Pravilnik o naknadi troškova u prekršajnom pos­tupku

NN 123/2015 (11.11.2015.), Pravilnik o naknadi troškova u prekršajnom pos­tupku

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2334

Na temelju članka 138. stavka 7. Prekršajnog zakona (»Narodne novine«, broj 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O NAKNADI TROŠKOVA U PREKRŠAJNOM POSTUPKU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom potanje se propisuju uvjeti, visina i način isplate naknade troškova u prekršajnom postupku te nagrada osobama koje ova prava ostvaruju na temelju Prekršajnog zakona i posebnih propisa.

Članak 2.

(1) Naknadu troškova i nagradu određuje sud na zahtjev osobe koja ima pravo na naknadu odnosno nagradu.

(2) Osobu koja neposredno u postupku kod suda ostvaruje pravo na naknadu troškova odnosno nagradu sud će poučiti o tom pravu i upozoriti na gubitak prava ako zahtjev ne podnese odmah, osim ako zakonom i ovim Pravilnikom nije određeno drugačije.

(3) Upozorenje i izjava o zahtjevu za naknadu troškova odnosno nagradu unose se u zapisnik.

Članak 3.

Svjedok, vještak, tumač ili stručna osoba koja je istog dana kod istog suda u više predmeta sudjelovala u istom svojstvu ostvaruje pravo na naknadu u visini jednostrukog iznosa putnih troškova, dnevnice i izgubljene plaće odnosno izgubljene zarade, za svaki predmet u jednakom dijelu.

II. NAKNADA TROŠKOVA SVJEDOCIMA

1. Putni troškovi

Članak 4.

(1) Pravo na naknadu putnih troškova svjedoku obuhvaća naknadu za prijevoz sredstvima javnog prometa.

(2) Troškovi iz stavka 1. ovog članka obuhvaćaju izdatke za dolazak iz mjesta prebivališta odnosno boravišta ili iz mjesta iz kojeg je svjedok pozvan do mjesta gdje treba svjedočiti i za povratak u mjesto njegovog prebivališta odnosno boravišta ili mjesta iz kojeg je pozvan te izdatke za prijevoz sredstvima javnog prometa u mjestu prebivališta odnosno boravišta svjedoka ili mjesta iz kojeg je pozvan.

(3) Sredstva javnog prometa u smislu ovog Pravilnika su tramvaj, vlak, autobus, brod i zrakoplov.

(4) Ako iz objektivnih razloga ne može koristiti sredstvo javnog prometa za dolazak u sud radi svjedočenja, svjedok ima pravo na korištenje osobnog automobila prema propisima koji se primjenjuju na suce.

(5) Ako je svjedok za dolazak u sud radi svjedočenja koristio osobni automobil, dužan je zahtjevu za naknadu troškova priložiti izvješće o prijeđenom broju kilometara na najkraćoj dionici puta prema podacima Hrvatskog autokluba.

Članak 5.

(1) Pravo na naknadu putnih troškova svjedoku pripada za putovanje obavljeno najkraćim putem i najekonomičnijim prometnim sredstvom.

(2) Putni troškovi dokazuju se i obračunavaju na temelju priloženih isprava (računa).

Članak 6.

(1) Svjedok kojemu je uslijed bolesti, tjelesnih mana ili godina starosti potreban pratitelj ima pravo na naknadu troškova za pratitelja.

(2) Pravo na naknadu troškova za pratitelja svjedok ostvaruje prema odredbama članaka 4. i 5. ovog Pravilnika.

2. Troškovi za hranu i smještaj

Članak 7.

(1) Ako je vrijeme za dolazak svjedoka u sud radi svjedočenja izvan mjesta prebivališta, boravišta ili mjesta iz kojeg je svjedok pozvan trajalo od 8 do 12 sati, svjedok za nužne izdatke za hranu ima pravo na naknadu u visini 1/2 dnevnice, a za vrijeme dolaska u trajanju od 12 do 24 sata na naknadu u visini cijele dnevnice.

(2) Pravo na naknadu iz stavka 1. ovog članka priznaje se svjedoku u visini koja se priznaje sucu suda koji vodi postupak.

(3) Izdaci za smještaj odnosno noćenje priznaju se svjedoku u punom iznosu prema priloženom računu, do visine koja se priznaje sucu suda koji vodi postupak.

3. Naknada za izgubljenu plaću odnosno izgubljenu zaradu

Članak 8.

(1) Svjedoku zaposlenom izvan tijela državne uprave ili drugih tijela korisnika državnog proračuna pripada pravo na naknadu za izgubljenu plaću za vrijeme odsustvovanja s rada zbog dolaska po pozivu suda u svojstvu svjedoka.

(2) Na zahtjev svjedoka sud izdaje potvrdu za ostvarivanje naknade za izgubljenu plaću.

(3) Poljoprivrednicima, obrtnicima i drugim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom sredstvima u vlasništvu građana ili drugu profesionalnu djelatnost pripada naknada za izgubljenu zaradu zbog dolaska u sud po pozivu suda u svojstvu svjedoka.

Članak 9.

(1) Naknadu izgubljene plaće iz članka 8. stavka 1. ovog Pravilnika isplaćuje poslodavac, nakon čega stječe pravo sudu postaviti zahtjev za naknadu isplaćenog iznosa.

(2) Osobe iz članka 8. stavka 3. ovog Pravilnika ostvaruju pravo na naknadu izgubljene zarade uz podnošenje dokaza sudu o izgubljenoj zaradi i njezinoj visini.

(3) Naknada iz stavka 2. ovog članka isplaćuje se kao dnevna naknada za izgubljenu zaradu poljoprivrednicima, obrtnicima i drugim osobama koje samostalno obavljaju djelatnost osobnim radom sredstvima u vlasništvu građana ili drugu profesionalnu djelatnost.

(4) Naknadu iz stavka 2. ovog članka sud određuje ovisno o izgubljenom vremenu i zanimanju, pri čemu iznos dnevne naknade ne može biti manji od iznosa prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih u Republici Hrvatskoj za prethodno tromjesečje prema podacima Državnog zavoda za statistiku podijeljene s 30 dana, a niti veći od dvostrukog iznosa te naknade.

III. NAKNADA TROŠKOVA I NAGRADA VJEŠTACIMA, TUMAČIMA I DRUGIM STRUČNIM OSOBAMA

Članak 10.

Pravo na naknadu troškova stalnom sudskom vještaku i stalnom sudskom tumaču ostvaruje se u skladu s važećim pravilnikom o stalnim sudskim vještacima te cjenikom naknada i nagrada stalnih sudskih vještaka koji je sastavni dio tog pravilnika odnosno u skladu s važećim pravilnikom o stalnim sudskim tumačima.

Članak 11.

Pravo na nagradu stalnom sudskom vještaku i stalnom sudskom tumaču pripada u skladu s pravilnikom o stalnim sudskim vještacima te cjenikom naknada i nagrada stalnih sudskih vještaka koji je sastavni dio tog pravilnika odnosno u skladu s pravilnikom o stalnim sudskim tumačima.

Članak 12.

Ako je nalaz i mišljenje po pozivu suda dala osoba koja nije stalni sudski vještak ili ako je tumačenje obavila osoba koja nije stalni sudski tumač, pravo na naknadu troškova i pravo na nagradu ostvaruje u skladu s člancima 10. i 11. ovog Pravilnika.

Članak 13.

Druga stručna osoba za obavljenu radnju po pozivu suda pravo na troškove i nagradu ostvaruje odgovarajućom primjenom članaka 4. – 7. i 11. ovog Pravilnika.

IV. NAKNADA TROŠKOVA I NAGRADA BRANITELJU I OPUNOMOĆENIKU

Članak 14.

(1) Naknada troškova i nagrada branitelju i opunomoćeniku koji je odvjetnik određuje se po Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

(2) Nagrada branitelju po službenoj dužnosti određuje se prema pravilniku o visini nagrade odvjetniku određenom za branitelja po službenoj dužnosti.

V. NAKNADA TROŠKOVA OŠTEĆENIKU

Članak 15.

Kada sud obveže okrivljenika da naknadi troškove postupka oštećeniku i njegovom opunomoćeniku na koje pravo ostvaruju prema Prekršajnom zakonu, iste određuje u skladu s člancima 4. – 7. ovog Pravilnika.

VI. NAKNADA TROŠKOVA LIJEČENJA, PRIJEVOZA I DOVOĐENJA OKRIVLJENIKA

Članak 16.

(1) Troškovi liječenja okrivljenika obuhvaćaju:

1. troškove liječenja u zdravstvenoj ustanovi za vrijeme trajanja zadržavanja okrivljenika ako pravo na zdravstvenu zaštitu ne ostvaruje po posebnom propisu,

2. troškove liječenja za vrijeme upućivanja na promatranje u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu za duševno bolesne osobe,

3. troškove poroda okrivljenice koja je u zadržavanju, a nije zdravstveno osigurana po posebnom propisu,

4. troškove prijevoza okrivljenika do zdravstvene ustanove i natrag.

(2) Naknadu troškova iz stavka 1. točke 1. do 3. ovog članka sud isplaćuje na temelju računa zdravstvene ustanove, koji mora biti u skladu s važećim cjenikom Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za pruženu zdravstvenu uslugu.

(3) Naknadu troškova iz stavka 1. točke 4. ovog članka sud utvrđuje i isplaćuje na način propisan člancima 4. – 7. ovog Pravilnika.

Članak 17.

Kada je ovlaštena službena osoba tijela unutarnjih poslova po naredbi suda dovela okrivljenika u sud, tijelu unutarnjih poslova sud će za to isplatiti naknadu u skladu s važećim rješenjem o utvrđivanju cijena posebnih troškova nastalih radom Ministarstva unutarnjih poslova.

VII. NAKNADA TROŠKOVA SLUŽBENIM OSOBAMA

Članak 18.

Pravo na naknadu troškova za prijevoz i dnevnice sucima i drugim osobama za službena putovanja utvrđuje se po posebnim propisima o putnim troškovima za službena putovanja koja važe za sud.

VIII. NAKNADA TROŠKOVA OČEVIDA I REKONSTRUKCIJE

Članak 19.

Kada sud odredi izvođenje dokaza očevida ili rekonstrukcije, sucu i svim osobama koje pozove na očevid odnosno rekonstrukciju isplatit će trošak dolaska u skladu s ovim Pravilnikom.

IX. NAKNADA TROŠKOVA PRIJEVOZA, ČUVANJA I UNIŠTENJA PREDMETA PREKRŠAJA

Članak 20.

(1) Kada sud okrivljenika proglasi krivim, odlukom o prekršaju kojom su oduzeti predmeti prekršaja može odrediti da podmiri troškove uništenja predmeta prekršaja, koji se sukladno odredbama Prekršajnog zakona moraju uništiti tijekom postupka ili nakon pravomoćnog dovršetka postupka.

(2) Troškovi uništenja predmeta prekršaja obuhvaćaju sve izdatke nastale povodom prijevoza, čuvanja i uništenja predmeta prekršaja.

(3) Ako u trenutku dovršetka postupka sud ne raspolaže s podacima o visini troškova iz stavka 1. ovog članka, sud će o tim troškovima odlučiti posebnim rješenjem ako se podaci o njihovoj visini sudu dostave u roku od godine dana od pravomoćnosti odluke o prekršaju.

(4) Odredbe stavaka 1. i 2. ovog članka primjenjuju se i u slučaju izdavanja prekršajnog naloga prije pokretanja prekršajnog postupka od strane ovlaštenog tužitelja.

X. OSTVARIVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKOVA POSTUPKA KOD ZAMOLJENOG SUDA

Članak 21.

(1) Osobama koje su u skladu s ovim Pravilnikom ostvarile pravo na naknadu troškova postupka kod zamoljenog suda naknadu isplaćuje zamoljeni sud.

(2) Zamoljeni sud ima pravo zahtijevati povrat isplaćenog iznosa iz stavka 1. ovog članka od suda kod kojeg se vodi postupak.

(3) Kada zamoljeni sud izdaje potvrdu iz članka 8. stavka 2. ovog Pravilnika, u istoj će naznačiti sud kod kojeg se vodi postupak.

XI. ROKOVI

Članak 22.

(1) Osobe koje su neposredno kod suda obavile radnju na temelju koje ostvaruju pravo na naknadu troškova ili nagradu dužne su odmah ili najkasnije do donošenja odluke o prekršaju sudu postaviti zahtjev za isplatu naknade troškova ili nagrade uz prilaganje odgovarajućih dokaza.

(2) Ako zahtjev iz stavka 1. ovog članka iz opravdanih razloga nije moguće podnijeti u propisanom roku, isti se sudu može podnijeti u roku od mjesec dana od donošenja odluke o prekršaju.

(3) Zahtjev za naknadu izgubljene plaće odnosno izgubljene zarade na temelju ovog Pravilnika podnosi se sudu u roku od mjesec dana od dana ostvarenja prava na naknadu.

(4) Kada je okrivljenik ostvario pravo na naknadu troškova postupka u skladu s Prekršajnim zakonom, zahtjev za naknadu troškova s odgovarajućim dokazima o visini troškova podnosi sudu u roku od tri mjeseca od primitka pravomoćne odluke o prekršaju u postupku u kojem je ostvario pravo na naknadu troškova.

(5) Visina dijela naknade troškova postupka okrivljenika iz stavka 4. ovog članka po osnovi obrane uz pomoć izabranog branitelja utvrđuje se u skladu s Tarifom o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.

(6) Tijela državne uprave, pravne osobe i ustanove koje imaju pravo na naknadu troškova i nagradu za obavljeno vještačenje ili na naknadu troškova za liječenje okrivljenika, zahtjev za naknadu podnose u roku od trideset dana od dana obavljenog vještačenja odnosno otpuštanja okrivljenika iz zdravstvene ustanove.

XII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Ovaj se Pravilnik na odgovarajući način primjenjuje i na tijela državne uprave koja u skladu s Prekršajnim zakonom vode prekršajni postupak.

Članak 24.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o naknadi troškova u prekršajnom postupku (»Narodne novine«, broj 126/03).

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana nakon objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/4

Urbroj: 514-03-02-15-05

Zagreb, 5. studenoga 2015.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.

123 11.11.2015 Pravilnik o naknadi troškova u prekršajnom pos­tupku