Izmjene i dopune Poslovnika državnog odvjetni­štva

NN 123/2015 (11.11.2015.), Izmjene i dopune Poslovnika državnog odvjetni­štva

MINISTARSTVO PRAVOSUĐA

2338

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, broj 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15), na prijedlog Glavnog državnog odvjetnika Republike Hrvatske, ministar pravosuđa donosi

IZMJENE I DOPUNE

POSLOVNIKA DRŽAVNOG ODVJETNIŠTVA

Članak 1.

U članku 34. stavku 2. Poslovnika državnog odvjetništva (»Narodne novine«, broj 5/14) iza riječi: »voditelji odjela,« dodaju se riječi: »voditelj stalne službe,«.

Članak 2.

U članku 37. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Materijalno-financijski poslovi se u zajedničkoj službi mogu obavljati za sva državna odvjetništva s područja županijskog državnog odvjetništva. Takva zajednička služba ustrojava se u županijskom državnom odvjetništvu.

Način obavljanja poslova u okviru zajedničke službe za potrebe više državnih odvjetništava u slučajevima iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka uređuje odlukom viši državni odvjetnik odnosno županijski državni odvjetnik, a za svako državno odvjetništvo vodi se odvojeno knjigovodstvo.«.

Iza stavka 3. dodaju se stavci 4. i 5. koji glase:

»Iznimno, ako je u istoj službenoj zgradi izvan sjedišta županijskog državnog odvjetništva odnosno takvom radnom prostoru smješteno više pravosudnih tijela, materijalno-financijski poslovi mogu se obavljati u okviru zajedničke materijalno-financijske službe, sukladno odluci ministra nadležnog za poslove pravosuđa donesenoj na temelju zajedničkog prijedloga čelnika tih tijela. U tom će se slučaju za svako pravosudno tijelo voditi odvojeno knjigovodstvo.

Način obavljanja poslova u okviru zajedničke službe za potrebe više pravosudnih tijela uređuju čelnici tih tijela sporazumom.«.

Članak 3.

Iza članka 37. dodaju se članak 37.a i naslov iznad njega koji glase:

»3.a STALNE SLUŽBE

Članak 37.a

Ako se poslovi, osim u sjedištu državnog odvjetništva, obavljaju i u stalnim službama ili odjelima izvan sjedišta, godišnjim rasporedom poslova raspoređuju se zamjenici državnog odvjetnika, službenici i namještenici na rad u stalne službe odnosno odjele izvan sjedišta državnog odvjetništva.

Raspored ustrojstvenih jedinica u zgrade koje koristi državno odvjetništvo određuje državni odvjetnik, na način koji osigurava najučinkovitije djelovanje državnog odvjetništva.

Državni odvjetnik će nastojati da zamjenici državnog odvjetnika i službenici koji obavljaju istovrsne ili srodne poslove budu smješteni u istoj zgradi.

Državnoodvjetnička pisarnica je smještena u sjedištu državnog odvjetništva. U stalnim službama ili odjelima izvan sjedišta ustrojavaju se pomoćne državnoodvjetničke pisarnice.

Državni odvjetnik osigurava uvjete za uredno i pravodobno kretanje spisa i pismena između sjedišta državnog odvjetništva i stalnih službi te odjela izvan sjedišta, kao i njihovo uredno i pravodobno evidentiranje u informacijskom sustavu državnog odvjetništva (CTS).

Ako rješavanje predmeta zahtijeva pristup stranke i ako je to bez posljedica za učinkovito djelovanje državnog odvjetništva, državni odvjetnik će organizirati poduzimanje državnoodvjetničke radnje u zgradi državnog odvjetništva najbližoj mjestu stanovanja stranke ili sjedišta stranke.«.

Članak 4.

U članku 44. stavku 1. iza riječi: »(prvi zamjenik),« dodaju se riječi: »voditelj stalne službe,«, a riječi: »u odjele i odsjeke« zamjenjuju se riječima: »u odjele, odsjeke i stalne službe«.

Članak 5.

U članku 52. stavku 1. podstavku 1. riječi: »a u radne dane od 16.00 sati do 8.00 sati sljedećeg radnog dana,« brišu se.

Podstavak 2. mijenja se i glasi: »– u zgradi državnog odvjetništva do 20.00 sati, a nakon 20.00 sati obvezatna nazočnost u mjestu sjedišta državnog odvjetništva do sata koji odgovara satu početka redovnog radnog vremena sljedećeg dana,«.

U podstavku 3. riječi: »radnim danom nakon 16.00 sati do 8.00 sati sljedećeg radnog dana, a blagdanom i neradnim danom neprekidno« brišu se.

Članak 6.

U članku 55. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Na zgradi u kojoj je smještena stalna služba državnog odvjetništva mora biti istaknut naziv državnog odvjetništva i naziv stalne službe.«.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

Članak 7.

U članku 78. stavku 1. riječi: », a ako to tehničke mogućnosti ne dozvoljavaju, stavit će se grb u« zamjenjuju se riječju: »ili«.

U stavku 2. riječi: »pisaćim strojem ili« brišu se, a iza riječi: »njegovo sjedište« dodaju se riječi: »te naziv stalne službe«.

Članak 8.

U članku 85. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Pečati i žigovi koje koriste stalne službe moraju biti oblika i veličine kao pečati i žigovi državnog odvjetništva u sjedištu, a uz naziv državnog odvjetništva sadrže i naziv stalne službe.«.

Članak 9.

U članku 99. stavak 2. briše se.

Iza dosadašnjeg stavka 3. koji postaje stavak 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Unos podataka u informacijski sustav državnog odvjetništva (CTS) uređuje se ovim Poslovnikom i posebnim uputama tehničke naravi koje donosi Državno odvjetništvo Republike Hrvatske.«.

Članak 10.

U članku 139. stavku 1. iza riječi: »pošte« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a u državnim odvjetništvima sa stalnim službama i zaposlenik državnoodvjetničke pisarnice stalne službe«.

Članak 11.

U članku 153. stavku 2. iza riječi: »uputama« dodaju se riječi: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 12.

U članku 155. stavku 2. riječi: »posebnom uputom za vođenje tih upisnika« zamjenjuju se riječima: »posebnim uputama iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 13.

U članku 174. stavak 4. mijenja se i glasi: »Prilikom pregleda državni odvjetnik može iznimno, o čemu sačinjava kratku obrazloženu službenu bilješku, posebno složen spis dodijeliti neposredno u rad nekom od zamjenika. Službena bilješka je sastavni dio spisa, a upisuje se i u CTS, odnosno u stupcu »Napomena« pisanog upisnika označava se da je spis u rad dužnosniku dodijelio državni odvjetnik.«.

Stavci 5., 6., 7., 8. i 9. brišu se.

Članak 14.

Iza članka 174. dodaju se članci 174.a do 174.h koji glase:

»Članak 174.a

Prilikom dodjele spisa u rad vodi se računa o ravnomjernoj podjeli spisa tijekom godine, vrsti predmeta na kojima rade dužnosnici te pravnoj složenosti predmeta.

Članak 174.b

Spisi se dodjeljuju u rad dužnosnicima automatskom nasumičnom dodjelom, primjenom odgovarajućeg algoritma.

U algoritam za dodjelu spisa unose se podaci o vrstama spisa koji će se dodjeljivati svakom pojedinom dužnosniku te postotak njegovog oslobođenja od rada na spisima sukladno Okvirnim mjerilima za rad državnih odvjetništava i godišnjem rasporedu poslova, najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za iduću godinu.

Dodjela novih spisa u rad obavlja se kroz algoritam za dodjelu spisa automatski nasumce, nakon što budu upisani osnovni podaci o spisu.

Članak 174.c

Ako u državnom odvjetništvu nije u primjeni sustav za automatsku dodjelu spisa, spisi se dužnosnicima dodjeljuju ručno.

Prije rasporeda spisa u rad dužnosnicima u kaznenom odjelu spisi se svrstavaju po redoslijedu primitka. Ako je istodobno podneseno više kaznenih prijava, tada se spisi svrstavaju po abecednom redu osumnjičenika protiv kojih je podnesena kaznena prijava, a ako je istovremeno primljeno više drugih podnesaka kojima se osniva spis, tada se spisi svrstavaju po abecednom redu podnositelja.

Prije rasporeda spisa u rad dužnosnicima u građanskoupravnom odjelu spisi se svrstavaju po redoslijedu primitka podnesaka. Ako je istodobno podneseno odnosno primljeno više podnesaka – prijedloga za pokretanje postupka ili podizanje tužbi, tada se spisi svrstavaju po abecednom redu tuženika protiv kojih je podnesena tužba, odnosno podnositelja zahtjeva za povrat imovine i dr.

Spisi svrstani sukladno stavku 2. i 3. ovog članka raspoređuju se po abecednom redu dužnosnika u državnom odvjetništvu, odjelu odnosno odsjeku.

Članak 174.d

Spis u kojem je ukinuta prvostupanjska odluka vraća se u rad istom dužnosniku, korištenjem iznimke u automatskoj dodjeli spisa.

Spis dodijeljen zamjeniku državnog odvjetnika u rad može se oduzeti u slučaju njegova izuzeća ili njegove druge opravdane dulje spriječenosti ili kad to zahtijevaju posebni razlozi. Ako spis u rad ne preuzme državni odvjetnik, pisanim obrazloženim nalogom odredit će ponovljenu automatsku dodjelu korištenjem iznimke u automatskoj dodjeli spisa, a ako u državnom odvjetništvu nije u primjeni sustav za automatsku dodjelu spisa, državni odvjetnik odredit će ponovljenu dodjelu drugom dužnosniku na način propisan člankom 174.c ovog Poslovnika.

U slučaju da je opravdano očekivati izbivanje dužnosnika u trajanju dužem od dva mjeseca, državni odvjetnik će pisanim obrazloženim nalogom u odnosu na tog dužnosnika odrediti prestanak dodjele novih spisa te u odnosu na sve ili dio dodijeljenih mu spisa, ovisno o vremenu njegova povratka na rad i hitnosti predmeta, odrediti ponovljenu automatsku dodjelu, a ako u državnom odvjetništvu nije u primjeni sustav za automatsku dodjelu spisa, odredit će ponovljenu dodjelu spisa drugim dužnosnicima na način propisan člankom 174.c ovog Poslovnika.

Članak 174.e

Državni odvjetnik je dužan svaka tri mjeseca utvrđivati radnu opterećenost dužnosnika te u cilju postizanja ravnomjerne radne opterećenosti, ako neravnomjerna radna opterećenost pojedinih dužnosnika nije posljedica nepostizanja očekivanih prosječnih rezultata rada, izmijeniti godišnji raspored poslova ili donijeti pisani obrazloženi nalog kojim za pojedine spise određuje ponovljenu automatsku dodjelu, a ako u državnom odvjetništvu nije u primjeni sustav za automatsku dodjelu spisa, državni odvjetnik određuje ponovljenu dodjelu spisa na način propisan člankom 174.c ovog Poslovnika.

Članak 174.f

Nakon što dužnosnik prestane s radom u državnom odvjetništvu ili po izmjeni godišnjeg rasporeda poslova, državni odvjetnik će pisanim obrazloženim nalogom u odnosu na tog dužnosnika odrediti prestanak automatske dodjele te u odnosu na sve dodijeljene mu spise odrediti ponovljenu automatsku dodjelu, a ako u državnom odvjetništvu nije u primjeni sustav za automatsku dodjelu, odredit će ponovljenu dodjelu spisa na način propisan člankom 174.c ovog Poslovnika.

Podaci o izostanku dužnosnika s rada unose se u informacijski sustav prvog dana izostanka dužnosnika.

Članak 174.g

Dužnosniku koji prvi puta stupa na dužnost u pojedino državno odvjetništvo, koji se vraća na rad u pojedino državno odvjetništvo, kao i dužnosniku koji je raspoređen u drugi odjel odnosno odsjek, pisanim obrazloženim nalogom državnog odvjetnika u rad će se dodijeliti spisi drugih dužnosnika vodeći računa o starosti, složenosti i broju spisa do postizanja prosječne radne opterećenosti državnog odvjetništva, odjela odnosno odsjeka.

Nakon provedbe radnji iz stavka 1. ovog članka državni odvjetnik u državnom odvjetništvu u kojem se spisi dodjeljuju automatski nasumce, zatražit će od administratora sustava ujednačavanje radne opterećenosti dužnosnika s ostalim dužnosnicima u državnom odvjetništvu, odjelu odnosno odsjeku.

Službena bilješka iz članka 174. stavka 4. te nalozi državnog odvjetnika iz članka 174.d stavka 2. i 3., članka 174.e, članka 174.f stavka 1. i članka 174.g stavka 1. ovog Poslovnika ulažu se kronološkim redom u za to posebno osnovan predmet državnoodvjetničke uprave.

Članak 174.h

Odredbe članaka 174. i 174.a do 174.g smisleno se primjenjuju i na državnoodvjetničke savjetnike.«.

Članak 15.

U članku 175. stavku 3. iza riječi: »uputama« dodaju se riječi: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 16.

U članku 176. stavku 8. riječi: »za vođenje upisnika u CTS-u za kaznene i građanskoupravne odjele« zamjenjuju se riječima: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 17.

U članku 178. stavku 3. riječi: »za vođenje upisnika kaznenih i građansko-upravnih odjela« zamjenjuju se riječima: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 18.

U članku 180. stavku 4. riječi: »za unos podataka u CTS za kaznene i građanskoupravne odjele« zamjenjuju se riječima: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 19.

U članku 181. stavku 3. riječi: »za unos podataka u CTS za kaznene i građanskoupravne odjele« zamjenjuju se riječima: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 20.

U članku 183. stavku 4. iza riječi: »istoj zgradi« dodaju se riječi: »odnosno ako je osnovana stalna služba državnog odvjetništva«, a iza riječi: »odjel« dodaju se riječi: »odnosno gdje je smještena stalna služba«.

Članak 21.

U članku 185. u stavku 5. riječi: »za unos podataka u CTS za kaznene i građanskoupravne odjele« zamjenjuju se riječima: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 22.

U članku 192. stavku 2. riječi: »za unos podataka u CTS za kaznene odjele« zamjenjuju se riječima: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 23.

U članku 193. stavku 2. riječi: »za unos podataka u CTS za kaznene spise« zamjenjuju se riječima: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 24.

U članku 214. stavku 4. riječi: »za vođenje unosa podataka za kaznene i građanskoupravne odjele« zamjenjuju se riječima: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 25.

U članku 216. stavku 5. riječi: »za vođenje upisnika kaznenih i građanskoupravnih odjela« zamjenjuju se riječima: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 26.

U članku 220. stavak 2. mijenja se i glasi: »Podaci o spisima u arhivu vode se u CTS-u na način naveden u posebnim uputama iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika.«.

U stavku 3. riječi: »za vođenje upisnika kaznenih i građanskoupravnih odjela« zamjenjuju se riječima: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 27.

U članku 224. stavku 2. riječi: »za unos podataka u CTS za kaznene i građanskoupravne odjele« zamjenjuju se riječima: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 28.

U članku 229. stavku 1. riječi: »za unos podataka za kaznene i građansko-upravne odjele« zamjenjuju se riječima: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 29.

U članku 233. stavku 3. riječi: »za vođenje ovih upisnika kaznenih i građansko-upravnih odjela« zamjenjuju se riječima: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 30.

U članku 240. stavku 7. riječi: »za unos podataka u CTS za kaznene i građansko-upravne odjele« zamjenjuju se riječima: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 31.

U članku 241. stavku 4. riječi: »za unos podataka u CTS za kaznene i građanskoupravne odjele« zamjenjuju se riječima: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 32.

U članku 242. stavku 4. riječi: »za unos podataka u CTS za kaznene i građansko-upravne odjele« zamjenjuju se riječima: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 33.

U članku 243. stavku 5. riječi: »za unos podataka u CTS za kaznene i građanskoupravne odjele« zamjenjuju se riječima: »iz članka 99. stavka 3. ovog Poslovnika«.

Članak 34.

Iza članka 248. dodaje se članak 248.a koji glasi:

»Članak 248.a

Državni odvjetnik na početku svake godine, na temelju najvećeg prosječnog godišnjeg priliva spisa određene vrste u prethodne tri godine, donosi odluku s kojim rednim brojem će započeti upis spisa u upisnike stalne službe.

Odluku iz stavka 1. ovog članka državni odvjetnik može iznimno donijeti i na temelju procjene, ukoliko temeljem praćenja rada može zaključiti o povećanju prosječnog godišnjeg priliva.

Prvi upis u svakom upisniku stalne službe označava se istim početnim rednim brojem upisa.«.

Članak 35.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika državnog odvjetništva stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 710-01/15-02/38

Urbroj: 514-03-02-02-02-15-2

Zagreb, 6. studenoga 2015.

Ministar

Orsat Miljenić, v. r.