Pravilnik o dopunama Pravilnika o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova

NN 124/2015 (13.11.2015.), Pravilnik o dopunama Pravilnika o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2360

Na temelju članka 77. stavka 4. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« 181/04, 76/07, 146/08, 61/11, 56/13 i 26/15) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIZNATIM ORGANIZACIJAMA ZA NADZOR, PREGLED I CERTIFIKACIJU BRODOVA

Članak 1.

U Pravilniku o priznatim organizacijama za nadzor, pregled i certifikaciju brodova (»Narodne novine« broj 118/2011 i 99/2012) u članku 1. stavku 2. iza podstavka 2. dodaju se podstavci 3. i 4. koji glase:

»– Direktiva 2009/21/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o ispunjavanju zahtjeva države zastave (Tekst značajan za EGP) (SL L 131, 28. 5. 2009),

– Provedbena Direktiva Komisije 2014/111/EU оd 17. prosinca 2014. o izmjeni Direktive 2009/15/EZ s obzirom na određene kodekse i povezane izmjene određenih konvencija i protokola koje je donijela Međunarodna pomorska organizacija (IMO) (Tekst značajan za EGP) (SL L 366, 20. 12. 2014.)«.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točki 6. iza riječi: »stupile na snagu« dodaje se zarez i riječi:

»osim paragrafa 16.1, 18.1 i 19 dijela 2 Kodeksa za implementaciju instrumenata Međunarodne pomorske organizacije (IMO Instruments Implementation Code), te paragrafa 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 i 3.9.3.3 dijela 2 Kodeksa o priznatim organizacijama (IMO Code for Recognized Organizations)«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

Klasa: 011-01/15-02/109

Urbroj: 530-03-2-15-1

Zagreb, 5. studenoga 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.