Pravilnik o izdavanju EU potvrde

NN 123/2015 (11.11.2015.), Pravilnik o izdavanju EU potvrde

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2341

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 82/15) ministar nadležan za rad, u suradnji s ministrom nadležnim za obrazovanje i znanost, donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU EU POTVRDE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se izgled i sadržaj EU potvrde koja se izdaje hrvatskim pravnim i fizičkim osobama za neometano pružanje usluga na tržištu država potpisnica Ugovora o Europskom gospodarskom prostoru i Švicarske Konfederacije te se utvrđuje popis nadležnih tijela za izdavanje EU potvrda, osim ako posebnim propisom nije uređeno drukčije.

II. SADRŽAJ EU POTVRDE

Članak 2.

(1) U odnosu na podnositelja zahtjeva, EU potvrda sadrži:

1) EU potvrda za fizičku osobu (Prilozi – Obrazac 1.):

– ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta;

– mjesto i datum rođenja;

– državljanstvo;

– osobni identifikacijski broj (OIB);

– datum ili razdoblje upisa u odgovarajući registar ili evidenciju (ako je primjenjivo);

– naziv države domaćina i predmetne profesije koja se namjerava obavljati, a regulirana je u Republici Hrvatskoj;

– podatak da u trenutku izdavanja EU potvrde nema zabranu bavljenja profesijom;

– dodatne napomene (ako je primjenjivo).

2) EU potvrda za pravnu osobu (Prilozi – Obrazac 2.):

– tvrtku;

– adresu sjedišta;

– osobni identifikacijski broj (OIB);

– matični broj subjekta;

– djelatnosti upisane u sudski registar, a koje se namjeravaju obavljati u državi domaćinu;

– datum upisa u sudski registar;

– ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe;

– naziv države domaćina i predmetne djelatnosti, odnosno profesije (regulirane ili neregulirane u Republici Hrvatskoj) koja se namjerava obavljati;

– podatak da u trenutku izdavanja EU potvrde nema zabranu bavljenja profesijom, odnosno djelatnošću;

– dodatne napomene koje se odnose na blokadu računa radi potraživanja, otvoren stečajni postupak, postupak likvidacije ili ostalo.

3) EU potvrda za fizičku osobu obrtnika (Prilozi – Obrazac 3.):

– tvrtku obrta;

– matični broj obrta;

– ime i prezime obrtnika;

– osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika;

– djelatnosti upisane u obrtni registar, a koje se namjeravaju obavljati u državi domaćinu;

– datum upisa u obrtni registar;

– naziv države domaćina i predmetne profesije (regulirane ili neregulirane u Republici Hrvatskoj) koja se namjerava obavljati;

– podatak da u trenutku izdavanja EU potvrde nema zabranu bavljenja profesijom;

– dodatne napomene (ako je primjenjivo).

4) EU potvrda za fizičku osobu koja obavlja nereguliranu profesiju u Republici Hrvatskoj (Prilozi – Obrazac 4.):

– ime i prezime, adresu prebivališta/boravišta;

– mjesto i datum rođenja;

– državljanstvo;

– osobni identifikacijski broj (OIB);

– naziv države domaćina i predmetne profesije koja se namjerava obavljati;

– podatak da u trenutku izdavanja EU potvrde nema zabranu bavljenja profesijom;

– podatak da navedena profesija nije regulirana u Republici Hrvatskoj.

(2) Na zahtjev stranke EU potvrda može se dopuniti i drugim podacima iz odgovarajućih registara i evidencija o stručnim kvalifikacijama i profesionalnim aktivnostima te o drugim činjenicama.

(3) Nadležno tijelo na odgovarajući način popunjava obrazac EU potvrde, u odnosu na podnositelja zahtjeva i vrstu profesije, a sukladno zahtjevima države domaćina.

(4) Zahtjev za izdavanje te obrasci EU potvrde sastavni su dio ovog Pravilnika i dostupni su na službenim internetskim stranicama ministarstva nadležnog za rad.

III. POSTUPAK IZDAVANJA EU POTVRDE

Članak 3.

(1) EU potvrdu izdaje nadležno tijelo na zahtjev podnositelja.

(2) Nadležno tijelo izdat će EU potvrdu u roku od 15 dana od dana podnesenog urednog zahtjeva.

(3) Nadležno tijelo za izdavanje EU potvrde dužno je istu izdati bez naknade za podnositelja zahtjeva, odnosno ne može od podnositelja zahtjeva tražiti plaćanje pristojbe ili naknadu drugih troškova.

Članak 4.

(1) Zahtjev za izdavanje EU potvrde podnosi se nadležnom tijelu na propisanom obrascu (Prilozi – Obrazac 5.) u pisanom obliku osobno, poštom ili elektroničkim putem.

(2) Podnositelj je dužan u zahtjevu navesti:

a) osnovne podatke:

i) za fizičku osobu: ime i prezime, osobni identifikacijski broj (OIB), datum i mjesto rođenja, adresu prebivališta/boravišta, kontakt (adresa elektroničke pošte, broj telefona);

ii) za pravnu osobu: tvrtka, ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe, sjedište, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj (OIB), kontakt (adresa elektroničke pošte, broj telefona);

iii) za fizičku osobu obrtnika: tvrtka obrta, ime i prezime vlasnika obrta, matični broj obrta, osobni identifikacijski broj (OIB) vlasnika obrta, sjedište, kontakt (adresa elektroničke pošte, broj telefona);

b) naziv države domaćina na čijem području namjerava obavljati profesiju, odnosno pružati uslugu;

c) naziv profesije, odnosno djelatnosti koju namjerava obavljati ili usluge koju namjerava pružati na području države domaćina.

(3) Podnositelj zahtjeva dužan je, osim obrasca zahtjeva, a na traženje nadležnog tijela, priložiti sljedeće dokumente:

– domovnicu,

– uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci,

– osobnu iskaznicu,

– dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji (svjedodžba ili diploma),

– potvrdu o osobnom identifikacijskom broju (ako nije naznačen na osobnoj iskaznici),

– elektronički zapis, odnosno potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno-pravnom statusu,

– potvrdu poslodavca da je obavljao poslove za koje se traži EU potvrda (ako je primjenjivo),

– za pravnu osobu, izjavu, potpisanu i ovjerenu pečatom pravne osobe da su ispunjeni svi propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti sukladno posebnim propisima, nema blokiran račun radi potraživanja te nije otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije.

(4) Uvjerenje/potvrdu iz kaznene odnosno prekršajne evidencije da podnositelju zahtjeva nije izrečena mjera zabrane obavljanja djelatnosti nadležno tijelo pribavit će po službenoj dužnosti.

(5) Nadležno tijelo od podnositelja zahtjeva može zatražiti druge relevantne dokumente u pojedinačnom slučaju.

(6) Dokumente iz stavka 3. i stavka 5. ovoga članka podnositelj zahtjeva priložit će u neovjerenoj preslici.

Članak 5.

Nadležno tijelo koje izdaje EU potvrdu može po službenoj dužnosti zatražiti druge potrebne podatke od nadležnog tijela koje o njima vodi službenu evidenciju, a prema potrebama pojedinačnog slučaja u postupku rješavanja zahtjeva za izdavanje EU potvrde.

IV. NADLEŽNA TIJELA ZA IZDAVANJE EU POTVRDE

Članak 6.

(1) Nadležna tijela za izdavanje EU potvrde su:

a) za fizičke osobe potvrde izdaju nadležne komore, agencije, strukovne organizacije, središnja tijela državne uprave te uredi državne uprave u županijama, koje su osobu upisale u registar, odnosno evidenciju;

b) za fizičke osobe koje se bave reguliranom profesijom, a ne postoji odgovarajući registar, odnosno evidencija, potvrde izdaju tijela koja su posebnim propisima ovlaštena za provođenje postupka i utvrđivanje uvjeta za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije, odnosno središnja tijela državne uprave u čijem su djelokrugu rada određene regulirane profesije;

c) za pravne osobe potvrde izdaje Hrvatska gospodarska komora;

d) za fizičke osobe obrtnike potvrdu izdaju mjesno nadležni uredi državne uprave u županijama, gdje je obrt upisan, odnosno registriran;

e) za fizičke osobe koje se bave nereguliranom profesijom, potvrdu izdaje ministarstvo nadležno za rad.

(2) Popis nadležnih tijela za izdavanje EU potvrda bit će objavljen na službenim internetskim stranicama ministarstva nadležnog za rad.

V. EVIDENCIJE O IZDANIM EU POTVRDAMA

Članak 7.

(1) Nadležna tijela za izdavanje EU potvrda dužna su voditi evidenciju o izdanim potvrdama.

(2) Izvješće o izdanim EU potvrdama nadležna tijela podnose ministarstvu nadležnom za rad jedanput godišnje.

(3) Nadležna tijela dužna su do 30. rujna tekuće kalendarske godine podnijeti izvješće o ukupnom broju izdanih EU potvrda za prethodnu kalendarsku godinu, a u kojem se obvezno navodi naziv države domaćina za koju je EU potvrda izdana te predmetna profesija, odnosno djelatnost.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Zahtjevi za izdavanje EU potvrde podneseni do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, dovršit će se prema odredbama Pravilnika o izdavanju EU potvrde (»Narodne novine«, broj 92/14).

Članak 9.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o izdavanju EU potvrde (»Narodne novine«, broj 92/14).

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/169

Urbroj: 524-04-02-02/3-15-20

Zagreb, 3. studenoga 2015.

Ministar
prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.

PRILOZI

Ispunjava nadležno tijelo

Obrazac 1. EU POTVRDA ZA FIZIČKU OSOBU

Nadležno tijelo: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Adresa sjedišta: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Klasa: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Urbroj: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Mjesto: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Datum: Kliknite ovdje da biste unijeli datum.

EU POTVRDA

Ova se potvrda izdaje na temelju članka 8. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 82/15)* te se njome potvrđuje da je navedena osoba poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj za bavljenje navedenim djelatnostima te da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu bavljenja profesijom.

Ime i prezime: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Datum rođenja: Kliknite ovdje da biste unijeli datum.

Mjesto rođenja: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Državljanstvo: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Osobni identifikacijski broj (OIB): Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Adresa prebivališta, odnosno boravišta (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto): Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Naziv države domaćina i predmetne profesije koja se namjerava obavljati, a regulirana je u Republici Hrvatskoj: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Datum ili razdoblje upisa u odgovarajući registar ili evidenciju (ako je primjenjivo): Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Dodatne napomene (ako je primjenjivo): Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Ovlaštena osoba:

Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

____________

* Članak 7. stavak 2. Direktive 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća Europske unije od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Ispunjava nadležno tijelo

Obrazac 2. EU POTVRDA ZA PRAVNU OSOBU

Nadležno tijelo: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Adresa sjedišta: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Klasa: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Urbroj: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Mjesto: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Datum: Kliknite ovdje da biste unijeli datum.

EU POTVRDA

Ova se potvrda izdaje na temelju članka 8. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 82/15)* te se njome potvrđuje da je navedena osoba poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj za bavljenje navedenim djelatnostima te da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu bavljenja profesijom.

Tvrtka: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Adresa sjedišta: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Osobni identifikacijski broj (OIB): Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Matični broj subjekta: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Djelatnosti upisane u sudski registar, a koje se namjeravaju obavljati u državi domaćinu: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Datum upisa u sudski registar: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Osobni identifikacijski broj (OIB) osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Adresa prebivališta, odnosno boravišta (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto): Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Naziv države domaćina i predmetne djelatnosti, odnosno profesije (regulirane ili neregulirane u Republici Hrvatskoj) koja se namjerava obavljati: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Dodatne napomene (ako je primjenjivo):

☐blokada računa radi potraživanja

☐otvoren stečajni postupak

☐postupak likvidacije

☐ostalo: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Ovlaštena osoba:

Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

_________

* Članak 7. stavak 2. Direktive 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća Europske unije od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija.


Ispunjava nadležno tijelo

Obrazac 3. EU POTVRDA ZA FIZIČKU OSOBU OBRTNIKA

Nadležno tijelo: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Adresa sjedišta: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Klasa: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Urbroj: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Mjesto: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Datum: Kliknite ovdje da biste unijeli datum.

EU POTVRDA

Ova se potvrda izdaje na temelju članka 8. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 82/15)* te se njome potvrđuje da je navedena osoba poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj za bavljenje navedenim djelatnostima te da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu bavljenja profesijom.

Tvrtka obrta: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Matični broj obrta: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Djelatnosti upisane u obrtni registar, a koje se namjeravaju obavljati u državi domaćinu: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Datum upisa u obrtni registar: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Ime i prezime obrtnika: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Datum rođenja: Kliknite ovdje da biste unijeli datum.

Mjesto rođenja: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Državljanstvo: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Osobni identifikacijski broj (OIB) obrtnika: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Adresa prebivališta, odnosno boravišta (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto): Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Naziv države domaćina i predmetne profesije (regulirane ili neregulirane u Republici Hrvatskoj) koja se namjerava obavljati: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Dodatne napomene (ako je primjenjivo): Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Ovlaštena osoba:

Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

_________

* Članak 7. stavak 2. Direktive 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća Europske unije od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Ispunjava nadležno tijelo

Obrazac 4. EU POTVRDA ZA FIZIČKU OSOBU KOJA OBAVLJA NEREGULIRANU PROFESIJU U REPUBLICI HRVATSKOJ

Nadležno tijelo: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Adresa sjedišta: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Klasa: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Urbroj: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Mjesto: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Datum: Kliknite ovdje da biste unijeli datum.

EU POTVRDA

Ova se potvrda izdaje na temelju članka 8. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 82/15)* te se njome potvrđuje da je navedena osoba poslovno nastanjena u Republici Hrvatskoj za bavljenje navedenim djelatnostima te da u trenutku izdavanja potvrde nema čak ni privremenu zabranu bavljenja profesijom.

Ime i prezime: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Datum rođenja: Kliknite ovdje da biste unijeli datum.

Mjesto rođenja: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Državljanstvo: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Osobni identifikacijski broj (OIB): Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Adresa prebivališta, odnosno boravišta (ulica i kućni broj, poštanski broj i mjesto): Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Naziv države domaćina i predmetne profesije koja se namjerava obavljati: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Ovime se potvrđuje da gore navedena profesija nije regulirana u Republici Hrvatskoj prema Zakonu o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 82/15) i Popisu reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj.

Ovlaštena osoba:

Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

* Članak 7. stavak 2. Direktive 2005/36/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća Europske unije od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija.

Ispunjava podnositelj zahtjeva

Obrazac 5. ZAHTJEV ZA IZDAVANJE EU POTVRDE

Nadležno tijelo: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Adresa sjedišta: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Mjesto: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Datum: Kliknite ovdje da biste unijeli datum.

ZAHTJEV
za izdavanje EU potvrde

Ispunjava podnositelj zahtjeva u svojstvu fizičke osobe:

FIZIČKA OSOBA

Ime i prezime: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Osobni identifikacijski broj (OIB): Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Datum rođenja: Kliknite ovdje da biste unijeli datum.

Mjesto rođenja: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Adresa prebivališta/boravišta: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Adresa elektroničke pošte (e-mail): Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Broj telefona i/ili mobitela: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Ispunjava podnositelj zahtjeva u svojstvu pravne osobe:

PRAVNA OSOBA

Tvrtka: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Sjedište: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Matični broj subjekta: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Osobni identifikacijski broj (OIB): Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Adresa elektroničke pošte (e-mail): Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Broj telefona i/ili mobitela: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Ispunjava podnositelj zahtjeva u svojstvu fizičke osobe obrtnika:

FIZIČKA OSOBA OBRTNIK

Tvrtka obrta: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Ime i prezime vlasnika obrta: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Matični broj obrta: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Osobni identifikacijski broj (OIB) vlasnika obrta: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Sjedište: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Adresa elektroničke pošte (e-mail): Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Broj telefona i/ili mobitela: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Naziv države domaćina na čijem području namjeravate obavljati profesiju, odnosno pružati uslugu: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Naziv profesije, odnosno djelatnosti koju namjeravate obavljati ili usluge koju namjeravate pružati na području države domaćina: Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Prilozi zahtjevu:

☐ domovnica

☐ uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak, ne starije od 6 mjeseci

☐ osobna iskaznica

☐ dokaz o stečenoj obrazovnoj kvalifikaciji (svjedodžba ili diploma)

☐ potvrda o osobnom identifikacijskom broju (ako nije naznačen na osobnoj iskaznici)

☐ elektronički zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

☐ potvrda poslodavca da je obavljao poslove za koje se traži EU potvrda

☐ izjava potpisana i ovjerena pečatom pravne osobe da su ispunjeni svi propisani uvjeti za obavljanje djelatnosti sukladno posebnim propisima, nema blokiran račun radi potraživanja te nije otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije

☐ drugi dokumenti (navesti koji): Kliknite ovdje da biste unijeli tekst.

Vlastoručnim potpisom potvrđujem da su gore navedeni podaci točni.

__________________________________________________
                                 podnositelj zahtjeva

Ako zahtjev podnosi pravna osoba odnosno fizička osoba obrtnik potrebno je uz vlastoručni potpis otisnuti i odgovarajući pečat

U Kliknite ovdje da biste unijeli tekst., dana Kliknite ovdje da biste unijeli datum.

123 11.11.2015 Pravilnik o izdavanju EU potvrde 123 11.11.2015 Pravilnik o izdavanju EU potvrde 123 11.11.2015 Pravilnik o izdavanju EU potvrde 123 11.11.2015 Pravilnik o izdavanju EU potvrde 123 11.11.2015 Pravilnik o izdavanju EU potvrde 123 11.11.2015 Pravilnik o izdavanju EU potvrde