Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu JCMS

NN 123/2015 (11.11.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu u sustavu JCMS

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2337

Na temelju članka 71. stavka 4. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 28/13, 33/15 i 82/15) ministar pravosuđa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RADU U SUSTAVU JCMS

Članak 1.

U Pravilniku o radu u sustavu JCMS (»Narodne novine«, broj 71/15) u članku 2. stavku 2. brišu se točke 2., 3., 4. i 6.

Dosadašnja točka 5. postaje točka 2.

Članak 2.

U članku 3. podstavku 5. brišu se riječi: »Zakona o industrijskom vlasništvu«, a iza riječi: »Zakona o tržištu kapitala,« brišu se riječi: »Zakona o javnoj nabavi,«.

U podstavku 11. briše se druga rečenica koja glasi: »Automatska kružna dodjela ovisi o ukupnom broju zaprimljenih predmeta u tekućoj godini i korektivnim faktorima (oslobođenje i/ili broj radnih dana).«, u zadnjoj rečenici iza riječi: »procesnih predmeta« briše se riječ: »i« i dodaje zarez, a iza riječi: »predmeta izvršenja« dodaju riječi: »i predmeta koji se dodjeljuju rješavatelju za vrijeme dežurstva.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. riječi: »uloga i ovlaštenja« zamjenjuje se riječju: »ovlaštena«.

U stavku 2. točki 2. iza riječi »dana« dodaje se tekst koji glasi: »te isti dostaviti administratorima sustava JCMS«.

Iza točke 6. dodaju se točke 7., 8., 9. i 10. koje glase:

»7. redovito educirati korisnike vezano za korištenje novih funkcionalnosti u sustavu JCMS,

8. pohađati edukacije za edukatore,

9. aktivno sudjelovati u edukaciji krajnjih korisnika,

10. predstavljati prvu razinu JCMS podrške u svojoj okolini te kontaktirati korisničku službu u slučaju potrebe.«

Dosadašnja točka 7. postaje točka 11.

Članak 4.

U članku 23. stavku 2. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi: »Članove Stalnog verifikacijskog tijela iz reda sudaca predlaže predsjednik Visokog prekršajnog suda Republike Hrvatske.«.

Članak 5.

U članku 27. stavku 4. iza riječi: »broju« brišu se riječi: »,sustava Sudskog registra ili sustava Obrtnog registra«.

U stavku 5. iza riječi »JCMS« riječi: »na karticu »Osnovni podaci« u polje »Primjedba«, upisati primjedbu da su podaci različiti« zamjenjuju se riječima: »odabrati »Nepoznata osoba«, a u napomenu će se upisati podaci navedeni u aktu kojim se pokreće postupak.«.

Članak 6.

U članku 39. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. i glase:

»(3) Ako su pogrešno odabrani preduvjeti za dodjelu spisa, vrstu predmeta i naselje predmeta, predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom odrediti ponovljenu automatsku dodjelu predmeta.

(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka upisničar će prilikom ponovljene automatske dodjele odabrati rješavatelje u sudu koji su godišnjim rasporedom poslova određeni za rješavanje određene vrste predmeta unutar određene zone.«.

Članak 7.

U članku 44. stavku 4. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»U slučaju da je opravdano očekivati izbivanje rješavatelja zbog korištenja rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele četiri mjeseca prije očekivanog početka izbivanja.«

Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»(5) U slučaju da je opravdano očekivati da rješavatelj prestane s radom u sudu zbog odlaska u mirovinu predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele šest mjeseci prije očekivanog odlaska u mirovinu.«.

Dosadašnji stavci 5. do 12. postaju stavci 6. do 13.

U dosadašnjem stavku 11. koji postaje stavak 12. riječi: »stavka 9. i 10.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 10. i 11.«.

U dosadašnjem stavku 12. koji postaje stavak 13. brojka: »8.« zamjenjuje se brojkom: »9.«, a riječi: »stavka 4., 5., 6. i 9.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 4., 5., 6., 7., 10. i 11.«.

Članak 8.

U članku 50. stavku 3. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»U slučaju da je opravdano očekivati izbivanje rješavatelja zbog korištenja rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele četiri mjeseca prije očekivanog početka izbivanja.«

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

»(4) U slučaju da je opravdano očekivati da rješavatelj prestane s radom u sudu zbog odlaska u mirovinu predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele šest mjeseci prije očekivanog odlaska u mirovinu.«.

Dosadašnji stavci 4. do 6. postaju stavci 5. do 7.

U dosadašnjem stavku 6. koji postaje stavak 7. riječi: »stavaka 2., 3. 4. i 5.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 2., 3., 4., 5. i 6.«.

Članak 9.

U članku 52. stavku 5. iza prve rečenice dodaje se rečenica koja glasi:

»U slučaju da je opravdano očekivati izbivanje rješavatelja zbog korištenja rodiljnog odnosno roditeljskog dopusta predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele četiri mjeseca prije očekivanog početka izbivanja.«

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) U slučaju da je opravdano očekivati da rješavatelj prestane s radom u sudu zbog odlaska u mirovinu predsjednik suda će pisanom obrazloženom naredbom u odnosu na tog rješavatelja odrediti gašenje automatske dodjele šest mjeseci prije očekivanog odlaska u mirovinu.«.

Dosadašnji stavci 6. do 12. postaju stavci 7. do 13.

U dosadašnjem stavku 11. koji postaje stavak 12. riječi: »stavaka 9. i 10.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 10. i 11.«.

U dosadašnjem stavku 12. koji postaje stavak 13. brojka: »8.« zamjenjuje se brojkom: »9.«, a riječi: »stavka 4., 5., 6. i 9.« zamjenjuju se riječima: »stavaka 4., 5., 6., 7., 10. i 11.«.

Članak 10.

U članku 126. riječi: »15. rujna 2015. godine« zamjenjuju se riječima: »kada se ostvare tehnički i organizacijski uvjeti«.

Članak 11.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »internom korisničkom portalu »jcms.pravosudje.hr« zamjenjuju se riječima: »portalu za e-Učenje«.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/91

Urbroj: 514-03-02-02-02-15-5

Zagreb, 5. studenoga 2015.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.