Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku određivanja, označavanja i vođenja evidencije imena i oznaka pomorskih objekata

NN 124/2015 (13.11.2015.), Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku određivanja, označavanja i vođenja evidencije imena i oznaka pomorskih objekata

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2359

Na temelju članka 1021., stavka 1., alineja 15., a u svezi s člankom 183. stavkom 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04., 76/07., 146/08., 61/11., 56/13. i 26/15.) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O NAČINU, UVJETIMA I POSTUPKU ODREĐIVANJA, OZNAČAVANJA I VOĐENJA EVIDENCIJE IMENA I OZNAKA POMORSKIH OBJEKATA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se način, uvjeti i postupak određivanja imena, oznake i način označavanja pomorskih objekata i vođenja evidencije o imenima i oznakama pomorskih objekata, osim brodica.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju provedba Provedbene uredbe Komisije (EU) br. 404/2011 od 8. travnja 2011. o detaljnim pravilima za provedbu Uredbe Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike (SL L 112, 30. 4. 2011.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 404/2011), u dijelu koji propisuje oznake i način označavanja ribarskih brodova.

II. NAČIN, UVJETI I POSTUPAK ODREĐIVANJA IMENA, ODNOSNO OZNAKE POMORSKOM OBJEKTU

Članak 3.

(1) Rješenje o određivanju imena brodu ili jahti, na temelju zahtjeva donosi lučka kapetanija nadležna za upis pomorskog objekta u odgovarajući hrvatski upisnik, osim u slučaju iz članka 6. stavka 3. ovog Pravilnika.

(2) Rješenje o određivanju imena, iz stavka 1. ovog članka, prestaje važiti istekom vremenskog roka od tri godine, računajući od dana njegovog donošenja, ukoliko se pomorski objekt ne upiše u odgovarajući hrvatski upisnik.

(3) Podnositelj zahtjeva za određivanje imena mora biti vlasnik pomorskog objekta (u daljnjem tekstu: podnositelj zahtjeva).

(4) Zahtjev za određivanje imena obvezno mora sadržavati: ime i prezime i prebivalište, odnosno naziv/tvrtka i sjedište podnositelja zahtjeva; osobni identifikacijski broj (OIB) podnositelja zahtjeva, tri prijedloga imena broda ili jahte; osnovne tehničke karakteristike broda (duljina i bruto tonaža), identifikacijski broj trupa jahte (CIN), namjenu pomorskog objekta, prethodno ime i/ili oznaku.

(5) Uz zahtjev iz stavka 4. ovog članka podnositelj zahtjeva prilaže presliku dokaza o vlasništvu pomorskog objekta te presliku potvrde o tehničkim podacima i tehničkoj prihvatljivosti pomorskog objekta za upis u hrvatski upisnik.

Članak 4.

Pomorskom objektu se ne može odrediti ime koje je neprikladno iz moralnih, vjerskih i povijesnih razloga ili je suprotno interesima Republike Hrvatske.

Članak 5.

(1) Ako lučka kapetanija procijeni da niti jedno predloženo ime broda ili jahte nije prikladno sukladno odredbama članka 4. ovog Pravilnika ili ako utvrdi da predloženo ime za brod ili jahtu ima već drugi brod ili jahta, o istom će izvijestiti podnositelja zahtjeva te zatražiti prijedlog nova tri imena.

(2) Vremenski rok za dostavu prijedlog nova tri imena broda ili jahte ne može biti dulji od 15 dana, od dana dostave obavijesti iz stavka 1. ovog članka.

(3) Ako podnositelj zahtjeva u roku iz stavka 2. ovog članka ne predloži nova tri imena broda i jahte smatrat će se da je od zahtjeva odustao.

Članak 6.

(1) U slučaju da u hrvatskom upisniku pomorskih objekata postoje dva pomorska objekta s istim imenom, odnosno oznakom, prednost zadržavanja imena, odnosno oznake ima pomorski objekt čije je ime odnosno oznaka vremenski ranije upisana u odgovarajući upisnik pomorskih objekata.

(2) Lučka kapetanije će u slučaju iz stavka 1. ovoga članka pisanim putem izvijestiti vlasnika pomorskog objekta čije ime je kasnije upisano da u roku od 30 dana dostavi prijedlog novog imena pomorskog objekta.

(3) Ukoliko vlasnik pomorskog objekta ne postupi sukladno stavku 2. ovoga članka lučka kapetanija će po službenoj dužnosti rješenjem odrediti novo ime pomorskom objektu, te će vlasniku pomorskog objekta izdati odgovarajuće isprave koje su propisane za predmetni pomorski objekt s novim imenom.

Članak 7.

Lučka kapetanija može brodu odobriti ime koje u dodatku ima rimski ili arapski broj ili riječ koja označava rimski ili arapski broj, ukoliko se radi o istovrsnim brodovima.

Članak 8.

(1) Ribarski brod pored imena mora imati i oznaku.

(2) Oznaku ribarskog broda određuje lučka kapetanija rješenjem o upisu u odgovarajući upisnik.

(3) Oznaka ribarskog broda se sastoji od dva slova kojima se označava luku upisa, a koji su navedeni u Prilogu 1. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio, slova R i rednog broj uloška u upisniku ribarskih brodova u koji je upisan ribarski brod.

Članak 9.

Jahta može imati ime koje se sastoji od kratica riječi, te u dodatku imena može imati rimski ili arapski broj.

Članak 10.

Samo brodu koji plovi u područjima kategorije »neograničena plovidba« ne starijem od pet godina može se odobriti ime Hrvatska.

Članak 11.

(1) Tehnički plovni objekt, plutajući objekt, nepomični odobalni objekt, brod u gradnji, jahta u gradnji, plutajući objekt u gradnji i nepomični odobalni objekt u gradnji (u daljnjem tekstu: objekt), upisan u odgovarajući hrvatski upisnik mora imati oznaku, a pored oznake može imati i ime.

(2) Oznaku tehničkog plovnog objekta, plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta određuje lučka kapetanija rješenjem o upisu u odgovarajući upisnik.

(3) Oznaka tehničkog plovnog objekta sastoji se od dva slova kojima se označava luku upisa, troslovne kratice naziva objekta koja je navedena u Prilogu 2. ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio, odnosno riječi koja upućuje na njegovu vrstu i rednog broj uloška u upisniku trgovačkih brodova u koji je upisan tehnički plovni objekt.

(4) Oznaka plutajućeg objekta sastoji se od dva slova kojima se označava luka upisa, slova PLO i rednog broj uloška u upisniku plutajućih objekata u koji je upisan tehnički plovni objekt.

(5) Oznaka nepomičnog odobalnog objekta sastoji se od dva slova kojima se označava luku upisa, slova NOO i rednog broj uloška u upisniku nepomičnih odobalnih objekata u koji je upisan nepomični odobalni objekt.

(6) Oznaku broda u gradnji, jahte u gradnji, plutajućeg objekta u gradnji i nepomičnog odobalnog objekta u gradnji određuje brodogradilište, odnosno graditelj.

III. OZNAČAVANJE IMENA BRODOVA I JAHTI, ODNOSNO OZNAKA OBJEKATA

Članak 12.

(1) Ime, oznaka i luka upisa mora biti čitljivo ispisana velikim slovima, latiničnim i tehničkim pismom, bojom koja se vidljivo razlikuje od boje kojom je pomorski objekt obojen.

(2) Visina znakova kojima je ispisano ime, oznaka i luka upisa mora biti u skladu s veličinom pomorskog objekta, a iznosi najmanje 20 centimetara.

(3) Sastavni dijelovi oznake moraju biti odvojeni najmanje 10 cm.

(4) Ime, oznaka i luka upisa niti na jedan način ne smije biti izbrisana, oštećena, prekrivena ili zaklonjena.

Članak 13.

(1) Ime broda i jahte mora biti ispisano na objema stranama pramca i na krmi.

(2) Luka upisa mora biti ispisana na krmi ispod imena broda i jahte.

(3) Ime i luka upisa broda i jahte s krstaškom krmom, moraju biti ispisani na objema stranama krme.

Članak 14.

(1) Označavanje ribarskih brodova i brodica koje pripadaju matičnom ribarskom brodu obavlja se sukladno Uredbi (EZ) br. 404/2011.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. članka 13. ovog Pravilnika, ime i luka upisa ribarskog broda mogu biti ispisani na objema stranama krme.

(3) Luka upisa iz stavka 2. ovog članka mora biti ispisana ispod imena ribarskog broda.

Članak 15.

(1) Oznaka objekta mora biti ispisana na objema stranama pramca i na krmi.

(2) Ukoliko objekt pored oznake ima i ime, isto mora biti ispisano na krmi, a luka upisa mora biti ispisana na krmi ispod imena.

(3) Ukoliko je objekt takve konstrukcije da nema pramac i krmu, oznaka i ime moraju biti ispisani na objektu tako da se mogu dobro uočiti s mora i iz zraka.

IV. VOĐENJE EVIDENCIJE O IMENIMA BRODOVA I JAHTI, ODNOSNO OZNAKA OBJEKATA

Članak 16.

(1) Evidenciju imena i/ili oznaka pomorskih objekata vode lučke kapetanije i ministarstvo nadležno za poslove pomorstva u centralnoj bazi podataka Republike Hrvatske.

(2) Evidencija iz stavka 1. ovog članka, osim podataka o dodijeljenim imenima i/ili oznakama sadrži podatke o podnositeljima zahtjeva, datumu i klasi donesenih rješenja o imenu i/ili oznaci.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

(1) Lučka kapetanija će po službenoj dužnosti ribarskom brodu, tehničkom plovnom objektu, plutajućem objektu i nepomičnom odobalnom objektu, koji je na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika upisan u odgovarajući upisnik, odrediti oznaku u skladu s odredbama ovog Pravilnika, ali ne kasnije od 31. ožujka 2016. godine.

(2) Vlasnik ribarskog broda, tehničkog plovnog objekta, plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta dužan je nakon zaprimanja obavijesti o dodjeli nove oznake, pomorski objekt označiti u skladu s glavom III ovog Pravilnika do slijedećeg redovnog pregleda, ali ne kasnije od 31. prosinca 2016. godine.

(3) Rješenje o određivanju imena koje je doneseno prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, za pomorski objekt koji nije upisan u odgovarajući hrvatski upisnik, prestaje važiti istekom vremenskog roka od tri godine, računajući od dana njegova donošenja.

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku određivanja i vođenja evidencije imena i oznaka brodova i jahti (»Narodne novine« br. 9/05 i 59/10).

Članak 19.

Ovaj Pravilnik objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/14-02/29

Urbroj: 530-04-3-15-6

Zagreb, 4. studenoga 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG BR. 1

OZNAKE LUKA UPISA

Oznake luka upisa u kojima se vode odgovarajući upisnici su:

PU – Pula, RK – Rijeka, SE – Senj, ZD – Zadar, ŠB – Šibenik, ST – Split, PL – Ploče i DB – Dubrovnik

PRILOG BR. 2

POPIS KRATICA NAZIVA TEHNIČKIH PLOVNIH OBJEKATA

Vrste tehničkih plovnih objekata: Jaružalo – JAR

Klapeta – KLA

Prevrtaljka – PRV

Teglenica – TEG

Ploveća dizalica – DIZ

124 13.11.2015 Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku određivanja, označavanja i vođenja evidencije imena i oznaka pomorskih objekata 124 13.11.2015 Pravilnik o načinu, uvjetima i postupku određivanja, označavanja i vođenja evidencije imena i oznaka pomorskih objekata