Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku

NN 122/2015 (6.11.2015.), Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2312

Na temelju članka 211.a Općeg poreznog zakona (»Narodne novine«, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. studenoga 2015. godine donijela

UREDBU

O UVJETIMA, NAČINU I POSTUPKU RASPOLAGANJA TRAŽBINAMA S NASLOVA POREZNOG DUGA U PREDSTEČAJNOM I STEČAJNOM POSTUPKU

I. OPĆE ODREDBE

Predmet

Članak 1.

Ovom Uredbom utvrđuju se uvjeti, način i postupak raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku.

Porezni dug

Članak 2.

(1) Porezni dug jest dospjeli i nenaplaćeni porezni dug nastao do dana otvaranja predstečajnog ili stečajnog postupka s osnove poreza i drugih javnih davanja sukladno članku 2. stavku 3. Općeg poreznog zakona.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u predstečajnom postupku poreznim dugom neće se smatrati tražbine iz radnog odnosa, otpremnine propisane zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti, koje ne mogu biti predmet predstečajnog sporazuma.

Subjekti primjene

Članak 3.

(1) Ova Uredba primjenjuje se na poreznog dužnika (u daljnjem tekstu: dužnik) i to dužnika pojedinca i dužnika pravnu osobu, osim na dužnika nad kojima se ne može provesti predstečajni i stečajni postupak.

(2) Dužnikom pojedincem u smislu ove Uredbe smatra se fizička osoba obveznik poreza na dohodak od samostalne djelatnosti prema odredbama Zakona o porezu na dohodak i fizička osoba obveznik poreza na dobit prema odredbama Zakona o porezu na dobit.

Nadležnost

Članak 4.

(1) O pravima poreznog tijela iz porezno dužničkog odnosa u predstečajnom i stečajnom postupku čija vrijednost predmeta, odnosno visina ukupne obveze dužnika ne prelazi iznos od 10.000.000,00 kuna odlučuje čelnik poreznog tijela na prijedlog Savjetodavnog vijeća poreznog tijela.

(2) Članove Savjetodavnog vijeća poreznog tijela iz stavka 1. ovoga članka imenuje čelnik poreznog tijela.

(3) U Savjetodavno vijeće poreznog tijela imenuje se od 5 do 9 članova. Članovi moraju biti hrvatski državljani, zaposlenici tijela državne uprave sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem – pravne ili ekonomske struke te imati 5 godina radnog iskustva.

(4) Na sjednici Savjetodavnog vijeća poreznog tijela mora biti prisutno barem 3 člana koji odluku donose većinom glasova.

(5) O pravima poreznog tijela iz porezno dužničkog odnosa u predstečajnom i stečajnom postupku čija vrijednost predmeta, odnosno visina ukupne obveze dužnika prelazi iznos od 10.000.000,00 kuna odlučuje ministar financija na prijedlog Savjetodavnog vijeća Ministarstva financija.

(6) Članove Savjetodavnog vijeća Ministarstva financija iz stavka 5. ovoga članka imenuje ministar financija.

(7) U Savjetodavno vijeće Ministarstva financija imenuje se od 5 do 9 članova. Članovi moraju biti hrvatski državljani, zaposlenici tijela državne uprave sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem – pravne ili ekonomske struke te imati 5 godina radnog iskustva.

(8) Na sjednici Savjetodavnog vijeća Ministarstva financija mora biti prisutno barem 3 člana koji odluku donose većinom glasova.

(9) U predstečajnim i stečajnim postupcima porezno tijelo pred trgovačkim sudom zastupa nadležno državno odvjetništvo.

II. POSTUPAK ODLUČIVANJA O PRAVIMA IZ POREZNO DUŽNIČKOG ODNOSA U PREDSTEČAJNOM I STEČAJNOM POSTUPKU

Odlučivanje u postupku čija vrijednost predmeta, odnosno visina ukupne obveze dužnika ne prelazi iznos od 10.000.000,00 kuna

Članak 5.

(1) Nakon što je nad dužnikom otvoren predstečajni ili stečajni postupak čija vrijednost predmeta, odnosno visina ukupne obveze dužnika ne prelazi iznos od 10.000.000,00 kuna, pisani prijedlog o predloženom planu restrukturiranja ili stečajnom planu dužnika donijet će Savjetodavno vijeće poreznog tijela.

(2) O pravima iz porezno dužničkog odnosa odlučuje čelnik poreznog tijela na prijedlog Savjetodavnog vijeća poreznog tijela.

(3) U postupku obrade predmeta u predstečajnom postupku Savjetodavno vijeće poreznog tijela će voditi zapisnik, a prilikom davanja prijedloga posebno će se uzeti u obzir održivost plana restrukturiranja dužnika, vlastiti doprinos dužnika u postupku restrukturiranja, vrsta djelatnosti i broj zaposlenih, kontinuitet plaćanja poreznih obveza, te eventualno poduzete pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika.

(4) U postupku obrade predmeta u stečajnom postupku Savjetodavno vijeće poreznog tijela će voditi zapisnik, a prilikom davanja prijedloga posebno će uzeti u obzir mogućnost namirenja unovčenjem imovine dužnika, financijsku održivost stečajnog plana, broj zaposlenih, vrstu djelatnosti te eventualno poduzete pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika.

(5) Na temelju prijedloga iz stavka 2. ovoga članka čelnik poreznog tijela nadležnom državnom odvjetništvu izdaje suglasnost odnosno uskratu suglasnosti na predloženi plan restrukturiranja odnosno stečajni plan.

(6) Prilikom odlučivanja o planu restrukturiranja ili stečajnom planu, a kojim se odstupa od skupnog namirenja vjerovnika unovčenjem dužnikove imovine i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima, na odgovarajući način primjenjuju se propisi koji uređuju područje državnih potpora.

Odlučivanje u postupku čija vrijednost predmeta, odnosno visina ukupne obveze dužnika prelazi iznos od

10.000.000,00 kuna

Članak 6.

(1) Nakon što je nad dužnikom otvoren predstečajni ili stečajni postupak čija vrijednost predmeta, odnosno visina ukupne obveze dužnika prelazi iznos od 10.000.000,00 kuna, pisani prijedlog o predloženom planu restrukturiranja i stečajnom planu dužnika donijet će Savjetodavno vijeće Ministarstva financija.

(2) O pravima iz porezno dužničkog odnosa odlučuje ministar financija na prijedlog Savjetodavnog vijeća Ministarstva financija.

(3) U postupku obrade predmeta u predstečajnom postupku Savjetodavno vijeće Ministarstva financija će voditi zapisnik, a prilikom davanja prijedloga posebno će se uzeti u obzir održivost plana restrukturiranja dužnika, vlastiti doprinos dužnika u postupku restrukturiranja, vrsta djelatnosti i broj zaposlenih, kontinuitet plaćanja poreznih obveza, te eventualno poduzete pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika.

(4) U postupku obrade predmeta u stečajnom postupku Savjetodavno vijeće Ministarstva financija će voditi zapisnik, a prilikom davanja prijedloga posebno će uzeti u obzir mogućnost namirenja unovčenjem imovine dužnika, financijsku održivost stečajnog plana, broj zaposlenih, vrstu djelatnosti te eventualno poduzete pravne radnje dužnika na štetu vjerovnika.

(5) Na temelju prijedloga iz stavka 2. ovoga članka ministar financija nadležnom državnom odvjetništvu izdaje suglasnost odnosno uskratu suglasnosti na predloženi plan restrukturiranja odnosno stečajni plan.

(6) Prilikom odlučivanja o planu restrukturiranja ili stečajnom planu, a kojim se odstupa od skupnog namirenja vjerovnika unovčenjem dužnikove imovine i podjelom prikupljenih sredstava vjerovnicima, na odgovarajući način primjenjuju se propisi koji uređuju područje državnih potpora.

Pregovori s dužnikom prije pokretanja predstečajnog postupka

Članak 7.

(1) U postupku prije podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka, nadležno Savjetodavno vijeće može pregovarati sa dužnikom o mogućnostima i mjerama iz plana restrukturiranja predviđenih Stečajnim zakonom.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka dužnik će nadležnom Savjetodavnom vijeću podnijeti financijske izvještaje, plan restrukturiranja, popis imovine i obveza dužnika te drugu dokumentaciju koju nadležno Savjetodavno vijeće zatraži.

(3) Na temelju obavljenih pregovora s dužnikom, nadležno Savjetodavno vijeće može iznijeti okvirne smjernice o predloženom planu restrukturiranja.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Postupci predstečajne nagodbe započeti prije stupanja na snagu Stečajnog zakona (»Narodne novine«, broj 71/15), dovršit će se prema odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13) i odredbama Uredbe o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe (»Narodne novine«, broj 3/13).

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ove Uredbe prestaje važiti Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u postupku predstečajne nagodbe (»Narodne novine«, broj 3/13).

Članak 10.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/90

Urbroj: 50301-05/16-15-3

Zagreb, 5. studenoga 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

122 06.11.2015 Uredba o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja tražbinama s naslova poreznog duga u predstečajnom i stečajnom postupku