Pravilnik o obiteljskoj medijaciji

NN 123/2015 (11.11.2015.), Pravilnik o obiteljskoj medijaciji

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2347

Na temelju članka 341. stavka 5. i članka 344. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15) potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O OBITELJSKOJ MEDIJACIJI

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se prostorni uvjeti i način provođenja obiteljske medijacije u sustavu socijalne skrbi, sadržaj i način vođenja Registra obiteljskih medijatora te uvjeti stručne osposobljenosti obiteljskih medijatora.

(2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

(1) Obiteljski medijator (u daljnjem tekstu: medijator) je nepristrana i posebno educirana osoba koja je upisana u Registar obiteljskih medijatora.

(2) Registar obiteljskih medijatora vodi ministarstvo nadležno za poslove socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: ministarstvo) sukladno odredbama ovog Pravilnika.

(3) U Registar obiteljskih medijatora može se upisati osoba koja ima završen poslijediplomski sveučilišni specijalistički studij iz obiteljske medijacije.

(4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka u Registar obiteljskih medijatora najkasnije do 1. siječnja 2018. godine može se upisati osoba koja kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

– ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij prava, socijalnog rada, psihologije, pedagogije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije;

– ima najmanje dvije godine radnog iskustva u struci u stručnom radu s djecom, mladima i obitelji;

– polaznik je poslijediplomskog sveučilišnog specijalističkog studija iz obiteljske medijacije s izvršenim svim nastavnim i praktičnim obvezama u prva tri semestra studija ili ima završenu edukaciju u trajanju od najmanje 40 nastavnih sati koja obuhvaća materiju propisanu člankom 342. stavkom 1. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15, u daljnjem tekstu: Obiteljski zakon).

(5) Osobu iz stavka 4. ovoga članka ministarstvo će po službenoj dužnosti izbrisati iz Registra obiteljskih medijatora ako do 1. siječnja 2018. godine ne dostavi dokaze da ispunjava uvjet iz stavka 3. ovoga članka.

(6) Medijator se dužan kontinuirano stručno usavršavati. Stručno usavršavanje medijatora organizira ministarstvo.

Članak 3.

Obiteljska medijacija pokreće se na zahtjev stranke koji se podnosi obiteljskom medijatoru u pisanom obliku.

Članak 4.

Obiteljska medijacija u sustavu socijalne skrbi provodi se u posebnom prostoru centra za socijalnu skrb ili druge ustanove socijalne skrbi, opremljenom i prilagođenom za provođenje medijacijskih postupaka i savjetovanja, za potrebe grupnog ili individualnog oblika rada, u kojem je nužno osigurati privatnost i rad bez ometanja.

Članak 5.

(1) Obiteljska medijacija provodi se kao jednokratan medijacijski sastanak ili kao višekratan medijacijski proces.

(2) Jedan medijacijski sastanak provodi se u trajanju do 120 minuta, ovisno o složenosti sukoba.

(3) Jednokratan medijacijski sastanak provodi se kod jednostavnijih sukoba, kod kojeg se ostavlja mogućnost ponovnog održavanja medijacijskog susreta u slučaju novih okolnosti ili neostvarivanja sporazuma.

(4) Višekratan medijacijski proces provodi se kod složenijih sukoba, u kojima emocionalni aspekti sukoba onemogućuju razrješenje kroz jednokratan medijacijski sastanak, kada je potrebno provjeriti izvedivost ili pravnu utemeljenost predloženih rješenja te kada je prisutno više problema u središtu sukoba.

(5) Višekratan medijacijski proces sastoji se od najmanje dva, a najviše pet sastanaka tijekom nekoliko tjedana, u vremenskim intervalima između susreta u pravilu svaka dva tjedna, a po potrebi i češće.

Članak 6.

(1) Obiteljska medijacija se održava kroz zajedničke susrete medijatora sa svim strankama u sukobu ili kroz odvojene susrete kada je prisutan medijator i jedna strana u sukobu.

(2) Obiteljska medijacija se može provoditi i u obliku su-medijacije kao zajednički oblik rada dvaju medijatora u cilju postizanja što većeg stupnja nepristranosti i oblikovanja poželjne međusobne komunikacije stranaka.

(3) U slučaju provođenja obiteljske medijacije u obliku su-medijacije dvaju medijatora preporuča se da oni budu osobe različitog spola, kada je to objektivno moguće.

Članak 7.

(1) Obiteljska medijacija je povjerljiva.

(2) Povjerljivost sadržaja obiteljske medijacije će biti izuzeta jedino u slučaju prijetnje i životne ugroženosti članova obitelji.

(3) Medijator vodi evidenciju o provedenim medijacijskim susretima u obliku bilješke u kojoj se navode podaci o susretu (o dolascima ili nedolascima stranaka, duljini sastanka, aktivnosti u sudjelovanju stranaka, i dr.).

(4) Medijator je obvezan čuvati povjerljivim sve informacije o sadržaju medijacijskih sastanaka te će u izvješću iz članka 8. ovoga Pravilnika iznijeti samo podatke iz sadržaja bilješke, a strankama se ostavlja mogućnost iznošenja sadržaja njihova sudjelovanja u obiteljskoj medijaciji.

(5) Medijator je dužan osigurati strankama ravnopravan položaj pri sudjelovanju u obiteljskoj medijaciji.

(6) Svaka stranka može odustati od daljnjeg sudjelovanja u obiteljskoj medijaciji u bilo kojem trenutku.

Članak 8.

(1) O provedenoj obiteljskoj medijaciji medijator sastavlja izvješće koje mora sadržavati sljedeće podatke:

– osobna imena i osobni identifikacijski broj stranaka koje su sudjelovale u obiteljskoj medijaciji,

– predmet obiteljske medijacije,

– broj i duljina trajanja održanih sastanaka obiteljske medijacije,

– redovitost dolaska na sastanke obiteljske medijacije,

– sudjelovanje djeteta u procesu obiteljske medijacije sa svrhom izražavanja vlastitog mišljenja te podatak da je medijator informirao stranke o njihovoj obvezi da vode brigu o dobrobiti djeteta (članak 339. Obiteljskog zakona),

– aktivnost stranaka u procesu obiteljske medijacije i usuglašenost stranaka o planu o zajedničkoj roditeljskoj skrbi ili drugom sporazumu,

– osobno ime medijatora,

– potpis stranaka i medijatora.

(2) Ako je u tijeku sudski postupak o predmetu o kojem se vodi postupak obiteljske medijacije, izvješće iz stavka 1. ovog članka medijator dostavlja sudu pred kojim se vodi postupak.

(3) Obiteljska medijacija se obustavlja na zahtjev bilo koje od stranaka ili ako medijator procijeni da je naknadno nastupio jedan ili više razloga za neprovođenje obiteljske medijacije iz članka 332. Obiteljskog zakona.

(4) U slučaju da ne postoji sporazum o pitanjima zbog kojih je vođen postupak obiteljske medijacije, odnosno u slučaju iz stavka 3. ovoga članka medijator sastavlja izvješće o obustavi obiteljske medijacije koje dostavlja strankama i sudu pred kojim se vodi postupak ako je u tijeku sudski postupak o predmetu o kojem se vodi postupak obiteljske medijacije.

Članak 9.

(1) Na prvom sastanku obiteljske medijacije medijator je obvezan informirati stranke o postupku obiteljske medijacije te utvrditi jesu li ispunjene pretpostavke za provođenje obiteljske medijacije, odnosno je li prisutan jedan ili više razloga za neprovođenje obiteljske medijacije iz članka 332. Obiteljskog zakona.

(2) U slučaju prisutnosti jednog ili više razloga iz članka 332. Obiteljskog zakona obiteljska medijacija neće se provoditi te će medijator sastaviti izvješće o neprovođenju obiteljske medijacije.

(3) Izvješće iz stavka 2. ovog članka sadrži sljedeće podatke:

– osobna imena stranaka,

– predmet obiteljske medijacije,

– razloge neprovođenja obiteljske medijacije,

– podatke o medijatoru (osobno ime i osobni identifikacijski broj),

– potpis stranaka i medijatora.

(4) Primjerak izvješća iz stavka 2. ovog članka uručuje se strankama i dostavlja nadležnom sudu ako je u tijeku sudski postupak o predmetu o kojem se vodi postupak obiteljske medijacije.

Članak 10.

(1) Registar obiteljskih medijatora (u daljnjem tekstu: Registar) vodi ministarstvo.

(2) Registar je javan i objavljuje se na mrežnim stranicama ministarstva.

(3) U Registar se upisuju podaci o medijatorima kojima je ministarstvo izdalo rješenje o ispunjavanju uvjeta propisanih člankom 2. stavkom 2. odnosno stavkom 3. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Registar sadrži sljedeće podatke za svakog medijatora:

1. registarski broj upisa u Registar;

2. datum upisa;

3. broj i datum rješenja ministarstva o ispunjavanju uvjeta stručne osposobljenosti propisanih ovim Pravilnikom;

4. osnovne podatke o medijatoru: osobno ime, zvanje, stručnu sprema i podatak o završenoj edukaciji za medijatora, telefon, telefaks i e-mail adresa,

5. oznaku je li medijator zaposlen u sustavu socijalne skrbi;

6. oznaku ustanove u kojoj je medijator zaposlen ukoliko je zaposlen u sustavu socijalne skrbi.

Članak 12.

(1) Upis medijatora u Registar provodi po službenoj dužnosti ministarstvo na temelju rješenja o ispunjavanju uvjeta stručne osposobljenosti za medijatora.

(2) Zahtjev za donošenje rješenja o ispunjavanju uvjeta stručne osposobljenosti za medijatora iz članka 2. ovoga Pravilnika podnosi se na Obrascu koji čini sastavni dio ovog Pravilnika.

(3) Medijator je dužan ministarstvo obavijestiti o svakoj promjeni uvjeta iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika o kojima ovisi upis medijatora u Registar.

(4) Ako ministarstvo po službenoj dužnosti ili povodom obavijesti medijatora utvrdi da više ne postoje uvjeti iz članka 2. stavka 3. ovoga Pravilnika, donijet će rješenje kojim se utvrđuje da više ne postoje uvjeti za upis u Registar.

(5) Brisanje osoba iz Registra provodi ministarstvo po službenoj dužnosti na temelju rješenja iz stavka 4. ovoga članka, ili na zahtjev medijatora.

(6) Medijator je obvezan obavijestiti ministarstvo o svakoj promjeni podataka koji se evidentiraju u Registru u roku od 30 dana od dana nastanka promjene, radi upisa promjene u Registar.

Članak 13.

Obavljanje poslova obiteljske medijacije izvan sustava socijalne skrbi od strane medijatora zaposlenih u sustavu socijalne skrbi smatra se sukobom interesa.

 ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obiteljskoj medijaciji (»Narodne novine«, broj 106/14).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-02/1

Urbroj: 519-03-1-2/2-15-209

Zagreb, 2. studenoga 2015.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i

ministrica socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.

OBRAZAC

ZAHTJEV ZA DONOŠENJE RJEŠENJA O ISPUNJAVANJU UVJETA STRUČNE OSPOSOBLJENOSTI OBITELJSKIH MEDIJATORA

Ime i prezime:


Ime majke/oca:


Spol:

Ž   

M    

Datum rođenja:


Mjesto rođenja:


Državljanstvo:


Prebivalište:


Adresa stanovanja:


Telefon:


Telefaks:


e-mail adresa:


Stručna sprema/akademski stupanj:


Zvanje:


Ustanova zaposlenja:


Adresa ustanove:


Broj godina radnog staža:


Podaci o završenoj edukaciji za obiteljskog medijatora:


Podaci o drugim oblicima stručnog usavršavanja:


*NAPOMENA: podnošenjem ovog zahtjeva podnositelj zahtjeva pristaje da se njegovi osobni podaci navedeni u ovom zahtjevu javno objave na mrežnim stranicama ministarstva nadležnog za poslove socijalne skrbi i nadležnog centra za socijalnu skrb sukladno odredbama Obiteljskog zakona (»Narodne novine« broj: 75/14) i ovog Pravilnika.

U _________, dana _________ Potpis ____________________

Prilozi:

1. diploma/dokaz o stečenom zvanju

2. dokazi o ispunjavanju uvjeta iz članka 2. stavka 2. odnosno stavka 3. Pravilnika

123 11.11.2015 Pravilnik o obiteljskoj medijaciji 123 11.11.2015 Pravilnik o obiteljskoj medijaciji