Naredba o visini naknade za obrasce, isprave i knjige koje izdaju Ministarstvo i lučke kapetanije na unutarnjim vodama

NN 124/2015 (13.11.2015.), Naredba o visini naknade za obrasce, isprave i knjige koje izdaju Ministarstvo i lučke kapetanije na unutarnjim vodama

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2363

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o plovidbi unutarnjim vodama (»Narodne novine«, br. 109/2007, 132/2007, 51A/2013 i 152/2014) ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O VISINI NAKNADE ZA OBRASCE, ISPRAVE I KNJIGE KOJE IZDAJU MINISTARSTVO I LUČKE KAPETANIJE NA UNUTARNJIM VODAMA

Članak 1.

Visine naknada za obrasce, isprave i knjige koje su ovlaštene izdavati lučke kapetanije na unutarnjim vodama iznose (u hrvatskim kunama):

1. Upisni list                                                                150,00

2. Privremeni upisni list                                                150,00

3. Upisni list plutajućeg objekta                                    150,00

4. Brodski dnevnik                                                      100,00

5. Popis posade                                                          190,00

6. Brodarska knjižica                                                  290,00

7. Radio dnevnik                                                        100,00

8. Svjedodžba o stručnoj i dopunskoj osposobljenosti
(brodaraca)                                                                 20,00

9. Svjedodžba o posebnom poznavanju ADN-a           40,00

10. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

(za zvanje i dopunsku osposobljenost brodaraca)          30,00

11. Iskaznica agenta unutarnje plovidbe                        20,00

12. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu za

ovlaštenje agenta unutarnje plovidbe                             30,00

13. Dozvola za plovidbu čamca                                    20,00

14. Uvjerenje o osposobljenosti za voditelja
      čamca (A i B)                                                        20,00

15. Međunarodna dozvola za upravljanje rekreacijskim
     plovilima                                                                 20,00

16. Svjedodžba o baždarenju čamca i plutajućeg tijela  20,00

17. Svjedodžba o gradnji čamca i plutajućeg tijela        20,00

18. Izvadak iz upisnika plovila                                      20,00

19. Izvadak iz očevidnika plutajućih objekata               20,00

20. Izvadak iz upisnika čamaca                                    20,00

21. Izvadak o plovidbenoj službi                                  20,00

22. Svjedodžba o osposobljenosti za obavljanje
      komercijalnog prijevoza                                         20,00

23. Uvjerenje o položenom ispitu za obavljanje
      komercijalnog prijevoza                                         30,00

Članak 2.

Visine naknade iz članka 1. ove Naredbe odnose se i na isprave i knjige koje se izdaju u Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture.

Članak 3.

Naknade iz članka 1. ove Naredbe, predstavljaju prihode tijela državne uprave (oznaka 7005) Državnog proračuna Republike Hrvatske, a uplaćuju se na račun i na način kako je propisano odredbama propisa kojim se uređuje načini uplaćivanja prihoda proračuna.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Naredba o visini naknade za isprave i knjige koje izdaju lučke kapetanije na unutarnjim vodama (»Narodne novine« br. 47/2002).

Članak 5.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/114

Urbroj: 530-03-3-1-15-1

Zagreb, 5. studenoga 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

124 13.11.2015 Naredba o visini naknade za obrasce, isprave i knjige koje izdaju Ministarstvo i lučke kapetanije na unutarnjim vodama 124 13.11.2015 Naredba o visini naknade za obrasce, isprave i knjige koje izdaju Ministarstvo i lučke kapetanije na unutarnjim vodama 124 13.11.2015 Naredba o visini naknade za obrasce, isprave i knjige koje izdaju Ministarstvo i lučke kapetanije na unutarnjim vodama