Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

NN 124/2015 (13.11.2015.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2354

Na temelju članka 57. stavka 2. Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 12. studenoga 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU, NAČINU POLAGANJA I PROGRAMU DRŽAVNOG STRUČNOG ISPITA

Članak 1.

U Uredbi o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, br. 61/06, 145/12, 1/14 i 11/15), u članku 6. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Uz obrazac prijave prilažu se sljedeći dokazi u preslikama:

– rješenje o prijmu i rasporedu na radno mjesto odnosno ugovor o radu ili ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa

– svjedodžba ili diploma o završenom školovanju

– dokaz o promjeni osobnog imena, ako je ono mijenjano u odnosu na predočene isprave

– potvrda o radnom stažu ili druga isprava kojom se dokazuje radni staž.«.

Članak 2.

U članku 13. stavku 3. riječ: »Zaključak« zamjenjuje se riječju: »Rješenje«.

Članak 3.

U članku 25. stavku 4. riječ: »zaključak« zamjenjuje se riječju: »rješenje«.

Članak 4.

U Programu Općeg dijela državnog stručnog ispita Glava III. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova srednje stručne spreme polaže opći dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:

1. Predmet Ustavno uređenje obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1.1. Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

1.2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 55/90, 26/93 i 29/94)

2. Predmet Sustav državne uprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:

2.1. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11 i 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

2.2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14)

2.3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 22/12, 39/13, 125/13 i 148/13)

2.4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (»Narodne novine«, br. 40/12, 51/12 i 90/13): Glava III. »Unutarnje ustrojstvene jedinice, uvjeti za njihovo ustrojavanje i način upravljanja«, – članci 12. – 16.

2.5. Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 154/11 i 17/12): Glava III. »Unutarnje ustrojstvene jedinice tijela državne uprave i stručnih službi Vlade, uvjeti za njihovo ustrojavanje i način upravljanja, točka 1) Unutarnje ustrojstvene jedinice« – članci 11. i 13., točka 2) Uvjeti za ustrojavanje unutarnjih ustrojstvenih jedinica i način upravljanja, članak 16. stavak 3., članak 17. stavak 3., članak 18. stavak 3., članak 19. stavak 3., članak 20. stavak 2., članak 22. stavci 1. i 2., članak 23. stavci 1. i 3. i članak 24.

3. Predmet Službenički odnosi obuhvaća sljedeće pravne izvore:

3.1. Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15)

3.2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01) dio koji se odnosi na plaće službenika i namještenika, – članci 108. i 112.

3.3. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važeći u vrijeme polaganja Ispita)

3.4. Etički kodeks državnih službenika (»Narodne novine«, br. 40/11 i 13/12)

4. Predmet Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:

4.1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), u dijelu koji se odnosi na:

– Opće odredbe – vrste jedinica

– Obilježja općine, grada i županije

– Temeljni opći akt jedinice (statut)

– Samoupravni djelokrug općine, grada i županije

– Oblici neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju – referendum (raspisivanje, pitanja o kojima se odlučuje, pravo glasovanja, obvezatnost odluke donesene na referendumu), podnošenje prijedloga građana predstavničkom tijelu, podnošenje predstavki i pritužbi

– Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – vrste; predstavničko tijelo u općini, gradu i županiji, trajanje mandata, predsjednik i članovi predstavničkog tijela, poslovi predstavničkog tijela; izvršno tijelo u općini, gradu i županiji, način izbora, opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, prestanak mandata i prijevremeni izbori, ovlasti i poslovi izvršnog tijela

– Upravna tijela – vrste, ustrojavanje i upravljanje upravnim tijelima

– Mjesna samouprava – oblici i tijela

– Imovina jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, temeljni financijski akt – donošenje i posljedica ne donošenja proračuna

– Opći akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – donošenje i stupanje na snagu

4.2. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01, 125/08, 36/09 i 119/14) u dijelu koji se odnosi na:

– Status Grada Zagreba

– Tijela Grada Zagreba

4.3. Zakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12), u dijelu koji se odnosi na:

– Aktivno i pasivno biračko pravo (pravo birati i biti biran) za članove predstavničkog tijela i za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihove zamjenike

– Raspisivanje i održavanje lokalnih izbora (redovnih i prijevremenih)

5. Predmet Upravni postupak i upravni sporovi obuhvaća sljedeće pravne izvore:

5.1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09), u dijelu koji se odnosi na:

– Prvi dio – Temeljne odredbe:

– Glava I. – Opće odredbe (primjena Zakona, načela i osnovni pojmovi upravnog postupka)

– Glava II. – Nadležnost (stvarna nadležnost, mjesna nadležnost)

– Glava III. – Službena osoba (službena osoba ovlaštena za vođenje postupka i rješavanje o upravnim stvarima, izuzeće)

– Glava V. – Sudjelovanje stranke u postupku (stranka u upravnom postupku, postupovna sposobnost stranke, zastupanje stranke, zakonski zastupnik, opunomoćenik)

– Drugi dio – Pokretanje i vođenje upravnog postupka:

– Glava I. – Pokretanje postupka (načini pokretanja postupka, pokretanje postupka na zahtjev stranke, pokretanje postupka po službenoj dužnosti, pokretanje postupka javnom objavom)

– Glava II. – Postupak rješavanja upravne stvari (utvrđivanje činjeničnog stanja, neposredno rješavanje, ispitni postupak)

– Glava III. – Dokazivanje (dokazi, isprave, svjedoci, vještačenje, očevid, izjava stranke)

– Glava IV. – Radnje u postupku (podnesci, podnošenje podneska unutar roka, nedostaci u podnesku, elektronička komunikacija, zapisnik, zaključak)

– Glava V. – Rokovi (određivanje rokova, računanje rokova, nedjelje, blagdani i neradni dani – kako utječu na početak i tijek roka)

– Glava VI. – Obavješćivanje (obavješćivanje o tijeku postupka i razgledavanju spisa članak 84., osobna dostava članak 85.)

– Treći dio – Rješavanje upravne stvari:

– Rješenje (rješenje, oblik rješenja, sadržaj rješenja, djelomično, dopunsko i privremeno rješenje, rok za donošenje rješenja, otklanjanje pogrešaka u rješenju)

– Četvrti dio – Pravni lijekovi:

– Glava I. – Žalba

5.2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10, 143/12 i 152/14), osim odredaba članka 76. do 92.

6. Predmet Uredsko poslovanje obuhvaća sljedeće pravne izvore:

6.1. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 7/09)

6.2. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95)

6.3. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 69/14, 87/14 i 94/14) – bez odredaba o pristojbenoj tarifi.

6.4. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (»Narodne novine«, broj 34/02)

7. Predmet Osnove sustava Europske unije obuhvaća literaturu:

7.1. Europa u 12 lekcija, Pascal Fontaine – sva poglavlja osim 8., 9., 10. i 11.

7.2. Hrvatska na putu u Europsku uniju, Od kandidature do članstva, MEI. – šesto izdanje, MVEP, 2012.«.

Članak 5.

Glava IV. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova za koje je propisani uvjet za raspored na radno mjesto završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, polaže opći dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:

1. Predmet Ustavno uređenje obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1.1. Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

1.2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 55/90, 26/93 i 29/94)

1.3. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/04 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14)

1.4. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 22/92, 27/92, 01/93, 11/94, 68/95, 108/96, 120/11– pročišćeni tekst, 19/15 i 66/15)

1.5. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 99/99, 29/02 i 49/02 – pročišćeni tekst)

2. Predmet Sustav državne uprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:

2.1. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11 i 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

2.2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14)

2.3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 22/12, 39/13, 125/13 i 148/13)

2.4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (»Narodne novine«, br. 40/12, 51/12 i 90/13)

2.5. Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 154/11 i 17/12)

3. Predmet Službenički odnosi obuhvaća sljedeće pravne izvore:

3.1. Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15)

3.2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01) dio koji se odnosi na plaće službenika i namještenika, – članci 108. – 112.

3.3. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/14) u dijelu koji se odnosi na:

– Opće odredbe

– Zaštita života, zdravlja i privatnosti radnika

– Radno vrijeme

– Odmori i dopusti

– Zaštita trudnica, roditelja i posvojitelja

– Sindikati i udruge poslodavaca

– Kolektivni ugovori

3.4. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važeći u vrijeme polaganja Ispita)

3.5. Etički kodeks državnih službenika (»Narodne novine«, br. 40/11 i 13/12)

4. Predmet Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:

4.1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst), u dijelu koji se odnosi na:

– Opće odredbe – vrste jedinica i njihova obilježja

– Samoupravni djelokrug općine, grada i županije

– Neposredno sudjelovanje građana u odlučivanju

– Tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – vrste; predstavničko tijelo u općini, gradu i županiji, trajanje mandata, predsjednik i članovi predstavničkog tijela, sazivanje sjednica predstavničkog tijela, poslovi i način rada predstavničkog tijela; izvršno tijelo u općini, gradu i županiji, uloga zamjenika općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, opoziv općinskog načelnika, gradonačelnika i župana, prestanak mandata i prijevremeni izbori, ovlasti i poslovi izvršnog tijela

– Upravna tijela – vrste, ustrojavanje i upravljanje upravnim tijelima

– Mjesna samouprava – oblici, tijela, način izbora tijela

– Imovina i financiranje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – imovina, prihodi, temeljni financijski akt

– Akti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave – opći akti (donošenje i stupanje na snagu) i pojedinačni akti (donošenje i pravna zaštita), nadzor zakonitosti pojedinačnih neupravnih akata (tijela za provedbu nadzora i njihovo postupanje)

– Nadzor zakonitosti rada i općih akata – nadzor zakonitosti rada predstavničkog tijela (tijelo za provedbu nadzora i njegovo postupanje), nadzor zakonitosti općih akata (tijela za provedbu nadzora i njihovo postupanje), nadzor zakonitosti statuta (tijelo za provedbu nadzora i njegovo postupanje)

– Raspuštanje predstavničkog tijela – razlozi, pravna zaštita

– Istovremeno raspuštanje predstavničkog tijela i razrješenje općinskog načelnika, gradonačelnika, odnosno župana i njihovog zamjenika – razlog, pravna zaštita

– Povjerenici Vlade Republike Hrvatske – imenovanje

4.2. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13), u dijelu koji se odnosi na temeljne odredbe Zakona:

– Granice jedinica lokalne samouprave

– Promjene područja, promjene sjedišta i osnivanje novih jedinica lokalne samouprave

4.3. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01, 125/08, 36/09 i 119/14)

4.4. Zakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12), u dijelu koji se odnosi na:

– Aktivno i pasivno biračko pravo (pravo birati i biti biran) za članove predstavničkog tijela i za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihove zamjenike

– Raspisivanje i održavanje lokalnih izbora (redovnih i prijevremenih) te trajanje mandata članova predstavničkih tijela i općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika

– Izbor članova predstavničkih tijela – način izbora, prestanak mandata

– Izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika – sustav izbora, prestanak mandata, način izbora

5. Predmet Upravni postupak i upravni sporovi obuhvaća sljedeće pravne izvore:

5.1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09), osim odredaba Glave IV. – Oglašavanje rješenja ništavim i Glave V. – Poništavanje i ukidanje rješenja

5.2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10, 143/12 i 152/14)

6. Predmet Uredsko poslovanje obuhvaća sljedeće pravne izvore:

6.1. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 7/09)

6.2. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95)

6.3. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 69/14, 87/14 i 94/14)

6.4. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (»Narodne novine«, broj 34/02)

7. Predmet Osnove sustava Europske unije obuhvaća literaturu:

7.1. Europa u 12 lekcija, Pascal Fontaine

7.2. Hrvatska na putu u Europsku uniju, Od kandidature do članstva, MEI. – šesto izdanje, MVEP, 2012. ažurirana je 2012. godine.«.

Članak 6.

Glava V. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova za koje je propisani uvjet za raspored na radno mjesto završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, polaže opći dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:

1. Predmet Ustavno uređenje obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1.1. Ustav Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 56/90, 135/97, 113/00, 28/01, 76/10, 85/10 – pročišćeni tekst i 5/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

1.2. Zakon o grbu, zastavi i himni Republike Hrvatske te zastavi i lenti predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 55/90, 26/93 i 29/94)

1.3. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 22/92, 42/92, 71/97, 69/04 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14)

1.4. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 22/92, 27/92, 01/93, 11/94, 68/95, 108/96, 120/11 – pročišćeni tekst i 19/15)

1.5. Zakon o registru birača (»Narodne novine«, br. 144/12 i 105/15)

1.6. Ustavni zakon o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 99/99, 29/02 i 49/02 – pročišćeni tekst)

1.7. Zakon o političkim strankama (»Narodne novine«, br. 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01)

1.8. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

1.9. Zakon o državnom pečatu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95)

2. Predmet Sustav državne uprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:

2.1. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11 i 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

2.2. Zakon o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11 i 119/14)

2.3. Zakon o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11, 22/12, 39/13, 125/13 i 148/13)

2.4. Uredba o unutarnjem ustrojstvu ureda državne uprave u županijama (»Narodne novine«, br. 40/12, 51/12 i 90/13)

2.5. Uredba o načelima za unutarnje ustrojstvo tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 154/11 i 17/12)

2.6. Poslovnik Vlade Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 154/11, 121/12 i 7/13)

2.7. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01, 125/08, 36/09 i 119/14): Glava I. »Opće odredbe«, članak 4. stavci 2. i 3.

2.8. Zakon o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15): Glava I. »Opće odredbe«, Sadržaj i područje primjene zakona, – članci 1. i 2., Sadržaj i područje primjene zakona, – članci 1. i 2.; Proračunska načela, – članci 4. – 12.; Sadržaj proračuna članci 16. i 17.; Predlaganje proračuna članak 37.; Rasprava o proračunu članak 38. i Proračunski nadzor – obuhvat, članak 115.

3. Predmet Službenički odnosi obuhvaća sljedeće pravne izvore:

3.1. Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15)

3.2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01) u dijelu kojim su uređene plaće državnih službenika i namještenika – članci 108. – 112.

3.3. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/14)

3.4. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važeći u vrijeme polaganja Ispita)

3.5. Etički kodeks državnih službenika (»Narodne novine«, br. 40/11 i 13/12)

4. Predmet Sustav lokalne i područne (regionalne) samouprave obuhvaća sljedeće pravne izvore:

4.1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi – Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08) u dijelu koji se odnosi na:

– Ratifikacija Europske povelje o lokalnoj samoupravi i stupanje na snagu u Republici Hrvatskoj

– Pojam lokalne samouprave prema Europsko povelji o lokalnoj samoupravi

– Načela utvrđena Europskom poveljom o lokalnoj samoupravi

4.2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)

4.3. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07 – ispravak, 95/08 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13), u dijelu koji se odnosi na:

– Osnivanje općina, gradova i županija – područno ustrojstvo

– Granice jedinica lokalne samouprave

– Promjene područja, promjene sjedišta i osnivanje novih jedinica lokalne samouprave

4.4. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01, 125/08, 36/09 i 119/14)

4.5. Zakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12), u dijelu koji se odnosi na:

– Aktivno i pasivno biračko pravo (pravo birati i biti biran) za članove predstavničkog tijela i za općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihove zamjenike

– Raspisivanje i održavanje lokalnih izbora (redovnih i prijevremenih) te trajanje mandata članova predstavničkih tijela i općinskog načelnika, gradonačelnika, župana i njihovih zamjenika

– Kandidiranje – ovlašteni predlagatelji i predlaganje kandidacijskih lista i kandidata, uvjet prikupljanja potpisa (osim broja potpisa)

– Izborna promidžba – sudionici i trajanje

– Tijela za provedbu izbora – vrste, obveze biračkog odbora

– Biračka mjesta – uređivanje, glasački listić

– Izbor članova predstavničkih tijela – način izbora, mirovanje mandata, nespojivost dužnosti, prestanak mandata, zamjenjivanje člana, utvrđivanje rezultata izbora, konstituiranje predstavničkog tijela

– Izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika – sustav izbora, nespojivost dužnosti, stupanje na dužnost, prestanak mandata, način izbora

– Zastupljenost nacionalnih manjina u predstavničkom i izvršnom tijelu

– Promatranje izbora – vrste promatrača

– Zaštita izbornog prava

5. Predmet Upravni postupak i upravni sporovi obuhvaća sljedeće pravne izvore:

5.1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09)

5.2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10, 143/12 i 152/14)

6. Predmet Uredsko poslovanje obuhvaća sljedeće pravne izvore:

6.1. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 7/09)

6.2. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95)

6.3. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13, 69/14, 87/14 i 94/14)

6.4. Uredba o natpisnoj ploči i zaglavlju akta tijela državne uprave, lokalne, područne (regionalne) i mjesne samouprave, te pravnih osoba koje imaju javne ovlasti (»Narodne novine«, broj 34/02)

7. Predmet Osnove sustava Europske unije obuhvaća literaturu:

7.1. Europa u 12 lekcija, Pascal Fontaine,

7.2. Hrvatska na putu u Europsku uniju, Od kandidature do članstva, MEI. – šesto izdanje, MVEP, 2012. ažurirana je 2012. godine.

7.3. Peto proširenje Europske unije, MEI, 2004.

7.4. Odluka o uspostavljanju strukture za pregovore o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (»Narodne novine« broj 49/05)«.

Članak 7.

U Glavi IX. točke 1., 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»1. Sve osobe koje obavljaju poslove iz upravnog područja financija polažu posebni dio državnog stručnog ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:

1.1. Zakon o Poreznoj upravi (»Narodne novine«, br. 148/13 i 141/14)

1.2. Zakon o carinskoj službi (»Narodne novine«, br. 68/13 i 30/14)

1.3. Zakon o Financijskom inspektoratu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 85/08, 55/11 i 25/12)

1.4. Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (»Narodne novine«, br. 87/08 i 25/12)

1.5. Zakon o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08, 136/12 i 15/15)

1.6. Državni proračun Republike Hrvatske za tekuću godinu

1.7. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15.)

1.8. Zakon o državnom uredu za reviziju (»Narodne novine«, broj 80/11)

1.9. Zakon o kreditnim institucijama (»Narodne novine«, br. 159/13, 19/15 i 102/15) – Glave I., II. i III.

1.10. Zakon o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/08 i 54/13) – Glave I., II., III. i IV.

1.11. Zakon o osiguranju (»Narodne novine«, br. 151/05, 87/08, 82/09, 54/13, 94/14 – važi do 31.12.2015. Glave I., II. i III. i Zakon o osiguranju (»Narodne novine«, broj 30/15) od 1.1.2016. – Glave I., II. i III.

1.12. Zakon o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 133/09 i 136/12) – Glave I., IV. i V. Poglavlje 1.

1.13. Zakon o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (»Narodne novine«, br. 140/05, 154/11 i 12/12)

1.14. Zakon o tržištu kapitala (»Narodne novine«, br. 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15) – Dio prvi, Dio drugi Glava I. Poglavlje 1. i 2.

1.15. Opći porezni zakon (»Narodne novine«, br. 147/08, 18/11, 78/12, 136/12, 73/13 i 26/15)

1.16. Zakon o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 177/04, 73/08, 80/10, 114/11, 22/12, 144/12, 120/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 125/13, 148/13, 83/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 143/14)

1.17. Zakon o porezu na dobit (»Narodne novine«, broj 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13 i 143/14)

1.18. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14)

1.19. Zakon o porezu na promet nekretnina (»Narodne novine«, br. 69/97, 26/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 127/00, 153/02, 22/11 i 143/14)

1.20. Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (»Narodne novine«, br. 15/13 i 108/13)

1.21. Zakon o posebnom porezu na kavu i bezalkoholna pića (»Narodne novine«, broj 72/13)

1.22. Zakon o računovodstvu, (»Narodne novine«, br. 109/07, 54/13, 121/14) – važi do 31. 12. 2015. i Zakon o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 78/15) od 1. 1. 2016.

1.23. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15)

1.24. Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (»Narodne novine«, br. 108/2012, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i 78/15) kao i propisi donijeti temeljem navedenog Zakona.

2. Osobe koje obavljaju poslove iz upravnog područja financija – financijski sustav i proračunski sustav – osim po literaturi i pravnim izvorima pod točkom 1., posebni dio stručnog ispita polažu sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:

2.1. Zakon o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za tekuću godinu

2.2. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, br. 124/14 i 115/15)

2.3. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine«, br. 3/15 i 93/15)

2.4. Zakon o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (»Narodne novine«, broj 121/14)

2.5. Pravilnik o neprofitnom računovodstvu i računskom planu (»Narodne novine«, broj 1/15);

2.6. Zakon o deviznom poslovanju (»Narodne novine«, br. 96/03, 140/05, 132/06, 150/08, 92/09, 133/09, 153/09, 145/10 i 76/13)

2.7. Zakon o stambenoj štednji i državnom poticanju stambene štednje (»Narodne novine«, br. 109/97, 117/97, 76/99, 10/01, 92/05, 21/10, 15/13, 139/13, 151/14 i 110/15)

2.8. Zakon o osiguranju depozita (»Narodne novine«, broj 82/15) – Glave I. i II.

2.9. Zakon o alternativnim investicijskim fondovima (»Narodne novine«, br. 16/13 i 143/14) – Dio prvi i Dio drugi

2.10. Zakon o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom (»Narodne novine«, br. 16/13 i 143/14) – Dio prvi i Dio drugi

2.11. Zakon o potrošačkom kreditiranju (»Narodne novine«, br. 75/09, 112/12, 143/13, 147/13, 9/15, 78/15 i 102/15)

2.12. Zaključak Vlade Republike Hrvatske o prihvaćanju Nacionalnog strateškog okvira financijske pismenosti potrošača za razdoblje od 2015. do 2020. godine (»Narodne novine«, broj 11/15).

3. Osobe koje obavljaju poslove iz upravnog područja financija – porezni sustav i sustav nadzora obračuna, prijava i uplata proračunskih prihoda – osim po literaturi i pravnim izvorima pod točkom 1., posebni dio stručnog ispita polažu sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:

3.1. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/13)

3.2. Zakon o igrama na sreću (»Narodne novine«, br. 87/09, 35/13, 158/13, 41/14 i 143/14)

3.3. Pravilnik o porezu na dohodak (»Narodne novine«, br. 95/05, 96/06, 68/07, 146/08, 2/09, 9/09, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 79/13, 160/13 i 157/14)

3.4. Pravilnik o porezu na dobit (»Narodne novine«, br. 95/05, 133/07, 156/08, 146/09, 123/10, 137/11, 61/12, 146/12, 160/13, 12/14 i 157/14)

3.5. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, br. 79/13, 85/13, 160/13, 35/14 i 157/14)

3.6. Pravilnik o obrascu Prijave prometa nekretnina i Evidenciji prometa nekretnina (»Narodne novine«, broj 157/14).«.

Članak 8.

Glava X. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja obrane za obavljanje poslova srednje stručne spreme, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. Zakon o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13 i 75/15)

2. Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13 i 75/15)

3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (važeća u vrijeme polaganja ispita)

Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja obrane za obavljanje poslova više i visoke stručne spreme, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. Zakon o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13 i 75/15)

2. Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 73/13 i 75/15)

3. Zakon o proizvodnji, remontu i prometu naoružanja vojne opreme (»Narodne novine«, br. 33/02, 173/03 i 146/08)

4. Zakon o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba (»Narodne novine«, br. 128/99,129/00, 16/01, 22/02, 41/08, 97/12 i 118/12)

5. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva obrane (važeća u vrijeme polaganja ispita)

6. Pravilnik o radu lnspektorata obrane (»Narodne novine«, broj 76/14).«.

Članak 9.

Glava XI. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja unutarnjih poslova, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. Policijski službenici:

1.1. Zakon o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje i 33/15)

1.2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (»Narodne novine«, br. 76/09 i 92/14)

1.3. Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07 i 86/12)

1.4. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15)

1.5. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (»Narodne novine«, br. 5/90 – pročišćeni tekst, 30/90, 47/90 i 29/94)

1.6. Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika (»Narodne novine«, br. 89/10 i 76/15)

1.7. Zakon o nadzoru državne granice (»Narodne novine«, broj 83/13)

1.8. Uredba (EZ) broj 562/06 Europskog parlamenta i Vijeća od 15. ožujka 2006. o Zakoniku Zajednice o pravilima kojima se uređuje kretanje osoba preko granice (Zakonik o schengenskim granicama) (Službeni list Europske unije, br. L 296/08, 81/09, 810/09, 265/10, 610/13 i 1051/13)

1.9. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08, 48/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 74/11, 80/13, 158/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 92/14 i 64/15)

1.10. Zakon o javnom okupljanju (»Narodne novine«, br. 128/99, 90/05, 139/05, 150/05, 82/11 i 78/12)

1.11. Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91, 70/91 – ispravak, 28/92, 113/93 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 4/94 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 130/11)

1.12. Zakon o prebivalištu (»Narodne novine«, br. 144/12 i 158/13),

1.13. Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, broj 62/15)

1.14. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 i 82/2015)

1.15. Zakon o matičnom broju (»Narodne novine«, br. 9/92 i 66/02)

1.16. Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11 i 74/13)

1.17. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15),

1.18. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14),

1.19. Zakon o sprječavanju nereda na športskim natjecanjima (»Narodne novine«, br. 117/03, 71/06, 43/09 i 34/11),

1.20. Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07)

2. Službenici koji obavljaju poslove iz područja upravnih poslova i drugih područja unutarnjih poslova:

2.1. Zakon o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje i 33/15)

2.2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (»Narodne novine«, br. 76/09 i 92/14)

2.3. Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07 i 86/12)

2.4. Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91, 70/91 – ispravak, 28/92, 113/93 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 4/94 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 130/11)

2.5. Zakon o prebivalištu (»Narodne novine«, br. 144/12 i 158/13)

2.6. Zakon o osobnoj iskaznici (»Narodne novine«, broj 62/15)

2.7. Zakon o putnim ispravama hrvatskih državljana (»Narodne novine«, br. 77/99, 133/02, 48/05, 74/09, 154/14 i 82/2015)

2.8. Zakon o matičnom broju (»Narodne novine«, br. 9/92 i 66/02)

2.9. Zakon o osobnom imenu (»Narodne novine«, broj 118/12)

2.10. Zakon o međunarodnoj i privremenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 70/15)

2.11. Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11 i 74/13)

3. Službenici koji obavljaju inspekcijske poslove:

3.1. Zakon o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – vjerodostojno tumačenje i 33/15)

3.2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (»Narodne novine«, br. 76/09 i 92/14)

3.3. Zakon o zaštiti od požara (»Narodne novine«, broj 92/10)

3.4. Zakon o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15)

3.5. Zakon o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 68/03, 31/10 i 139/10)

3.6. Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (»Narodne novine«, br. 108/95 i 56/10)

3.7. Zakon o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine«, br. 178/04, 109/07, 67/08 i 144/10)

3.8. Zakon o prijevozu opasnih tvari (»Narodne novine«, broj 79/07)

3.9. Zakon o zaštiti novčarskih institucija (»Narodne novine«, broj 56/15)

4. Policijski službenici koji obavljaju poslove vještačenja:

4.1. Zakon o policiji (»Narodne novine«, br. 34/11, 130/12, 89/14 – Vjerodostojno tumačenje i 33/15)

4.2. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (»Narodne novine«, br. 76/09 i 92/14)

4.3. Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07 i 86/12)

4.4. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, br.107/07, 39/13, 157/13 i 110/15)

4.5. Zakon o prekršajima protiv javnog reda i mira (»Narodne novine«, br. 5/90 – pročišćeni tekst, 30/90, 47/90 i 29/94)

4.6. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15)

4.7. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14)

4.8. Zakon o akreditaciji (»Narodne novine«, br. 158/03, 75/09, 56/13)

4.9. EU/HR ISO norma 17025

4.10. Pravilnik o načinu uzimanja uzoraka biološkog materijala i provođenja molekularno-genetske analize (»Narodne novine«, broj 120/14)

4.11. Pravilnik o uvjetima i načinu uzimanja krvi i urina od okrivljenika i drugih osoba te o uvjetima koje ovlaštene ustanove i tijela moraju ispunjavati da bi mogle obavljati poslove analize krvi i urina (»Narodne novine«, broj 86/14)

4.12. Opći dokumenti politike kvalitete Centra za forenzična ispitivanja, istraživanja i vještačenja »Ivan Vučetić«

4.13. Dokumenti politike kvalitete vezani uz poslove radnog mjesta vještačenja.«.

Članak 10.

U Glavi XII. u točki 7. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom.

Iza točke 7. dodaje se točka 8. koja glasi:

»Zakon o procijeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine« broj 78/15).«.

Članak 11.

Iza Glave XII. dodaje se Glava XII. a koja glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja građanskog i trgovačkog prava polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. u dijelu koji se odnosi na opće propise građanskog materijalnog prava:

1.1. Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/05, 41/08, 125/11 i 78/15) – Glave od I. do VII., Glava VIII. – članci od 247. do 473., Glava IX. – članci od 1045. do 1129.

1.2. Zakon o nasljeđivanju (»Narodne novine«, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15)

1.3. Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu uzrokovanu od pripadnika hrvatskih oružanih i redarstvenih snaga tijekom Domovinskog rata (»Narodne novine«, broj 117/03)

1.4. Zakon o odgovornosti za štetu nastalu uslijed terorističkih akata i javnih demonstracija (»Narodne novine«, broj 117/03)

1.5. Zakon o odgovornosti Republike Hrvatske za štetu nastalu u bivšoj SFRJ za koju je odgovarala bivša SFRJ (»Narodne novine«, broj 117/03)

2. u dijelu koji se odnosi na sustav besplatne pravne pomoći:

2.1. Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (»Narodne novine«, broj 143/13)

2.2. Pravilnik o načinu vođenja registra pružatelja primarne pravne pomoći (»Narodne novine«, broj 64/14)

2.3 Pravilnik o obrascu zahtjeva i rješenja o odobravanju korištenja pravne pomoći (»Narodne novine«, broj 64/14)

2.4. Pravilnik o kriterijima za vrednovanje projekata udruga ovlaštenih za pružanje primarne pravne pomoći i pravnih klinika te o načinu izvještavanja o postupcima za ostvarivanje pravne pomoći (»Narodne novine«, broj 64/14)

2.5. Uredba o vrijednosti iznosa za utvrđivanje naknade za pružanje sekundarne pravne pomoći za 2015. godinu (»Narodne novine«, broj 20/15)

3. u dijelu koji se odnosi na opće propise građanskog parničnog i izvanparničnog procesnog prava, ovršnog prava i alternativne načine rješavanja sporova:

3.1. Zakon o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14)

3.2. Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga (»Narodne novine«, broj 124/13)

3.3. Pravilnik o načinu zaprimanja izjave o adresi radi dostave u sudskim postupcima (»Narodne novine«, broj 55/09)

3.4. Uredba br. 861/2007 Europskoga parlamenta i Vijeća od 11. srpnja 2007. o uvođenju europskog postupka za sporove male vrijednosti (SL, L 199 od 31. srpnja 2007., s. 1)

3.5. Uredba br. 1393/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. studenoga 2007. o dostavi, u državama članicama, sudskih i izvansudskih pismena u građanskim ili trgovačkim stvarima (»dostava pismena«), i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 1348/2000 (SL, L 324 od 10. prosinca 2007., s. 79)

3.6. Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 112/12, 25/13 i 93/14)

3.7. Pravilnik o nagradama i naknadi troškova javnih bilježnika u ovršnom postupku (»Narodne novine«, br. 8/11 i 114/12)

3.8. Pravilnik o uvjetima za obavljanje poslova javnog komisionara (»Narodne novine«, broj 38/11)

3.9. Pravilnik o obliku i sadržaju zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/12)

3.10. Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (»Narodne novine«, broj 115/12)

3.11. Pravilnik o registru zadužnica i bjanko zadužnica (»Narodne novine«, br. 115/12 i 125/14)

3.12. Pravilnik o obliku i sadržaju zahtjeva za izravnu naplatu (»Narodne novine«, br. 115/12 i 127/14)

3.13. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja očevidnika nekretnina i pokretnina koje se prodaju u ovršnom postupku (»Narodne novine«, br. 115/12 i 156/14)

3.14. Pravilnik o tarifi za naknadu troškova i nagradu za obavljanje javne komisione djelatnosti (»Narodne novine«, broj 115/12)

3.15. Pravilnik o obliku i sadržaju izjave o zapljeni po pristanku dužnika (»Narodne novine«, broj 120/14)

3.16. Pravilnik o načinu i postupku prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (»Narodne novine«, broj 156/14)

3.17. Pravilnik o vrstama i visini naknada za obavljanje poslova provedbe prodaje nekretnina i pokretnina u ovršnom postupku (»Narodne novine«, broj 156/14)

3.18. Zakon o arbitraži (»Narodne novine«, broj 88/01)

3.19. Zakon o mirenju (»Narodne novine«, broj 18/11)

3.20. Pravilnik o registru izmiritelja i standardima za akreditiranje institucija za mirenje i miritelja (»Narodne novine«, broj 59/11)

3.21. Odluka o mjerama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu Republika Hrvatska (»Narodne novine«, broj 69/12)

3.22. Odluka o osnivanju Povjerenstva za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova (»Narodne novine«, br. 69/12 i 9/14)

3.23. Odluka o preporukama za poticanje alternativnog i izvansudskog rješavanja sporova u građanskopravnim predmetima u kojima je jedna od stranaka u sporu pravna osoba čiji je jedini osnivač ili član odnosno imatelj udjela u pretežitom dijelu Republika Hrvatska (»Narodne novine«, br. 69/12 i 9/14)

3.24. Uredba br. 805/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o uvođenju europskog naloga za izvršenje za nesporne tražbine (SL, L 143 od 30. travnja 2004., s. 15 – 39)

4. u dijelu koji se odnosi na opće propise prava društava, sudskog registra i stečajnog prava:

4.1. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99 – vjerodostojno tumačenje, 121/99, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11– pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13)

4.2. Stečajni zakon (»Narodne novine«, broj 71/15)

4.3. Zakon o mjenici (»Narodne novine«, br. 74/94 i 92/10 – članci 1. – 53., 69. – 77., 101. – 110.)

4.4. Zakon o čeku (»Narodne novine«, broj 74/94.)

4.5. Zakon o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95, 57/96, 1/98, 30/99, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13 i 93/14).«.

Članak 12.

Glava XIII. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja kaznenog prava polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. u dijelu koji se odnosi na kazneno pravo:

1.1. Kazneni zakon – opći dio (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15)

1.2. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14) – glave: I., II., IV.,VI., IX., XII., od XVI. do XIX., od XXI. do XXIV. i XXVIII.

1.3. Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12)

1.4. Pravilnik o kaznenoj evidenciji (»Narodne novine«, br. 7/13, 66/13 i 106/15)

1.5. Zakon o pravnim posljedicama osude, kaznenoj evidenciji i rehabilitaciji (»Narodne novine«, br. 143/12 i 105/15)

1.6. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15) – glave: I., II., V., VII., VIII., od X. do XIV., od XX. do XXII., od XXIV. do XXVI., XXX. i XXXI.

1.7. Pravilnik o prekršajnoj evidenciji i Registru neplaćenih kazni (»Narodne novine«, broj 1/14)

2. u dijelu koji se odnosi na probacijske poslove:

2.1. Zakon o probaciji (»Narodne novine«, broj 143/12)

2.2. Pravilnik o načinu obavljanja probacijskih poslova (»Narodne novine«, broj 29/13)

3. u dijelu koji se odnosi na podršku žrtvama i svjedocima kaznenih dijela:

3.1. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14) – članak 16., članci 43. – 60., 122 – 125., 173. – 184., 202.– 206., 222. – 238., 283 – 303., članak 330. i članci 341 – 458.

3.2. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15) – glave IV. i V. članci 40. – 76.

3.3. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (važeća u vrijeme polaganja ispita)

3.4. Sudski poslovnik (»Narodne novine«, br. 37/14, 39/14, 08/15 i 35/15) – članci 16. i 20.

3.5. Zakon o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13) – glava XVIII., – članci 129. – 132., glava XXIV., – članci 157. – 162. i glava XXV., – članci 163. – 165.«.

Članak 13.

Glava XIV. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja izvršavanja kaznenopravnih sankcija i osiguranja pravosudnih tijela polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. u dijelu koji se odnosi na izvršavanje kaznenopravnih sankcija:

1.1. Zakon o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13)

1.2. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (»Narodne novine«, broj 133/12)

1.3. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14) – odredbe o pritvoru, istražnom zatvoru u domu, istražnom zatvoru – članci 112. – 144.

1.4. Zakon o sudovima za mladež (»Narodne novine«, br. 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15) – Opće odredbe, odgojne mjere, maloljetnički zakon, sigurnosne mjere, – članci 1. – 31.

1.5. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15) – Odredbe o izvršenju odluka, prekršajna evidencija, – članci 151. – 157.

1.6. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (važeća u vrijeme polaganja ispita) – odredbe o unutarnjem ustrojstvu Uprave za zatvorski sustav

1.7. Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora (»Narodne novine«, broj 8/10)

1.8. Pravilnik o načinu izvršavanja odgojne mjere upućivanja u odgojni zavod (»Narodne novine«, broj 22/13)

1.9. Pravilnik o načinu provedbe inspekcijskog nadzora nad radom kaznionica, zatvora i Centra za izobrazbu (»Narodne novine«, broj 43/02)

2. u dijelu koji se odnosi na osiguranje pravosudnih tijela:

2.1. Zakon o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/03, 33/15 i 82/15) – članci 113. – 116.

2.2. Zakon o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/13, 148/13, 33/15 i 82/15) – članak 49.

2.3. Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine«, br. 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12, 148/13 i 33/15) – članci 19. i 20.

2.4. Pravilnik o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava (»Narodne novine«, broj 83/15)

2.5. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački službenika pravosudne policije (»Narodne novine«, broj 31/15)

2.6. Pravilnik o zvanjima, znakovlju i uvjetima postavljanja u zvanja službenika pravosudne policije (»Narodne novine«, broj 31/15)

2.7. Uredba o odorama državnih službenika odjela osiguranja u kaznionicama, zatvorima i odgojnim zavodima te službenim vozilima (»Narodne novine«, broj 88/11)

2.8. Uredba o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva pravosuđa (važeća u vrijeme polaganja ispita«.

Članak 14.

Iza Glave XIV. dodaje se Glava XIV.a koja glasi:

»1. Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova službenika u sudu i u državnom odvjetništvu polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim predmetima:

1.1. Predmet Sustav pravosuđa obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1.1.1. Zakon o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13, 33/15 i 82/15)

1.1.2. Zakon o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/1, 148/13, 33/15 i 82/15)

1.1.3. Zakon o državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, br. 116/10, 57/11, 130/11, 13/13, 28/13 i 82/15),

1.1.4. Zakon o područjima i sjedištima sudova (»Narodne novine«, broj 128/14),

1.1.5. Zakon o područjima i sjedištima državnih odvjetništava (»Narodne novine«, broj 128/14).

1.2. Predmet Unutarnje ustrojstvo sudova za osobu koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova službenika u sudu obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1.2.1. Sudski poslovnik (»Narodne novine«, br. 37/14, 49/14, 8/15 i 35/15)

1.2.2. Pravilnik o radu u sustavu eSpis (»Narodne novine«, broj 35/15)

1.2.3. Pravilnik o radu u sustavu JCMS (»Narodne novine«, broj 71/15)

1.3. Predmet Unutarnje ustrojstvo državnih odvjetništva za osobu koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova službenika u državnom odvjetništvu obuhvaća sljedeće pravne izvore:

1.3.1. Poslovnik državnog odvjetništva (»Narodne novine«, broj 5/14)

1.4. Predmet Sudske pristojbe obuhvaća sljedeći pravni izvor:

1.4.1. Zakon o sudskim pristojbama (»Narodne novine«, br. 26/03 – pročišćeni tekst, 125/11, 112/12 i 157/13)

2. Osoba koja polaže državni stručni ispit u dijelu koji se odnosi na zemljišnoknjižne poslove uz pravne izvore za predmete iz točke 1.1., 1.2. i 1.4. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećih pravnih izvora:

2.1. Zakon o zemljišnim knjigama (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 114/01, 100/04, 107/07, 152/08, 126/10, 55/13 i 60/13), i to: načela zemljišne knjige, sadržaj zemljišne knjige (sastav, glavna knjiga, zbirka isprava, pomoćne zemljišne knjige, zemljišnoknjižni ulošci, zemljišnoknjižno tijelo, stjecanje, promjene i prestanak prava na nekretninama), vrste upisa (pojam upisa, predbilježbe i zabilježbe), predmet upisa u zemljišnu knjigu, založno pravo, zemljišnoknjižne isprave, postupak u zemljišnoknjižnim stvarima, postupak o osnivanju i ispravljanju zemljišnih knjiga

2.2. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), i to: nositelj prava vlasništva, predmet prava vlasništva, vlasnikova prava, suvlasnički dijelovi, stjecanje nekretnina, prestanak vlasništva, stvarne služnosti, osnivanje služnosti na nekretninama, tereti u korist nekretnina, založno pravo, stvarna prava stranih osoba, upis neuknjiženih prava na nekretninama i uspostava pravnog jedinstva nekretnina

2.3. Zakon o nasljeđivanju (»Narodne novine«, br. 48/03, 163/03, 35/05, 127/13 i 33/15), i to: vrste nasljeđivanja, nasljedni redovi, ostavina bez nasljednika

2.4. Zakon o obveznim odnosima (»Narodne novine«, br. 35/05, 41/08, 125/11 – čl. 9. Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza i 78/15), i to: ugovor o doživotnom uzdržavanju i ugovor o dosmrtnom uzdržavanju

2.5. Obiteljski zakon (»Narodne novine«, broj 103/15), i to: bračni i obiteljski odnosi, zajednička imovina, roditeljsko pravo i poslovna sposobnost

2.6. Zakon o parničnom postupku (»Narodne novine«, br. 148/11 – pročišćeni tekst, 25/13 i 89/14), i to: vrste sudskih odluka, redovni i izvanredni pravni lijekovi, dostava otpravaka

2.7. Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 112/12, 25/13 – članak 101. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i 93/14), i to: propisi o ovršnom postupku (prijenos potraživanja upisanog u zemljišnoj knjizi, ovrha na nekretnini, upisivanje prava u javnu knjigu, založno pravo na nekretnini, prethodne i privremene mjere),

2.8. Propisi o građevinskom zemljištu, izgradnji objekata, izvlaštenju, komasaciji, prometu zemljišta i zgrada, prostornom planiranju i uređenju prostora te premjeru i katastru zemljišta, koji su od značaja za rad zemljišnoknjižne službe

3. Osoba koja polaže državni stručni ispit u dijelu koji se odnosi na poslove vođenja sudskog registra uz pravne izvore za predmete iz točke 1.1., 1.2. i 1.4. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećih pravnih izvora:

3.1. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), i to: osnivanje i prestanak trgovačkih društava, udruživanje i statusne promjene trgovačkih društava i djelatnosti gospodarskih subjekata

3.2. Zakon o ustanovama (»Narodne novine«, br. 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), i to: osnivanje i prestanak ustanova

3.3. Zakon o sudskom registru (»Narodne novine«, br. 1/95, 57/96, 45/99, 54/05, 40/07, 91/10, 90/11, 148/13 i 93/14), i to: vođenje sudskog registra i drugi odnosi subjekata upisa koji su u svezi s vođenjem registra

3.4. Stečajni zakon (»Narodne novine«, br. 71/15), i to: stečaj i likvidacija gospodarskih subjekata

4. Osoba koja polaže državni stručni ispit u dijelu koji se odnosi na poslove ovrhe uz pravne izvore za predmete iz točke 1.1., 1.2. i 1.4. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećeg pravnog izvora:

4.1. Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 112/12, 25/13 – članak 101. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku i 93/14), i to: pokretanje ovršnog postupka, pravni lijekovi, ovršna i vjerodostojna isprava, vrste ovrha, predmet ovrhe, troškovi ovrhe, provođenje ovrhe, prigovor ovršenika, prigovor treće osobe, odgađanje i obustava ovrhe, ovrhe na pokretninama, ovrha na novčanoj tražbini, ovrha na tražbini da se predaju ili isporuče pokretnine ili da se preda nekretnina, ovrha na nekretnini, ovrha na dionici za koju nije izdana isprava o dionici te na udjelu odnosno poslovnom udjelu u trgovačkom društvu, ovrha na drugim imovinskim odnosno materijalnim pravima, posebne odredbe o ovrsi na imovini pravnih osoba, ovrha radi ostvarenja nenovčane tražbine, ovrha radi ispražnjenja i predaje nekretnine, ovrha radi ostvarenja tražbine na radnju, trpljenje ili nečinjenje, ovrha radi vraćanja zaposlenika na rad odnosno u službu, ovrha upisivanjem prava u javnu knjigu, ovrha diobom stvari, ostvarenje tražbine na davanje izjave volje, osiguranje, osiguranje prisilnim zasnivanjem založnog prava na nekretnini, sudsko i javnobilježničko osiguranje na temelju sporazuma stranaka, sudsko i javnobilježničko osiguranje prijenosom vlasništva na stvari i prijenosom prava, osiguranje prethodnom ovrhom, osiguranje prethodnim mjerama i privremene mjere

5. Osoba koja polaže državni stručni ispit u dijelu koji se odnosi na poslove ovjere isprava namijenjenih za uporabu u inozemstvu uz pravne izvore za predmete iz točke 1.1., 1.2. i 1.4. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećeg pravnog izvora:

5.1. Zakon o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, broj 53/91)

6. Osoba koja polaže državni stručni ispit u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova iz djelokruga suzbijanja korupcije i organiziranog kriminaliteta uz pravne izvore za predmete iz točke 1.1., 1.3. i 1.4. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećih pravnih izvora:

6.1. Zakon o državnom odvjetništvu (»Narodne novine«, br. 76/09, 153/09, 116/10, 145/10, 57/11, 130/11, 72/1, 148/13, 33/15 i 82/15)

6.2. Zakon o Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (»Narodne novine«, br. 76/09, 116/10, 145/10, 57/11, 136/12 i 148/13)

7. Osoba koja polaže državni stručni ispit u dijelu koji se odnosi na podršku žrtvama i svjedocima kaznenih dijela za obavljanje poslova službenika u sudu uz pravne izvore za predmete iz točke 1.1., 1.2. i 1.4. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećih pravnih izvora:

7.1. Zakon o volonterstvu (»Narodne novine«, br. 58/07 i 22/13)

7.2. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14) u dijelu koji se odnosi na osobe oštećene kaznenim djelom, ispitivanje svjedoka i tijek glavne rasprave

7.3. Zakon o sudovima (»Narodne novine«, br. 28/13, 33/15 i 82/15)

7.4. Etički kodeks volontera (»Narodne novine«, broj 55/08)

8. Osoba koja polaže državni stručni ispit u dijelu koji se odnosi na područje obiteljskog i kaznenog prava te socijalne skrbi za obavljanje poslova službenika pedagoga, defektologa i socijalnog radnika u pravosudnim tijelima uz pravne izvore za predmete iz točke 1.1., 1.2. odnosno 1.3. i 1.4. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećih pravnih izvora:

8.1. Zakon o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, br. 157/13, 152/14 i 99/15), i to: prava u sustavu socijalne skrbi, korisnici socijalne skrbi, nadležnost i postupak za ostvarivanje socijalne skrbi

8.2. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (»Narodne novine«, broj 133/12)

8.3. Zakon o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 190/03, – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13)

8.4. Obiteljski zakon (»Narodne novine«, broj 103/15), i to: bračni i obiteljski odnosi, pojam braka, zajednička imovina, roditeljsko pravo, uzdržavanje, skrbništvo, poslovna sposobnost

8.5. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15), i to: kaznenopravna zaštita, kaznena odgovornost, vrste kazni, vrste sankcija, pravne posljedice osude, rehabilitacija, brisanje osude, uvjeti za davanje podataka iz kaznene evidencije, zastara, amnestija i pomilovanje

8.6. Zakon o sudovima za mladež (»Narodne novine«, br. 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15)

9. Osoba koja polaže državni stručni ispit u dijelu koji se odnosi na područje izvršenja kazni u sudu uz pravne izvore za predmete iz točke 1.1., 1.2. i 1.4. polaže pisani i usmeni dio ispita i iz sljedećih pravnih izvora:

9.1. Zakon o izvršavanju kazne zatvora (»Narodne novine«, br. 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03 – pročišćeni tekst, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11, 125/11, 56/13 i 150/13)

9.2. Zakon o izvršavanju sankcija izrečenih maloljetnicima za kaznena djela i prekršaje (»Narodne novine«, broj 133/12)

9.3. Zakon o sudovima za mladež (»Narodne novine«, br. 84/11, 143/12, 148/13 i 56/15)«.

Članak 15.

Glava XXI. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja turizma, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja ugostiteljstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1.1. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/15)

1.2. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli« (»Narodne novine«, br. 88/07, 58/08, 62/09, 63/13, 33/14 i 92/14)

1.3. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, br. 75/08, 45/09 i 11/14)

1.4. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, br. 49/08, 45/09, 94/13, 49/15)

1.5. Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, br. 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14)

1.6. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07, 58/08, 45/09 i 78/14)

1.7. Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 5/08, 44/11 i 118/11)

1.8. Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (»Narodne novine«, broj 55/13)

2. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz područja turizma, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

2.1. Zakon o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14)

2.2. Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne novine«, broj 152/08)

2.3. Zakon o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, br. 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14)

2.4. Zakon o članarinama u turističkim zajednicama (»Narodne novine«, br. 152/08, 88/10 i 110/15)

2.5. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 72/08)

2.6. Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, br. 69/08, 83/09 i 49/15)

2.7. Strategija razvoja turizma Republike Hrvatske do 2020. godine (»Narodne novine«, broj 55/13)

2.8. Zakon o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, broj 102/15)

2.9. Zakon o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 133/13 i 152/14)

3. Osoba koja polaže državni stručni ispit za turističkog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

3.1. Zakon o turističkoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 19/14)

3.2. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački turističkog inspektora (»Narodne novine«, broj 45/14)

3.3. Pravilnik o sadržaju, obliku i načinu vođenja očevidnika turističkih inspektora (»Narodne novine«, broj 45/14)

3.4. Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje turističkog inspektora izvršava pečaćenjem (»Narodne novine«, broj 45/14)

3.5. Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 85/15)

3.6. Pravilnik o razvrstavanju i minimalnim uvjetima ugostiteljskih objekata iz skupina »Restorani«, »Barovi«, »Catering objekti« i »Objekti jednostavnih usluga« (»Narodne novine«, br. 82/07, 82/09, 75/12, 69/13 i 150/14)

3.7. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine »Hoteli« (»Narodne novine«, br. 88/07, 58/08, 62/09, 63/13, 33/14 i 92/14)

3.8. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 88/07, 58/08, 45/09 i 78/14)

3.9. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, br. 49/08, 45/09, 94/13 i 49/15)

3.10. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (»Narodne novine«, broj 5/08)

3.11. Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, br. 5/08, 46/08 – ispravak, 44/11 i 118/11)

3.12. Pravilnik o razvrstavanju, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata kampova iz skupine »Kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj« (»Narodne novine«, br. 75/08, 45/09 i 11/14)

3.13. Pravilnik za dodjelu oznake kvalitete ugostiteljskog objekta vrste hotel (»Narodne novine«, broj 36/12)

3.14. Zakon o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/07, 88/10, 30/14, 89/14 i 152/14)

3.15. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji luka nautičkog turizma (»Narodne novine«, broj 72/08)

3.16. Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine«, br. 69/08, 83/09 i 49/15)

3.17. Pravilnik o minimalno-tehničkim uvjetima i načinu pružanja usluga putničkih agencija (»Narodne novine«, br. 62/96, 23/97 i 134/98)

3.18. Pravilnik o iskaznici turističkog vodiča (»Narodne novine«, br. 50/08, 90/08, 112/09, 33/10 i 62/10)

3.19. Pravilnik o upisniku ugovora o turističkom zastupanju turističkih agencija (»Narodne novine«, broj 30/08)

3.20. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige žalbi (»Narodne novine«, broj 5/08).«.

Članak 16.

Glava XXVI. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prostornog uređenja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13)

2. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine«, broj 78/15)

3. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 78/15)

4. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15)

5. Zakon o zaštiti okoliša (»Narodne novine«, br. 80/13 i 78/15)

– traži se poznavanje odredbi glave I., IV., V., VI., VII. i IX.

– traži se poznavanje Općih odredbi i popisa zahvata za koje je obvezna procjena utjecaja na okoliš

6. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13)

– traži se poznavanje odredbi glave I., II. čl. 7. do 12., III., IV. čl. 23. i 28. i V. čl. 83.

7. Zakon o vodama (»Narodne novine«, br. 153/09, 130/11, 56/13 i 14/14)

– traži se poznavanje odredbi glave I. – VI. i X.

8. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 80/13)

– traži se poznavanje odredbi glave I., II., III., IV. točka 1., V. točka 1., VI. čl. 111. i A) Zaštićena područja te VIII.

9. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 39/13 i 48/15)

– traži se poznavanje odredbi glave III. i IV.

10. Zakon o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 (Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi) i 94/14)

– traži se poznavanje odredbi članka 14. i članka 35. i 37. te glave IV. članak 24. do 26.

11. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99, 151/03, 157/03 – ispravak, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 152/14)

– traži se poznavanje odredbi glave I., II., III., IV. i V.

12. Zakon o cestama (»Narodne novine«, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)

– traži se poznavanje odredbi glave I., II. članak 3. do 7. i čl. 17., glava III. točke 1. i 2., glava IV. članak 51. do 55., članak 63. i 73. i glava VIII. članak 98. do 104.

13. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/08 i 48/10 – Presuda Ustavnog suda, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15)

– traži se poznavanje odredbi članka 1. do 9.

14. Zakon o sigurnosti i interoperabilnosti željezničkog sustava (»Narodne novine«, br. 82/13 i 18/15)

– traži se poznavanje odredbi glave I., članaka 66. – 72. i glave XIII.

15. Zakon o zračnom prometu (»Narodne novine«, br. 69/09, 84/11, 127/13 i 92/14)

– traži se poznavanje odredbi članka 2., 31. i 32., 73. do 79. te 122. do 125.

16. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03, 141/06 i 38/09)

– traži se poznavanje odredbi glave I., II. od članka 3. do 11. i od članka 14. do 19., glave III. od čl. 40. do 50., čl. 74., 75., 80. i 81. i glave IV. članak 86.

17. Zakon o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14)

– traži se poznavanje odredbi glave I. i IV.

18. Zakon o naseljima (»Narodne novine«, broj 54/88)

– traži se poznavanje odredbi članaka 1. do 4.

19. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, broj 16/07, 124/10 i 56/13) (stupanjem na snagu Zakona o obavljanju geodetske djelatnosti (»Narodne novine«, br. 152/08, 61/11 i 56/13) prestaje važiti članak 101., članci 103. – 109., članak 111. i članak 117. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina)

– traži se poznavanje odredbi glave I., II., III. točka 1. i 2., glave IV.

20. Zakon o obrani (»Narodne novine«, br. 73/13 i 75/15)

– traži se poznavanje odredbi članka 91. i 92.

21. Zakon o rudarstvu (»Narodne novine«, br. 56/13 i 14/14)

– traži se poznavanje odredbi glave I. od članka 1. do 17., II. članak 19. i V. članak 105.

22. Uredba o izmjeni Tarife Zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 117/07, 25/08, 69/10, 19/13, 40/14, 69/14, 87/14 i 94/14)

23. Uredba o određivanju građevina, drugih zahvata u prostoru i površina državnog i područnog (regionalnog) značaja (»Narodne novine«, br. 37/14 i 154/14)

24. Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (»Narodne novine«, broj 61/14)

25. Uredba o mjerilima razvoja elektroničke komunikacije infrastrukture i druge povezane opreme (»Narodne novine«, broj 131/12)

26. Pravilnik o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda i ratnih opasnosti u prostornom planiranju i uređivanju prostora (»Narodne novine«, br. 29/83, 36/85 i 42/86)

27. Pravilnik o sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (»Narodne novine«, br. 106/98, 39/04, 45/04, 163/04 i 9/11)

28. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati zavodi za prostorno uređenje za obavljanje djelatnosti prostornog uređenja (»Narodne novine«, br. 24/08 i 19/10)

29. Pravilnik o geodetskom projektu (»Narodne novine«, br. 12/14 i 56/14)

30. Pravilnik o sadržaju i prostornim pokazateljima izvješća stanja u prostoru (»Narodne novine«, br. 48/14 i 41/15)

31. Pravilnik o obveznom sadržaju idejnog projekta (»Narodne novine«, br. 55/14 i 41/15)

32. Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 105/15)

33. Pravilnik o uvjetima i mjerilima za davanje suglasnosti za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja (»Narodne novine«, broj 118/09)

34. Pravilnik o općinama koje moraju donijeti prostorni plan uređenja općine smanjenog sadržaja i sadržaju, mjerilima kartografskih prikaza i obveznim prilozima toga plana (»Narodne novine«, broj 135/10)

35. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 78/13)

36. Pravilnik o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine hoteli (»Narodne novine«, br. 88/07, 58/08, 62/09, 63/13, 33/14 i 92/14)

37. Pravilnik o razvrstavanju i kategorizaciji drugih vrsta ugostiteljskih objekata za smještaj iz skupine “kampovi i druge vrste ugostiteljskih objekata za smještaj (»Narodne novine«, br. 49/08, 45/09 i 49/15)

38. Pravilnik o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine«, br. 66/11 i 47/13).«.

Članak 17.

Glava XXVII. mijenja se i glasi:

»1. Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja graditeljstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. Zakon o gradnji (»Narodne novine«, broj 153/13)

2. Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13 i 30/14)

3. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 78/15)

4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine«, broj 78/15)

5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12 i 143/13)

6. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13),

7. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15)

8. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (»Narodne novine«, broj 53/02)

9. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 78/13)

10. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (»Narodne novine«, broj 108/04)

11. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 79/14, 41/15 i 75/15)

12. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine«, br. 64/14, 41/15 i 105/15)

13. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (»Narodne novine«, broj 103/08)

14. Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 105/15)

15. Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora (»Narodne novine«, broj 42/14)

16. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora (»Narodne novine« broj 42/14)

17. Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (»Narodne novine«, broj 42/14)

2. Osoba koja polaže državni stručni ispit za građevinskog inspektora, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno pravnim izvorima iz točke 1. i sljedećim pravnim izvorima:

1. Zakon o gradnji (»Narodne novine, broj 153/13)

2. Zakon o građevnim proizvodima (»Narodne novine«, br. 76/13 i 30/14)

3. Zakon o komori arhitekata i komorama inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 78/15)

4. Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine«, broj 78/15)

5. Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12 i 143/13)

6. Zakon o građevinskoj inspekciji (»Narodne novine«, broj 153/13)

7. Zakon o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13),

8. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15)

9. Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za javne ceste (»Narodne novine«, broj 53/02)

10. Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (»Narodne novine«, broj 78/13)

11. Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (»Narodne novine«, broj 108/04)

12. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (»Narodne novine«, br. 79/14, 41/15 i 75/15)

13. Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine«, br. 64/14, 41/15 i 105/15)

14. Pravilnik o tehničkim dopuštenjima za građevne proizvode (»Narodne novine«, broj 103/08)

15. Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 105/15)

16. Pravilnik o materijalno-tehničkim uvjetima za rad građevinskih inspektora (»Narodne novine«, broj 42/14)

17. Pravilnik o službenoj iskaznici i znački građevinskog inspektora (»Narodne novine«, broj 42/14)

18. Pravilnik o načinu zatvaranja i označavanja zatvorenog gradilišta (»Narodne novine«, broj 42/14).«.

Članak 18.

Glava XXVIII. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja komunalnog gospodarstva, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. Zakon o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, br. 26/03, 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 144/12 i 147/14)

2. Zakon o grobljima (»Narodne novine«, br. 19/98 i 50/12)

3. Zakon o dimnjačarskoj službi (»Narodne novine«, broj 15/65)

4. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15)

5. Pravilnik o načinu utvrđivanja obujma građevine za obračun komunalnog doprinosa (»Narodne novine«, br. 136/06, 135/10, 14/11 i 55/12)

6. Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 105/15).«.

Članak 19.

Glava XXIX. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja stanovanja, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. Zakon o najmu stanova (»Narodne novine«, br. 91/96, 48/98 – presuda Ustavnog suda Republike Hrvatske i 66/98 – ispravak)

2. Zakon o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo (»Narodne novine«, br. 43/92 – pročišćeni tekst, 69/92, 25/93, 26/93, 48/93, 2/94, 44/94, 47/94, 58/95, 11/96, 11/97 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 68/98, 94/01 – Uredba i 78/02 – Uredba)

3. Zakon o društveno poticanoj stanogradnji (»Narodne novine«, br. 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13 i 26/15)

4. Zakon o procjeni vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15)

5. Uredba o uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine (»Narodne novine«, br. 40/97 i 117/05)

6. Uredba o načinu utvrđivanja cijene stana i garaže (»Narodne novine«, br. 35/92, 72/92, 83/93 i 110/93 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

7. Uredba o održavanju zgrada (»Narodne novine«, broj 64/97)

8. Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine (»Narodne novine«, broj 120/00)

9. Pravilnik o metodama procjene vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 105/15).«.

Članak 20.

U Glavi XLIV. točka 6. mijenja se i glasi:

»6. za radno mjesto inspektora gospodarenja otrovnim kemikalijama

6.1. Pravni izvori uz predmet Ustrojstvo i djelokrug inspekcija te uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova u gospodarstvu, način rada i ovlasti inspektora gospodarenja otrovnim kemikalijama, te prekršajni i kazneni postupci inspektora gospodarenja otrovnim kemikalijama u provedbi inspekcijskog nadzora:

6.1.1. Zakon o inspekcijama u gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 14/14)

6.1.2. Prekršajni zakon (»Narodne novine«, br. 107/07, 39/13, 157/13 i 110/15)

6.1.3. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15)

6.1.4. Zakon o kaznenom postupku (»Narodne novine«, br. 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 143/12, 56/13, 145/13 i 152/14)

6.1.5. Ovršni zakon (»Narodne novine«, br. 112/12 i 93/14)

6.2. Pravni izvori uz predmet poznavanja propisa iz područja gospodarenja otrovnim kemikalijama, te način postupanja u nadzoru nad primjenom tih propisa:

6.2.1. Zakon o gospodarenju kemikalijama sadržanim u konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (»Narodne novine«, broj 127/13)

6.2.2. Pravilnik o gospodarenju kemikalijama sadržanim u konvenciji o zabrani razvijanja, proizvodnje, gomilanja i korištenja kemijskog oružja i o njegovu uništenju (»Narodne novine«, broj 34/14)

6.3. Pravni izvori uz predmet poznavanja propisa kojima se uređuju opći uvjeti obavljanja djelatnosti:

6.3.1. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12 i 68/13)

6.3.2. Zakon o obrtu (»Narodne novine«, broj 143/13).«.

Članak 21.

Glava XLVIII. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja opće uprave, polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. u dijelu koji se odnosi na udruge, vjerske zajednice, zaklade, fundacije i političke stranke:

1.1. Zakon o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14)

1.2. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra udruga Republike Hrvatske i registra stranih udruga u republici hrvatskoj (»Narodne novine«, broj 4/15)

1.3. Zakon o političkim strankama (»Narodne novine«, br 76/93, 111/96, 164/98 i 36/01)

1.4. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja registra političkih stranka, te obrascima i postupku prijave osnivanja i djelovanja organizacijskih oblika političkih stranaka (»Narodne novine«, br. 79/94 i 144/10)

1.5. Zakon o zakladama i fundacijama (»Narodne novine«, br. 36/95 i 64/01)

1.6. Pravilnik o upisu u zakladni upisnik (»Narodne novine«, br. 4/96, 103/01 i 144/10)

1.7. Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (»Narodne novine«, br. 83/02 i 73/13)

1.8. Pravilnik o obrascima i načinu vođenja Evidencije vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 9/03, 24/04, 144/10 i 124/12)

1.9. 1Protokol o načinu upisa pravnih osoba Katoličke Crkve (»Narodne novine«, br. 15/03 i 16/03 – Međunarodni ugovori)

1.10. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

1.11. Zakon o Registru vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina isprava (»Narodne novine«, broj 80/11)

1.12. Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja registra vijeća, koordinacija vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te obrascima za upis i izdavanje isprava (»Narodne novine«, broj 106/11)

2. u dijelu koji se odnosi na službeničke odnose:

2.1. Zakon o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – pročišćeni tekst, 37/13, 38/13 i 1/15)

2.2. Zakon o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne novine«, broj 27/01), u dijelu kojim su uređene plaće državnih službenika i namještenika, – članci 108. – 112.

2.3. Zakon o radu (»Narodne novine«, broj 93/14)

2.4. Zakon o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«, br. 80/08, 94/09, 121/10, 25/12, 118/12, 12/13 i 153/13)

2.5. Zakon o strancima (»Narodne novine«, br. 130/11 i 74/13), u dijelu koji se odnosi na zapošljavanje stranaca

2.6. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 80/13 i 137/13)

2.7. Zakon o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/13 i 151/14)

2.8. Uredba o raspisivanju i provedbi javnog natječaja i internog oglasa u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 8/06, 142/11 i 53/12)

2.9. Uredba o načinima i uvjetima napredovanja državnih službenika (»Narodne novine«, br. 77/07, 142/11 i 105/15)

2.10. Uredba o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01, 38/01. – ispravak, 71/01, 89/01, 112/01, 7/02 – ispravak, 17/03, 197/03, 21/04, 25/04 – ispravak, 66/05, 131/05, 11/07, 47/07, 109/07, 58/08, 32/09, 140/09, 21/10, 38/10, 77/10, 113/10, 22/11, 142/11, 31/12., 49/12, 60/12, 78/12, 82/12, 100/12, 124/12, 140/12, 16/13, 25/13, 52/13, 96/13, 126/13, 2/14, 94/14, 140/14, 151/14, 76/15 i 100/15)

2.11. Uredba o upućivanju državnog službenika na rad izvan državne službe (»Narodne novine«, broj 33/06)

2.12. Uredba o mogućnosti rada državnog službenika na izdvojenom mjestu i rada s nepunim radnim vremenom (»Narodne novine«, broj 33/06)

2.13. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima (»Narodne novine«, br. 32/15 i 97/15)

2.14. Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike (važeći u vrijeme polaganja ispita)

3. u dijelu koji se odnosi na građanska stanja i matičarstvo:

3.1. Obiteljski zakon (»Narodne novine«, broj 103/15)

3.2. Zakon o državnim maticama (»Narodne novine«, br. 96/93 i 76/13)

3.3. Zakon o osobnom imenu (»Narodne novine«, broj 118/12)

3.4. Naputak za provedbu Zakona o državnim maticama i upisu posvojenja u maticu rođenih (»Narodne novine«, broj 26/08)

3.5. Uredba o područjima matičnih ureda (»Narodne novine«, broj 2/98)

3.6. Pravilnik o obrascu matice vjenčanih, izvacima i potvrdama koji se izdaju na temelju državnih matica (»Narodne novine«, broj 91/13)

3.7. Pravilnik o sadržaju i obliku potvrde za sklapanje braka (»Narodne novine«, broj 154/14)

3.8. Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa naknade za sklapanje braka izvan službene prostorije (»Narodne novine«, broj 44/12)

3.9. Pravilnik o obrascu potvrde o smrti (»Narodne novine«, broj 46/11)

3.10. Pravilnik o obrascima i načinu izdavanja izvadaka iz državnih matica namijenjenih inozemstvu (»Narodne novine«, broj 48/94)

3.11. Pravilnik o obrascima za dostavljanje podataka tijelima koja obavljaju poslove državne statistike (»Narodne novine«, broj 3/00)

3.12. Zakon o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 8/96, 77/96, 95/97, 131/97, 68/98, 66/99, 145/99, 30/00 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 116/00, 163/03, 17/04, 110/04, 141/04, 150/05, 153/05, 129/06, 117/07, 25/08, 60/08, 20/10, 69/10, 126/11, 112/12, 19/13, 80/13 i 69/14)

3.13. Zakon o proglašenju nestalih osoba umrlima i o dokazivanju smrti (»Narodne novine«, broj 10/74)

3.14. Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br. 103/03, 118/06, 41/08, 130/11 i 106/12 – pročišćeni tekst)

3.15. Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 139/04)

3.16. Zakon o životnom partnerstvu osoba istog spola (»Narodne novine«, broj 92/14)

3.17. Pravilnik o mjerilima za određivanje iznosa i namjeni naknade ostvarene za sklapanje životnog partnerstva izvan službene prostorije (»Narodne novine«, broj 99/14)

3.18. Pravilnik o obrascima izvatka i potvrde koje se izdaju iz registra životnog partnerstva (»Narodne novine«, broj 99/14)

3.19. Zakon o registru birača (»Narodne novine«, br. 144/12 i 105/15)

3.20. Pravilnik o obrascima potvrda koje se izdaju iz registra birača (»Narodne novine«, broj 4/13)

3.21. Zakon o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 53/91, 70/91, 28/92, 113/93 i 130/11),

3.22. Pravilnik o obrascu i načinu vođenja evidencije o hrvatskom državljanstvu (»Narodne novine«, br. 54/91, 3/92, 149/02 i 146/09)

3.23. Pravilnik o utvrđivanju cijene obrasca domovnice (»Narodne novine«, broj 41/00)

3.24. Zakon o preuzimanju Zakona o rješavanju sukoba zakona s propisima drugih zemalja u određenim odnosima (»Narodne novine«, broj 53/91 i 88/01)

3.25. Zakon o preuzimanju Zakona o legalizaciji isprava u međunarodnom prometu (»Narodne novine«, broj 53/91)

3.26. Konvencija o ukidanju potrebe legalizacije stranih javnih isprava (»Službeni list FNRJ«, dodatak – broj 10/65)

3.27. Konvencija o izdavanju određenih izvadaka iz matičnih knjiga namijenjenih inozemstvu (Međunarodni ugovori i dvostrani sporazumi 1967)

3.28. Konvencija o izdavanju izvadaka iz matičnih knjiga na više jezika (»Službeni list SFRJ – Međunarodni ugovori«, broj 8/91)

3.29. Bečka konvencija o konzularnim odnosima (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, broj 12/93)

4. u dijelu koji se odnosi na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu:

4.1. Europska povelja o lokalnoj samoupravi – Zakon o potvrđivanju Europske povelje o lokalnoj samoupravi (»Narodne novine – Međunarodni ugovori«, br. 14/97, 2/07, 4/08 i 5/08)

4.2. Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine«, br. 155/02, 47/10 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 80/10 i 93/11– Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

4.3. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01– vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst)

4.4. Zakon o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine«, br. 86/06, 125/06 – ispravak, 16/07– ispravak, 95/08 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 46/10 – ispravak, 145/10, 37/13, 44/13 i 45/13)

4.5. Zakon o Gradu Zagrebu (»Narodne novine«, br. 62/01, 125/08, 36/09 i 119/14)

4.6. Zakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12)

4.7. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14 i 100/15)

4.8. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, br. 33/96, 92/01, 44/06 – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 58/06 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 69/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 38/09)

5. u dijelu koji se odnosi na odnose s javnošću i protokol:

5.1. Zakon o medijima (»Narodne novine«, br. 59/04, 84/11 i 81/13)

5.2. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13 i 85/15)

5.3. Zakon o elektroničkim medijima (»Narodne novine«, br. 153/09, 84/11, 94/13 i 136/13)

5.4. Zakon o elektroničkom potpisu (»Narodne novine«, br. 10/02, 80/08 i 30/14)

5.5. Zakon o zaštiti tajnosti podataka (»Narodne novine«, broj 108/96)

6. u dijelu koji se odnosi na izborni sustav:

6.1. za obavljanje poslova srednje stručne spreme osoba polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:

6.1.1. Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 44/06 i 19/07)

6.1.2. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 7/09)

6.1.3. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95)

6.1.4. Pravilnik o primjeni Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 93/95)

6.1.5. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu državnog izbornog povjerenstva republike hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma (»Narodne novine«, broj 32/14)

6.1.6. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br. 150/11 i 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

6.2. za obavljanje poslova za koje je propisani uvjet za raspored na radno mjesto završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij i za obavljanje poslova za koje je propisani uvjet za raspored na radno mjesto završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine, osoba polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:

6.2.1. Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 44/06 i 19/07)

6.2.2. Zakon o izboru predsjednika Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 22/92, 42/92, 71/97, 69/04 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 99/04, 44/06, 24/11 i 128/14)

6.2.3. Zakon o izborima zastupnika u Hrvatski sabor (»Narodne novine«, br. 116/99, 109/00 – vjerodostojno tumačenje članka 12. stavka 3., 53/03, 167/03 – Odluku o nedavanju vjerodostojnog tumačenja članka 4. u vezi s člancima 15. i 16, 44/06 – Zakon o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske, 19/07, 20/09 – vjerodostojno tumačenje članka 13. stavka 1., 145/10, 24/11 – Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe, 93/11 – Odluka Ustavnoga suda Republike Hrvatske, 120/11. – pročišćeni tekst, 19/15 i 66/15)

6.2.4. Zakon o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12)

6.2.5. Zakon o pravu državljana drugih država članica Europske unije u izborima za predstavnička tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 92/10)

6.2.6. Zakon o izboru članova u Europski parlament iz Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 92/10, 23/13 i 143/13)

6.2.7. Zakon o referendumu i drugim oblicima osobnog sudjelovanja u obavljanju državne vlasti i lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 33/96, 92/01, 44/06 – vidi članak 27. stavak 4. Zakona o Državnom izbornom povjerenstvu Republike Hrvatske – prestaje važiti odredba članka 13. Zakona o referendumu…, 58/06 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske – ukida se novi članak 8.h propisan člankom 9. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu…(»Narodne novine« br. 92/01), 69/07 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske – članak 6. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o referendumu …(»Narodne novine« broj 92/01) se ukida u dijelu koji glasi: »koji imaju prebivalište i prebivaju u Republici Hrvatskoj, najmanje godinu dana bez prekida do dana održavanja referenduma« i 38/09)

6.2.8. Zakon o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 24/11, 61/11, 27/13, 48/13 – pročišćeni tekst i 2/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske od 20. prosinca 13. broj U-I-2986/13)

6.2.9. Pravilnik o načinu vođenja evidencija i izdavanja potvrda o primitku dobrovoljnih priloga (donacija) i članarina, izvješćima o primljenim donacijama za financiranje izborne promidžbe i izvješćima o troškovima (rashodima) izborne promidžbe te financijskim izvještajima za financiranje izborne promidžbe (»Narodne novine«, br. 50/11, 93/11 i 55/13)

6.2.10. Pravilnik o sadržaju, načinu vođenja i obrascu evidencije o političkim strankama zastupljenim u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i članovima predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave izabranima s liste grupe birača (»Narodne novine«, br. 90/13 i 96/13)

6.2.11. Pravilnik o zaštiti i obradi arhivskog i registraturnog gradiva nastalog u radu državnog izbornog povjerenstva republike hrvatske i drugih tijela za provedbu izbora i referenduma (»Narodne novine«, broj 32/14)

7. u dijelu koji se odnosi na ostale poslove iz područja opće uprave i općih poslova:

7.1. Zakon o općem upravnom postupku (»Narodne novine«, broj 47/09)

7.2. Zakon o upravnim sporovima (»Narodne novine«, br. 20/10, 143/12 i 152/14)

7.3. Uredba o uredskom poslovanju (»Narodne novine«, broj 7/09)

7.4. Zakon o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 33/95)

7.5. Pravilnik za primjenu Zakona o pečatima i žigovima s grbom Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 93/95)

7.6. Zakon o sustavu državne uprave (»Narodne novine«, br, 150/11 i 12/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske)

7.7. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst).«.

Članak 22.

Glava IL. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja informatičkih poslova polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima, programima i stručnim podlogama u području informatičkih poslova:

1. Zakon o elektroničkom potpisu (»Narodne novine«, br. 10/02, 80/08 i 30/14)

2. Uredba o djelokrugu, sadržaju i nositelju poslova certificiranja elektroničkih potpisa za tijela državne uprave (»Narodne novine«, broj 146/04)

3. Zakon o elektroničkoj ispravi (»Narodne novine«, br. 150/05 i 136/13)

4. Zakon o elektroničkoj trgovini (»Narodne novine«, br. 173/03, 67/08, 36/09, 130/11 i 30/14)

5. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15) – u dijelu koji se odnosi na odredbe kojima se uređuje glava dvadeset peta (XXV.) kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka – članci 266. – 273.

6. Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br. 103/03, 118/06 i 41/08, 106/12 – pročišćeni tekst)

7. Uredba o načinu pohranjivanja i posebnim mjerama tehničke zaštite posebnih kategorija osobnih podataka (»Narodne novine«, broj 139/04)

8. Pravilnik o sigurnosti i zaštiti zdravlja pri radu s računalom (»Narodne novine«, broj 69/05)

9. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13 i 85/15) – u dijelu koji se odnosi na opće odredbe, načela i izuzeća, – članci 1. – 10.

10. Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi, (»Narodne novine«, broj 92/14).«.

Članak 23.

Glava L. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja prava i politike tržišnog natjecanja polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:

Posebni dio državnog stručnog ispita polaže se iz sljedećih područja:

1. Pravo tržišnog natjecanja,

2. Usklađivanje prava tržišnog natjecanja s propisima Europske unije

Iz područja Pravo tržišnog natjecanja obavlja se provjera znanja prema sljedećim pravnim izvorima i literaturi:

1. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (»Narodne novine«, br. 79/09 i 80/13)

2. Uredba o načinu i kriterijima utvrđivanja mjerodavnog tržišta (»Narodne novine«, broj 9/11)

3. Uredba o načinu prijave i kriterijima za ocjenu koncentracija poduzetnika (»Narodne novine«, broj 38/11)

4. Uredba o sporazumima male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 9/11)

5. Uredba o skupnom izuzeću horizontalnih sporazuma između poduzetnika (»Narodne novine«, broj 72/11)

6. Uredba o skupnom izuzeću vertikalnih sporazuma između poduzetnika (»Narodne novine«, broj 37/11)

7. Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o distribuciji i servisiranju motornih vozila (»Narodne novine«, broj 37/11)

8. Uredba o skupnom izuzeću sporazuma u sektoru prometa (»Narodne novine«, broj 78/11),

9. Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o prijenosu tehnologije (»Narodne novine«, broj 9/11)

10. Uredba o skupnom izuzeću sporazuma o osiguranju (»Narodne novine«, broj 78/11)

11. Uredba o kriterijima za izricanje upravno-kaznene mjere (»Narodne novine«, broj 129/10)

12. Uredba o kriterijima za oslobođenje ili umanjenje upravno-kaznene mjere (»Narodne novine«, broj 129/10)

13. Zakon o trgovačkim društvima (»Narodne novine«, br. 152/11, 111/12 i 68/13), Glava VI. »Povezana društva«, – članci 473. – 511., Glava VII. »Pripajanje i spajanje društva«, – članci 512. – 550., Glava VIII. »Prijenos imovine«, – članci 551. – 552., Glava IX. »Preoblikovanje društva«, – članci 553. – 582., Dio četvrti »Inozemna trgovačka društva i inozemna ulaganja«, – članci 611. – 623.

Iz područja Usklađivanje prava tržišnog natjecanja s propisima EU obavlja se provjera znanja prema sljedećim izvorima:

1. Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćeni tekst Ministarstva vanjskih i europskih poslova, http: //www.mvep.hr/custompages/static/hrv/files/pregovori/111221-lisabonski-prociscena.pdf), Glava VII. »Zajednička pravila o tržišnom natjecanju, oporezivanju i ujednačavanju zakonodavstava«, Poglavlje 1. »Pravila o tržišnom natjecanju«, Odjeljak 1. »Pravila koja se primjenjuju na poduzetnike«, – članci 101. i 102.

2. Uredba Vijeća (EZ) br. 1/03 od 16. prosinca 2002. godine o provedbi pravila o tržišnom natjecanju koja su propisana člancima 81. i 82. Ugovora o osnivanju EZ-a (Tekst značajan za EGP) (SL L 1, 4. 1. 2003.; str. 1. – 25.)

3. Uredba Vijeća (EZ) br. 139/04 od 20. siječnja 2004. o kontroli koncentracija između poduzetnika (Uredba EZ o koncentracijama) (Tekst značajan za EGP) (SL L 24, 29. 1. 2004.; str. 1. – 22.)«.

Članak 24.

Glava LI. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit iz upravnog područja informacijsko-dokumentacijskih poslova polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima i literaturi:

1. Zakon o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, br. 25/13 i 85/15)

2. Pravilnik o Središnjem katalogu službenih dokumenata Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 83/14)

3. Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenja službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (»Narodne novine«, broj 83/14)

4. Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija (»Narodne novine«, br. 12/14 i 15/14)

5. Poslovnik Povjerenika za informiranje (»Narodne novine«, broj 25/14)

6. Zakon o medijima (»Narodne novine«, br. 59/04, 84/11 i 81/13)

7. Zakon o arhivskom gradivu i arhivima (»Narodne novine«, br. 105/97, 64/00 i 65/09).«.

Članak 25.

Glava LV. mijenja se i glasi:

»Osoba koja polaže državni stručni ispit za obavljanje poslova iz upravnog područja sigurnosno-obavještajnog sustava polaže pisani i usmeni dio ispita sukladno sljedećim pravnim izvorima:

1. Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 79/06 i 105/06 – ispravak)

2. Zakon o tajnosti podataka (»Narodne novine«, br. 79/07 i 86/12)

3. Zakon o informacijskoj sigurnosti (»Narodne novine«, broj 79/07)

4. Zakon o sigurnosnim provjerama (»Narodne novine«, br. 85/08 i 86/12)

5. Zakon o zaštiti osobnih podataka (»Narodne novine«, br. 103/03, 118/06, 41/08 i 106/12 – pročišćeni tekst)

6. Zakon o kritičnim infrastrukturama (»Narodne novine«, broj 56/13)

7. Zakon o državnoj informacijskoj infrastrukturi (»Narodne novine«, broj 92/14)

8. Zakon o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«, br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13 i 71/14)

9. Strategija nacionalne sigurnosti (»Narodne novine«, broj 32/02)

10. Godišnje smjernice za rad sigurnosno-obavještajnih agencija

11. Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost (»Narodne novine«, broj 124/06)

12. Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Sigurnosno-obavještajne agencije (»Narodne novine«, broj 124/06)

13. Uredba o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (»Narodne novine«, broj 124/06)

14. Uredba o ustrojavanju disciplinskih sudova u Uredu Vijeća za nacionalnu sigurnost (»Narodne novine«, broj 124/06)

15. Uredba o ustrojavanju disciplinskih sudova Sigurnosno-obavještajne agencije (»Narodne novine«, broj 124/06)

16. Uredba o ustrojavanju stegovno-disciplinskih sudova u Vojno sigurnosno-obavještajnoj agenciji (»Narodne novine«, broj 124/06)

17. Uredba o pravu na nošenje i uporabu oružja službenih osoba Sigurnosno-obavještajne agencije (»Narodne novine«, broj 124/06)

18. Uredba o pravu na nošenje i uporabu oružja službenih osoba Vojne sigurnosno-obavještajne agencije (»Narodne novine«, broj 124/06)

19. Uredba o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama (»Narodne novine«, br. 64//08 i 76/13)

20. Odluka o vijeću za građanski nadzor sigurnosno –obavještajnih agencija (»Narodne novine«, broj 46/07)

21. Pravilnik o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Zavoda za sigurnost informacijskih sustava (»Narodne novine«, broj 129/08)

22. Pravilnik o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija (»Narodne novine«, broj 129/08)

23. Kazneni zakon (»Narodne novine«, br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15) Glava XXV. »Kaznena djela protiv računalnih sustava, programa i podataka«, – članci 266. – 273.

24. ostali podzakonski akti iz područja sigurnosnog djelovanja, zaštite tajnosti podataka, unutarnjem nadzoru rada, uredskom, materijalnom i financijskom poslovanju, koje pobliže odredi čelnik sigurnosne službe, a koji imaju oznaku tajnosti.«.

Članak 26.

U cijelom tekstu Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita (»Narodne novine«, br. 61/06, 145/12, 1/14 i 11/15) riječi: »visoka stručna sprema« zamjenjuju se riječima: »završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij, a riječi: »viša stručna sprema« zamjenjuju se riječima: »završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine«, u odgovarajućem padežu.

Članak 27.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/114

Urbroj: 50301-09/06-15-4

Zagreb, 12. studenoga 2015.

Predsjednik

Zoran Milanović, v. r.

124 13.11.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita 124 13.11.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita 124 13.11.2015 Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku, načinu polaganja i Programu državnog stručnog ispita