Pravilnik o načinu vođenja i podacima koji se unose u upisnike pomorskih objekata, vođenju postupka EOP upisa, obrascima, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis

NN 124/2015 (13.11.2015.), Pravilnik o načinu vođenja i podacima koji se unose u upisnike pomorskih objekata, vođenju postupka EOP upisa, obrascima, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2358

Na temelju članka 1021., stavka 1., alineja 17., a u svezi s člankom 195. stavkom 7. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA I PODACIMA KOJI SE UNOSE U UPISNIKE POMORSKIH OBJEKATA, VOĐENJU POSTUPKA EOP UPISA, OBRASCIMA, TE NADLEŽNOSTI LUČKIH KAPETANIJA ZA UPIS

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja upisnika brodova, upisnika jahti, upisnika brodova u gradnji, upisnika jahti u gradnji, upisnika plutajućih objekata, upisnika nepomičnih odobalnih objekata, upisnika plutajućih objekata u gradnji, upisnika nepomičnih odobalnih objekata u gradnji (u daljnjem tekstu: pomorskih objekata), vođenja postupaka EOP upisa, podacima koji se unose u listove A, B i C glavne knjige upisnika, zbirkama isprava, pomoćnim popisima koji se vode uz upisnike i obrascima tih isprava i popisa, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. IMO broj – identifikacijski broj koji u skladu s Međunarodnom konvencijom o sigurnosti na moru, 1974. (SOLAS 74) s dopunama, mora biti dodijeljen brodu, vlasniku broda ili kompaniji

2. NIB – nacionalni identifikacijski broj je broj koji se dodjeljuje pomorskom objektu u trenutku upisa u odgovarajući upisnik pomorskih objekata Republike Hrvatske

3. CFR broj – jedinstveni identifikacijski broj koji se dodjeljuje svakom plovnom objektu koje je upisano u Registar ribarske flote Republike Hrvatske koji se vodi pri ministarstvu nadležnom za ribarstvo

4. MMSI (Maritime Mobile Service Identity) – identifikacijski broj pomorske mobilne postaje.

Članak 3.

(1) Za upis broda ili upis jahte koja je u cjelini u vlasništvu fizičke ili pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj, nadležne su lučke kapetanije u Puli, Rijeci, Senju, Zadru, Šibeniku, Splitu, Pločama i Dubrovniku, prema prebivalištu odnosno sjedištu vlasnika broda ili jahte.

(2) Za upis broda ili upis jahte koja je u cjelini ili dijelom u vlasništvu strane fizičke ili pravne osobe ili osobe bez državljanstva ili državljanina Republike Hrvatske s prebivalištem u inozemstvu, a brodar, kompanija ili korisnik jahte je hrvatska fizička ili pravna osoba s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj, nadležna je lučka kapetanija prema prebivalištu, odnosno sjedištu brodara, kompanije, odnosno korisnika jahte.

(3) Za upis broda ili upis jahte čiji vlasnik, brodar, kompanija ili korisnik jahte nema prebivalište odnosno sjedište na području lučke kapetanije, nadležna je lučka kapetanija iz stavka 1. ovog članka kojoj je podnesena prijava za prvi upis broda ili jahte.

Članak 4.

Za upis broda u gradnji ili jahte u gradnji nadležna je lučka kapetanija prema sjedištu brodograditelja.

Članak 5.

(1) Plutajući objekti i nepomični odobalni objekti upisuju se u upisnik plutajućih objekata i upisnik nepomičnih odobalnih objekata koje vodi lučka kapetanija na čijem se području ti objekti nalaze.

(2) Za upis plutajućih objekata u gradnji i nepomičnih odobalnih objekata u gradnji nadležna je lučka kapetanija prema sjedištu graditelja.

(3) Za upis pomorskih objekata iz članka 4. i članka 5. stavka 2., kada brodograditelj ili graditelj nema sjedište na području lučke kapetanije, nadležna je lučka kapetanija iz članka 3. stavka 1. kojoj je podnesena prijava za upis u odgovarajući upisnik.

II. POSTUPAK UPISA

Članak 6.

Za upis pomorskih objekata vode se sljedeći upisnici koji imaju odgovarajuće oznake:

1. Upisnik trgovačkih brodova (oznaka: T)

2. Upisnik ribarskih brodova (oznaka: R)

3. Upisnik javnih brodova (oznaka: J)

4. Upisnik jahti (oznaka: Y)

5. Upisnik plutajućih objekata (oznaka: P)

6. Upisnik nepomičnih odobalnih objekata (oznaka: N)

7. Upisnik brodova u gradnji (oznaka: G)

8. Upisnik jahti u gradnji (oznaka: YG)

9. Upisnik plutajućih objekata u gradnji (oznaka: PG) i

10. Upisnik nepomičnih odobalnih objekata u gradnji (oznaka: NG)

Članak 7.

U list A uloška glavne knjige upisnika trgovačkih brodova i upisnika javnih brodova upisuju se: ime broda; luka upisa; IMO broj; NIB; bruto i neto tonaža; pozivni znak; MMSI; područje plovidbe; vrsta broda; broj paluba; materijal od kojega je brod izgrađen; glavne izmjere (duljina preko svega, širina, visina na boku); porivni uređaj (broj i vrsta, tip, snaga/brzina vrtnje, broj i vrsta kotlova); oznaka automatizacije; mjesto i država gradnje, naziv brodogradilišta i godina gradnje; gaz na ljetnoj teretnoj liniji; nosivost na ljetnoj teretnoj liniji; nadvođe na ljetnoj teretnoj liniji; ukupni broj putnika; nabavna vrijednost broda, podaci o prethodnom upisu (ime broda, luka upisa broda i država pripadnosti broda); datum prvog upisa; najmanji broj članova posade određen posebnim propisom te ostali podaci o brodu.

Članak 8.

U list A uloška glavne knjige upisnika ribarskih brodova upisuju se: ime broda; oznaka broda; luka upisa; CFR broj; IMO broj; NIB; bruto i neto tonaža; pozivni znak; MMSI, područje plovidbe; tip broda; namjena; broj paluba; materijal od kojega je brod izgrađen; glavne izmjere (duljina preko svega, najveća širina, visina na sredini broda); porivni uređaj (broj i vrsta, tip, snaga/brzina vrtnje); oznaka automatizacije; mjesto i država gradnje, naziv brodogradilišta i godina gradnje; gaz na ljetnoj teretnoj liniji; nosivost na ljetnoj teretnoj liniji; nadvođe na ljetnoj teretnoj liniji; nabavna vrijednost broda; podaci o prethodnom upisu (ime broda, luka upisa broda i državna pripadnost broda); datum prvog upisa; najmanji broj članova posade određen posebnim propisom te ostali podaci o brodu.

Članak 9.

U list A uloška glavne knjige upisnika jahti upisuju se: ime jahte; luka upisa; IMO broj; NIB; bruto i neto tonaža; pozivni znak; MMSI; namjena; područje plovidbe; tip jahte; model jahte; identifikacijski broj plovila ili broj gradnje; broj paluba; materijal gradnje; glavne izmjere (duljina trupa, najveća širina, visina na boku); porivni uređaj (broj i vrsta, tip, snaga/brzina vrtnje); oznaka automatizacije; mjesto i država gradnje, naziv brodogradilišta i godina gradnje; maksimalni gaz; nadvođe; najveći dopušteni broj osoba; ukupni broj putnika; nabavna vrijednost jahte; podaci o prethodnom upisu (ime jahte, luka upisa jahte i država pripadnosti jahte); datum prvog upisa; najmanji broj članova posade određen posebnim propisom te ostali podaci o jahti.

Članak 10.

(1) U list A uloška glavne knjige upisnika brodova u gradnji upisuju se: oznaka broda u gradnji; tip broda u gradnji; materijal od kojeg se brod gradi; glavne izmjere (duljina preko svega, najveća širina, visina na sredini); najveća nosivost broda; mjesto i država gradnje, naziv brodogradilišta i godina gradnje; datum i sat postavljanja kobilice, odnosno kojeg drugog dijela broda čije postavljanje odgovara fazi postavljanja kobilice, te broj praćenja gradnje izdan od priznate organizacije.

(2) U list A uloška glavne knjige upisnika brodova u gradnji pored podataka iz stavka 1. ovoga članka, mogu se upisati i drugi podaci iz članka 7. i članka 8. ovog Pravilnika koji se odnose na brod u gradnji.

Članak 11.

(1) U list A uloška glavne knjige upisnika jahti u gradnji upisuju se: oznaka jahte u gradnji; materijal od kojeg se jahta gradi; glavne izmjere (duljina trupa, najveća širina, visina na boku); mjesto i država gradnje, naziv brodogradilišta i godina gradnje; datum i sat postavljanja kobilice, odnosno kojeg drugog dijela čije postavljanje odgovara fazi postavljanja kobilice; te broj praćenja gradnje izdan od priznate organizacije.

(2) U list A uloška glavne knjige upisnika jahti u gradnji pored podataka iz stavka 1. ovoga članka mogu se upisati i drugi podaci iz članka 9. ovog Pravilnika koji se odnose na jahtu u gradnji.

Članak 12.

U listu A uloška glavne knjige upisnika plutajućih objekata upisuju se: ime objekta; oznaka objekta; luka upisa; IMO broj; NIB; pozivni znak; MMSI, odobreno mjesto priveza ili sidrenja/odobrena lokacija; vrsta objekta; država, mjesto, graditelj i godina gradnje; materijal gradnje; broj paluba; bruto tonaža; najveći dopušteni broj osoba; nadvođe na ljetnoj teretnoj liniji; nosivost na ljetnoj teretnoj liniji; dimenzije (duljina preko svega, duljina trupa, najveća širina, konstruktivna širina, visina na boku), najveći gaz; strojni uređaj (broj i vrsta, tip, snaga/brzina vrtnje); nabavna vrijednost plutajućeg objekta; podaci o prethodnom upisu (oznaka/ime, luka upisa i država pripadnosti); datum prvog upisa; najmanji broj članova posade odnosno stručnih radnika određen posebnim propisom te ostali podaci o plutajućem objektu.

Članak 13.

U listu A uloška glavne knjige upisnika nepomičnih odobalnih objekata upisuju se: ime objekta; oznaka objekta; luka upisa; IMO broj; NIB; pozivni znak; MMSI; odobreno mjesto priveza ili sidrenja/odobrena lokacija; vrsta objekta; graditelj, mjesto, država i godina gradnje i/ili godina postavljanja; materijal gradnje; broj paluba; ekvivalentna bruto tonaža; najveći dopušteni broj osoba; dimenzije (duljina x širina paluba, duljina x širina postolja na dnu, visina paluba, visina postolja, duljina cjevovoda, vanjski promjer, debljina stijenki, debljina betonske podloge, vrst zaštite); najveći gaz; strojni uređaj (broj, vrsta, tip, snaga/brzina vrtnje); nabavna vrijednost nepomičnog odobalnog objekta, podaci o prethodnom upisu (oznaka/ime, luka upisa i državna pripadnost); datum prvog upisa; najmanji broj članova posade odnosno stručnih radnika određen posebnim propisom te ostali podaci o nepomičnom odobalnom objektu.

Članak 14.

(1) U list A uloška glavne knjige upisnika plutajućih objekata u gradnji i upisnika nepomičnih odobalnih objekata u gradnji upisuju se: oznaka objekta; broj praćenja gradnje izdan od ovlaštene organizacije, datum i sat početka gradnje, vrsta objekta; materijal gradnje; mjesto, graditelj i godina gradnje.

(2) U list A uloška glavne knjige upisnika plutajućih objekata u gradnji i upisnika nepomičnih odobalnih objekata u gradnji pored podataka iz stavka 1. ovoga članka mogu se upisati i drugi podaci iz članka 12. i 13. ovog Pravilnika koji se odnose na plutajuće objekte u gradnji i nepomične odobalne objekte u gradnji.

Članak 15.

(1) U list B uloška glavne knjige upisnika iz članka 6. ovog Pravilnika upisuju se sljedeći podaci o vlasniku: naziv i sjedište pravne osobe, osobni identifikacijski broj (u daljnjem tekstu: OIB), odnosno ime, prezime i prebivalište fizičke osobe, naziv i sjedište obrta, OIB, te osobna ograničenja u vezi sa slobodnim raspolaganjem pomorski objektom (maloljetnost, produljenje roditeljskog prava ili starateljstva, otvaranje stečaja, itd.).

(2) Ako je brodar, kompanija odnosno korisnik jahte različit od vlasnika, u list B uloška glavne knjige iz stavka 1. ovog članka upisuje se i: naziv i sjedište, OIB brodara ili kompanije, odnosno korisnika jahte pravne osobe ili ime, prezime i prebivalište fizičke osobe, naziv i sjedište obrta, OIB.

(3) U list C uloška glavne knjige upisnika iz članka 6. ovog Pravilnika upisuju se stvarna prava kojima je pomorski objekt ili njegov dio opterećen, te prava stečena na tim pravima, zakup broda ili jahte, ime/naziv, odnosno prebivalište/sjedište zakupoprimatelja, brodarski ugovor na vrijeme za cijeli brod, pravo prvokupa, te druga ograničenja raspolaganja pomorskim objektom kojima je podvrgnut vlasnik opterećenog pomorskog objekta, zabrane opterećivanja i otuđivanja, te sve zabilježbe za koje nije izričito određeno da se upisuju u drugi list uloška.

(4) U upisniku pomorskih objekata upisuje se pored podataka iz stavka 1. ovog članka IMO broj vlasnika i IMO broj kompanije za sve brodove bruto tonaže jednake ili veće od 100.

(5) Promjenu podataka o vlasniku iz stavka 1. ovog članka, kao i promjenu podatka o brodaru, kompaniji ili korisniku jahte iz stavka 2. ovog članka koji se ne smatraju upisom iz članka 257. Pomorskog zakonika, nadležna lučka kapetanija može obaviti po službenoj dužnosti, korištenjem podataka iz Evidencije o osobnim identifikacijskim brojevima koju vodi Ministarstvo financija, Porezna uprava.

Članak 16.

(1) Upisnici iz članka 6. ovog Pravilnika sastoje se od glavne knjige i zbirke isprava.

(2) Kada se u ovom Pravilniku koristi pojam EOP-upisnik, on se odnosi na glavne knjige i zbirke isprava vođene elektroničkom obradom podataka o pravnom stanju upisanih pomorskih objekata mjerodavnom za pravni promet, pohranjenih u jedinstvenu bazu podataka.

(3) Upisnička mjesta u lučkim kapetanijama su povezana u jedinstvenu bazu podataka.

Članak 17.

(1) Glavna knjiga označava se s naznakom »Glavna knjiga«, a ulošci su označeni rednim brojem.

(2) Glavna knjiga sastoji se od uložaka. Uložak ima list A (opisni), list B (vlasnički) i list C (teretni).

(3) Svaki pomorski objekt upisuje se u poseban uložak odgovarajućeg upisnika.

(4) U uložak brisanog pomorskog objekta ne može se upisati drugi pomorski objekt.

Članak 18.

(1) Glavna knjiga sastoji se od popisa upisa i popisa izbrisanih upisa pripadajućih uložaka, koji su pravno izjednačeni.

(2) Glavna knjiga, kao dio EOP-upisnika, vodi se isključivo pohranjivanjem upisa u jedinstvenu bazu podataka koja ima značenje provedbe upisa.

(3) Svaki upis pohranjen u glavnu knjigu označava se datumom upisa i brojem dnevnika upisnika.

Članak 19.

(1) Popis upisa dio je glavne knjige koji se sastoji od upisa postojećeg pravnog stanja upisanog pomorskog objekta.

(2) Popis upisa ne sadrži izbrisane upise, osim onih koji su potrebni radi potpunog prikaza postojećeg pravnog stanja pomorskog objekta.

Članak 20.

(1) Popis izbrisanih upisa dio je glavne knjige u koji se prenose izbrisani upisi, koji više nisu nužni za prikaz postojećeg pravnog stanja pomorskog objekta.

(2) Upis brisanja provest će se prijenosom izbrisanog upisa u popis izbrisanih upisa, osim ako bi to štetilo potpunom prikazu postojećeg pravnog stanja pomorskog objekta.

(3) Promjena nositelja knjižnog prava provest će upisom novog nositelja u popis upisa, te istodobnim prijenosom upisa u korist dotadašnjeg nositelja u popis izbrisanih upisa.

(4) Upis djelomičnog brisanja provest će se tako da se dotadašnji upis prenese u popis izbrisanih upisa, a u popisu upisa ga se istodobno nadomjesti novim upisom kojemu je sadržaj onaj dio prenesenog upisa koji nije bio izbrisan.

Članak 21.

(1) Zbirka isprava u EOP-upisnicima vodi se ručno i elektronski.

(2) Zbirka isprava nastaje ulaganjem isprava i rješenja na temelju kojih je izvršen upis u EOP-upisnik.

(3) Zbirka isprava vodi se i čuva po pojedinim ulošcima za svaki upisani pomorski objekt.

Članak 22.

(1) Dnevnik upisnika pomorskih objekata i drugi pomoćni popisi vode se samo putem elektroničke obrade podataka kao dio jedinstvene baze podataka.

(2) Pomoćni popisi iz stavka 1. ovog članka su:

1. Imenik brodova

2. Imenik jahti

3. Popis oznaka plutajućih objekata

4. Popis oznaka nepomičnih odobalnih objekata

5. Imenik vlasnika brodova

6. Imenik vlasnika brodova u gradnji

7. Imenik vlasnika jahti

8. Imenik vlasnika jahti u gradnji

9. Imenik vlasnika plutajućih objekata

10. Imenik vlasnika nepomičnih odobalnih objekata

11. Imenik vlasnika plutajućih objekata u gradnji

12. Imenik vlasnika nepomičnih odobalnih objekata u gradnji

13. Imenik brodara i kompanija

14. Popis izdanih rješenja o imenu broda ili jahte, imenu i oznaci ribarskog broda, te oznaci plutajućeg objekta i oznaci nepomičnog odobalnog objekta

15. Popis trajnih zapisa broda

16. Popis nacionalnih identifikacijskih brojeva i

17. Popis izdanih privremenih upisnih listova.

(3) Promjene podataka u pomoćnim popisima provode se istodobno s provedbom upisa u glavnoj knjizi.

Članak 23.

(1) Uvid u glavnu knjigu, dnevnik upisnika i pomoćne popise ostvaruje se izdavanjem ispisa iz jedinstvene baze podataka, odnosno neposrednim uvidom u jedinstvenu bazu podataka.

(2) Uvid u zbirku isprava vođenu na papiru može se obaviti samo u prostorijama lučke kapetanije u prisutnosti ovlaštenog službenika.

Članak 24.

(1) Izvadak iz upisnika sadrži podatke upisane u glavnoj knjizi koji važe na dan izdavanja.

(2) Na poseban zahtjev može se dati izvadak s podacima za određeno vremensko razdoblje ili povijesni izvadak koji sadrži sve upisane podatke od dana upisa do dana izdavanja izvatka.

(3) Izvadak sadrži naznaku da se radi o povijesnom izvatku, izvatku na dan ili za određeno vremensko razdoblje.

Članak 25.

Izvatke iz prethodnog članka, prijepise i službene potvrde, ovjerit će ovlašteni službenik potpisom i službenim pečatom.

Članak 26.

Kada se pomorski objekt briše iz upisnika, izdaje se potvrda o brisanju pomorskog objekta iz upisnika dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku.

Članak 27.

(1) Upisni list izdaje se pomorskom objektu upisanom u odgovarajući upisnik lučkih kapetanija. Upisnim listom dokazuje se hrvatska državna pripadnost pomorskog objekta.

(2) Upisni list sadrži osnovne podatke upisane u list A, B i C.

(3) Prva stranica obrasca upisnog lista:

1. Broda se nalazi u Prilogu 1. ovog Pravilnika

2. Jahte se nalazi u Prilogu 2. ovog Pravilnika i

3. Plutajućeg i nepomičnog odobalnog objekta se nalazi u Prilogu 3. ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

(4) Druga stranica obrazaca upisnih listova iz stavka 3. ovog Pravilnika identična je za sve pomorske objekt i nalazi u Prilogu 4. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 28.

(1) Privremeni upisni list izdaje se pomorskom objektu nabavljenom u inozemstvu koji još nema upisni list, te pomorskom objektu koji je u inozemstvu, a izgubljen mu je upisni list.

(2) Privremeni upisni list važi najdulje tri mjeseca od njegova izdavanja, ali njegovo važenje prestaje i prije i to u trenutku kad pomorski objekt stigne u prvu hrvatsku luku.

(3) Privremeni upisni list izdaje nadležna lučka kapetanija ili diplomatsko ili konzularno predstavništvo Republike Hrvatske.

(4) Obrasci privremenih upisnih listova identični su obrascima upisnih listova za pojedine vrste pomorskih objekata iz članaka 27. ovog Pravilnika, osim što imaju oznaku »PRIVREMENI«.

IV. REGISTAR STATUSNIH PROMJENA

Članak 29.

(1) Registar statusnih promjena moraju imati svi putnički brodovi u međunarodnoj plovidbi i svi teretni brodovi u međunarodnoj plovidbi od 500 BT i više.

(2) Registar statusnih promjena izdaje se na zahtjev vlasnika broda ili kompanije koja je navedena u potvrdi o upravljanju sigurnošću.

(3) Izvornik registra statusnih promjena mora se nalaziti na brodu i uvijek biti dostupan u svrhu provjere.

(4) Registar statusnih promjena sastoji se od trajnog zapisa o brodu, izmjene trajnog zapisa o brodu i popisa izmjena trajnoga zapisa o brodu.

(5) Registar statusnih promjena vodi se dvojezično, na hrvatskom i engleskom jeziku.

(6) Obrazac trajnog zapisa o brodu nalazi se u Prilogu 5., izmjene trajnog zapisa o brodu u Prilogu 6., a popisa izmjena trajnoga zapisa o brodu u Prilogu 7. ovog Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Članak 30.

(1) Trajni zapis o brodu izdaje lučka kapetanija u kojoj je brod upisan u upisniku brodova.

(2) Jedan primjerak trajnog zapisa o brodu čuva se u nadležnoj lučkoj kapetaniji iz stavka 1. ovog članka.

Članak 31.

(1) U trajni zapis o brodu (CSR) upisuje se: datum valjanosti; država zastave broda; datum upisa broda u upisnik brodova; ime broda; luka upisa; ime/naziv, identifikacijski broj i prebivalište/sjedište vlasnika broda; ime/naziv, odnosno prebivalište/sjedište zakupoprimatelja, ako je upisan u upisniku; ime/naziv, identifikacijski broj i prebivalište/sjedište kompanije sukladno Međunarodnom Pravilniku o sigurnom upravljanju brodovima (ISM Code), te adresa organizacijske jedinice odgovorne za sigurnost; naziv svih klasifikacijskih društava koje izdaju svjedodžbe; tijelo državne uprave/Vlada/ovlaštena organizacija koja je izdala potvrdu o sukladnosti DOC, te tijelo koje je provelo prosudbu ako je različito; tijelo državne uprave/Vlada/ovlaštena organizacija koja je izdala potvrdu o upravljanju sigurnošću SMS, te tijelo koje je provelo prosudbu ako je različito; tijelo državne uprave/Vlada/priznata organizacija koja je izdala Međunarodnu svjedodžbu o sigurnosnoj zaštiti broda (ISSC), te tijelo koje je provelo provjeru ako je različito; datum brisanja broda iz upisnika brodova te napomene vezano uz probleme u provedbi odredbi XI-1/5 SOLAS Konvencije ili rezolucije A.959(23) Međunarodne pomorske organizacije s dopunama.

(2) Lučka kapetanija je dužna upisati sve podatke iz stavka 1. ovog članka na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika, a za podatke koji nisu primjenjivi za odnosni brod unosi se oznaka N/A.

Članak 32.

Trajni zapis o brodu nosi brojčanu oznaku zapisa i IMO broj broda. Brojčana oznaka trajnog zapisa o brodu ima neprekinuti slijed nezavisno od promjene zastave broda ili drugih statusnih promjena, osim u slučajevima iz članka 37. ovog Pravilnika.

Članak 33.

(1) Izmjene trajnog zapisa o brodu unosi zapovjednik broda ili kompanija iz članka 29. stavak 2. ovog Pravilnika.

(2) Prilikom unošenja izmjena trajnog zapisa o brodu za podatke koji se ne mijenjaju unosi se oznaka N/C.

Članak 34.

(1) Izmjene trajnog zapisa o brodu prilažu se uz trajni zapis o brodu.

(2) Podatak o izmjenama trajnog zapisa o brodu unosi se u Popis izmjena trajnog zapisa o brodu.

(3) Preslike izmjena trajnog zapisa o brodu zapovjednik broda ili kompanija iz članka 29. stavak 2. ovog Pravilnika dužno je bez odlaganja dostaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Članak 35.

Lučka kapetanija koja je zaprimila presliku izmjena trajnog zapisa o brodu, izdat će u roku ne duljem od tri mjeseca od datuma izmjene, novi trajni zapis o brodu koji brojčano slijedi prethodno izdani trajni zapis o brodu.

Članak 36.

Nadležna lučka kapetanija će izdati trajni zapis o brodu za brod koji je bio upisan u strani upisnik brodova, nakon što joj država čiju je zastavu brod vijao dostavi preslike svih ranijih trajnih zapisa o brodu ili potvrdu da isti nisu bili izdani.

Članak 37.

(1) Kada država čiju je zastavu brod vijao ne dostavi preslike svih ranijih trajnih zapisa o brodu ili potvrdu da isti nisu bili izdani u roku od tri mjeseca od datuma brisanja, nadležna lučka kapetanija će izdati trajni zapis o brodu temeljem zadnjeg trajnog zapisa koji se nalazi na brodu.

(2) Lučka kapetanija će trajnom zapisu o brodu iz stavka 1. ovog članka dodijeliti brojčanu oznaku koja je za dva (2) broja veće od brojčane oznake zadnjeg trajnog zapisa koji se nalazio na brodu.

(3) Preslik zadnjeg trajnog zapisa o brodu zapovjednik broda ili kompanija iz članka 29. stavak 2. ovog Pravilnika dužno je bez odlaganja dostaviti nadležnoj lučkoj kapetaniji na njen zahtjev.

(4) Lučka kapetanija će u polje napomena trajnog zapisa o brodu iz stavka 2. ovog članka naznačiti da država čiju je zastavu brod vijao nije dostavila preslike svih ranijih trajnih zapisa o brodu ili potvrdu da isti nisu bili izdani.

Članak 38.

(1) Uz prijavu za brisanje broda iz hrvatskog upisnika brodova radi upisa u strani upisnik brodova, podnositelj je dužan izvijestiti nadležnu lučku kapetaniju o državi u čiji će upisnik brod biti upisan.

(2) Uz potvrdu o brisanju pomorskog objekta iz članka 26. ovog Pravilnika, lučka kapetanija će izdati i novi trajni zapis o brodu s naznakom datuma brisanja iz Upisnika brodova Republike Hrvatske.

(3) Kada je brod iz stavka 1. ovog članka brisan, lučka kapetanija će u roku ne duljem od mjesec dana dostavit državi u čiji se upisnik brod upisuje preslike svih ranijih trajnih zapisa o brodu ili će izdati i dostaviti potvrdu da isti nisu bili izdani.

Članak 39.

U slučaju gubitka ili oštećenja registra statusnih promjena ili pojedinog dijela, zapovjednik broda ili kompanija iz članka 29. stavak 2. ovog Pravilnika dužna je bez odlaganja dostaviti pisani zahtjev za izdavanje preslika nadležnoj lučkoj kapetaniji s popisom izgubljenih ili oštećenih dokumenata.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 40.

Brodu upisanom u upisnik brodova kojem nije utvrđena bruto tonaža (GT) sukladno Međunarodnoj konvenciji o baždarenju brodova 1969 (TMC 69) ili u skladu s pravilima za baždarenje pomorskih brodova, u rubriku »bruto tonaža« u listu A upisnog lista ispisuje se brojčana vrijednosti bruto registarske tonaže uz naznaku (GRT), odnosno u rubriku »neto tonaža« u listu A upisnog lista ispisuje se brojčana vrijednosti neto registarske tonaže uz naznaku (NRT).

Članak 41.

(1) Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju važiti Pravilnik o upisu pomorskih brodova u određene upisnike, podacima koji se unose u list A glavne knjige upisnika brodova, zbirkama isprava, pomoćnim knjigama koje se vode uz upisnike brodova i obrascima tih isprava i knjiga, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis pomorskih brodova (»Narodne novine« br. 65/95, 79/95, 57/04) i Uputstvo o načinu vođenja evidencije plutajućih objekata, o obrascima za vođenje te evidencije i o obrascu svjedodžbe sigurnosti plutajućih objekata (»Narodne novine« br. 12/70).

(2) Upisnici pomorskih objekata iz članka 1. ovog Pravilnika vode se u pisanom i elektroničkom obliku do 31. prosinca 2016. godine, a od 01. siječnja 2017. godine samo u elektroničkom obliku.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovog članka, lučka kapetanija iz članka 3. ovog Pravilnika vodit će uloške upisnika brodova odnosno upisnika jahti otvorene temeljem ranijih propisa u pisanom obliku nakon 31. prosinaca 2016. godine, odnosno do zatvaranja svih onih uložaka u koje su upisani plutajući objekti, jahte i brodice.

Članak 42.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/14-02/30

Urbroj: 530-04-3-15-2

Zagreb, 5. studenoga 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.


PRILOG 1. – PRILOG 7.

124 13.11.2015 Pravilnik o načinu vođenja i podacima koji se unose u upisnike pomorskih objekata, vođenju postupka EOP upisa, obrascima, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis 124 13.11.2015 Pravilnik o načinu vođenja i podacima koji se unose u upisnike pomorskih objekata, vođenju postupka EOP upisa, obrascima, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis 124 13.11.2015 Pravilnik o načinu vođenja i podacima koji se unose u upisnike pomorskih objekata, vođenju postupka EOP upisa, obrascima, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis 124 13.11.2015 Pravilnik o načinu vođenja i podacima koji se unose u upisnike pomorskih objekata, vođenju postupka EOP upisa, obrascima, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis 124 13.11.2015 Pravilnik o načinu vođenja i podacima koji se unose u upisnike pomorskih objekata, vođenju postupka EOP upisa, obrascima, te nadležnosti lučkih kapetanija za upis