Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

NN 123/2015 (11.11.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnim sudskim vještacima

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2336

Na temelju članka 126. stavak 6. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15 i 82/15), ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNIM SUDSKIM VJEŠTACIMA

Članak 1.

U Pravilniku o stalnim sudskim vještacima (»Narodne novine«, broj 38/14) u članku 2. stavku 1. točka 2. briše se.

Dosadašnje točke 3., 4. i 5. postaju točke 2., 3. i 4.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od odredbe stavka 1. točke 3. ovoga članka, liječnici specijalisti uvjet za obavljanje poslova stalnog sudskog vještaka stječu nakon položenog specijalističkog ispita.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 2.

U članku 5. stavku 6. iza riječi: »nepotpun,« dodaju se riječi: »odbit će ga odnosno«.

U stavku 7. broj: »5.« zamjenjuje se brojem: »6.«

Članak 3.

U članku 6. u stavku 2. iza riječi: »udruga« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a odobrava Ministarstvo pravosuđa«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Specijalist sudske medicine s valjanim odobrenjem za rad (licencom) nije dužan obaviti stručnu obuku.«.

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.

Članak 4.

U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Uz zahtjev za ponovno imenovanje kandidat prilaže uvjerenje da se protiv njega ne vodi kazneni postupak, popis predmeta u kojima je obavio vještačenje i potvrdu o stručnom usavršavanju.«.

Stavak 7. mijenja se i glasi:

»U postupku ponovnog imenovanja stalni sudski vještak nije dužan obaviti stručnu obuku niti dati prisegu.«.

Članak 5.

Iza članka 12. dodaje se članak 12.a koji glasi:

»Imenovani stalni sudski vještak može podnijeti zahtjev za proširenje područja vještačenja.

Uz zahtjev za proširenje područja vještačenja stalni sudski vještak dužan je dostaviti dokaz o ispunjenu uvjeta iz članka 2. stavka 1. točke 2. ovog Pravilnika.

Prije donošenja odluke o proširenju područja vještačenja predsjednik nadležnog suda zatražit će mišljenje odgovarajuće strukovne udruge stalnih sudskih vještaka o ispunjenosti uvjeta za proširenje područja vještačenja.

U postupku proširenja područja vještačenja stalni sudski vještak nije dužan obaviti stručnu obuku niti dati prisegu.«.

Članak 6.

U članku 13. stavku 1. na kraju podstavka 8. umjesto točke stavlja se zarez i iza podstavka 8. dodaje podstavak 9. koji glasi:

»– ako obavlja poslove stalnog sudskog vještaka nakon izvršnosti rješenja iz članka 20. i 21. ovog Pravilnika.«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Predsjednik suda proslijedit će rješenje o razrješenju stalnog sudskog vještaka svim sucima suda u kojem je predsjednik, predsjednicima svih sudova te Ministarstvu pravosuđa.«.

Članak 7.

U članku 22. stavku 2. riječi: »općinskih, prekršajnih, upravnih i trgovačkih« zamjenjuju se riječju: »svih«.

Članak 8.

U članku 32. riječi: »dužan je« zamjenjuju se riječju »može«.

Članak 9.

Članak 41. mijenja se i glasi:

»Županijski i trgovački sudovi objavljuju Popis stalnih sudskih vještaka i Popis pravnih osoba za obavljanje poslova sudskog vještačenja na svojoj mrežnoj stranici.

Uvid u Popise iz stavka 1. ovog članka sud je dužan omogućiti i u uredu predsjednika suda.«.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/35

Urbroj: 514-03-02-02-02-15-6

Zagreb, 5. studenoga 2015.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.