Naredba o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda

NN 124/2015 (13.11.2015.), Naredba o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2362

Na temelju članka 136. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE LUČKIH PRISTOJBI U LUKAMA I PRISTANIŠTIMA UNUTARNJIH VODA

I.

(1) Ovom Naredbom utvrđuju se kriteriji za određivanje visine lučkih pristojbi u javnim lukama i javnim pristaništima unutarnjih voda.

(2) Obveznik plaćanja pristojbe iz stavka 1. ovog članka je vlasnik plovila ili brodar. Pristojbe se naplaćuju neposredno, putem agenta ili druge osobe koja zastupa vlasnika plovila ili brodara.

II.

Cijene lučkih pristojbi izražavaju se u hrvatskim kunama, a prema potrebi preračunavaju se u eure prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan nastanka obveze.

III.

(1) Pristojba za uporabu obale ili pristana za teretna plovila određuje se prema ukupno prekrcanoj količini tereta izraženoj u nedjeljivim tonama ili izraženoj brojem komadnih, integralnih jedinica transporta ili vozila.

(2) Pristojba za kontejnere izražava se u TEU.

IV.

(1) Pristojba za uporabu obale ili pristana za putnička plovila određuje se prema broju putnika koji se ukrcavaju ili iskrcavaju s plovila u slučaju putničkih plovila koja obavljaju javni linijski prijevoz, prijevoz putnika na panoramskim plovidbenim rutama, odnosno, prema broju putnika koji se nalaze na plovilu u tranzitu u slučaju putničkih plovila za kružna putovanja.

(2) Ukoliko putničko plovilo koje obavlja javni linijski prijevoz ili prevozi putnike po panoramskim plovidbenim rutama te tom prilikom iskrca ili ukrca manje od 10 putnika, može se odrediti pristojba za 10 putnika.

(3) Ukoliko putničko plovilo za kružna putovanja prevozi manje od 30 putnika, može se odrediti pristojba za 30 putnika.

(4) Pristojba za putnička plovila koja obavljaju javni linijski prijevoz određuje se osim za putnike i za vozila sukladno kapacitetima linijskog prijevoza (npr. motocikl, automobil, prikolica, traktor, autobus, teretna vozila po težini).

(5) Za sezonski javni linijski prijevoz (do 3 mjeseca u godini) može se odrediti pristojba do 50% veća od cjelogodišnjeg linijskog prijevoza.

(6) Pristojba za uporabu obale ili pristana vrijedi za plovila vezana uz obalu ili putnički ponton, te plovila vezana uz bok drugog plovila uz uvjet da se uz njihov bok mogu vezati druga plovila. Ukoliko se kod plovila vezanih uz obalu ili putnički ponton ne mogu vezati druga plovila, pristojba se može povećati do 100% osnovne pristojbe.

V.

Kod putničkih plovila za kružna putovanja može se odrediti pristojba za otkaz rezervacije bez opravdanog razloga ili više sile. Opravdani razlog procjenjuje nadležna lučka uprava.

VI.

Pristojba za plovila koja koriste obalu ili pristan isključivo radi opskrbe gorivom, mazivom, vodom i namirnicama određuje se prema nedjeljivom metru duljine plovila preko svega.

VII.

(1) Ležarina za plovila, kada koriste luku ili pristanište nakon završetka prekrcajnih operacija, određuje se prema nedjeljivom metru duljine plovila preko svega za svaki nedjeljivi dan boravka na vezu.

(2) Za plovila koja borave u luci radi nevremena, popravka, havarije ili zbog zatvaranja plovnog puta, može se odrediti ležarina u visini od 50% osnovnog iznosa.

(3) Za plovila stalno smještena u luci radi obavljanja gospodarskih djelatnosti, ležarina se može odrediti temeljem posebnog ugovora, uvećana do 100% maksimalnog iznosa iz Priloga 1., 2. i 3. ove Naredbe.

(4) Za plovila koja obavljaju boksažu koje koristi koncesionar luke ili pristaništa, ležarina se ne naplaćuje.

VIII.

(1) Pristojba za vez, povremeni ili stalni vez, određuje se prema nedjeljivom danu za pojedinu kategoriju plovila na dnevnoj i mjesečnoj osnovi za povremeni vez ili godišnjoj osnovi za stalni vez.

(2) Nedjeljivi dan predstavlja razdoblje od 12.00 sati do 12.00 sati narednog dana.

(3) Za plovila u raspremi može se odrediti pristojba za vez u iznosu do 50% punog iznosa.

(4) Korisnik javnog pristaništa koji ne posjeduje plovilo, a rezervirao je vez u javnom pristaništu, plaća pristojbu za vez paušalno. Ukoliko tijekom godine dođe u posjed plovila ili proda plovilo, paušalni iznos računat će se razmjerno broju dana u godini za koje ima rezervaciju.

IX.

Iznimno, plovilo koje uplovi u luku radi iskrcavanja brodolomaca, bolesnih osoba, umrlih osoba, te radi pružanja liječničke pomoći osobama na plovilu, ne plaća lučku pristojbu za vrijeme trajanja tih radnji.

IX.

U tablicama, u Prilogu 1., 2. i 3., koje su sastavni dio ove Naredbe određene su maksimalne visine lučkih pristojbi.

X.

Lučke uprave, sukladno odredbama ove Naredbe, dužne su uskladiti svoje interne akte u roku od 3 mjeseca od njezina stupanja na snagu.

XI.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/112

Urbroj: 530-03-3-2-15-1

Zagreb, 3. studenoga 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

PRILOG 1.

TABLICA VISINE PRISTOJBE ZA UPORABU OBALE/PONTONA

TERETNA PLOVILA

RED.BROJ

TEMELJ ZA OBRAČUN
PRISTOJBE

JEDINICA MJERE

MAKSIMALNI IZNOS (kn)

1.

UKRCAJ/ISKRCAJ RASUTIH TERETA

 

 

a) Ugljen, željezna ruda i ostale rude, glina, kaolin, bitumen, šamot, cement, koks, petrolkoks

nedjeljiva tona

2,60

b) Umjetna gnojiva, fosfati, soli, sumpor

nedjeljiva tona

2,60

c) Staro željezo i otpaci

nedjeljiva tona

2,60

d) Šljunak prirodni, šljunčani i kameni agregati, željezna troska, pijesak

nedjeljiva tona

2,30

e) Žitarice i uljarice u zrnu i u uobičajenim stanjima nakon industrijske prerade

nedjeljiva tona

2,60

f) Ostali rasuti tereti

nedjeljiva tona

2,60

2.

UKRCAJ/ISKRCAJ TEKUĆIH TERETA

 

 

a) Nafta i naftni derivati, bioetanol, etanol

nedjeljiva tona

5,20

b) Vino, ocat, vinski destilati, bitumen tekući, jestiva ulja, maziva i masnoće vegetabilnog i mineralnog porijekla, lateks, kemikalije i melasa

nedjeljiva tona

3,40

c) Ostali tekući tereti

nedjeljiva tona

3,00

3.

UKRCAJ/ISKRCAJ GENERALNIH TERETA

 

 

a) Betonsko željezo, cijevi, kutno željezo, limovi u paketima, kolutovi, čelične gredice, ingoti, sirovo željezo

nedjeljiva tona

3,40

c) Drvo, uključivo trupci, rezana građa, drvni proizvodi

nedjeljiva tona

3,70

d) Pakirani tereti (paketi, kartoni, sanduci)

komad 

4,10

e) Paletizirani tereti

nedjeljiva tona

11,80

f) Tereti u vrećama

nedjeljiva tona

8,90

g) Vozila, motocikli

nedjeljiva tona

22,20

h) Kontejneri puni

TEU

80,00

i) Kontejneri prazni

TEU

50,00

i) Teški tereti preko 40 t

nedjeljiva tona

36,90

j) Ostali generalni tereti

nedjeljiva tona

7,40

4.

UKRCAJ/ISKRCAJ OPASNIH TERETA (OSIM GORIVA)

nedjeljiva tona

18,50

5.

OPSKRBA PLOVILA

dužni metar

18,50

PUTNIČKA PLOVILA

1.

PRIHVAT/OTPREMA PUTNIKA U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI

putnik

18,50

2.

PRIHVAT/OTPREMA PUTNIKA U DOMAĆOJ PLOVIDBI

putnik

10,00

3.

OPSKRBA PLOVILA

dužni metar

18,50

4.

OTKAZ REZERVACIJE U MEĐUNARODNOJ PLOVIDBI

plovilo

1.500,00

Napomena: Maksimalna pristojba za prihvat i otpremu vozila se ne određuje ovom Naredbom, već je određuje nadležna lučka uprava sukladno lokalnim prilikama.

PRILOG 2.

TABLICA VISINE LEŽARINE

LEŽARINA

STAVKA

OSNOVICA

MAKSIMALNI IZNOS (kn)

Plovila za prijevoz tereta

Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila

30,00 x m x broj dana

Putnička plovila na kružnim putovanjima u međunarodnoj plovidbi

Prema nedjeljivom danu od 24 sata i nedjeljivom dužnom metru plovila

50,00 x m x broj dana

PRILOG 3.

TABLICA VISINE PRISTOJBE ZA VEZ

STALNI VEZ (GODIŠNJE)

RED. BROJ

STAVKA

OSNOVICA

MAKSIMALNI IZNOS (kn)

1.

Plovila do 5 m dužine

plovilo

600,00

2.

Plovila od 5 do 12 m dužine

plovilo

900,00

3.

Plovila od 12 do 20 m dužine

plovilo

1200,00

4.

Plovila preko 20 m dužine

nedjeljivi dužni metar plovila

150,00 x m

VEZ BEZ PLOVILA (GODIŠNJE)

paušal

900,00

POVREMENI VEZ (MJESEČNO)

1.

Plovila do 5 m dužine

plovilo

200,00

2.

Plovila od 5 do 12 m dužine

plovilo

300,00

3.

Plovila od 12do 20 m dužine

plovilo

400,00

4.

Plovila preko 20 m dužine

nedjeljivi dužni metar plovila

50,00 x m

POVREMENI VEZ (DNEVNO)

1.

Plovila do 5 m dužine

plovilo

100,00

2.

Plovila od 5 do 12 m dužine

plovilo

200,00

3.

Plovila od 12 do 20 m dužine

plovilo

300,00

4.

Plovila preko 20 m dužine

nedjeljivi dužni metar plovila

30,00 x m

124 13.11.2015 Naredba o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda 124 13.11.2015 Naredba o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda