijeđenih, oštećenja broda, tereta, šteta nanesenih trećim stranama ili onečišćenja okoliša, kao posljedice nesreće.

2. Objektivni podaci (činjenice)

Ovaj dio izvješća sadrži istinite činjenice utvrđene od strane istražitelja, i to najmanje sljedeće podatke:

a) Podaci o brodu:

– zastava/registar,

– identifikacija,

– glavne karakteristike,

– vlasnik/kompanija,

– konstrukcijski detalji,

– najmanji broj članova posade,

– dozvoljeni teret.

b) Podaci o putovanju:

– luke boravka,

– vrsta putovanja,

– podaci o teretu,

– posada.

c) Podaci o pomorskoj nesreći ili nezgodi:

– vrsta pomorske nesreće ili nezgode,

– datum i vrijeme,

– lokacija pomorske nesreće ili nezgode,

– vanjski i unutarnji okoliš,

– operacije broda i dio putovanja,

– mjesto na brodu,

– podaci o ljudskim postupcima,

– posljedice (za ljude, brod, teret, okoliš, ostalo).

d) Uključenost obalne službe i spremnost za djelovanje u nuždi:

– tko je sudjelovao,

– korištena sredstva,

– brzina djelovanja,

– poduzete mjere,

– postignuti rezultat.

Osim što daje potrebne podatke i druge informacije, ovaj dio izvješća sadrži i rezultate bitnih pregleda ili testiranja, sigurnosnih mjera izvršenih u smislu sprječavanja budućih pomorskih nesreća.

3. Opis događaja (rekonstrukcija pomorske nesreće)

Ovaj dio rekonstruira pomorsku nesreću kroz sve segmente nesreće, u kronološkom tijeku događaja koji su prethodili nesreći i nastupili tijekom i nakon pomorske nesreće, te uključenost svih bitnih čimbenika – osoba, okoliša, opreme, vanjskih utjecaja.

Vrijeme koje je potrebno za rekonstrukciju pomorske nesreće ovisi o događajima koji su prethodili i doprinijeli pomorskoj nesreći ili nezgodi.

4. Analiza

Ovaj dio sadrži detaljnije obrađene elemente nesreće te daje analizu svakog događaja, dokumentiranu rezultatima testiranja i ispitivanja obavljenih tijekom vođenja istrage, s predloženim mjerama za sprječavanje budućih pomorskih nesreća.

Sljedeći dijelovi izvješća trebali bi obuhvatiti probleme poput:

– slučajnih događaja u svezi s okolišem,

– ljudski faktor, događaje u korelaciji s opasnim tvarima, utjecaj okoliša, pogreške na opremi, vanjske utjecaje.

5. Zaključci

U ovom dijelu izvješća navedeni su odlučujući faktori koji su doprinijeli pomorskoj nesreći (neispravnost ili nedostatak opreme, propusti u postupcima, neodgovarajući materijali i slično), koji se moraju ispraviti radi unaprjeđenja i razvoja sigurnosti, te zbog prevencije budućih nesreća.

6. Sigurnosne preporuke

Ovaj dio izvješća treba sadržavati, kada je to moguće, sigurnosne preporuke na temelju analiza i zaključaka nakon istrage o nesreći, povezanih s propisima, postupcima, inspekcijskim nadzorom, upravljanjem, zdravljem i zaštitom na radu, održavanjem i popravcima, uvježbavanjem, pomoći s obale i spremnosti za nuždu.

Sigurnosne preporuke namijenjene su onima koji su izravno uključeni i imaju mogućnost primjene preporuka, a to su vlasnici brodova, kompanije, priznate organizacije, pomorske vlasti, služba nadzora i upravljanja pomorskim prometom, službe za djelovanje u nuždi i službe pružanja prve pomoći, međunarodne pomorske organizacije i europske institucije, sve u svrhu prevencije novih pomorskih nesreća.

7. Dodaci

Kada je to moguće, sljedeće informacije prilažu se izvješću u pisanom i/ili u elektroničkom obliku:

– fotografije, filmovi, audiosnimci, pomorske karte, crteži i skice,

– primjenjivi standardi,

– tehnički izrazi i kratice,

– posebne studije,

– ostale informacije.

DODATAK II.

PODACI KOJE MORA SADRŽAVATI OBAVIJEST O POMORSKOJ NESREĆI ILI NEZGODI

(Dio Europske informacijske platforme za pomorske nesreće)

Podcrtani i zadebljani brojevi označavaju da podatke treba dostaviti za svaki brod ako je u pomorsku nesreću ili nezgodu uključeno više od jednog broda, kako slijedi:

1. Nadležna država članica/osoba za kontakt

2. Istražitelj države članice

3. Uloga države članice

4. Pogođena obalna država

5. Broj bitno zainteresiranih država

6. Bitno zainteresirane države

7. Tijelo koje obavješćuje

8. Vrijeme obavijesti

9. Datum obavijesti

10. Ime broda

11. IMO broj/posebna oznaka

12. Zastava broda

13. Vrsta pomorske nesreće ili nezgode

14. Vrsta broda

15. Datum pomorske nesreće ili nezgode

16. Vrijeme pomorske nesreće ili nezgode

17. Pozicija – geografska širina

18. Pozicija – geografska dužina

19. Mjesto pomorske nesreće ili nezgode

20. Polazna luka

21. Luka odredišta

22. Sustav odvojene plovidbe

23. Dio putovanja

24. Operacije broda

25. Mjesto na brodu

26. Izgubljeni ljudski životi:

– Posada

– Putnici

– Ostali

27. Teško ozlijeđeni:

– Posada

– Putnici

– Ostali

28. Onečišćenje

29. Štete na brodu

30. Štete na teretu

31. Ostale štete

32. Kratki opis pomorske nesreće ili nezgode

33. Kratki opis razloga zbog kojih se neće provesti sigurnosna istraga.

122 06.11.2015 Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda 122 06.11.2015 Uredba o načinu i uvjetima za obavljanje sigurnosnih istraga pomorskih nesreća i nezgoda