Pravilnik o obveznom savjetovanju

NN 123/2015 (11.11.2015.), Pravilnik o obveznom savjetovanju

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH

2349

Na temelju članka 324. stavka 4. Obiteljskog zakona (»Narodne novine«, broj 103/15) potpredsjednica Vlade Republike Hrvatske i ministrica socijalne politike i mladih donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNOM SAVJETOVANJU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način provođenja obveznog savjetovanja, obvezni sadržaj izvješća o obveznom savjetovanju te dužnosti članova stručnog tima u provođenju obveznog savjetovanja.

Članak 2.

Osobni podaci prikupljeni i obrađeni tijekom provođenja postupka obveznog savjetovanja su službena tajna i na njih se primjenjuju odredbe zakona kojima se uređuje zaštita osobnih podataka.

II. OBVEZNO SAVJETOVANJE PRIJE RAZVODA BRAKA

Članak 3.

(1) Obvezno savjetovanje prije razvoda braka provodi se u centru za socijalnu skrb (u daljnjem tekstu: centar) u okviru najviše 3 susreta stranaka i članova stručnog tima centra.

(2) Na susrete u centru stranke mogu doći zajedno ili odvojeno.

(3) U prvom susretu članovi stručnog tima centra strankama daju detaljna objašnjenja sadržaja navedenih u članku 5. točki 5. ovoga Pravilnika te ih upućuju na potrebu izrade Plana o zajedničkoj roditeljskoj skrbi (u daljnjem tekstu: Plan) do sljedećeg susreta u centru.

(4) U drugom susretu u centru u pravilu se provodi zajednički pregled Plana ukoliko su stranke sastavile Plan, odnosno članovi stručnog tima centra strankama koje nisu sastavile Plan pružaju pomoć oko postizanja sporazuma i sastavljanja Plana.

(5) Ako postoji načelan sporazum stranaka, a članovi stručnog tima centra procijene potrebnim dodatni dogovor oko pojedinosti Plana, može se održati treći susret u centru.

(6) Ukoliko su stranke sastavile Plan o zajedničkoj roditeljskoj skrbi i suglasne su s njegovim sadržajem obvezno savjetovanje može se dovršiti na prvom sastanku.

(7) Ukoliko nije došlo do postizanja sporazuma, članovi stručnog tima centra upućuju stranke na mogućnost pristupanja postupku obiteljske medijacije, uz upoznavanje s prednostima obiteljske medijacije i dostupnim obiteljskim medijatorima.

Članak 4.

(1) Obvezno savjetovanje prije razvoda braka u centru provode članovi stručnog tima centra, kojeg čine pravnik te socijalni radnik ili psiholog.

(2) Socijalni radnik odnosno psiholog član stručnog tima centra dužan je:

– bračne drugove upoznati o mogućnosti bračnog savjetovanja,

– bračne drugove educirati o psihosocijalnim posljedicama razvoda braka u odnosu na bračne drugove i djecu, o razvojnim karakteristikama djece, fazama razvoda i procesu prilagodbe na razvod, fazama sukoba te smanjenja konfliktnosti u odnosima,

– uputiti bračne drugove o dužnosti vođenja računa o djetetovoj dobrobiti prigodom uređenja spornih obiteljskih odnosa,

– procijeniti eventualnu ugroženost dobrobiti djeteta i prisutnosti nasilja u obitelji, te u skladu s procjenom, ukoliko je potrebno, pokrenuti odgovarajući postupak u centru i pred drugim nadležnim tijelima,

– ukoliko su bračni drugovi pretežito sporazumni, pomoći im u izradi Plana u svim njegovim sastavnicama,

– ukoliko bračni drugovi nisu sporazumni, upoznati ih s prednostima obiteljske medijacije te ih informirati o dostupnim obiteljskim medijatorima.

(3) Pravnik član stručnog tima centra dužan je:

– bračne drugove detaljno informirati i objasniti im postupak i pravne posljedice razvoda braka u odnosu na bračne drugove i djecu,

– bračnim drugovima objasniti postupak i pravne posljedice u slučaju sporazumne izrade Plana, odnosno sudski postupak razvoda braka ukoliko izostane izrada Plana,

– bračne drugove upoznati s odredbama Obiteljskog zakona koje uređuju obiteljsku medijaciju.

(4) Članovi stručnog tima iz stavka 1. ovog članka dužni su izraditi izvješće o provedenom obveznom savjetovanju prije razvoda braka i dostaviti ga strankama koje su sudjelovale u postupku savjetovanja.

Članak 5.

Izvješće o obveznom savjetovanju prije razvoda braka, između ostalog, mora sadržavati sljedeće:

1. osobna imena i osobne identifikacijske brojeve stranaka uključenih u postupak obveznog savjetovanja,

2. podatak o spremnosti svake od stranaka uključenih u postupak obveznog savjetovanja za sporazumno rješavanje spora,

3. podatak o spremnosti svake od stranaka uključenih u postupak obveznog savjetovanja za sudjelovanje u obiteljskoj medijaciji,

4. osobna imena stranaka koje namjeravaju pokrenuti sudski postupak razvoda braka,

5. podatke o sadržaju provedenog obveznog savjetovanja prije razvoda braka koji se odnose na:

– upoznavanje bračnih drugova o mogućnosti bračnog savjetovanja;

– upoznavanje bračnih drugova o pravnim i psihosocijalnim posljedicama razvoda braka u odnosu na bračne drugove i djecu;

– upućivanje bračnih drugova o dužnosti vođenja računa o djetetovoj dobrobiti prigodom uređenja spornih obiteljskih odnosa;

– upoznavanje bračnih drugova sa sadržajem obrasca Plana i pružanje pomoći ako to zahtijevaju;

– upoznavanje s prednostima obiteljske medijacije i informiranje bračnih drugova o dostupnim obiteljskim medijatorima;

– informiranje bračnih drugova o obvezi odaziva prvom sastanku obiteljske medijacije prije pokretanja postupka za razvod braka, ako nisu izradili Plan;

– upoznavanje bračnih drugova sa sudskim postupkom razvoda braka bez Plana;

6. tvrdnje o obiteljskom nasilju, ako se navode, te ocjena o mogućnosti ravnopravnog sudjelovanja stranaka u postupku obiteljske medijacije.

Članak 6.

Na postupak obveznog savjetovanja koji se provodi u vezi s prestankom izvanbračne zajednice na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka od 3. do 5. ovoga Pravilnika.

III. OBVEZNO SAVJETOVANJE PRIJE POKRETANJA SUDSKIH POSTUPAKA U VEZI S DJETETOM

Članak 7.

(1) Obvezno savjetovanje prije pokretanja sudskih postupaka u vezi s djetetom provodi se u centru u okviru najviše 3 susreta stranaka i članova stručnog tima centra.

(2) Na prvi susret u centar stranke mogu doći zajedno ili odvojeno.

(3) U prvom susretu članovi stručnog tima centra strankama daju detaljna objašnjenja sadržaja navedenih u članku 9. točki 5. ovoga Pravilnika te ih upućuju na potrebu izrade plana rješavanja pitanja ostvarivanja roditeljske skrbi ili osobnih odnosa u vezi s djetetom do drugog susreta.

(4) U drugom susretu u centru se u pravilu zajednički razmatra stupanj i opseg postignutog sporazuma i plan iz stavka 3. ovoga članka te članovi stručnog tima centra strankama pružaju pomoć oko postizanja sporazuma.

(5) Ako postoji načelan sporazum stranaka, a članovi stručnog tima centra procijene potrebnim dodatni dogovor oko određenih pojedinosti, može se održati treći susret u centru.

(6) Ukoliko su stranke postigle plan rješavanja pitanja ostvarivanja roditeljske skrbi ili osobnih odnosa u vezi s djetetom, obvezno savjetovanje može se dovršiti na prvom sastanku.

(7) Ukoliko nije došlo do postizanja sporazuma, članovi stručnog tima centra upućuju stranke na mogućnost pristupanja postupku obiteljske medijacije, uz upoznavanje s prednostima obiteljske medijacije i dostupnim obiteljskim medijatorima.

Članak 8.

(1) Obvezno savjetovanje prije pokretanja sudskih postupaka u vezi s djetetom u centru provode članovi tima centra, kojeg čine pravnik te socijalni radnik ili psiholog.

(2) Socijalni radnik odnosno psiholog član stručnog tima centra dužan je:

– uputiti stranke u značaj njihove aktivne suradnje u postupku obveznog savjetovanja,

– upoznati sudionike savjetovanja o dužnosti vođenja računa o djetetovoj dobrobiti prigodom uređenja spornih obiteljskih odnosa,

– upoznati sudionike o negativnim učincima sukoba u obitelji u odnosu na dijete i prednostima sporazumnog uređenja obiteljskih odnosa te dužnosti članova obitelji da razgovaraju s djetetom i uzmu u obzir njegovo mišljenje,

– upoznati sudionike o mogućnosti rješavanja spora u obiteljskoj medijaciji,

– stranke educirati o psihosocijalnim posljedicama sukoba na djecu, fazama sukoba te smanjenja konfliktnosti u odnosima, o razvojnim karakteristikama djece, objasniti sadržaje roditeljske skrbi, objasniti značaj ostvarivanja osobnih odnosa s djetetom i poticanja osobnih odnosa s roditeljem s kojim dijete ne stanuje za dobrobit djeteta, uputiti roditelje u načine i mogućnosti unapređenja roditeljskih kompetencija,

– procijeniti eventualnu ugroženost dobrobiti djeteta i prisutnosti nasilja u obitelji,

– ukoliko su stranke pretežito sporazumne, pomoći im u izradi plana razrješenja spornih pitanja u svim njegovim sastavnicama.

(3) Pravnik član stručnog tima centra dužan je stranke detaljno informirati i objasniti postupak i pravne posljedice pokretanja sudskog postupka, kao i objasniti im postupak i pravne posljedice u slučaju postizanja sporazuma.

(4) Članovi stručnog tima iz stavka 1. ovog članka dužni su izraditi izvješće o provedenom obveznom savjetovanju prije pokretanja sudskih postupaka u vezi s djetetom i dostaviti ga strankama koje su sudjelovale u postupku savjetovanja.

Članak 9.

Izvješće o obveznom savjetovanju prije pokretanja sudskih postupaka u vezi s djetetom mora sadržavati sljedeće:

1. osobna imena i osobne identifikacijske brojeve stranaka uključenih u postupak obveznog savjetovanja,

2. podatak o spremnosti svake od stranaka uključenih u postupak obveznog savjetovanja za sporazumno rješavanje spora,

3. podatak o spremnosti svake od stranaka za uključivanje u obiteljsku medijaciju, ako u postupku obveznog savjetovanja nije postignut sporazum o uređivanju spornih pitanja u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom,

4. osobna imena stranaka koje namjeravaju pokrenuti sudski postupak u vezi s djetetom,

5. podatke o sadržaju provedenog obveznog savjetovanja prije pokretanja sudskog postupka u vezi s djetetom koji se odnose na:

– upoznavanje stranaka o pravnim i psihosocijalnim posljedicama sudskog postupka,

– upućivanje stranaka o dužnosti vođenja brige o dobrobiti djeteta tijekom uređivanja spornih obiteljskih odnosa,

– upoznavanje stranaka s negativnim učincima sukoba u obitelji u odnosu na dijete i objasniti prednosti sporazumnog uređenja obiteljskih odnosa,

– upućivanje stranaka o dužnosti razgovora s djetetom i uvažavanja mišljenja djeteta,

– upoznavanje stranaka o mogućnosti postizanja sporazuma i izrade plana o razrješenju spornih pitanja u vezi s ostvarivanjem roditeljske skrbi i osobnih odnosa u vezi s djetetom,

– upoznavanje s prednostima obiteljske medijacije i informiranje bračnih drugova i drugih stranaka o dostupnim obiteljskim medijatorima.

6. tvrdnje o obiteljskom nasilju, ako se navode, te ocjena o mogućnosti ravnopravnog sudjelovanja stranaka u postupku obiteljske medijacije.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obveznom savjetovanju (»Narodne novine«, broj 106/14).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-02/1

Urbroj: 519-03-1-2/2-15-208

Zagreb, 2. studenoga 2015.

Potpredsjednica

Vlade Republike Hrvatske i

ministrica socijalne politike i mladih

Milanka Opačić, v. r.