Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije

NN 124/2015 (13.11.2015.), Naredba o izmjeni i dopuni Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2364

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« br. 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011), a u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine« br. 110/2004 i 82/2007), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donosi

NAREDBU

O IZMJENI I DOPUNI NAREDBE O RAZVRSTAJU LUKA OTVORENIH ZA JAVNI PROMET NA PODRUČJU ISTARSKE ŽUPANIJE

I.

U Naredbi o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Istarske županije (»Narodne novine«, broj 32/2011) u točki I., podtočki 1., redni broj »6) luka Plomin – teretna luka« briše se, a podtočka 2. dopunjuje se na način da se dodaju luke »28) luka Plomin Luka, 29) luka Prtlog, 30) luka Dajla – Belveder«.

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/191

Urbroj: 530-03-1-15-2

Zagreb, 3. studenoga 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.