Odluka o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka

NN 122/2015 (6.11.2015.), Odluka o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2321

Na temelju članka 30. stavka 3. Poslovnika Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/11, 121/12, 7/13 i 61/15), a u vezi s člancima 5. i 15. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 5. studenoga 2015. godine donijela

ODLUKU

O POSTUPKU DAVANJA ISKAZA O PROCJENI FISKALNOG UČINKA

I.

Ovom Odlukom propisuje se postupak davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka te oblik i sadržaj Obrasca standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka (u daljnjem tekstu: Obrazac) na kojem se daje Iskaz o procjeni fiskalnog učinka.

II.

Iskaz o procjeni fiskalnog učinka dužan je izraditi predlagatelj prilikom izrade prijedloga uredbi, drugih propisa i akata planiranja (projekata, planova, programa, strategija, politika i dr.) koje donosi Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) te nacrte prijedloga zakona i akata planiranja koje Vlada predlaže na donošenje Hrvatskome saboru (u daljnjem tekstu: prijedlozi propisa i akata planiranja).

Predlagatelji u smislu ove Odluke su središnja tijela državne uprave (ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije) i stručne službe Vlade.

III.

Iskaz o procjeni fiskalnog učinka sadržava procjenu fiskalnih posljedica provedbe propisa ili akta planiranja za proračun (državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te financijske planove izvanproračunskih korisnika) koja obuhvaća:

1. predviđene prihode i rashode te primitke i izdatke proračuna za proračunsku godinu i za dvije iduće godine

2. prijedloge za pokrivanje povećanih rashoda i izdataka proračuna

3. prijedloge za nadomjestak smanjenih prihoda i primitaka proračuna

4. suglasnost Ministarstva financija ako prijedlozi propisa i akata planiranja imaju fiskalni učinak na proračun.

Ako prijedlozi propisa i akata planiranja nemaju fiskalni učinak Iskaz o procjeni fiskalnog učinka sadržava izjavu predlagatelja da takvi akti nemaju fiskalni učinak, na što Ministarstvo financija daje mišljenje.

IV.

Iskaz o procjeni fiskalnog učinka daje se na Obrascu koji se nalazi u privitku i sastavni je dio ove Odluke.

U Obrascu se navode osnovni podaci o predlagatelju i prijedlogu propisa ili akta planiranja, podaci o povezanosti propisa ili akta planiranja s državnim proračunom, Iskaz o procjeni fiskalnog učinka, prikaz elemenata korištenih za izračun fiskalnog učinka, potencijalne obveze za državni proračun, procjena fiskalnog učinka na druge proračune, izjava predlagatelja o nepostojanju fiskalnog učinka prijedloga propisa ili akta planiranja, obrazloženje predlagatelja i podaci o kontakt-osobi te mišljenje Ministarstva financija.

V.

Obrazac se obavezno unosi u web aplikaciju kojoj se pristupa logiranjem u sustav Državne riznice.

Iznimno od stavka 1. ove točke tijela sigurnosno-obavještajnog sustava nemaju obvezu unošenja Obrasca u web aplikaciju.

VI.

Predlagatelj dostavlja Ministarstvu financija na mišljenje Obrazac u papirnatom obliku, zajedno s pripadajućim prijedlogom propisa odnosno akta planiranja.

Obrazac u papirnatom obliku potpisuje ministar ili zamjenik ministra, predstojnik državnog ureda ili njegov zamjenik odnosno ravnatelj državne upravne organizacije ili njegov zamjenik te se ovjerava pečatom.

VII.

Ministarstvo financija pregledava i analizira tekst prijedloga propisa odnosno akta planiranja i Iskaz o procjeni fiskalnog učinka dan na Obrascu te svoje mišljenje dostavlja predlagatelju.

Predlagatelj je obvezan Vladi, uz prijedlog propisa odnosno akta planiranja, dostaviti i Obrazac koji sadrži mišljenje Ministarstva financija, ovjereno potpisom i pečatom odgovorne osobe Ministarstva financija.

VIII.

Sastavni dio ove Odluke su Upute za ispunjavanje Obrasca.

Obrazac i Upute iz stavka 1. ove točke su dostupni na internetskoj stranici Ministarstva financija www.mfin.hr.

IX.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o Obrascu standardne metodologije za procjenu fiskalnog učinka (»Narodne novine«, broj 73/08).

X.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 022-03/15-04/470

Urbroj: 50301-05/16-15-3

Zagreb, 5. studenoga 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.


OBRASCIUPUTE ZA ISPUNJAVANJE OBRASCA STANDARDNE METODOLOGIJE ZA PROCJENU FISKALNOG UČINKA (OBRASCA PFU)

Obrazac je dan u elektroničkom obliku, u MS Excel formatu, međutim isti se unosi u web aplikaciju kojoj se pristupa logiranjem u sustav Državne riznice.

Polja u Obrascu označena su bijelom, žutom i plavom bojom. U poljima označenim bijelom bojom opisuju se podaci koje predlagatelj propisa/akta planiranja upisuje u polja označena žutom bojom. Polja označena plavom bojom predviđena su za unos podataka od strane Ministarstva financija.

U gornjem desnom uglu Obrasca prvo se odabire klasifikacija stupnja tajnosti. Ako se radi o Obrascu koji se odnosi na propis/akt planiranja koji nema stupanj tajnosti, upisuje se odnosno u ponuđenom meniju web aplikacije odabire oznaka NEKLASIFICIRANO. U suprotnom se upisuje odnosno odabire pripadajući stupanj tajnosti sukladno klasifikaciji propisanoj u Zakonu o tajnosti podataka (OGRANIČENO, POVJERLJIVO, TAJNO, VRLO TAJNO).

1. PREDLAGATELJ PROPISA/AKTA PLANIRANJA

Predlagatelji propisa/akata planiranja su središnja tijela državne uprave (ministarstva, državni uredi i državne upravne organizacije) i stručne službe Vlade. U polje Razdjel unosi se brojčana oznaka i naziv razdjela predlagatelja sukladno organizacijskoj klasifikaciji državnog proračuna. U web aplikaciji se ovi podaci popunjavanju automatski prilikom logiranja predlagatelja.

2. OSNOVNI PODACI O PRIJEDLOGU PROPISA/AKTA PLANIRANJA

Pod Vrstom propisa/akta planiranja potrebno je, upisom riječi »DA«, odnosno u ponuđenom meniju web aplikacije odabrati o kojem se propisu/aktu planiranja radi. Također je potrebno unijeti naziv propisa/akta planiranja i to naziv koji će propis/akt planiranja imati stupanjem na snagu bez »Prijedlog«, »Nacrt« i slično. U slučaju izmjene propisa/akta planiranja tijekom njegovog donošenja (prvo čitanje – drugo čitanje) ako u odnosu na prvotno izrađeni dođe do promjene fiskalnog učinka, u dogovoru s Ministarstvom financija, napravit će se izmjena i dopuna prvotno izrađenog Obrasca.

3. POVEZANOST PRIJEDLOGA PROPISA/AKTA PLANIRANJA S DRŽAVNIM PRORAČUNOM

Određuje se povezanost učinka provedbe prijedloga propisa/akta planiranja s državnim proračunom. U polje Aktivnost/projekt unosi se brojčana oznaka aktivnosti i/ili projekta, sukladno programskoj klasifikaciji državnog proračuna (na primjer: A123456), te naziv iste i/ili istog u okviru kojih su planirana sredstva za provedbu predloženog propisa/akta planiranja.

Ako su sredstva za provedbu propisa/akta planiranja planirana na više aktivnosti i/ili projekata, predlagatelj je dužan iskazati sve aktivnosti i/ili projekte na kojima se planiraju sredstva za provedbu. Isto tako, u slučaju da u provedbi predloženog propisa/akta planiranja osim predlagatelja sudjeluju i druga tijela, predlagatelj ima mogućnost i mora iskazati sve aktivnosti i/ili projekte s kojih će se financirati provedba.

U web aplikaciji se odabirom brojčane oznake aktivnosti i/ili projekta i naziva iste i/ili istog iz ponuđenog menija automatski popunjavaju polja koja se odnose na Glavni program, Razdjel, Program, Glavu i Funkciju. Aktivnosti i/ili projekte koji nisu u nadležnosti predlagatelja već drugih tijela, predlagatelj odabire iz ponuđenog menija nakon što u ponuđenom meniju razdjela odabere to drugo tijelo na čijoj se aktivnosti i/ili projektu osiguravaju sredstva za provedbu.

Ukoliko nije poznata aktivnost i/ili projekt na kojoj će biti planirana sredstva u točki 4.3. Obrazloženje promjena u rashodima i izdacima te prihodima i primicima se tekstualno iskazuju svi podaci o sredstvima potrebnim za provedbu predloženog propisa/akta planiranja u pojedinoj godini kao i kako se ista planiraju osigurati te na što se točno planiraju utrošiti.

4. FISKALNI UČINAK

Ova točka sadrži ukupnu procjenu fiskalnih posljedica provedbe predloženog propisa/akta planiranja na državni proračun. Prilikom izrade prijedloga propisa/akta planiranja predlagatelj je dužan uzeti u obzir sredstva koja su osigurana državnim proračunom i projekcijama koje je donio Hrvatski sabor, a koja su raspoređena po proračunskim klasifikacijama, posebice izvorima financiranja.

4.1. RASHODI I IZDACI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Navode se rashodi i izdaci potrebni za provođenje predloženog propisa/akta planiranja, slijedeći ekonomsku klasifikaciju i izvore financiranja. U web aplikaciji se klikom na znak »+« pored odgovarajuće skupine ekonomske klasifikacije otvaraju sve aktivnosti i/ili projekti odabrani u točki 3. Povezanost prijedloga propisa/akta planiranja s državnim proračunom te na pripadajuću aktivnosti i/ili projekt upisuju podaci sukladno uputama u nastavku.

Očekivano povećanje/smanjenje se u svim stupcima iskazuje brojčano s tim da se za očekivano smanjenje upisuje predznak »-« minus.

U prvi i drugi stupac Troškovi provođenja postojećeg propisa/akta planiranja na godišnjoj razini unose se rashodi i izdaci potrebni za provedbu postojećeg propisa/akta planiranja na godišnjoj razini. Ako područje koje se predloženim propisom/aktom planiranja uređuje do sada nije bilo uređeno nekim postojećim propisom, ovaj stupac se ne popunjava. Međutim, ako se predloženim propisom/aktom planiranja izmjenjuje/dopunjuje postojeći propis ili se postojeći propis u potpunosti stavlja van snage, u ovom stupcu se iskazuje visina rashoda i izdataka provedbe tog postojećeg propisa/akta planiranja i to na godišnjoj razini. I u ovom slučaju ovaj stupac može biti prazan, ali samo u situaciji kada za provedbu postojećeg propisa nije trebalo osigurati nikakva sredstva.

Rashode i izdatke je potrebno razraditi na Izvore 1, 2 i 8 (opći prihodi i primici, doprinosi te namjenski primici od zaduživanja) koji utječu na visinu manjka proračuna opće države te Ostale izvore (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije) koji ne ulaze u proračunske limite. Naime, s obzirom na proračunska ograničenja i sve značajniji udio sredstva dobivenih iz fondova Europske unije u financiranju javnih potreba, iznimno je važno da Vlada Republike Hrvatske kod donošenja odluke o prihvaćanju ili neprihvaćanju predloženog propisa/akta planiranja raspolaže informacijom hoće li provedba istoga, u odnosu na postojeće troškove, utjecati na visinu manjka proračuna opće države ili će se financirati iz izvora koji ne uzlaze u proračunske limite i ne utječu na visinu manjka proračuna opće države. Osim Vladi, ova informacija je iznimno bitna Ministarstvu financija za što kvalitetniju i realniju izradu limita ukupnih proračunskih rashoda.

Treći stupac Ukupno predstavlja zbroj troškova provođenja predloženog propisa/akta planiranja na godišnjoj razini iz Izvora 1, 2 i 8 te Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u prvi i drugi stupac.

U četvrti i peti stupac Povećanje/smanjenje kao rezultat provedbe propisa/akta planiranja unosi se procjena očekivanog povećanja/smanjenja rashoda i izdataka koji će nastati u tekućoj godini provedbom predloženog propisa/akta planiranja u odnosu na rashode i izdatke koji su potrebni za provedbu postojećeg propisa/akta planiranja (stupce 1 i 2). Dakle, ako se radi o potpuno novom propisu/aktu planiranja, u ove stupce se upisuje ukupna procjena provedbe predloženog propisa/akta planiranja u tekućoj godini. Međutim, ako se radi o propisu/aktu planiranja kojim se mijenja/dopunjuje postojeći propis ili se postojeći propis u potpunosti stavlja van snage, u ove stupce se upisuje samo procjena rashoda i izdataka potrebnih za provedbu tih predloženih izmjena i dopuna (bez troška provedbe postojećeg propisa jer se on unosi u prvi i drugi stupac). Procjenu očekivanog povećanja/smanjenja rashoda i izdataka potrebno je također razraditi na Izvore 1, 2 i 8 i Ostale izvore.

Šesti stupac Ukupno predstavlja zbroj troškova provođenja predloženog propisa/akta planiranja u tekućoj godini iz Izvora 1, 2 i 8 te Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u četvrti i peti stupac.

Sedmi stupac Ukupni trošak provedbe u tekućoj godini (t) predstavlja ukupni trošak provedbe predloženog propisa/akta planiranja u tekućoj godini (t), a dobiva se kao zbroj rashoda i izdataka potrebnih za provedbu postojećeg propisa/akta planiranja na godišnjoj razini (stupac 3) i procjene očekivanog povećanja/smanjenja rashoda i izdataka kao rezultata provedbe novopredloženog propisa/akta planiranja (stupac 6). Ovaj stupac se također popunjava automatski unosom podataka u prvi, drugi, četvrti i/ili peti stupac.

U osmi stupac Odobrena sredstva unutar državnog proračuna unosi se ukupni iznos sredstava odobren unutar državnog proračuna tekuće godine za provedbu postojećeg i novopredloženog propisa/akta planiranja.

Ako sredstva odobrena unutar državnog proračuna za tekuću godinu nisu dostatna za provedbu postojećeg i novopredloženog propisa/akta planiranja, u deveti stupac se unosi iznos nedostatnih sredstava i to kao prijedlog za preraspodjelu s drugih stavaka provoditelja unutar državnog proračuna. Iznos sredstava koji se predlaže preraspodijeliti unosi se na skupinu računa ekonomske klasifikacije s koje će se preraspodijeliti na novu.

Dakle, ako su odobrena sredstva (stupac 8) manja od ukupnog troška provedbe (stupac 7) u ovom stupcu je potrebno prikazati kako se planira osigurati ta ukupna razlika.

U deseti i jedanaesti stupac Povećanje/smanjenje u odnosu na trošak provođenja na godišnjoj razini (stupac 1 i 2) unosi se iznos procjene očekivanog povećanja/smanjena rashoda i izdataka potreban za provedbu predloženog propisa/akta planiranja u sljedećoj godini (t+1) i to u odnosu na troškove provođenja postojećeg propisa/akta planiranja na godišnjoj razini (stupac 1 i 2). Procjenu očekivanog povećanja/smanjenja rashoda i izdataka je i ovdje potrebno razraditi na Izvore 1, 2 i 8 te Ostale izvore.

Ako provedba predloženog propisa/akta planiranja neće rezultirati daljnjim povećanjem/smanjenjem rashoda i izdataka u sljedećoj godini (t+1) u odnosu na trošak provođenja postojećeg propisa/akta planiranja na godišnjoj razini (stupac 1 i 2), ovi stupci se ne popunjavaju.

Dvanaesti stupac Ukupno predstavlja zbroj troškova provođenja predloženog propisa/akta planiranja u sljedećoj godini (t+1) iz Izvora 1, 2 i 8 te Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u deseti i jedanaesti stupac.

Trinaesti stupac Ukupni trošak provedbe u godini (t+1) predstavlja ukupni trošak provedbe predloženog propisa/akta planiranja u godini (t+1), a dobiva se kao zbroj troškova provedbe postojećeg propisa/akta planiranja na godišnjoj razini (stupac 3) i procjene očekivanog povećanja/smanjenja rashoda i izdataka kao rezultata provedbe predloženog propisa/akta planiranja u godini (t+1) (stupac 12). Ovaj stupac se također popunjava automatski unosom podataka u prvi, drugi, deseti i/ili jedanaesti stupac.

U četrnaesti stupac Sredstva odobrena u okviru projekcija za godinu (t+1) unosi se ukupni iznos sredstava planiran za provedbu predloženog propisa/akta planiranja u projekciji za godinu (t+1) unutar državnog proračuna tekuće godine. Ako se radi o izmjenama i dopunama predloženog propisa/akta planiranja unosi se ukupan iznos planiran za važeći propis/akt planiranja i predložene izmjene i dopune.

U petnaesti i šesnaesti stupac Povećanje/smanjenje u odnosu na trošak provođenja na godišnjoj razini (stupac 1 i 2) unosi se iznos procjene očekivanog povećanja/smanjena rashoda i izdataka potrebnih za provedbu predloženog propisa/akta planiranja u godini (t+2) i to u odnosu na troškove provođenja postojećeg propisa/akta planiranja na godišnjoj razini (stupac 1 i 2). Procjenu očekivanog povećanja/smanjenja rashoda i izdataka je i ovdje potrebno razraditi na Izvore 1, 2 i 8 te Ostale izvore.

Ako provedba predloženog propisa/akta planiranja neće rezultirati daljnjim povećanjem/smanjenjem rashoda i izdataka u godini (t+2) u odnosu na trošak provođenja postojećeg propisa/akta planiranja na godišnjoj razini (stupac 1 i 2), ovi stupci se ne popunjavaju.

Sedamnaesti stupac Ukupno predstavlja zbroj troškova provođenja predloženog propisa/akta planiranja u godini (t+2) iz Izvora 1, 2 i 8 te Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u petnaesti i šesnaesti stupac.

Osamnaesti stupac Ukupni trošak provedbe u godini (t+2) predstavlja ukupni trošak provedbe predloženog propisa/akta planiranja u godini (t+2), a dobiva se kao zbroj troškova provedbe postojećeg propisa/akta planiranja na godišnjoj razini (stupac 3) i procjene očekivanog povećanja/smanjenja rashoda i izdataka kao rezultata provedbe predloženog propisa/akta planiranja u godini (t+2) (stupac 17). Ovaj stupac se također popunjava automatski unosom podataka u prvi, drugi, petnaesti i/ili šesnaesti stupac.

U devetnaesti stupac Sredstva odobrena u okviru projekcija za godinu (t+2) unosi se ukupni iznos sredstva planiran za provedbu predloženog propisa/akta planiranja u projekciji za godinu (t+2) unutar državnog proračuna tekuće godine. Ako se radi o izmjenama i dopunama predloženog propisa/akta planiranja unosi se ukupan iznos planiran za važeći propis/akt planiranja i predložene izmjene i dopune.

4.2. PRIHODI I PRIMICI DRŽAVNOG PRORAČUNA

Navode se prihodi i primici na koje utječe provedba predloženog propisa/akta planiranja, sljedeći ekonomsku klasifikaciju i izvore financiranja.

Očekivano povećanje/smanjenje se u svim stupcima iskazuje brojčano s tim da se za očekivano smanjenje upisuje predznak »-« minus.

U prvi i drugi stupac se unosi plan prihoda i primitaka u državnom proračunu tekuće godine za koji se očekuje da će biti ostvaren temeljem provedbe postojećeg propisa/akta planiranja i to na godišnjoj razini. Ako temeljem provedbe predloženog propisa/akta planiranja u tekućoj godini nisu u državnom proračunu planirani prihodi i primici ovaj stupac se ne popunjava.

Plan prihoda i primitaka potrebno je iskazati po ekonomskoj klasifikaciji, ali i klasifikaciji po izvorima financiranja. Izvore financiranja čine skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene. Prihodi i primici državnog proračuna planiraju se, raspoređuju i iskazuju prema izvorima iz kojih potječu. Izvori financiranja jesu: opći prihodi i primici, doprinosi, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći, donacije, prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine, naknade s naslova osiguranja i namjenski primici.

Veznom tablicom prihoda i primitaka i izvora financiranja (dostupna na službenim stranicama Ministarstva financija) utvrđeno je koja je vrsta prihoda i primitka povezana s kojim izvorom financiranja. Međutim, ako se prijedlogom propisa/akta planiranja predviđa ostvarivanje novog prihoda i primitka koji do sada nije ostvarivan, potrebno ga je vezati uz izvor financiranja.

Izvor financiranja 1 opći prihodi i primici uključuje prihode koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja, a to su: prihodi od poreza, prihodi od financijske imovine, prihodi od nefinancijske imovine, prihodi od administrativnih (upravnih) pristojbi, prihodi državne uprave, prihodi od kazni te primici od financijske imovine i zaduživanja za koje nije definirana namjena korištenja. Izvor financiranja 2 doprinosi uključuje prihode od uplaćenih doprinosa za mirovinsko osiguranje i doprinosa za zapošljavanje, dok izvor 8 namjenski primici uključuje primitke od financijske imovine i zaduživanja, čija je namjena utvrđena posebnim ugovorima i/ili propisima. Prihodi i primici koji ulaze u Izvore 1, 2 i 8 se priznaju kao izvorni i kao takvi evidentiraju samo u državnom proračunu te nisu raspoloživi korisnicima za trošenje, ali su isti njihovu naplatu obvezni pratiti (Primjer takvih prihoda su sudske pristojbe, kazne, koncesije, porezni prihodi i slično).

Za razliku od prihoda i primitaka koji ulaze u Izvore 1, 2 i 8, prihode i primitke koji ulaze u kategoriju Ostalih izvora (vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene, pomoći i donacije) korisnici državnog proračuna, sukladno Zakonu o proračunu, mogu izvršavati do visine njihove uplate u proračun. To znači da su vlastiti i namjenski prihodi trenutkom uplate na jedinstveni račun riznice raspoloživi proračunskim korisnicima. Međutim, kada je riječ o prihodima za posebne namjene, odredbama Zakona o proračunu propisano je da prijedlozi zakona, drugih propisa i akata planiranja ne mogu sadržavati odredbe o namjenskom korištenju prihoda, osim uz suglasnost Ministarstva financija.

Upravo stoga je i plan i procjenu očekivanog povećanja/smanjenja prihoda i primitaka potrebno razraditi na način da se vidi povećavaju/smanjuju li se Izvori 1, 2 i 8 koji proračunskim korisnicima nisu raspoloživi za trošenje, a utječu na visinu manjka proračuna opće države ili Ostali izvori koji su proračunskim korisnicima raspoloživi za trošenje do visine njihove uplate, a ne ulaze u proračunske limite i ne utječu na visinu manjka proračuna opće države. Navedeno je važno Ministarstvu financija s aspekta davanja suglasnosti ako predloženi propis/akt planiranja sadrži odredbe o namjenskom korištenju prihoda. S druge strane Vladi Republike Hrvatske je iznimno važno kod donošenja odluke o prihvaćanju ili ne prihvaćanju predloženog propisa/akta planiranja.

Treći stupac Ukupno predstavlja zbroj plana prihoda i primitaka u državnom proračunu tekuće godine za koji se očekuje da će biti ostvaren temeljem provedbe postojećeg propisa/akta planiranja na godišnjoj razini i to Izvora 1, 2 i 8 te Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u prvi i drugi stupac.

U četvrti i peti stupac Povećanje/smanjenje kao rezultat provedbe propisa/akta planiranja unosi se procjena očekivanog povećanja/smanjenja prihoda i primitaka koji će nastati u tekućoj godini provedbom predloženog propisa/akta planiranja u odnosu na prihode i primitke koji su već planirani u državnom proračunu. Dakle, ako se radi o propisu/aktu planiranja na temelju provedbe kojeg u državnom proračunu nisu planirani prihodi i primici jer se primjerice radi o potpuno novom propisu/aktu planiranja kojim se uvodi novi prihod ili primitak, u ove stupce se upisuju ukupna procjena očekivanih prihoda ili primitaka u tekućoj godini. Međutim, ako se radi o propisu/aktu planiranja temeljem provedbe kojeg su u državnom proračunu već planirani određeni prihodi i primici jer se primjerice radi o izmjenama i dopunama postojećeg propisa/akta planiranja kojim se povećava ili smanjuje osnovica i/ili broj obveznika plaćanja, u ove stupce se upisuje samo procjena povećanja ili smanjenja prihoda i primitaka kao rezultat predloženih izmjena i dopuna (bez plana prihoda i primitaka koji se planiraju ostvariti temeljem postojećeg propisa/akta planiranja). Procjenu očekivanog povećanja/smanjenja prihoda i primitaka je, kao i plan, potrebno razraditi na Izvore 1, 2 i 8 te Ostale izvore.

Šesti stupac Ukupno predstavlja zbroj očekivanog povećanja/smanjenja prihoda i primitaka koji će nastati temeljem provedbe predloženog propisa/akta planiranja u tekućoj godini i to Izvora 1, 2 i 8 te Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u četvrti i peti stupac.

Sedmi stupac Novi plan prihoda i primitaka u tekućoj godini (t) predstavlja ukupni plan prihoda i primitaka koji je rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja u tekućoj godini (t), a dobiva se kao zbroj prihoda i primitaka koji su već planirani u tekućoj godini u državnom proračunu (stupac 3) te procjene očekivanog povećanja/smanjenja kao rezultata provedbe predloženog propisa/akta planiranja (stupac 6). Ovaj stupac se također popunjava automatski unosom podataka u prvi, drugi, četvrti i/ili peti stupac.

U osmi i deveti stupac Povećanje/smanjenje kao rezultat provedbe propisa/akta planiranja u odnosu na plan iskazan u stupcima 1 i 2 unosi se iznos procjene očekivanog povećanja/smanjena prihoda i primitaka kao rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja u sljedećoj godini (t+1) i to u odnosu na plan prihoda i primitaka u državnom proračunu tekuće godine koji će biti ostvaren temeljem provedbe postojećeg propisa/akta planiranja (stupci 1 i 2). Procjenu očekivanog povećanja/smanjenja prihoda i primitaka je i ovdje potrebno razraditi na Izvore 1, 2 i 8 te Ostale izvore.

Ako provedba predloženog propisa/akta planiranja neće rezultirati daljnjim povećanjem/smanjenjem prihoda i primitaka u sljedećoj godini (t+1) u odnosu na plan prihoda i primitaka u državnom proračunu u tekućoj godini (stupac 1 i 2), ovi stupci se ne popunjavaju.

Deseti stupac Ukupno predstavlja zbroj očekivanog povećanja/smanjenja prihoda i primitaka kao rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja u sljedećoj godini (t+1) i to Izvora 1, 2 i 8 i Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u osmi i deveti stupac.

Jedanaesti stupac Plan prihoda i primitaka u godini (t+1) predstavlja ukupni plan prihoda i primitaka koji je rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja u godini (t+1), a dobiva se kao zbroj plana prihoda i primitaka u državnom proračunu tekuće godine koji će biti ostvaren na temelju provedbe postojećeg propisa/akta planiranja (stupac 3) i procjene očekivanog povećanja/smanjenja kao rezultata provedbe predloženog propisa/akta planiranja u sljedećoj godini (t+1) (stupac 10). Ovaj stupac se također popunjava automatski unosom podataka u prvi, drugi, osmi i/ili deveti stupac.

U dvanaesti stupac Projekcije u državnom proračunu za godinu (t+1) unosi se ukupni plan prihoda i primitaka planiran na temelju provedbe predloženog propisa/akta planiranja u projekciji za godinu (t+1) unutar državnog proračuna tekuće godine. Ako se radi o izmjenama i dopunama predloženog propisa/akta planiranja unosi se ukupan iznos planiran za važeći propis/akt planiranja i predložene izmjene i dopune.

U trinaesti i četrnaesti stupac Povećanje/smanjenje kao rezultat provedbe propisa/akta planiranja u odnosu na plan iskazan u stupcima 1 i 2 unosi se iznos procjene očekivanog povećanja/smanjena prihoda i primitaka kao rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja u godini (t+2) i to u odnosu na plan prihoda i primitaka u državnom proračunu tekuće godine koji će biti ostvaren na temelju provedbe postojećeg propisa/akta planiranja (stupci 1 i 2). Procjenu očekivanog povećanja/smanjenja prihoda i primitaka je i ovdje potrebno razraditi na Izvore 1, 2 i 8 te Ostale izvore.

Ako provedba predloženog propisa/akta planiranja neće rezultirati daljnjim povećanjem/smanjenjem prihoda i primitaka u godini (t+2) u odnosu na plan prihoda i primitaka u državnom proračunu u tekućoj godini (stupac 1 i 2), ovi stupci se ne popunjavaju.

Petnaesti stupac Ukupno predstavlja zbroj očekivanog povećanja/smanjenja prihoda i primitaka kao rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja u godini (t+2) i to Izvora 1, 2 i 8 i Ostalih izvora. Popunjava se automatski unosom podataka u trinaesti i četrnaesti stupac.

Šesnaesti stupac Plan prihoda i primitaka u godini (t+2) predstavlja ukupni plan prihoda i primitaka koji je rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja u godini (t+2), a dobiva se kao zbroj plana prihoda i primitaka u državnom proračunu tekuće godine koji će biti ostvaren temeljem provedbe postojećeg propisa/akta planiranja (stupac 3) i procjene očekivanog povećanja/smanjenja kao rezultata provedbe predloženog propisa/akta planiranja u godini (t+2) (stupac 15). Ovaj stupac se također popunjava automatski unosom podataka u prvi, drugi, trinaesti i/ili četrnaesti stupac.

U sedamnaesti stupac Projekcije u državnom proračunu za godinu (t+2) unosi se ukupni plan prihoda i primitaka planiran na temelju provedbe predloženog propisa/akta planiranja u projekciji za godinu (t+2) unutar državnog proračuna tekuće godine. Ako se radi o izmjenama i dopunama predloženog propisa/akta planiranja unosi se ukupan iznos planiran za važeći propis/akt planiranja i predložene izmjene i dopune.

4.3. OBRAZLOŽENJE PROMJENA U RASHODIMA I IZDACIMA TE PRIHODIMA I PRIMICIMA

Navodi se obrazloženje prethodno kvantificiranih promjena.

Za iznose sredstava po pojedinim skupinama računa ekonomske klasifikacije potrebno je objasniti u koju svrhu će se utrošiti (za rashode i izdatke), odnosno uslijed čega će nastati (za prihode i primitke).

Ako su sredstva za provedbu predloženog propisa/akta planiranja planirana u državnom proračunu na više aktivnosti i/ili projekata, potrebno je iznose razvrstane po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja pod točkom 4.1. Obrasca povezati s pripadajućom aktivnosti i/ili projektom.

5. ELEMENTI ZA IZRAČUN FISKALNOG UČINKA PRIJEDLOGA PROPISA ODNOSNO AKTA PLANIRANJA

Ova točka sadrži prikaz elemenata koji su korišteni za ukupnu procjenu fiskalnih posljedica provedbe predloženog propisa/akta planiranja na državni proračun iskazanu u točki 4. FISKALNI UČINAK.

5.1. ELEMENTI ZA IZRAČUN PROMJENA U RASHODIMA I IZDACIMA I PRIHODIMA I PRIMICIMA

RASHODI I IZDACI

U ovom dijelu daje se prikaz ulaznih podataka korištenih za ukupnu procjenu rashoda i izdataka potrebnih za provođenje predloženog propisa/akta planiranja.

Izdvojeni su neki od najčešćih podataka poput promjene broja zaposlenih, broja korisnika novčane naknade/subvencije/transfera ili iznosa iste, IT usluga, zakupa poslovnog prostora, prijevoznih sredstava, naknada za rad članovima povjerenstava, vijeća i slično. Međutim, ostavljena je mogućnost da predlagatelj propisa/akta planiranja doda bilo koji element koji je koristio pri procjeni.

Očekivano povećanje/smanjenje se u svim stupcima iskazuje brojčano s tim da se za očekivano smanjenje upisuje predznak »-« minus.

U prvi i drugi stupac se upisuje početno stanje. Primjerice kod promjene broja zaposlenih se kao Osnovica/Procjena troška uzima bruto plaća, a kao Jedinica/Broj upisuje se stvarni broj zaposlenih. Kod promjene broja korisnika kao i promjene iznosa novčane naknade/subvencije/transfera kao Osnovica/Procjena troška uzima se iznos novčane naknade/subvencije/transfera, a kao Jedinica/Broj upisuje se stvarni broj korisnika iste.

Treći stupac Ukupno predstavlja početno stanje, a iskazuje se kao umnožak Osnovice/Procjene troška i Jedinice/Broja. Ovaj iznos bi već trebao biti planiran u državnom proračunu kao trošak provođenja predloženog propisa/akta planiranja u tekućoj godini. Popunjava se automatski unosom podataka u prvi i drugi stupac. Dakle, u slučaju promjene vezane uz zaposlene radi se o ukupnom trošku plaća stvarnog broja zaposlenih. U slučaju promjene vezane uz broj korisnika ili iznos novčane naknade/subvencije/transfera radi se o ukupnim rashodima potrebnim za isplatu novčane naknade/subvencije/transfera korisnicima iste na temelju trenutno važećih propisa. Iznos dobiven u ovom stupcu u UKUPNO RASHODI I IZDACI trebao bi odgovarati iznosu iskazanom u točki 4.1. Rashodi i izdaci državnog proračunastupcu 1.

U četvrti i peti stupac upisuje se očekivano povećanje/smanjenje kao rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja u tekućoj godini (t) u odnosu na početno stanje i to ovisno o tome gdje je došlo do povećanja/smanjenja. Kod primjerice promjene vezane uz zaposlene očekivano povećanje/smanjenje bruto plaće upisuje se u stupac 4 Osnovica/procjena troška, dok se očekivano povećanje/smanjenje samog broja zaposlenih upisuje u stupac 5 Jedinica/Broj. Kod promjena vezanih uz iznos novčane naknade/subvencije/transfera očekivano povećanje/smanjene samog iznosa upisuje se u stupac 4 Osnovica/procjena troška, dok se očekivano povećanje/smanjenje broja korisnika upisuje u stupac 5 Jedinica/Broj.

Ovisno o tome gdje je došlo do povećanja/smanjenja u jedan od stupaca 4 i 5 se upisuje isti iznos iskazan u stupcima 1 i 2 dok se u onaj kod kojeg je došlo do promjene upisuje samo očekivana promjena (bez iznosa iskaznog u stupcu 1). Primjerice za provedbu predloženog propisa/akta planiranja je potrebno novo zapošljavanje, ali je bruto plaća ostala ista. Iznos iskazan u stupcu 1 Osnovica/Procjena troška će biti isti kao i onaj u stupcu 4 Osnovica/Procjena troška. Međutim, u stupcu 2 Jedinica/Broj će se iskazati stvaran broj zaposlenih, dok će se u stupcu 5 Jedinica/Broj iskazati samo očekivano novo zapošljavanje i to bez stvarnog broja zaposlenih iskaznih u stupcu 2.

Šesti stupac Ukupno predstavlja očekivano povećanje/smanjenje u tekućoj godini (t) u odnosu na početno stanje (stupac 3). Iskazuje se kao umnožak očekivanog povećanja/smanjenja Osnovice/Procjene troška i Jedinice/Broja u tekućoj godini, a popunjava se automatski unosom podataka u četvrti i peti stupac. U ovom stupcu se dobiva podatak o ukupno očekivanom povećanju/smanjenju rashoda i izdataka kao rezultatu provedbe predloženog propisa/akta planiranja u tekućoj godini (t). Podaci dobiveni u ovom stupcu trebaju biti iskazani na godišnjoj ili mjesečnoj razini ako se procjena očekivanog povećanja/smanjena ne odnosi na cijelu godinu. U slučaju da se radi o mjesečnoj procjeni isto je potrebno jasno i nedvosmisleno istaknuti u točki 5.3. Obrazloženje elemenata za izračun. Iznos dobiven u ovom stupcu u UKUPNO RASHODI I IZDACI trebao bi odgovarati iznosu iskazanom u točki 4.1. Rashodi i izdaci državnog proračuna – stupcu 4.

U sedmi i osmi stupac upisuje se očekivano povećanje/smanjenje kao rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja u sljedećoj godini (t+1) u odnosu na početno stanje i to ovisno o tome gdje je došlo do povećanja/smanjenja. Ova dva stupca se popunjavaju na isti način kao i stupci 4 i 5.

Deveti stupac Ukupno predstavlja očekivano povećanje/smanjenje u sljedećoj godini (t+1) u odnosu na početno stanje (stupac 3). Iskazuje se kao umnožak očekivanog povećanja/smanjenja Osnovice/Procjene troška i Jedinice/Broja u sljedećoj godini, a popunjava se automatski unosom podataka u sedmi i osmi stupac. U ovom stupcu se dobiva podatak o ukupno očekivanom povećanju/smanjenju rashoda i izdataka kao rezultatu provedbe predloženog propisa/akta planiranja u sljedećoj godini (t+1). Podaci dobiveni u ovom stupcu također trebaju biti iskazani na godišnjoj ili mjesečnoj razini ako se procjena očekivanog povećanja/smanjena ne odnosi na cijelu godinu. U slučaju da se radi o mjesečnoj procjeni isto je potrebno jasno i nedvosmisleno istaknuti u točki 5.3. Obrazloženje elemenata za izračun. Iznos dobiven u ovom stupcu u UKUPNO RASHODI I IZDACI trebao bi odgovarati iznosu iskazanom u točki 4.1. Rashodi i izdaci državnog proračuna – stupcu 10.

U deseti i jedanaesti stupac upisuje se očekivano povećanje/smanjenje kao rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja u godini (t+2) u odnosu na početno stanje i to ovisno o tome gdje je došlo do povećanja/smanjenja. Ova dva stupca se također popunjavaju na isti način kao i stupci 4 i 5.

Dvanaesti stupac Ukupno predstavlja očekivano povećanje/smanjenje u godini (t+2) u odnosu na početno stanje (stupac 3). Iskazuje se kao umnožak očekivanog povećanja/smanjenja Osnovice/Procjene troška i Jedinice/Broja u godini (t+2), a popunjava se automatski unosom podataka u deseti i jedanaesti stupac. U ovom stupcu se dobiva podatak o ukupno očekivanom povećanju/smanjenju rashoda i izdataka kao rezultatu provedbe predloženog propisa/akta planiranja u godini (t+2). Podaci dobiveni u ovom stupcu također trebaju biti iskazani na godišnjoj ili mjesečnoj razini ako se procjena očekivanog povećanja/smanjena ne odnosi na cijelu godinu. U slučaju da se radi o mjesečnoj procjeni isto je potrebno jasno i nedvosmisleno istaknuti u točki 5.3. Obrazloženje elemenata za izračun. Iznos dobiven u ovom stupcu u UKUPNO RASHODI I IZDACI trebao bi odgovarati iznosu iskazanom u točki 4.1. Rashodi i izdaci državnog proračuna – stupcu 15.

PRIHODI I PRIMICI

U ovom dijelu daje se prikaz elemenata korištenih za ukupnu procjenu prihoda i primitaka koji će se ostvariti na temelju provedbe predloženog propisa/akta planiranja.

Upute za popunjavanje predviđenih stupaca identične su onima za rashode i izdatke.

5.2. ELEMENTI ZA IZRAČUN PROMJENA U BROJU ZAPOSLENIH

U ovom dijelu daje se detaljan prikaz promjene broja zaposlenih kao rezultata provedbe predloženog propisa/akta planiranja i to za broj:

• rukovodećih službenika

• službenika

• namještenika i

• djelatnih vojnih osoba

sistematiziran uredbom/aktom o unutarnjem ustrojstvu, ali i za broj stvarno popunjenih radnih mjesta za navedene kategorije službenika i namještenika.

Očekivano povećanje/smanjenje se u svim stupcima iskazuje brojčano s tim da se za očekivano smanjenje upisuje predznak »-« minus.

U prvi stupac se upisuje postojeći broj sistematiziranih i stvarno zaposlenih službenika i namještenika u tekućoj godini (t) i to za svaku kategoriju. U drugi stupac se upisuje očekivano povećanje/smanjenje broja sistematiziranih i stvarno zaposlenih službenika i namještenika kao rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja u tekućoj godini (t). Treći stupac predstavlja zbroj postojećeg broja sistematiziranih i stvarno zaposlenih službenika i namještenika te očekivanog povećanja/smanjenja u tekućoj godini (t), a popunjava se automatski unosom podataka u prvi i drugi stupac.

U četvrti stupac se upisuje očekivano povećanje/smanjenje broja sistematiziranih i stvarno zaposlenih službenika i namještenika kao rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja u sljedećoj godini (t+1) u odnosu na postojeći broj u tekućoj godini (stupac 1). Peti stupac predstavlja zbroj postojećeg broja sistematiziranih i stvarno zaposlenih službenika i namještenika u tekućoj godini (stupac 1) i očekivanog povećanja/smanjenja broja sistematiziranih i stvarno zaposlenih službenika i namještenika kao rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja u sljedećoj godini (t+1), a popunjava se automatski unosom podataka u prvi i četvrti stupac.

U šesti stupac se upisuje očekivano povećanje/smanjenje broja sistematiziranih i stvarno zaposlenih službenika i namještenika kao rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja u godini (t+2) u odnosu na postojeći broj u tekućoj godini (stupac 1). Sedmi stupac predstavlja zbroj postojećeg broja sistematiziranih i stvarno zaposlenih službenika i namještenika u tekućoj godini (stupac 1) i očekivanog povećanja/smanjenja broja sistematiziranih i stvarno zaposlenih službenika i namještenika kao rezultat provedbe predloženog propisa/akta planiranja u godini (t+2), a popunjava se automatski unosom podataka u prvi i šesti stupac.

5.3. OBRAZLOŽENJE ELEMENATA ZA IZRAČUN

Ako je potrebno, navodi se obrazloženje prethodno korištenih elementa.

6. POTENCIJALNE OBVEZE ZA DRŽAVNI PRORAČUN

Ispunjava se ukoliko zbog provedbe predloženog propisa/akta planiranja postoji mogućnost nastanka obveze za državni proračun. Potencijalne obveze podijeljene su na Jamstva i Ostalo (akreditivi, kreditne linije, dugovanja na osnovi odštetnih zahtjeva i neriješenih sporova po sklopljenim ugovorima).

7. FISKALNI UČINAK NA DRUGE PRORAČUNE

Ako provedba predloženog propisa/akta planiranja ima financijske posljedice na financijske planove izvanproračunskih korisnika i/ili na proračun županije i/ili općine/grada predlagatelj ih je dužan procijeniti i opisati. Izvanproračunski korisnici državnog proračuna su Hrvatske ceste, Hrvatske vode, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Centar za restrukturiranje i prodaju, Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka te Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a izvanproračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave su županijske uprave za ceste. Procjena se daje u obliku tekućeg plana rashoda i izdataka u prvom retku te plana prihoda i primitaka u drugom retku dok se u stupcima povećanje/smanjenje u tekućoj godini (t), godini (t+1) i godini (t+2) upisuje procjena očekivanog povećanja/smanjenja kao rezultata provedbe predloženog propisa/akta planiranja u odnosu na plan u tekućoj godini.

Očekivano povećanje/smanjenje se u svim stupcima iskazuje brojčano s tim da se za očekivano smanjenje upisuje predznak »-« minus.

8. IZJAVA O NEPOSTOJANJU FISKALNOG UČINKA PRIJEDLOGA PROPISA/AKTA PLANIRANJA

Ako prijedlog propisa/akta planiranja nema nikakav fiskalni učinak jer se primjerice radi o nomotehničkim izmjenama i dopunama postojećeg propisa/akta planiranja ili se prihvaća izvješće o provedbi, predlagatelj u ovom dijelu jasno i nedvosmisleno navodi da prihvaćanje, odnosno provedba nema i neće rezultirati fiskalnim učinkom. U ovom slučaju predlagatelj popunjava samo točke 1., 2. i 8. Obrasca. Prilikom ispisa Obrasca iz web aplikacije ispisat će se samo ove točke Obrasca. Izjavu potpisuje ministar ili zamjenik ministra, predstojnik državnog ureda ili njegov zamjenik odnosno ravnatelj državne upravne organizacije ili njegov zamjenik. Izjava se ovjerava pečatom, uz naznaku mjesta i datuma ovjeravanja.

9. OBRAZLOŽENJE PREDLAGATELJA

Daje se sažeto obrazloženje predloženog propisa/akta planiranja i njegovih posljedica za državni proračun, proračune županija, općina/gradova i financijske planove izvanproračunskih korisnika.

Obrazac potpisuje ministar ili zamjenik ministra, predstojnik državnog ureda ili njegov zamjenik odnosno ravnatelj državne upravne organizacije ili njegov zamjenik. Obrazac se ovjerava pečatom, uz naznaku mjesta i datuma ovjeravanja.

10. KONTAKT OSOBA PREDLAGATELJA

U ovom dijelu se upisuju osnovi podaci o osobi koja je izradila procjenu i ispunila Obrazac.

11. SUGLASNOST/MIŠLJENJE MINISTARSTVA FINANCIJA

Ministarstvo financija očituje se o danoj procjeni fiskalnog učinka. Ako prijedlog propisa/akata planiranja ima fiskalni učinak na proračun Ministarstvo financija daje suglasnost, a ako nema fiskalni učinak Ministarstva financija daje mišljenje na Izjavu o nepostojanju fiskalnog učinka prijedloga propisa/akta planiranja danu u točki 8. Odgovorna osoba Ministarstva financija (ministar financija ili zamjenik ministra) ovjerava Obrazac.

Obrazac ovjeren od strane Ministarstva financija predlagatelj dostavlja Vladi uz prijedlog propisa/akta planiranja, budući da, sukladno Poslovniku Vlade Republike Hrvatske, Vlada odnosno njezina stalna radna tijela neće razmatrati prijedloge propisa i akata poslovanja uz koje nije priložen Iskaz o procjeni fiskalnog učinka.

122 06.11.2015 Odluka o postupku davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinka