Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja

NN 122/2015 (6.11.2015.), Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2327

Na temelju članka 56. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja, donosi

PRAVILNIK

O DRŽAVNOM PLANU PROSTORNOG RAZVOJA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje, odnosno određuje način propisivanja uvjeta provedbe zahvata u prostoru, sadržaj namjena pojedinih zona i koridora koji se planiraju Državnim planom prostornog razvoja i namjena građevina koje se u njima mogu graditi, prostorni standardi za određivanje određenih zemljišta tim planom, te pobliži sadržaj, mjerila kartografskih prikaza, standard elaborata, elektronički standard i sadržaj obrazloženja tog plana.

Primjena Pravilnika

Članak 2.

Ovaj se Pravilnik primjenjuju u postupku izrade i donošenja Državnog plana prostornog razvoja (u daljnjem tekstu: Plan) te u postupku izrade i donošenja izmjena i dopuna tog Plana.

Sastavni dijelovi i prilozi Pravilnika

Članak 3.

(1) Sastavni dijelovi i prilozi ovoga Pravilnika su:

− Prilog I. – »Pregled prostornih tema«

− Prilog II. – »Sadržaj namjena prostora«

− Prilog III. – »Atributna tablica i model podataka«

− Prilog IV. – »Obrazac za ovjeru Plana (sastavnica)« i

− Prilog V. – »Način označavanja kartografskih prikaza Plana«.

(2) Elektronički oblik priloga iz stavka 1. ovoga članka ugrađen je u modul ePlanovi koji je uređen uredbom kojom se uređuje informacijski sustav prostornog uređenja.

Pojmovi

Članak 4.

(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika i Plana imaju sljedeće značenje:

koridor je planirani prostor koji obuhvaća površinu unutar koje se formira građevna čestica ili smješta građevina za koju se ne određuje građevna čestica

trasa je planirani pravac, pravac određen lokacijskom dozvolom ili pravac određen građevinskom dozvolom, na kojemu se smješta uzdužna os građevine

zaštitni prostor je prostor uz ili oko planirane ili postojeće građevine u kojemu su u svrhu zaštite građevine ili okolnih građevina, Planom ili posebnim propisom propisana ograničenja ili je posebnim propisom propisana obveza utvrđivanja posebnih uvjeta u provedbi prostornog plana

osnovna namjena prostora/površina je planirano korištenje prostora/površina podređeno jednoj funkciji, odnosno namjeni, unutar koje se mogu planirati i druge namjene ili sadržaji, koji proizlaze iz potrebe osnovne namjene

Zakon je Zakon o prostornom uređenju.

(2) Pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju značenje određeno propisima kojima se uređuju upravna područja prostornog uređenja i gradnje, te posebnim propisima koji su od utjecaja na prostorno uređenje i gradnju, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije.

DIO DRUGI
NAČIN PROPISIVANJA UVJETA PROVEDBE ZAHVATA U PROSTORU

Uvjeti provedbe zahvata u prostoru

Članak 5.

(1) Uvjeti provedbe zahvata u prostoru propisuju se Planom, ovisno o zahvatu u prostoru:

− određivanjem u grafičkom dijelu tog plana namjene prostora i područja posebnih uvjeta (režima), određenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika – »Pregled prostornih tema«, primjenom planskog znakovlja prikazanog u tom Prilogu

− preuzimanjem u odredbe za provedbu Plana opisa namjena prostora propisanih u Prilogu II. ovoga Pravilnika – »Sadržaj namjena prostora«

− propisivanjem u odredbama za provedbu Plana pravila za provedbu zahvata u prostoru (u daljnjem tekstu: pravila provedbe zahvata) i

− propisivanjem u odredbama za provedbu Plana posebnih mjera u slučajevima propisanim ovim Pravilnikom.

(2) Uvjeti provedbe zahvata u prostoru propisuju se Planom za zahvate u prostoru čije je plansko znakovlje prikazano u Prilogu I. ovoga Pravilnika – »Pregled prostornih tema«.

(3) Odredbe za provedbu Plana povezuju se s grafičkim dijelom Plana upisivanjem u atributnu tablicu iz Priloga III. ovoga Pravilnika – »Atributna tablica i model podataka«.

Namjena prostora

Članak 6.

(1) Namjena prostora određuje se u grafičkom dijelu Plana određivanjem prostora, područja, površine ili zone.

(2) Namjena prostora određena Planom u skladu s Prilogom I. ovoga Pravilnika – »Pregled prostornih tema«, planira se za namjene propisane Prilogom II. ovoga Pravilnika – »Sadržaj namjena prostora« te se na njima mogu graditi građevine, odnosno provoditi zahvati u prostoru propisane tim Prilogom.

Područja posebnih uvjeta (režima)

Članak 7.

Područja posebnih uvjeta (režima) određuju se u grafičkom dijelu Plana određivanjem zaštitnog prostora ili koridora.

Posebne mjere

Članak 8.

Posebne mjere su mjere zaštite okoliša, prirode, kulturne baštine i zdravlja, mjere zaštite od požara, mjere spašavanja i druge mjere, pravila i posebni načini korištenja, odnosno ograničenja propisani posebnim propisima i/ili koji proizlaze iz zahtjeva javnopravnog tijela postavljenog prilikom izrade nacrta prijedloga Plana, koje nisu uzete u obzir, odnosno primijenjene prilikom određivanja namjene prostora i/ili propisivanja pravila provedbe zahvata.

DIO TREĆI
POBLIŽI SADRŽAJ PLANA

Sadržaj odredbi za provedbu Plana

Članak 9.

Odredbe za provedbu Plana sadrže sljedeće dijelove:

1. Uvodne odredbe

1.1. Osnovni podaci o prostoru

1.2. Ciljevi Plana

1.3. Organizacija i osnovna namjena i korištenje prostora

2. Uvjeti provedbe zahvata za koje je određena namjena prostora

2.1. Namjena prostora

2.2. Građevinska područja

2.3. Pravila provedbe

3. Uvjeti provedbe za infrastrukturne sustave državnog značaja

3.1. Prometni sustav

3.2. Komunikacijski sustav

3.3. Energetski sustav

3.4. Vodnogospodarski sustav

4. Posebne mjere

4.1. Područja posebnih vrijednosti

4.2. Područja posebnih ograničenja

4.3. Područja posebnog načina korištenja

5. Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja državnog značaja i

6. Mjere za provedbu plana.

Sadržaj grafičkog dijela Plana

Članak 10.

Grafički dio Plana sadrži sljedeće kartografske prikaze Plana:

− Karta 1.1. Namjena prostora

− Karta 1.2. Građevinska područja

− Karta 1.3. Pravila provedbe i područja obveze donošenja prostornih planova

− Karta 2.1. Prometni sustav

− Karta 2.2. Komunikacijski sustav

− Karta 2.3. Energetski sustav

− Karta 2.4. Vodnogospodarski sustav

− Karta 3.1. Područja posebnih vrijednosti

− Karta 3.2. Područja posebnih ograničenja i

− Karta 3.3. Područja posebnog načina korištenja.

Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja državnog značaja

Članak 11.

Smjernice za izradu urbanističkih planova uređenja državnog značaja mogu određivati:

1. moguće i/ili obvezne namjene

2. način gradnje građevina

3. smještajni kapacitet (broj kreveta) i/ili planiranu gustoću korištenja (broj kreveta/ha) unutar građevinskog područja ugostiteljsko-turističke namjene

4. potrebu sanacije terena (odvodnjavanje, izravnavanje, i sl.)

5. mjere oblikovanja prostora

6. mjere zaštite okoliša, prirode, kulturne baštine i zdravlja, mjere zaštite od požara, mjere spašavanja i druge mjere

7. obvezu izrade stručnog rješenja

8. druge smjernice ovisno o posebnosti prostora i potrebama planiranih zahvata.

DIO ČETVRTI
PROSTORNI STANDARDI ZA ODREĐIVANJE ODREĐENIH ZEMLJIŠTA

Osobito vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi

Članak 12.

Planom se kao osobito vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi može odrediti osobito vrijedno obradivo poljoprivredno zemljište (P1), meliorirano i okrupnjeno zemljište površine veće od 200 ha i/ili drugo državno zemljište, a koje se nalazi izvan građevinskih područja i usklađeno je s drugim površinama državnog značaja.

Zemljište namijenjeno šumi i šumsko zemljište državnog značaja

Članak 13.

Planom se kao zemljište namijenjeno šumi i šumsko zemljište državnog značaja mogu odrediti šume i šumsko zemljište koje sukladno člancima 3.3. i 3.4. Kyotskog protokola kroz ponor ugljika značajno utječu na održavanje aktivnosti gospodarenje šumama iznad referentne vrijednosti za Republiku Hrvatsku; šume i šumska zemljišta u zaštićenim dijelovima prirode i području NATURA 2000, šumski sjemenski objekti, te najkvalitetnije šumske sastojine koje čine okosnicu šumskog resursa Republike Hrvatske, koje se nalazi izvan građevinskih područja i usklađeno je s drugim površinama državnog značaja.

DIO PETI
MJERILA KARTOGRAFSKIH PRIKAZA PLANA

Podloga za izradu grafičkog dijela Plana

Članak 14.

Podloga za izradu grafičkog dijela Plana je službena digitalna ortofoto karta izrađena na temelju aerofotogrametrijskog snimanja.

Grafički dio Plana u elektroničkom obliku

Članak 15.

Grafički dio Plana učitan pomoću modula ePlanovi prikazuje se u informacijskom sustavu prostornog uređenja u promjenjivom mjerilu u rasponu od 1:500 do 1:2.500.000 s mogućnošću preklapanja s različitim službenim kartama.

Analogni ispis kartografskog prikaza Plana

Članak 16.

(1) Analogni ispis kartografskog prikaza Plana stvara se iz modula ePlanovi.

(2) Analogni ispis kartografskog prikaza Plana ispisuje se u mjerilu 1:250.000 preko topografske karte, osim kartografskog prikaza na kojemu se određuju građevinska područja državnog značaja koji se ispisuje u mjerilu 1:5.000 preko katastarskog plana, službene digitalne ortofoto karte i/ili hrvatske osnovne karte.

DIO ŠESTI
STANDARD ELABORATA I ELEKTRONIČKI STANDARD PLANA

Izrada elaborata Plana

Članak 17.

Elaborat Plana se izrađuje u elektroničkom obliku kao vektorski topološki pravilno uređen prikaz podataka povezan s pripadajućim tekstualnim opisima, izrađen preko podloge iz članka 14. ovoga Pravilnika.

Grafički dio Plana

Članak 18.

(1) Grafički dio Plana u elektroničkom obliku izrađuju se u aplikacijama koje omogućavaju izradu zapisa u formatu pogodnom za učitavanje u modul ePlanovi.

(2) Grafički dio Plana u elektroničkom obliku izrađuju se na način koji omogućava međusobno preklapanje slojeva Plana i preklapanje slojeva drugih prostornih planova izrađenih na temelju Zakona.

Odluka o donošenju Plana

Članak 19.

(1) Odredbe za provedbu Plana izrađuju se u modulu ePlanovi preuzimanjem teksta i podataka unesenih u atributne tablice prikazane u Prilogu III. ovoga Pravilnika – »Atributna tablica i model podataka«.

(2) Tekstualnim zapisima istovjetnih uvjeta provedbe zahvata u prostoru u atributnim tablicama pridružuje se istovjetna oznaka u odgovarajućem polju atributnih tablica.

Obrazac za ovjeru Plana

Članak 20.

(1) Odredbe za provedbu Plana, svaki kartografski prikaz Plana i obrazloženje Plana za javnu raspravu sadrže obrazac za ovjeru Plana (sastavnicu) prikazan u Prilogu IV. ovoga Pravilnika – »Obrazac za ovjeru Plana (sastavnica)«.

(2) Obrazac za ovjeru Plana (sastavnica) stavlja se na prvu stranu odredbi za provedbu Plana, u donji desni kut svakog kartografskog prikaza Plana i na prvu stranu obrazloženja Plana za javnu raspravu.

(3) Obrazac za ovjeru Plana (sastavnica) popunjava se prijenosom metapodataka unesenih u modulu ePlanovi.

Tumač planskog znakovlja

Članak 21.

(1) Svaki kartografski prikaz Plana sadrži iznad obrasca za ovjeru Plana (sastavnice) tumač planskog znakovlja, grafičko mjerilo i oznaku orijentacije prema stranama svijeta.

(2) Tumač planskog znakovlja u kartografskom prikazu Plana stvara se putem modula ePlanovi i prikazuje sve teme korištene pri izradi kartografskog prikaza.

Označavanje kartografskih prikaza Plana

Članak 22.

Kartografski prikazi Plana označavaju se na način opisan u Prilogu V. ovoga Pravilnika – »Način označavanja kartografskih prikaza Plana«.

Analogni oblik Plana

Članak 23.

(1) Analogni oblik Plana (ispis elektroničkog oblika) mora biti sukladan elektroničkom obliku Plana, ako ovim Pravilnikom nije propisano drukčije.

(2) Tekstualni dio Plana ispisuje se na stranicama formata A4.

(3) Analogni oblik (ispis) kartografskih prikaza Plana stvara se iz modula ePlanovi na sljedeći način:

− Karta 1.1. Namjena prostora ispisom slojeva OB-1-1, KN-1-1, IS-1-1 i IS-1-2

− Karta 1.2. Građevinska područja ispisom slojeva OB-1-1, KN-1-1 i KN-1-2

− Karta 1.3. Pravila provedbe i područja obveze donošenja prostornih planova ispisom slojeva OB-1-1, KN-1-1, KN-1-3 i KN-1-4

− Karta 2.1. Prometni sustav ispisom slojeva OB-1-1, IS-1-1, IS-1-2, IS-1-3, IS-1-4 i IS-1-5

− Karta 2.2. Komunikacijski sustav ispisom slojeva OB-1-1, IS-2-1, IS-2-2

− Karta 2.3. Energetski sustav ispisom slojeva OB-1-1, IS-3-1 i IS-3-2

− Karta 2.4. Vodnogospodarski sustav ispisom slojeva OB-1-1, IS-4-1, IS-4-2, IS-4-3 i IS-4-4

− Karta 3.1. Područja posebnih vrijednosti ispisom slojeva OB-1-1, ZP-1-1, ZP-1-2, ZP-1-3 i ZP-1-4

− Karta 3.2. Područja posebnih ograničenja ispisom slojeva OB-1-1, ZP-2-1, ZP-2-2 i ZP-2-3

− Karta 3.3. Područja posebnog načina korištenja ispisom sloja slojeva OB-1-1, ZP-3-1.

(4) Kartografski prikaz Plana u analognom obliku ispisuje se u boji, na jednom ili više kartografskih listova.

(5) Kartografski prikaz Plana u analognom obliku presavija se na format A4, tako da se obrazac za ovjeru Plana (sastavnica) nalazi na naslovnoj strani.

Izvornik Plana

Članak 24.

(1) Analogni oblik Plana kojeg je donio Hrvatski sabor, ovjerava potpisom predsjednik Hrvatskog sabora, ministar nadležan za prostorno uređenje, ravnatelj Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i odgovorni voditelj izrade nacrta prijedloga Plana te se isti ovjerava pečatom Hrvatskog sabora, pečatom Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), pečatom Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i pečatom voditelja izrade nacrta prijedloga Plana. Ako izrađivač Plana nije Hrvatski zavod za prostorni razvoj analogni oblik Plana kojeg je donio Hrvatski sabor, ovjerava potpisom i koordinator izrade Plana te odgovorna osoba u pravnoj osobi koja je izrađivač Plana te se isti ovjerava i pečatom te pravne osobe.

(2) Potpisi i pečati iz stavka 1. ovoga članka stavljaju se na mjestu određenom u obrascu za ovjeru izvornika Plana (sastavnici).

(3) Analogni oblik Plana ovjeren na način propisan stavcima 1. i 2. ovoga članka predstavlja izvornik Plana.

(4) Plan se ovjerava u tri primjerka izvornika.

(5) Elaborat izvornika Plana uvezuje se na način koji onemogućuje izmjenu njegovih sastavnih dijelova.

Elektronički oblik Plana

Članak 25.

(1) Po objavi odluke o donošenju Plana, a prije ispisa izvornika Plana, elektronički oblik Plana dopunjava se metapodacima o danu donošenja i danu objave odluke o donošenju Plana, nazivu, broju i godini izdavanja »Narodnih novina« u kojima je odluka objavljena i danu stupanja na snagu Plana.

(2) Elektronički oblik Plana iz stavka 1. ovoga članka učitan u informacijski sustav prostornog uređenja i verificiran u skladu s posebnim propisom ima istu pravnu snagu kao i analogni oblik Plana.

Čuvanje Plana

Članak 26.

Izvornik Plana i elektronički oblik Plana iz kojeg je ispisan izvornik Plana trajno čuva Hrvatski sabor, Ministarstvo i Hrvatski zavod za prostorni razvoj.

Ovjerena kopija izvornika Plana

Članak 27.

(1) Ministarstvo može izrađivati ovjerene kopije izvornika Plana.

(2) Kopija izvornika Plana predstavlja ispis iz elektroničkog oblika Plana iz kojeg je ispisan izvornik Plana.

(3) Kopiju izvornika Plana u pogledu istovjetnosti s izvornikom Plana, ovjerava osoba koju ovlasti ministar nadležan za prostorno uređenje.

DIO SEDMI
SADRŽAJ OBRAZLOŽENJA

Obrazloženje prijedloga Plana za javnu raspravu

Članak 28.

(1) Obrazloženje prijedloga Plana za javnu raspravu sadrži:

− polazišta

− ciljeve Plana

− obrazloženje planskih rješenja

− dokumentaciju nastalu i korištenu u izradi prijedloga Plana i

− sažetak za javnost.

(2) Polazišta iz stavka 1. ovoga članka sadrže:

− odluku o izradi Plana

− osnovne podatke o prostoru

− zahtjeve javnopravnih tijela i

− stručne podloge korištene u izradi prijedloga Plana.

(3) Stavak 1. ovoga članka na odgovarajući se način odnosi i na sadržaj obrazloženja prijedloga izmjena i/ili dopuna Plana.

DIO OSMI
ZAVRŠNA ODREDBA

Stupanje na snagu Pravilnika

Članak 29.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 350-01/15-01/487

Urbroj: 531-01-15-4

Zagreb, 27. listopada 2015.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG I.

PREGLED PROSTORNIH TEMA


PRILOG II.

SADRŽAJ NAMJENA PROSTORA

Naziv teme: D

Javna namjena državnog značaja (D)

Na površinama javne namjene državnog značaja (D) dozvoljeni su svi zahvati u prostoru čija je namjena javna i društvena.

U okviru svih zahvata javne i društvene namjene mogu se graditi/uređivati i prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni.

Naziv teme: G

Gospodarska namjena državnog značaja (G)

Na površinama gospodarske namjene državnog značaja (G) dozvoljeni su zahvati u prostoru:

– proizvodne i/ili poslovne namjene,

– ugostiteljsko-turističke namjene,

– sportsko-rekreacijske namjene,

– koji su strateški investicijski projekti Republike Hrvatske određeni prema posebnom zakonu.

U okviru svih zahvata gospodarske namjene mogu se graditi/uređivati i prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni.

Naziv teme: E

Eksploatacija mineralnih sirovina (E)

Površine za eksploataciju mineralnih sirovina (E) su utvrđena eksploatacijska polja na kojima se provode zahvati eksploatacije mineralnih sirovina i grade građevine za eksploataciju, prema posebnim propisima.

Naziv teme: P

Osobito vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi (P)

Osobito vrijedno zemljište namijenjeno poljoprivredi (P) koristi se u poljoprivredne svrhe i ne može se koristiti u druge svrhe osim:

– kad nema niže vrijednoga poljoprivrednog zemljišta u neposrednoj blizini ili kada bi troškovi dislokacije na niže vrijedno poljoprivredno zemljište premašivali opravdanost nepoljoprivredne investicije,

– za izgradnju građevina za koje je utvrđen interes Republike Hrvatske, a koje se prema posebnim propisima grade izvan građevinskog područja,

– za građenje gospodarskih građevina namijenjenih isključivo za poljoprivrednu djelatnost i preradu poljoprivrednih proizvoda,

– za korištenje građevina koje su ozakonjene temeljem posebnog zakona.

Naziv teme: Š1

Zemljište namijenjeno šumi i šumsko zemljište državnog značaja (Š1)

Unutar zemljišta namijenjenog šumi i šumskog zemljišta državnog značaja (Š1) mogu se graditi građevine prema posebnom propisu (šumska i druga infrastruktura, građevine za potrebe obrane, građevine namijenjene gospodarenju u šumarstvu i lovstvu te spomenici i spomen-obilježja).

Naziv teme: H

Marikultura državnog značaja (H)

Na površinama marikulture državnog značaja (H) dozvoljeni su zahvati u prostoru na moru namijenjeni uzgoju ribe i drugih morskih organizama, kao i sadržaji na kopnu u funkciji marikulture (otpremno-distribucijski i purifikacijski centri, skladišni i manipulativni prostori, lučice, privezišta za plovila, pojedinačne zgrade uz uzgajališta u funkciji osiguranja manipulativnog i skladišnog prostora, prodaje, degustacije i sl.).

Unutar površina za marikulturu provode se zahvati u prostoru isključivo osnovne namjene, bez mogućnosti korištenja istih za trgovačke, ugostiteljsko-turističke ili druge namjene koje nisu povezane sa samim uzgojem.

Naziv teme: T

Ugostiteljsko-turistička namjena državnog značaja (T)

Na površinama ugostiteljsko-turističke namjene državnog značaja (T) dozvoljeni su svi zahvati u prostoru čija je namjena turizam i/ili ugostiteljstvo.

U okviru svih zahvata ugostiteljsko-turističke namjene mogu se graditi/uređivati i prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni, osim stanovanja.

Naziv teme: LN

Luka nautičkog turizma državnog značaja (LN)

Luka nautičkog turizma državnog značaja (LN) je poslovno-funkcionalna cjelina, na moru i na kopnu, u kojoj se pružaju usluge u nautičkom turizmu, te se mogu provoditi svi zahvati u prostoru koji omogućavaju pristajanje, čuvanje i održavanje plovnih objekata za nautički turizam.

Unutar površina planiranih za luke nautičkog turizma, uz građevine u funkciji osnovne namjene, mogu se graditi/uređivati sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni. Sadržaje turističkog smještaja nije moguće planirati ako je luka smještena uz izdvojeno građevinsko područje izvan naselja ugostiteljsko-turističke namjene.

Naziv teme: R

Sportsko-rekreacijska namjena državnog značaja (R)

Na površinama sportsko-rekreacijske namjene državnog značaja (R) dozvoljeni su zahvati u prostoru čija je namjena sport i/ili rekreacija, osim igrališta za golf.

U okviru svih zahvata sportsko-rekreacijske namjene mogu se graditi/uređivati i prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni.

Naziv teme: R1

Sportsko-rekreacijska namjena – golf igralište državnog značaja (R1)

Na površinama sportsko-rekreacijske namjene – golf igralište državnog značaja (R1) dozvoljena je gradnja igrališta za golf.

U okviru površine namijenjene golf igralištu mogu se graditi/uređivati i prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni, osim stanovanja.

Naziv teme: PN

Posebna namjena državnog značaja (PN)

Na površinama posebne namjene državnog značaja (PN) dozvoljeni su zahvati u prostoru za potrebe Ministarstva obrane u funkciji obrane.

Površine i građevine posebne namjene koriste se prema posebnim uvjetima nadležnih državnih tijela isključivo za poslove obrane.

Naziv teme: PNo

Posebna namjena državnog značaja – ostalo (PNo)

Na površinama posebne namjene državnog značaja – ostalo (PNo) dozvoljeni su zahvati u prostoru:

– građevine Ministarstva unutarnjih poslova državnog značaja određene prema posebnom propisu,

– granični prijelazi državnog značaja određeni prema posebnom propisu,

– centralna skladišta Državne uprave za zaštitu i spašavanje,

– građevine za proizvodnju eksploziva i minsko-eksplozivnih sredstava za gospodarsku uporabu,

– veterinarske građevine državnog značaja određene prema posebnom propisu,

– centralno oporavilište za zbrinjavanje strogo zaštićenih životinjskih vrsta iz prirode ili divljih životinja zaplijenjenih u provedbi zakona kojim se uređuje zaštita prirode.

Površine i građevine posebne namjene koriste se prema posebnim uvjetima nadležnih državnih tijela.

Naziv teme: GO

Gospodarenje otpadom državnog značaja (GO)

Na površinama za gospodarenje otpadom državnog značaja (GO) dozvoljena je gradnja:

– regionalnog i županijskog centra za gospodarenje otpadom,

– odlagališta opasnog otpada,

– privremenih odlagališta opasnog otpada,

– građevina za obradu, skladištenje i odlaganje radioaktivnog otpada,

– spalionica otpada,

odnosno, svih građevina za gospodarenje otpadom državnog značaja određenih prema posebnom propisu.

U okviru svih zahvata u prostoru gospodarenja otpadom mogu se graditi/uređivati i prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni

Naziv teme: IS

Površine infrastrukture državnog značaja (IS)

Na površinama infrastrukture državnog značaja (IS) dozvoljeni su zahvati u prostoru:

– cestovne građevine državnog značaja određene prema posebnom propisu,

– željezničke građevine državnog značaja određene prema posebnom propisu,

– građevine i površine pomorske plovidbe (osim luke nautičkog turizma) državnog značaja određene prema posebnom propisu,

– građevine unutarnje plovidbe državnog značaja određene prema posebnom propisu,

– građevine zračnog prometa državnog značaja određene prema posebnom propisu,

– građevine i površine elektroničkih komunikacija državnog značaja određene prema posebnom propisu,

– energetske građevine državnog značaja određene prema posebnom propisu,

– vodne građevine državnog značaja određene prema posebnom propisu.

Na površinama infrastrukture mogu se graditi/uređivati i prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni, kao i građevine koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

Naziv teme: IS1

Površine infrastrukture državnog značaja – cestovni promet (IS1)

Na površinama infrastrukture državnog značaja – cestovni promet (IS1) dozvoljeni su zahvati u prostoru:

– autoceste,

– državne ceste,

odnosno, sve cestovne građevine državnog značaja određene prema posebnom propisu.

Na površinama planiranim za cestovni promet mogu se graditi/uređivati i prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni, kao i građevine koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

Naziv teme: IS2

Površine infrastrukture državnog značaja – željeznički promet (IS2)

Na površinama infrastrukture državnog značaja – željeznički promet (IS2) dozvoljeni su zahvati u prostoru:

– željeznička pruga za međunarodni promet s pripadajućom željezničkom infrastrukturom,

– željeznička pruga za regionalni promet s pripadajućom željezničkom infrastrukturom,

odnosno, sve željezničke građevine državnog značaja određene prema posebnom propisu.

Na površinama planiranim za željeznički promet mogu se graditi/uređivati i prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni, kao i građevine koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

Naziv teme: IS3

Površine infrastrukture državnog značaja – pomorski promet (IS3)

Na površinama infrastrukture državnog značaja – pomorski promet (IS3) dozvoljeni su zahvati u prostoru na kopnu i moru:

– luke otvorene za javni promet od osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku,

– luke posebne namjene od značaja za Republiku Hrvatsku (osim luke nautičkog turizma),

– međunarodni plovni putovi,

– zgrade i objekti sigurnosti plovidbe,

– građevine i telekomunikacijska i navigacijska infrastruktura za nadzor i upravljanje pomorskim prometom,

odnosno, sve građevine i površine pomorske plovidbe državnog značaja određene prema posebnom propisu.

Na površinama planiranim za pomorski promet mogu se graditi/uređivati i prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni, kao i građevine koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

Naziv teme: IS4

Površine infrastrukture državnog značaja – riječni promet (IS4)

Na površinama infrastrukture državnog značaja – riječni promet (IS4) dozvoljeni su zahvati u prostoru namijenjeni unutarnjoj plovidbi:

– luke i pristaništa na vodnim putovima od državnog značaja,

– međunarodni vodni putovi s pripadajućim objektima sigurnosti plovidbe,

– međudržavni vodni putovi s pripadajućim objektima sigurnosti plovidbe,

odnosno, sve građevine unutarnje plovidbe državnog značaja određene prema posebnom propisu.

Na površinama planiranim za riječni promet mogu se graditi/uređivati i prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni, kao i građevine koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

Naziv teme: IS5

Površine infrastrukture državnog značaja – zračni promet (IS5)

Na površinama infrastrukture državnog značaja – zračni promet (IS5) dozvoljeni su zahvati u prostoru:

– međunarodni aerodromi,

– helidromi na otocima,

– zgrade te komunikacijska i navigacijska infrastruktura kontrole zračne plovidbe,

odnosno, sve građevine zračnog prometa državnog značaja određene prema posebnom propisu.

Na površinama planiranim za zračni promet mogu se graditi/uređivati i prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni, kao i građevine koje po svojoj prirodi zahtijevaju smještaj u tom prostoru.

Naziv teme: IS6

Površine infrastrukture državnog značaja – komunikacijski sustav (IS6)

Na površinama infrastrukture državnog značaja – komunikacijski sustav (IS6) dozvoljeni su zahvati u prostoru:

– međunarodni i međužupanijski elektronički komunikacijski vodovi s pripadajućim građevinama,

– građevine elektroničke komunikacijske infrastrukture radijskih i televizijskih operatora elektroničkih komunikacija državnog značaja,

– građevine namijenjene zaštiti i kontroli radiofrekvencijskog spektra Republike Hrvatske,

odnosno, sve građevine i površine elektroničkih komunikacija državnog značaja određene prema posebnom propisu.

Na površinama planiranim za komunikacijski sustav mogu se graditi/uređivati i prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni.

Naziv teme: IS7

Površine infrastrukture državnog značaja – energetski sustav (IS7)

Na površinama infrastrukture državnog značaja – energetski sustav (IS7) dozvoljeni su zahvati u prostoru:

– elektrane instalirane snage 20 MW i veće s pripadajućim građevinama,

– hidroelektrane s pripadajućim građevinama,

– dalekovodi 220 kV i više s trafostanicom i rasklopnim postrojenjem na tom dalekovodu,

– međunarodni i magistralni cjevovodi koji služe za transport nafte, plina ili naftnih derivata uključivo terminal, otpremnu i mjerno-regulacijsku (redukcijsku) stanicu tehnološki povezanu s tim cjevovodom,

– podzemna skladišta prirodnog plina,

– skladišta nafte ili njezinih tekućih derivata koji su samostalni objekti kapaciteta 50.000 tona i više,

– skladišta ukapljenog naftnog plina koji su samostalni objekti kapaciteta 10.000 tona i više,

odnosno, sve energetske građevine državnog značaja određene prema posebnom propisu.

Na površinama planiranim za energetski sustav mogu se graditi/uređivati i prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni.

Naziv teme: IS8

Površine infrastrukture državnog značaja – vodnogospodarski sustav (IS8)

Na površinama infrastrukture državnog značaja – vodnogospodarski sustav (IS8) dozvoljeni su zahvati u prostoru:

– regulacijske i zaštitne vodne građevine na vodama I. reda,

– brane s akumulacijom ili retencijskim prostorom s pripadajućim građevinama koje zadovoljavaju kriterije velikih brana,

– vodne građevine državnog značaja određene prema posebnom propisu,

odnosno, sve vodne građevine državnog značaja određene prema posebnom propisu.

Na površinama planiranim za vodnogospodarski sustav mogu se graditi/uređivati i prateći sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni.

Naziv teme: RP

Ostale površine državnog značaja (RP)

Ostale površine državnog značaja (RP) rezervirane su za gradnju građevina i provedbu drugih zahvata u prostoru u sklopu strateških investicijskih projekata Republike Hrvatske određenih prema posebnom zakonu, kao i građevina za koje je izdavanje akata za provedbu prostornih planova uređeno međudržavnim ugovorom koji obvezuje Republiku Hrvatsku.

PRILOG III.

ATRIBUTNA TABLICA I MODEL PODATAKA


PRILOG IV.

OBRAZAC ZA OVJERU PLANA (SASTAVNICA)


PRILOG V.

NAČIN OZNAČAVANJA KARTOGRAFSKOG PRIKAZA PLANA


122 06.11.2015 Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja 122 06.11.2015 Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja 122 06.11.2015 Pravilnik o državnom planu prostornog razvoja