Pravilnik o izdavanju Europske profesionalne kartice

NN 123/2015 (11.11.2015.), Pravilnik o izdavanju Europske profesionalne kartice

MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA

2342

Na temelju članka 66. stavka 3. Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 82/15; u daljnjem tekstu: Zakon) ministar nadležan za rad donosi

PRAVILNIK

O IZDAVANJU EUROPSKE PROFESIONALNE KARTICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom osigurava provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) 2015/983 od 24. lipnja 2015. o postupku za izdavanje europske strukovne iskaznice i primjeni mehanizma upozoravanja u skladu s Direktivom 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (u daljnjem tekstu: Provedbena uredba) te se u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2005/36/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. o priznavanju stručnih kvalifikacija (Tekst značajan za EGP) (SL L 255, 30. 9. 2005.) kako je zadnje izmijenjena i dopunjena Direktivom 2013/55/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 20. studenoga 2013. o izmjeni Direktive 2005/36/EZ o priznavanju stručnih kvalifikacija i Uredbe (EU) br. 1024/2012 o administrativnoj suradnji putem Informacijskog sustava unutarnjeg tržišta (»Uredba IMI«) (Tekst značajan za EGP) (SL L 354, 28. 12. 2013).

Članak 2.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje postupak izdavanja Europske profesionalne kartice (u daljnjem tekstu: EPC kartica) u profesijama navedenim u Prilogu I. Provedbene uredbe te se utvrđuje popis nadležnih tijela koja su, sukladno posebnim propisima, nadležna za izdavanje EPC kartice.

(2) Na pitanja koja nisu uređena ovim Pravilnikom, a koja se odnose na pravila za postupak izdavanja EPC kartice, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe Provedbene uredbe.

(3) Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju isto značenje kao i u Zakonu.

Članak 3.

(1) EPC kartica izdaje se za neometano pružanje usluga i obavljanje profesije na privremenoj i povremenoj osnovi te u svrhu ostvarivanja poslovnog nastana na području država članica.

(2) Izdana EPC kartica zamjenjuje izjavu iz članka 7. Zakona, odnosno rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije iz članka 20. Zakona.

Članak 4.

Zahtjev za izdavanje EPC kartice može podnijeti nositelj stručne kvalifikacije koji je u Republici Hrvatskoj stekao stručne kvalifikacije i/ili ispunjava sve uvjete za obavljanje profesije u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

(1) Zahtjev iz članka 4. ovoga Pravilnika podnosi se nadležnom tijelu.

(2) Nadležno tijelo za profesije medicinskih sestara odgovornih za djelatnost opće njege, farmaceute i fizioterapeute je ministarstvo nadležno za zdravlje.

(3) Nadležno tijelo za profesiju agenta posredovanja u prometu nekretnina je ministarstvo nadležno za gospodarstvo.

(4) Nadležno tijelo za profesiju gorskih vodiča je ministarstvo nadležno za turizam.

II. POSTUPAK IZDAVANJA EPC KARTICE

Članak 6.

(1) Zahtjev za izdavanje EPC kartice podnosi se putem odgovarajućeg elektroničkog obrasca na temelju kojeg će se otvoriti osobni zaštićeni račun u koji će podnositelj zahtjeva unijeti potrebne osobne podatke i traženu dokumentaciju navedenu u Prilogu II. Provedbene uredbe, a nakon čega će mu se automatski kreirati IMI dosje.

(2) Nadležno tijelo provjerava je li podnositelj zahtjeva poslovno nastanjen u Republici Hrvatskoj i jesu li podneseni dokumenti izdani u Republici Hrvatskoj vjerodostojni i valjani. Ako postoje opravdane sumnje, nadležno tijelo može izvršiti provjeru kod odgovarajućeg tijela koje je izdalo dokument ili od podnositelja zahtjeva zatražiti ovjerene preslike dokumenata.

(3) U slučaju da nositelj stručne kvalifikacije naknadno podnese novi zahtjev za izdavanje EPC kartice, nadležno tijelo ne može zahtijevati ponovno podnošenje dokumentacije koja je već sadržana u njegovom IMI dosjeu, a koja je još valjana.

(4) Nadležno tijelo dužno je najkasnije u roku od 7 dana od dana primitka zahtjeva potvrditi primitak zahtjeva i po potrebi obavijestiti podnositelja zahtjeva o dokumentaciji koja nedostaje.

Članak 7.

(1) Nadležno tijelo dužno je odlučiti o zahtjevu za izdavanje EPC kartice koje mu kroz IMI sustav pošalju nadležna tijela drugih država članica na nepristran i objektivan način te u rokovima iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Nadležno tijelo odbit će zahtjev za izdavanje EPC kartice ako nositelj stručne kvalifikacije ne ispunjava uvjete za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.

(3) Protiv odluke iz stavka 2. ovoga članka kojom je odbijen zahtjev za izdavanje EPC kartice, odnosno u slučaju propuštanja roka za donošenje odluke iz članka 12. ovoga Pravilnika, ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

(4) Na odluku o izdavanju EPC kartice plaća se pristojba sukladno propisima kojima se uređuju upravne pristojbe.

1. EPC KARTICA ZA PRIVREMENO I POVREMENO PRUŽANJE USLUGA BEZ PRETHODNE PROVJERE STRUČNIH KVALIFIKACIJA

Članak 8.

(1) U slučaju kada nositelj stručne kvalifikacije namjerava privremeno i povremeno pružati usluge u drugoj državi članici (u daljnjem tekstu: država domaćin) u profesiji u kojoj se ne zahtijeva prethodna provjera stručnih kvalifikacija u toj državi članici, nadležno tijelo dužno je u roku od 20 dana od predaje urednog zahtjeva odlučiti o zahtjevu za izdavanje EPC kartice.

(2) Rok od 20 dana iz stavka 1. ovoga članka počinje teći istekom roka od 7 dana iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika, a u slučaju da se zahtijeva dopuna dokumentacije, rok od 20 dana počinje teći danom dostave dopunjene dokumentacije.

(3) Nakon izdavanja EPC kartice, nadležno tijelo ju bez odlaganja prosljeđuje nadležnom tijelu države domaćina i o tome obavještava podnositelja zahtjeva.

(4) Protiv odluke iz stavka 1. ovoga članka ili u slučaju da odluka ne bude donesena u roku iz stavka 1. ovoga članka, ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

Članak 9.

(1) U slučaju kada nadležno tijelo putem IMI sustava zaprimi EPC karticu izdanu u drugoj državi članici, ono ne smije u svrhu privremenog i povremenog pružanja usluga na području Republike Hrvatske od inozemnog nositelja stručne kvalifikacije idućih 18 mjeseci zahtijevati bilo kakvu dodatnu izjavu u skladu s člankom 7. Zakona.

(2) Izdana EPC kartica iz stavka 1. ovoga članka vrijedi na cijelom području Republike Hrvatske sve dok nositelj EPC kartice zadržava pravo na pružanje usluga na temelju dokumenata i podataka sadržanih u IMI dosjeu.

Članak 10.

(1) Izdana EPC kartica vrijedi 18 mjeseci od dana izdavanja.

(2) Nositelj EPC kartice koji želi i dalje pružati usluge nakon isteka razdoblja od 18 mjeseci iz stavka 1. ovoga članka, dužan je o tome obavijestiti nadležno tijelo koje će mu produžiti valjanost EPC kartice za sljedećih 18 mjeseci.

(3) Nositelj EPC kartice koji želi pružati usluge u državama članicama koje nisu bile navedene u zahtjevu za izdavanje EPC kartice, može podnijeti zahtjev za proširenje valjanosti EPC kartice.

(4) Nositelj EPC kartice dužan je obavijestiti nadležno tijelo o svakoj promjeni podataka sadržanih u IMI dosjeu, a koji utječu na njegovo pravo pružanja usluga na temelju izdane EPC kartice, pri čemu nadležno tijelo ažurira EPC karticu i dostavlja ju nadležnom tijelu države domaćina.

2. EPC KARTICA ZA POSLOVNI NASTAN TE PRIVREMENO I POVREMENO PRUŽANJE USLUGA S PRETHODNOM PROVJEROM KVALIFIKACIJA

a. Priprema zahtjeva/IMI dosjea

Članak 11.

(1) U slučaju kada se nositelj stručne kvalifikacije namjerava poslovno nastaniti ili privremeno i povremeno pružati usluge u profesiji u kojoj se zahtijeva prethodna provjera stručnih kvalifikacija u državi domaćinu, nadležno tijelo će u roku od 30 dana od dana zaprimanja urednog zahtjeva provjeriti vjerodostojnost i valjanost dokumenata u IMI dosjeu.

(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka počinje teći istekom roka od 7 dana iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika, a u slučaju da se zahtijeva dopuna dokumentacije, rok počinje teći danom dostave dopunjene dokumentacije.

(3) Nakon provjere vjerodostojnosti i valjanosti dokumenata, nadležno tijelo bez odlaganja prosljeđuje zahtjev nadležnom tijelu države domaćina i o tome obavještava podnositelja zahtjeva.

b. Zaprimanje zahtjeva/IMI dosjea iz matične države

Članak 12.

(1) U slučaju profesija koje podliježu automatskom sustavu priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u skladu s Glavom IV. Zakona, nadležno tijelo će u roku od 30 dana od dana primitka urednog zahtjeva odlučiti o izdavanju EPC kartice u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj.

(2) U slučaju profesija koje podliježu općem sustavu priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u skladu s Glavom III. Zakona, nadležno tijelo će u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva odlučiti o izdavanju EPC kartice ili će zatražiti provedbu dopunske mjere u skladu s člankom 18. Zakona, a u svrhu poslovnog nastana u Republici Hrvatskoj.

(3) U slučaju privremenog i povremenog pružanja usluga u Republici Hrvatskoj u profesiji u kojoj se zahtijeva prethodna provjera stručnih kvalifikacija, nadležno tijelo će u roku od 60 dana od dana primitka urednog zahtjeva odlučiti o izdavanju EPC kartice ili će zatražiti provedbu provjere kompetentnosti u skladu s člankom 10. stavkom 7. Zakona.

Članak 13.

(1) U slučaju opravdane sumnje, nadležno tijelo može od nadležnog tijela matične države zatražiti da mu u roku od najviše dva tjedna dostavi dodatne podatke ili ovjerenu presliku nekog dokumenta, pridržavajući se rokova za donošenje odluke o izdavanju EPC kartice iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Nadležno tijelo može, uz obrazloženje, odbiti zahtjev za izdavanje EPC kartice ako ne zaprimi tražene podatke ili dokumente od nadležnog tijela matične države odnosno od podnositelja zahtjeva.

Članak 14.

(1) Ako nadležno tijelo ne odluči o izdavanju EPC kartice u rokovima iz članka 12. ovoga Pravilnika ili ne provede provjeru kompetentnosti u skladu s člankom 10. Zakona, smatrat će se da je EPC kartica izdana te će se automatski poslati podnositelju zahtjeva putem IMI sustava.

(2) Rokovi iz članka 12. ovoga Pravilnika mogu se, iznimno, produljiti za najviše dva tjedna ako je to nužno radi zaštite javnog zdravlja i sigurnosti primatelja usluga, o čemu će nadležno tijelo donijeti zaključak u kojem je dužno obrazložiti razloge produljenja te će o tome obavijestiti podnositelja zahtjeva.

(3) Protiv odluke iz članka 12. ovoga Pravilnika ili u slučaju da odluka ne bude donesena u roku, ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred nadležnim upravnim sudom.

III. OBRADA I PRISTUP PODACIMA

Članak 15.

(1) Nadležno tijelo, u svojstvu države domaćina ili matične države, pravodobno ažurira odgovarajući IMI dosje s podacima o disciplinskim mjerama ili kaznenim sankcijama povezanima sa zabranom ili ograničenjem obavljanja profesije ili pružanja usluga koje su izrečene nositelju stručne kvalifikacije te briše podatke koji više nisu ažurni i potrebni, a u skladu s propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka.

(2) Nadležno tijelo obavještava nositelja EPC kartice i drugo nadležno tijelo koje ima pristup IMI dosjeu o svakom ažuriranju IMI dosjea.

(3) Ažuriranje podataka iz stavka 1. ovoga članka ograničava se na podatke o identitetu nositelja EPC kartice, dotičnoj profesiji, informacijama o nacionalnom tijelu ili sudu koji donosi odluku o ograničenju ili zabrani te opseg i razdoblje zabrane obavljanja profesije ili pružanja usluga.

(4) Svi podaci o zabrani ili ograničenju obavljanja profesije ili pružanja usluga brišu se iz IMI dosjea istekom razdoblja tijekom kojeg se primjenjuje zabrana ili ograničenje.

(5) Nadležno tijelo je dužno, na zahtjev nositelja EPC kartice, pružiti sve podatke sadržane u IMI dosjeu koji se odnose na njega.

Članak 16.

(1) Nadležno tijelo ima pravo pristupa podacima sadržanima u IMI dosjeu.

(2) EPC kartica sadrži podatke koji su potrebni za utvrđivanje prava na obavljanje profesije, a to su: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, profesija i sustav priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, nadležno tijelo, broj EPC kartice, sigurnosni zahtjevi i uputa na važeći identifikacijski dokument.

(3) Podaci o stručnom iskustvu nositelja stručne kvalifikacije te obavljenim dopunskim mjerama sadržani su u IMI dosjeu.

(4) Osobni podaci sadržani u IMI dosjeu mogu se obrađivati sve dok su potrebni u svrhu postupka priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija i dokaz su o provedenom postupku priznavanja odnosno osnova su za prosljeđivanje izjave koja se može tražiti u skladu s člankom 7. Zakona.

(5) Nadležno tijelo dužno je, prilikom izdavanja EPC kartice i potom svake dvije godine, obavijestiti nositelja EPC kartice o mogućnosti da zatraži ispravak netočnih i nepotpunih podataka, brisanje ili blokiranje određenih podataka u IMI dosjeu.

(6) Nositelj EPC kartice ima pravo u svakom trenutku i bez ikakvih troškova zatražiti ispravljanje netočnih i nepotpunih podataka, brisanje ili blokiranje određenih podataka u svojem IMI dosjeu.

(7) Nadležno tijelo dužno je na zahtjev nositelja EPC kartice osigurati da se podaci iz stavka 5. ovoga članka isprave, brišu ili blokiraju u IMI dosjeu.

(8) Poslodavci, primatelji usluga, tijela državne i javne uprave te druge zainteresirane stranke imaju pravo od nadležnog tijela zatražiti potvrdu vjerodostojnosti i valjanosti EPC kartice koju im je nositelj takve kartice predočio.

Članak 17.

U slučaju da nositelj EPC kartice zatraži brisanje svojeg IMI dosjea na temelju kojeg mu je izdana EPC kartica za poslovni nastan ili privremeno i povremeno pružanje usluga s prethodnom provjerom stručnih kvalifikacija, nadležno tijelo izdat će nositelju stručne kvalifikacije rješenje o priznavanju inozemne stručne kvalifikacije sukladno članku 20. Zakona.

IV. EVIDENCIJA O IZDANIM EPC KARTICAMA

Članak 18.

(1) Nadležno tijelo dužno je voditi evidenciju o izdanim EPC karticama.

(2) Izvješće o broju izdanih EPC kartica nadležno tijelo podnosi ministarstvu nadležnom za rad jedanput godišnje, do 30. rujna tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

V. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 19.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 18. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/15-01/166

Urbroj: 524-04-02-02/3-15-14

Zagreb, 3. studenoga 2015.

Ministar

prof. dr. sc. Mirando Mrsić, dr. med., v. r.