Pravilnik o obavljanju stručnih geodetskih poslova u komasaciji

NN 123/2015 (11.11.2015.), Pravilnik o obavljanju stručnih geodetskih poslova u komasaciji

123 11.11.2015 Pravilnik o obavljanju stručnih geodetskih poslova u komasaciji

DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA

2352

Na temelju članka 43. stavka 3. Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 51/15) ravnatelj Državne geodetske uprave donosi

PRAVILNIK

O OBAVLJANJU STRUČNIH GEODETSKIH POSLOVA U KOMASACIJI

DIO PRVI
UVODNA ODREDBA

Predmet Pravilnika

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način i radnje koje osobe ovlaštene za obavljanje stručnih geodetskih poslova (u daljnjem tekstu: izvođač stručnih geodetskih poslova) obavljaju u svrhu izvođenja komasacije.

DIO DRUGI
STRUČNI GEODETSKI POSLOVI U KOMASACIJI

Radnje u obavljanju stručnih geodetskih poslova u komasaciji

Članak 2.

U postupku komasacije izvođač stručnih geodetskih poslova sukladno članku 42. stavku 1. i članku 43. Zakona o komasaciji poljoprivrednog zemljišta (»Narodne novine«, br. 51/15 – u daljnjem tekstu – Zakon), obavlja sljedeće radnje:

1. Prikuplja i obrađuje podatke o katastarskim česticama

2. Obilježava na terenu granicu komasacijskog područja ili komasacijske gromade i snima stalne objekte unutar granice komasacijskog područja

3. Sudjeluje u usklađivanju katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja sa stvarnim stanjem

4. Sudjeluje u procjeni zemljišta

5. Izrađuje projekt mreže poljoprivrednih putova

6. Sastavlja iskaze zemljišta o stanju prije komasacije i sudjeluje u njegovom izlaganju na javni uvid

7. Izrađuje prijedlog nadiobe komasacijske gromade

8. Obilježava na terenu projektiranu putnu i kanalsku mrežu

9. Sudjeluje u javnoj raspravi za nadiobu zemljišta, obilježava granice komasiranih čestica i sudjeluje u uvođenju sudionika komasacije u posjed komasiranog zemljišta

10. Sastavlja iskaze zemljišta nakon komasacije i sudjeluje u njihovu izlaganju i rješavanju prigovora na sadržaj iskaza

11. Izrađuje planove komasacijskog područja

12. Izrađuje tehnički elaborat komasacije

13. Sastavlja nacrt rješenja o komasaciji.

Terenske radnje i mjerenja

Članak 3.

U obavljanju pojedinih radnji iz članka 2. ovoga Pravilnika izvođač stručnih geodetskih poslova provodi terenske radnje i mjerenja.

Prikupljanje i obrada podataka o katastarskim česticama

Članak 4.

(1) U postupku prikupljanja podataka o katastarskim česticama obuhvaćenim komasacijskim područjem izvođač stručnih geodetskih poslova podnosi zahtjev katastarskom uredu za izdavanje digitalnog katastarskog plana u HTRS96/TM-u i podataka iz knjižnog dijela katastarskog operata, a od nadležnog zemljišnoknjižnog odjela preuzima zemljišnoknjižne podatke.

(2) Za područje obuhvaćeno komasacijom izvođač stručnih geodetskih poslova može koristiti Hrvatsku osnovnu kartu (HOK), topografsku kartu M = 1:25000 (TK25), digitalni model reljefa (DMR) i digitalnu ortofotokartu (DOF2/DOF5).

Obilježavanje na terenu granica komasacijskog područja i snimanje stalnih objekata unutar granice komasacijskog područja

Članak 5.

(1) Lomne točke granice komasacijskog područja prikazane na preglednoj karti, koja je sastavni dio idejnog projekta komasacije, obilježavaju se vidljivim trajnim oznakama.

(2) Snimanje lomnih točaka granice komasacijskog područja iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

(3) Granica komasacijskog područja ucrtava se na digitalnim katastarskim planovima iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) U slučaju kad se granica komasacijskog područja ne podudara s granicama katastarskih čestica, potrebno je odvojiti dijelove čestica koji pripadaju komasacijskom području od dijelova koji su izvan komasacijskog područja ili komasacijske gromade. Kada je potrebno, izvođač stručnih geodetskih poslova, u okviru izrade tehničkog elaborata komasacije, izrađuje i odgovarajući parcelacijski elaborat (rubna parcelacija) u skladu s propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

(5) Ukoliko je razlika površine stvarnog stanja pojedine katastarske čestice iz stavka 4. ovoga članka i površine evidentirane katastarske čestice u katastarskom operatu unutar dozvoljenog odstupanja određenog propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina, provodi se prilagodba digitalnog katastarskog plana bez izrade geodetskog elaborata.

(6) U slučaju da u postupku komasacije nastane potreba za promjenom granice katastarske općine, promjena se provodi u skladu s propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

(7) Ako komasacijsko područje obuhvaća poljoprivredno zemljište dijelova više katastarskih općina, promjena granica između tih katastarskih općina evidentirati će se kroz tehnički elaborat komasacije, bez izrade odgovarajućeg geodetskog elaborata propisanog propisima koji uređuju državnu izmjeru i katastar nekretnina.

Zemljišta u komasacijskom području

Članak 6.

(1) Zemljišta u komasacijskom području koja su zbog svoje namjene i načina iskorištavanja vezana za postojeći položaj (prometnice, željezničke pruge, kanali, zemljišta pod stalnim nasadima i slično) obilježavaju se na terenu i snimaju.

(2) Zemljišta iz stavka 1. ovoga članka ucrtavaju se na digitalnim katastarskim planovima iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Usklađivanje katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja sa stvarnim stanjem

Članak 7.

(1) Prikupljeni podaci o katastarskim česticama obuhvaćenih komasacijskim područjem, osnova su za obavljanje tehničkih radova u svrhu identifikacije zemljišta i usklađivanja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja sa stvarnim stanjem.

(2) Za potrebe postupka provedbe komasacije izvođač stručnih geodetskih poslova priprema podatke posebnom povjerenstvu iz članka 46. Zakona.

(3) U postupku provedbe komasacije izvođač stručnih geodetskih poslova izlaže prikupljene katastarske podatke u svrhu utvrđivanja stvarnog stanja.

(4) Ukoliko se sudionik komasacije ne složi s izloženim katastarskim podacima, izvođač stručnih geodetskih poslova će provesti potrebne radnje na terenu i/ili u uredu u svrhu usklađenja katastarskog stanja sa stvarnim stanjem na terenu.

(5) Na temelju provedenih radnji, navedenih u stavcima od 1. do 4. ovoga članka, izvođač stručnih geodetskih poslova izrađuje popise zemljišta sudionika komasacije u koje se unose rezultati postupka izlaganja, te se u digitalni katastarski plan, iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika, evidentiraju u tehničkom postupku utvrđene promjene u pogledu položaja i oblika katastarskih čestica unutar komasacijske gromade.

Popis zemljišta sudionika komasacije

Članak 8.

(1) Popis zemljišta sudionika komasacije sadrži sve potrebne podatke utvrđene u postupku identifikacije odnosno usklađenja katastarskog i zemljišnoknjižnog stanja sa stvarnim stanjem i osnova je za izradu iskaza zemljišta o stanju prije komasacije.

(2) Popis zemljišta iz stavka 1. ovoga članka izrađuje se za svakog sudionika komasacije. Jedan sudionik komasacije može imati i više popisa zemljišta, a u jednom popisu zemljišta može biti upisano i više sudionika komasacije.

(3) Popis zemljišta iz stavka 1. ovoga članka sadrži podatke o:

– imenu, prezimenu, prebivalištu, osobnom identifikacijskom broju (u daljnjem tekstu: OIB) vlasnika i posjednika i udjelu, odnosno naziv, sjedište i OIB pravne osobe

– broju, površini, način uporabe i adresi za svaku katastarsku česticu i broju zemljišnoknjižnoga uloška

– služnostima, teretima i ograničenjima raspolaganja prava vlasništva

– broju raspravnog zapisnika iz postupka navedenog u članku 47. Zakona.

Procjena zemljišta

Članak 9.

(1) U radu povjerenstva za procjenu zemljišta iz članka 46. Zakona, izvođač stručnih geodetskih poslova sudjeluje na način da sa procjeniteljima iz članka 39. Zakona obilazi komasacijsku gromadu i na odgovarajuće katastarske podloge ucrtava granice razreda.

(2) Određivanje položaja lomnih točaka granica razreda na odgovarajućim katastarskim podlogama obavlja se identifikacijom katastarskih čestica ili snimanjem granica razreda za procjenu. Snimanje lomnih točaka granica razreda za procjenu obavlja se jednim od načina propisanih propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

(3) Nakon obavljenih radnji iz stavaka 1. i 2. ovoga članka izvođač stručnih geodetskih poslova ucrtava granice razreda na digitalni katastarski plan iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Računanje površina razreda kao i dijelova katastarskih čestica u određenim razredima obavlja se na digitalnom katastarskom planu na kojem su ucrtane granice razreda. Površine dijelova katastarskih čestica unutar razreda za procjenu, izjednačavaju se s površinama katastarskih čestica utvrđenim u popisima zemljišta sudionika komasacije.

(5) Izračunate površine iz stavka 4. ovoga članka, kao i rezultati procjene, upisuju se u iskaz zemljišta o stanju prije komasacije.

(6) Zemljišta na komasacijskom području i izvan komasacijske gromade procjenjuju se u slučajevima kad projektirana putna ili kanalska mreža prolazi takvim zemljištima.

Izrada i izlaganje projekta mreže poljoprivrednih putova

Članak 10.

(1) Osobe iz članka 41. Zakona surađuju na izradi projekta mreže poljoprivrednih putova i projekta kanalske mreže. Projekti se prikazuju na odgovarajućoj podlozi za projektiranje na kojoj su prikazane postojeće katastarske čestice, visinski prikaz terena te zemljišta u komasacijskom području koja su zbog svoje namjene i načina korištenja vezana za postojeći položaj (prometnice, željezničke pruge, kanali, zemljišta pod stalnim nasadima i slično).

(2) Prilikom izrade projekta mreže poljoprivrednih putova uzima se u obzir postojeći način obrađivanja zemljišta, pristup svakoj katastarskoj čestici, ekonomičnost prijevoza i potreba stvaranja pravilnijih katastarskih čestica te zaštita najkvalitetnijeg zemljišta.

(3) Nakon izrade projekta putne i kanalske mreže izvođač stručnih geodetskih radova obavlja numeraciju komasacijskih tabli na podlozi za projektiranje.

(4) Osobe iz stavka 1. ovoga članka sudjeluju u postupku izlaganja na javni uvid i rješavanja prigovora.

(5) Usvojeni projekt putne i kanalske mreže prenosi se na digitalni katastarski plan iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika i temelj je za izradu komasacijske osnove.

Sastavljanje iskaza zemljišta o stanju prije komasacije i izlaganje na javni uvid

Članak 11.

(1) Iskazu zemljišta o stanju prije komasacije dodjeljuje se redni broj.

(2) Iskaz zemljišta, osim podataka iskazanih u popisu zemljišta iz članka 8. ovoga Pravilnika, sadrži:

– za svaku katastarsku česticu: razred za procjenu, jedinicu za procjenu, vrijednost za procjenu, površine i vrijednosti za procjenu dijelova katastarske čestice u pojedinim razredima za procjenu

– ukupnu površinu i vrijednost za procjenu svih katastarskih čestica

– ukupnu površinu i vrijednost za procjenu svih katastarskih čestica u razredima za procjenu

– druge podatke važne za komasaciju (odbitak za opće i zajedničke potrebe).

(3) Iskaz zemljišta o stanju prije komasacije sadrži i prostor za upis rezultata nadiobe zemljišta (oznaka komasacijske table, vrijednost, broj raspravnog zapisnika nadiobe).

(4) Za zemljište sudionika komasacije na komasacijskom području i izvan komasacijske gromade u iskaz zemljišta upisuju se podaci iz stavka 2. ovoga članka, osim podataka o procjeni.

(5) Izvođač stručnih geodetskih poslova sudjeluje u postupku izlaganja na javni uvid iskaza zemljišta o stanju prije komasacije na način da sudioniku komasacije izlaže rezultate procjene zemljišta i podatke sadržane u iskazu zemljišta o stanju prije komasacije, te evidentira njegov prijedlog za smještaj novog posjeda u predviđeno mjesto u iskazu zemljišta o stanju prije komasacije.

(6) U slučaju kada županijsko komasacijsko povjerenstvo usvoji prigovor sudionika komasacije koji utječe na podatke iskazane u iskazu zemljišta o stanju prije komasacije izvođač stručnih geodetskih radova evidentira promjene u iskazu zemljišta o stanju prije komasacije.

Izrada prijedloga nadiobe komasacijske gromade

Članak 12.

(1) Izrada prijedloga nadiobe komasacijske gromade vrši se u skladu s načelima za diobu komasacijske gromade i na temelju komasacijske osnove, koju čine:

− odbitak za opće i zajedničke potrebe

− iskazi zemljišta o stanju prije komasacije

− evidentirani prijedlozi o smještaju novog posjeda sudionika komasacije

− digitalni katastarski plan iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika s prikazom: granice komasacijskog područja, zemljišta iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika, granice razreda za procjenu zemljišta i putne i kanalske mreže, bez prikaza sadržaja digitalnog katastarskog plana unutar granice komasacijske gromade (granice postojećih katastarskih čestica, granice načina uporabe i dr.).

(2) Na digitalnom katastarskom planu izrađuje se privremena parcelacija po komasacijskim tablama. Za svaku komasacijsku tablu izrađuje se poseban obračun površina i vrijednosti.

Obilježavanje granica projektirane putne i kanalske mreže na terenu

Članak 13.

Iskolčenje granica putne i kanalske mreže obavlja se na način da se lomne točke projektiranih putova i kanala prenose na teren geodetskim metodama propisanim propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina i obilježavaju se vidljivim trajnim oznakama.

Sudjelovanje u javnoj raspravi za dodjelu zemljišta, obilježavanje granica komasiranih čestica i uvođenje sudionika komasacije u posjed nadijeljenog zemljišta

Članak 14.

(1) Izvođač stručnih geodetskih poslova sudjeluje na usmenoj raspravi o dodjeli zemljišta na način da pozvanom sudioniku komasacije i županijskom komasacijskom povjerenstvu izlaže prijedlog nadiobe zemljišta iz članka 12. ovoga Pravilnika.

(2) Na temelju rezultata usmene rasprave o dodjeli zemljišta izvođač stručnih geodetskih poslova obavlja navedene radnje:

− ucrtava granice nadijeljenog zemljišta u digitalni katastarski plan koji nastaje na temelju komasacijske osnove iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika

− izrađuje skice izmjere nadijeljenog zemljišta

− iskolčava i obilježava granice nadijeljenog zemljišta na terenu vidljivim trajnim oznakama

− sudjeluje u uvođenju sudionika komasacije u posjed nadijeljenog zemljišta na način da na terenu identificira granice nadijeljenog zemljišta

− izrađuje pregledni plan komasiranih čestica

− obrojčava katastarske čestice nastale komasacijom.

(3) Obrojčavanje komasiranih čestica vrši se na preglednom planu komasiranih čestica, nastavno na postojeće brojeve katastarskih čestica u katastarskoj općini na čijem području se nalazi komasacijska gromada. Katastarske čestice izvan komasacijske gromade a unutar komasacijskog područja zadržavaju postojeće osnovne brojeve.

Sastavljanje iskaza zemljišta o stanju nakon komasacije i sudjelovanje u izlaganju i rješavanju prigovora na sadržaj iskaza

Članak 15.

(1) Iskaz zemljišta o stanju nakon komasacije sadrži podatke o:

− imenu, prezimenu, prebivalištu, OIB-u i udjelu vlasnika, odnosno nazivu, sjedištu i OIB-u pravne osobe

− broju, površini, načinu uporabe, adresi, razredu za procjenu, vrijednosti za procjenu, površinama i vrijednostima za procjenu dijelova komasirane katastarske čestice u različitim razredima za procjenu, za svaku komasiranu česticu

− ukupnoj površini i vrijednosti za procjenu nadijeljenog zemljišta

− ukupnoj površini i vrijednosti za procjenu nadijeljenog zemljišta po razredima za procjenu

− iznosu odbitka za opće i zajedničke potrebe

− služnostima, teretima i ograničenjima raspolaganja pravom vlasništva

− broju raspravnog zapisnika iz postupka po prigovoru iz članka 57. stavka 3. Zakona.

(2) Broj iskaza zemljišta o stanju nakon komasacije identičan je broju iskaza zemljišta o stanju prije komasacije.

(3) Uz podatke iz stavka 1. ovoga članka za zemljište koje je dodijeljeno iz komasacijske gromade, iskazuju se i podaci zemljišta koje nije ušlo u komasacijsku gromadu ali je obuhvaćeno komasacijskim područjem.

(4) Izvođač stručnih geodetskih poslova koji sudjeluje u postupku izlaganja na javni uvid iskaza zemljišta iz stavka 1. ovoga članka zainteresiranom sudioniku komasacije, zajedno s preglednim planom komasiranih čestica, izlaže i objašnjava podatke sadržane u iskazu zemljišta.

(5) U slučaju kad županijsko komasacijsko povjerenstvo usvoji prigovor sudionika komasacije koji utječe na upisane podatke u iskazu zemljišta o stanju nakon komasacije, izvođač stručnih geodetskih radova provodi sve potrebne radnje na terenu i uredu i promjene evidentira u iskaz zemljišta o stanju nakon komasacije.

Izrada planova komasacijskog područja

Članak 16.

(1) Novi brojevi katastarskih čestica nastalih komasacijom, prikazani na preglednom planu prikazuju se i na digitalnom katastarskom planu nastalom na temelju prijedloga nadiobe komasacijske gromade iz članka 12. stavka 1. podstavka 4. ovoga Pravilnika.

(2) Položaj i oblik katastarskih čestica unutar komasacijskog područja, koje nisu ušle u komasacijsku gromadu, a naslanjaju se neposredno na područje naselja ili građevinsko područje, prikazuju se na planu komasacijskog područja preuzetog s digitalnog katastarskog plana iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Kad granica komasacijskog područja presijeca katastarske čestice tako da se one nalaze dijelom u građevinskom području, a dijelom u poljoprivrednom, iste se na planu komasacijskog područja prikazuju u cijelosti s istim položajem, oblikom i sadržajem iz preuzetog digitalnog katastarskog plana iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(4) Kad se granice komasacijskog područja i komasacijske gromade razlikuju, zbog potrebe formiranja pravilnih komasacijskih tabli i komasiranih čestica unutar komasacijske gromade, dio komasacijskog područja pridružuje se postojećim katastarskim česticama izvan komasacijskog područja radi njihove regulacije (uređenja) i to do granice komasacijske gromade. U tom slučaju katastarske čestice se na planu komasacijskog područja prikazuju u cijelosti sa istim položajem, oblikom i sadržajem iz preuzetog digitalnog katastarskog plana iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika i uređenim dijelom koji se nalazi u komasacijskom području.

(5) Katastarski plan za komasacijsko područje izrađuje se u digitalnom i analognom obliku za svaku katastarsku općinu posebno i na način kako je propisano propisima kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

(6) Detaljni listovi katastarskog plana u analognom obliku izrađuju se za komasacijsko područje u mjerilu 1:1000 ili 1:2000 na kvalitetnom crtaćem papiru.

Izrada tehničkog elaborata komasacije

Članak 17.

(1) Izvođač stručnih geodetskih poslova, nakon završetka postupka rješavanja prigovora na sadržaj iskaza zemljišta o stanju nakon komasacije, izrađuje tehnički elaborat komasacije.

(2) Tehnički elaborat sadrži:

− katastarski plan za komasacijsko područje u analognom i digitalnom obliku

− skice izmjere komasacijskog područja

− popis katastarskih čestica koje se prikupljaju sukladno članku 4. stavku 1. ovoga Pravilnika obuhvaćenih postupkom komasacije

− abecedni popis sudionika komasacije

− popis komasiranih čestica

− popis koordinata lomnih točaka granica katastarskih čestica i načina uporabe prema Specifikacijama za izradu koordinata u koordinatnom sustavu Republike Hrvatske HTRS96/TM

− nacrt izreke rješenja o komasaciji odnosno tehničke podatke koji se unose u rješenje o komasaciji

− pregledni plan/kartu o stanju prije komasacije

− pregledni plan/kartu o stanju poslije komasacije

− tehničko izvješće.

(3) Tehničkom elaboratu, kada je potrebno, prilaže se i:

− parcelacijski elaborat (rubna parcelacija)

− geodetski elaborat za promjenu područja i granica katastarskih općina.

(4) Tehnički elaborat izrađuje se u analognom i u digitalnom obliku u odgovarajućem razmjenskom formatu.

Izrada i sadržaj sastavnih dijelova tehničkog elaborata

Članak 18.

(1) Na izradu i sadržaj skice izmjere komasacijskog područja na odgovarajući način se primjenjuju odredbe propisa kojima se uređuje državna izmjera i katastar nekretnina.

(2) Abecedni popis sudionika komasacije je pomoćni popis i sadrži:

− ime, prezime, prebivalište, OIB i udio vlasnika, odnosno naziv, sjedište i OIB pravne osobe

(3) Popis katastarskih čestica obuhvaćenih postupkom komasacije sadrži podatke o:

− broju katastarske čestice

− adresi

− načinu uporabe

− ukupnoj površini i površini dijelova različitih načina uporabe

(4) Popis komasiranih čestica sadrži podatke o:

− broju iskaza zemljišta

− broju komasirane čestice

− adresi

− načinu uporabe

− ukupnoj površini i površini dijelova različitih načina uporabe

(5) Nacrt izreke rješenja ili tehnički dio rješenja o komasaciji sadrži podatke o:

− imenu, prezimenu, prebivalištu, odnosno nazivu, sjedištu i OIB-u sudionika komasacije i drugih stranaka

− zemljištu koje je svaki sudionik komasacije unio u komasacijsku gromadu i koje ima na komasacijskom području te podatke o dodijeljenom zemljištu

− odredbi o naknadi u novcu

− odredbi da se kod isplate naknade u novcu umjesto dodijeljenih nekretnina iz komasacijske gromade za nekretnine koje su ušle u komasacijsku gromadu, a bile su opterećene hipotekama, naknada isplaćuje vjerovniku, uz suglasnost vlasnika zemljišta

− odredbi o posebnim pravima i dužnostima pojedinih sudionika komasacije

− odredbi o upisu novoosnovanih tereta, služnosti i ograničenja prava vlasništva

− odredbi o troškovima komasacije iskazanim odvojeno za stručne geodetske poslove te radove na vodnim građevinama za melioracije i druge radove

− odredbi o dodjeli nove putne i kanalske mreže određenim pravnim osobama

− odredbi o upisima u katastar nekretnina i zemljišne knjige.

(6) Pregledni planovi/karte o stanju prije i nakon komasacije izrađuje se u analognom i digitalnom obliku u prikladnom mjerilu sa sadržajem digitalnog katastarskog plana prije odnosno nakon komasacije. Pregledni plan/karta poslije komasacije sadrži i prikaz podjele na detaljne listove katastarskog plana, podjelu na skice izmjere komasacijskog područja, granice i brojeve komasacijskih tabli.

(7) Tehničko izvješće sadrži detaljnije opise svih stručnih geodetskih poslova iz članka 2. ovoga Pravilnika, kao i osnovne podatke o komasacijskom području, izvoditeljima radova, geodetskoj osnovi i statističke podatke vezane za provedbu komasacije.

Sastavljanje nacrta rješenja o komasaciji

Članak 19.

(1) Izvođač stručnih geodetskih poslova za sve sudionike komasacije izrađuje prijedlog nacrta rješenja o komasaciji, koji se sastoji od uvodnog dijela, izreke rješenja o komasaciji koje sadrži podatke iz članka 18. stavka 5. ovoga Pravilnika i obrazloženja.

(2) Županijsko komasacijsko povjerenstvo objavljuje rješenje o komasaciji na javni uvid i nakon toga dostavlja izvadak iz rješenja o komasaciji svakom sudioniku komasacije.

DIO TREĆI
ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 20.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/17
Urbroj: 541-03-04/1-15-6
Zagreb, 28. listopada 2015.

Ravnatelj
dr. sc. Danko Markovinović, v. r.