Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

NN 124/2015 (13.11.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2366

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 58. stavka 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/2015) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PRIZNAVANJU I POTPORAMA ZA POČETAK RADA PROIZVOĐAČKIH ORGANIZACIJA

Članak 1.

U Pravilniku o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija (»Narodne novine« broj 81/15, 97/15, 100/15, 101/15) u članku 4. iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8. koji glasi:

»(8) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u Prilogu I i sastavni je dio ovoga Pravilnika.«.

Članak 2.

U članku 10. stavci 8., 10. i 11. brišu se.

Dosadašnji stavak 9. postaje stavak 8.

Članak 3.

U članku 13. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Zahtjev za isplatu potpore iz članka 9. stavka 1. podstavka (a) proizvođačka organizacija podnosi nakon dobivanja rješenja o odobravanju poslovnog plana, a najkasnije do 30. rujna tekuće godine. Iznimno za 2015. godinu Zahtjev za isplatu potpore iz članka 9. stavka 1. podstavka (a) proizvođačka organizacija podnosi do 10. prosinca 2015. godine.«.

Članak 4.

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Potpora iz članka 9. stavka 1. podstavka (a) ovoga Pravilnika može se isplatiti proizvođačkoj organizaciji od datuma izdavanja rješenja o odobravanju poslovnog plana. Tijekom pet godina provedbe poslovnog plana potpora će se isplatiti kao paušalna potpora u godišnjim obrocima.«.

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvog dana od dana njegove objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/14-01/50

Urbroj: 525-07/0004-15-24

Zagreb, 12. studenoga 2015.

Ministar

Tihomir Jakovina, v. r.