Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije

NN 123/2015 (11.11.2015.), Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2333

Na temelju članka 116. stavka 2. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15 i 82/15), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O POSTUPKU UTVRĐIVANJA POSEBNE ZDRAVSTVENE SPOSOBNOSTI ZA OBAVLJANJE POSLOVA SLUŽBENIKA PRAVOSUDNE POLICIJE TE O IZBORU ČLANOVA I NAČINU RADA ZDRAVSTVENE KOMISIJE

Opća odredba

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

– uvjeti posebne zdravstvene sposobnosti koje moraju ispunjavati kandidati za prijam u državnu službu na poslove osiguranja pravosudnih tijela odnosno kandidati u postupku premještaja i rasporeda na poslove osiguranja pravosudnih tijela (u daljnjem tekstu: kandidati),

– uvjeti posebne zdravstvene sposobnosti koje moraju ispunjavati službenici pravosudne policije,

– postupak utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti kandidata i službenika pravosudne policije,

– način izbora članova i način rada zdravstvene komisije koja utvrđuje zdravstvenu sposobnost kandidata i službenika pravosudne policije.

(2) Službenik pravosudne policije u smislu ovog Pravilnika je službenik Ministarstva pravosuđa raspoređen na poslove osiguranja pravosudnih tijela.

Zdravstveni pregled kandidata i službenika pravosudne policije

Članak 2.

(1) Posebna zdravstvena sposobnost kandidata i službenika pravosudne policije utvrđuje se na temelju rezultata obavljenog zdravstvenog pregleda.

(2) Kandidati i službenici pravosudne policije podvrgavaju se redovnom zdravstvenom pregledu, a službenici pravosudne policije po potrebi i izvanrednom zdravstvenom pregledu.

(3) Redovan zdravstveni pregled kandidata obavlja se u postupku prijama u državnu službu na poslove osiguranja pravosudnih tijela odnosno u postupku premještaja i rasporeda na poslove osiguranja pravosudnih tijela, a redovan zdravstveni pregled službenika pravosudne policije obavlja se u pravilu svake tri godine.

(4) Izvanredan zdravstveni pregled službenika pravosudne policije obavlja se u slučaju kada je utvrđeno postojanje objektivnih okolnosti koje dovode u sumnju postojanje njihove posebne zdravstvene sposobnosti.

(5) Izvanredan zdravstveni pregled iz stavka 4. ovog članka obavlja se najkasnije u roku od dvadeset i jedan dan od zaprimanja zahtjeva za ponovno utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti.

(6) Primjerak zahtjeva za ponovnim utvrđivanjem posebne zdravstvene sposobnosti iz stavka 5. ovog članka dostavlja se službeniku pravosudne policije kojeg se upućuje na izvanredni zdravstveni pregled.

Članak 3.

(1) Zdravstveni pregled obavlja se na temelju zahtjeva za utvrđivanje posebne zdravstvene sposobnosti koji se podnosi nadležnoj zdravstvenoj komisiji.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka za kandidate podnosi ministar nadležan za poslove pravosuđa, a za službenike pravosudne policije čelnik ustrojstvene jedinice nadležne za poslove osiguranja pravosudnih tijela.

(3) Odbijanje podvrgavanja zdravstvenom pregledu službenika pravosudne policije radi utvrđenja posebne zdravstvene sposobnosti smatra se neopravdanim odbijanjem izvršenja naloga.

Članak 4.

(1) Redovni zdravstveni pregled obuhvaća:

1. osobne podatke,

2. anamnestičke podatke,

3. opći klinički pregled i pretrage:

– antropometrijski podaci: visina, težina, tjelesna građa,

– mjerenje tlaka krvi, pulsa i tjelesne temperature,

– fizikalni pregled kože i vidljivih sluznica glave i vrata, prsnog koša i pluća, srčanog žilnog sustava, trbuha i trbušnih organa, mokraćnog sustava, lokomotornog sustava i kralježnice,

– ispitivanje vidnih sposobnosti,

– ispitivanje osjetila sluha,

– spirometrija,

– EKG u mirovanju,

– laboratorijske pretrage: sedimentacija, kompletna krvna slika, glukoza u krvi, kompletna pretraga urina te testovi na droge i metabolite,

– RTG prema kliničkim indikacijama (suspektan fizikalni nalaz, pozitivna fizikalna anamneza, jasni klinički simptomi),

– neurološki status,

– psihijatrijski pregled kojim se utvrđuje psihički status, a posebno utvrditi impulzivnost, agresivnost, snalažljivost u iznenadnim i frustracijskim situacijama te osobita pažnja na antisocijalne i latentne sadističke osobine,

– psihologijska obrada: utvrđivanje općih i posebnih kognitivnih sposobnosti, procjena osobina ličnosti s posebnim naglaskom na emocionalnu stabilnost i opću adaptiranost; procjena motivacije.

(2) U slučaju kada je utvrđeno postojanje objektivnih okolnosti koje dovode u sumnju postojanje posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije mogu se obaviti i pretrage koje nisu obuhvaćene stavkom 1. ovog članka, ovisno o čimbenicima važnim za utvrđenje posebne zdravstvene sposobnosti.

(3) Kandidat odnosno službenik pravosudne policije zdravstvenoj komisiji predat će potvrdu izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite o psihičkim, zaraznim i kroničnim nezaraznim bolestima, koja se izdaje na obrascu otisnutom u prilogu 1. ovog Pravilnika.

(4) Ako ocijeni potrebnim za utvrđenje posebne zdravstvene sposobnosti, zdravstvena komisija će neposredno od izabranog doktora medicine primarne zdravstvene zaštite zatražiti na uvid cjelovitu medicinsku dokumentaciju iz zdravstvenog kartona kandidata odnosno službenika pravosudne policije sukladno posebnim propisima.

Zdravstvena komisija za utvrđenje posebne zdravstvene sposobnosti

Članak 5.

(1) Radi provedbe zdravstvenog pregleda iz članka 2. ovog Pravilnika ministar pravosuđa sklapa ugovor sa zdravstvenom ustanovom koja u svom sastavu ima djelatnost medicine rada odnosno sa specijalističkom ordinacijom medicine rada.

(2) Postojanje posebne zdravstvene sposobnosti utvrđuje zdravstvena komisija (u daljnjem tekstu: Komisija), čije članove imenuje ministar pravosuđa.

(3) Komisija se sastoji od predsjednika i tri člana. Predsjednik Komisije je doktor medicine – specijalist medicine rada, a članovi doktor medicine – specijalist psihijatrije i psiholog te službenik ustrojstvene jedinice Ministarstva pravosuđa nadležne za poslove osiguranja pravosudnih tijela.

(4) Članove Komisije iz reda doktora medicine i psihologa ministar pravosuđa imenuje na prijedlog čelnika zdravstvene ustanove iz stavka 1. ovog članka.

(5) Komisija odluke donosi većinom glasova, a u slučaju izjednačenog broja glasova odlučujući je glas predsjednika Komisije.

Utvrđenje posebne zdravstvene sposobnosti

Članak 6.

(1) Odluka Komisije o utvrđenju posebne zdravstvene sposobnosti kandidata može biti:

1. sposoban,

2. nesposoban.

(2) Odluka Komisije o utvrđenju posebne zdravstvene sposobnosti službenika pravosudne policije može biti:

1. sposoban,

2. potreban ponovni pregled po završetku liječenja,

3. nesposoban.

(3) Odluku o utvrđenju posebne zdravstvene sposobnosti Komisija će donijeti na temelju rezultata obavljenog zdravstvenog pregleda koji se evidentiraju na obrascu otisnutom u prilogu 2. ovog Pravilnika.

(4) Odluku o utvrđenju posebne zdravstvene sposobnosti Komisija će donijeti najkasnije u roku od osam dana od obavljenog zdravstvenog pregleda na obrascu otisnutom u prilogu 3. ovog Pravilnika.

(5) Odluka o utvrđenju posebne zdravstvene sposobnosti je izvršna i protiv nje se ne može izjaviti žalba.

Članak 7.

(1) Odluku iz članka 6. stavka 1. točke 2. odnosno članka 6. stavka 2. točke 3. ovog Pravilnika Komisija će donijeti ako utvrdi bolest, stanje, povredu ili njihovu posljedicu, odnosno tjelesnu manu koja je zapreka za uspješno obavljanje konkretnih poslova pravosudne policije ili kada postoji više kontraindikacija koje same po sebi nisu zapreka za rad na poslovima policijskog službenika.

(2) U slučaju donošenja odluke iz članka 6. stavka 2. točke 3. ovog Pravilnika pristupit će se utvrđenju preostale radne sposobnosti službenika pravosudne policije u skladu s posebnim propisima radi utvrđivanja mogućnosti rasporeda na drugo radno mjesto za koje službenik ispunjava propisane uvjete.

(3) U slučaju donošenja odluke iz članka 6. stavka 2. točke 2. ovog Pravilnika službenik pravosudne policije dužan je čelnika ustrojstvene jedinice nadležne za poslove osiguranja pravosudnih tijela obavijestiti o završetku liječenja radi podnošenja zahtjeva za ponovno utvrđenje posebne zdravstvene sposobnosti.

Članak 8.

(1) Evidenciju o zdravstvenom pregledu i odluku o utvrđenju posebne zdravstvene sposobnosti zdravstvena ustanova iz članka 5. stavka 1. ovog Pravilnika dostavlja Glavnom tajništvu Ministarstva pravosuđa radi ulaganja u spis predmeta kandidata odnosno osobni očevidnik službenika pravosudne policije.

(2) Preslika odluke o utvrđenju posebne zdravstvene sposobnosti dostavlja se u evidenciju o zdravstvenim pregledima službenika pravosudne policije koju vodi ustrojstvena jedinica nadležna za poslove osiguranja pravosudnih tijela, a preslike evidencije o zdravstvenom pregledu i odluke o utvrđenju posebne zdravstvene sposobnosti dostavljaju se kandidatu odnosno službeniku pravosudne policije na kojeg se odnose.

Evidencija o zdravstvenim pregledima službenika pravosudne policije

Članak 9.

(1) Ustrojstvena jedinica nadležna za poslove osiguranja pravosudnih tijela vodi evidenciju o zdravstvenim pregledima službenika pravosudne policije.

(2) Evidencija sadrži: ime i prezime službenika pravosudne policije, naziv radnog mjesta na koje je službenik raspoređen, datum posljednjeg obavljenog zdravstvenog pregleda, naznaku »redovan« ili »izvanredan« zdravstveni pregled, odluku o utvrđenju posebne zdravstvene sposobnosti, očekivani datum idućeg redovnog zdravstvenog pregleda te ostale podatke neophodne za uredno i ažurno vođenje službene evidencije.

Završne odredbe

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika u odnosu na kandidate za prijam u državnu službu na poslove osiguranja pravosudnih tijela odnosno premještaj i raspored na poslove osiguranja pravosudnih tijela te službenike pravosudne policije na poslovima osiguranja pravosudnih tijela prestaje važiti odredba članka 8. stavka 1. i 2. Pravilnika o posebnoj zdravstvenoj sposobnosti državnih službenika na poslovima osiguranja u kaznionicama i zatvorima Uprave za zatvorski sustav (»Narodne novine« broj 20/2004).

Članak 11.

Obrasci otisnuti u prilogu ovog Pravilnika njegov su sastavni dio.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/34

Urbroj: 514-03-02-15-01

Zagreb, 3. studenoga 2015.

Ministar
Orsat Miljenić, v. r.

PRILOG 1. – PRILOG 3.


123 11.11.2015 Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije 123 11.11.2015 Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije 123 11.11.2015 Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije 123 11.11.2015 Pravilnik o postupku utvrđivanja posebne zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova službenika pravosudne policije te o izboru članova i načinu rada zdravstvene komisije