Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

NN 124/2015 (13.11.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2368

Na temelju članka 50. stavka 4. i članka 148. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 22/14 i 154/14) te na temelju članka 11. stavka 4. i članka 12. stavka 4. Zakona o ljekarništvu (»Narodne novine«, broj 121/03, 35/08 i 117/08) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležnih komora te na prijedlog Hrvatske ljekarničke komore ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MINIMALNIM UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, RADNIKA I MEDICINSKO-TEHNIČKE OPREME ZA OBAVLJANJE ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI

Članak 1.

U Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (»Narodne novine«, broj 61/11 i 128/12) iza članka 2. dodaju se članci 2.a i 2.b koji glase:

»Članak 2.a

Trgovačko društvo za obavljanje zdravstvene djelatnosti ne mora imati zdravstvene radnike u stalnom radnom odnosu.

Članak 2.b

Zdravstveni radnici koji obavljaju zdravstvenu djelatnost u privatnoj praksi, a zdravstvene usluge u turizmu pružaju u radnom vremenu dužem od 8 sati tjedno, za obavljanje zdravstvenih usluga u turizmu obvezni su imati zaposlenog još jednog dodatnog doktora iste struke te o pruženim zdravstvenim uslugama u turizmu voditi posebnu evidenciju.

Izvješće o pruženim zdravstvenim uslugama u turizmu iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo jednom godišnje u roku određenom posebnim propisom o evidencijama u oblasti zdravstva.«.

Članak 2.

U članku 10. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Oprema pod tlakom mora odgovarati propisima koji uređuju postupke za stavljanje opreme pod tlakom u uporabu te postupke i rokove pregleda i ispitivanja opreme pod tlakom u radu.«.

Članak 3.

Članak 15. mijenja se i glasi:

»Ordinacija dentalne medicine mora imati sljedeće prostorije:

– prostoriju za pregled i obradu bolesnika od najmanje 12 m²,

– čekaonicu od najmanje 9 m²,

– sanitarni čvor za radnike,

– sanitarni čvor za bolesnike.

Prostorija za pregled i obradu bolesnika površine 12 m² može imati samo jedan fiziološki stolac s pripadajućom opremom. Za svaki sljedeći fiziološki stolac potrebno je osigurati dodatnih 8 m².

Ako se uz ordinaciju dentalne medicine koristi i dentalni laboratorij, isti mora ispunjavati uvjete iz članka 23. ovoga Pravilnika.

Ako se u okviru ordinacije dentalne medicine koriste dijagnostički uređaji za RTG dijagnostiku, ordinacija mora imati zasebnu prostoriju izoliranu olovnom oblogom od propuštanja zračenja za uređaj od najmanje 2 m².

Od medicinsko-tehničke opreme ordinacija dentalne medicine iz stavka 4. ovoga članka mora imati najmanje jedan od dijagnostičkih uređaja:

– ortopantomograf, ili

– uređaj za 3D dijagnostiku, ili

– CBCT uređaj za dentalnu dijagnostiku,

te zaštitnu pregaču za gornji dio tijela.

Iznimno od stavka 4. ovoga članka, ako se u okviru ordinacije dentalne medicine koristi samo dijagnostički uređaj za ciljane snimke, ordinacija ne mora imati zasebnu prostoriju, već samo uređaj za ciljane snimke i zaštitnu pregaču za gornji dio tijela.

Ordinacija dentalne medicine mora imati sljedeću medicinsko-tehničku opremu:

– računalo s pisačem, fiziološki stolac, opremu (brzookretajnu bušilicu – turbinu, mikromotor ili zračni motor) s taložnim separatorom amalgama, sustavom odstranjenja sline (sisaljka), radno svjetlo, pokretnu stolicu za terapeuta, pokretni stolić za instrumente, autoklav/suhi sterilizator, ultrazvučni aparat za čišćenje zubnog kamenca, držače ogledala, sonde, pincetu zavinutu, ekskavator, Heidemanov instrument (5/6), nabijače i nosače amalgama, instrumente za modelaciju ispuna, parodontološke sonde graduirane, lopaticu (špatula) za miješanje cementa metalnu; lopaticu (špatula) za miješanje plastičnu, staklenu pločicu, ravni strugač, zavinuti strugač, univerzalnu kiretu, instrument za postavljanje matrica za aproksimalne ispune (stezač), kliješta za vađenje gornjih sjekutića, kliješta za vađenje gornjih lijevih kutnjaka, kliješta za vađenje gornjih desnih kutnjaka, gornja korijenska kliješta, kliješta za vađenje donjih sjekutića, kliješta za vađenje donjih kutnjaka, polugu po Beinu, par poluga za vađenje donjih korijenova, pean, nastavke za mikro/zračni motor za preparaciju i obradu kaviteta i protetskih radova (visoke i srednje brzine), ormar za instrumente i pohranu materijala, metalne bubnjeve za sterilne tupfere, gazu odnosno vatu, čaše za jednokratnu uporabu, sisaljke za jednokratnu uporabu, pribor za tamponadu i zaustavljanje krvarenja, uređaj za polimerizaciju ispuna svjetlom, set instrumenata za liječenje korijenskih kanala; komplet za terapiju anafilaktičkog šoka ili alergijskih reakcija, bocu s kisikom s dozimetrom i raspršivačem, pisaći stol, posudu za otpatke, pultove ili ormariće za smještaj uređaja, mješalicu za amalgam, posudu za nečiste instrumente, posudu za nečista svrdla, posudu s pokrovom za vatu, posudu za čista svrdla, posudu ili stalak za druga brusna sredstva, posudu za zubne rolice, rukavice za jednokratnu uporabu, sterilne komprese za jednokratnu uporabu, papirnate ručnike, tekući sapun, sredstva za dezinfekciju instrumenata, dezinfekciju svrdla, dezinfekciju ruku i otisaka, igle i štrcaljke za jednokratnu uporabu ili karpulo štrcaljku, brusna tijela (dijamantna svrdla, freze) i sredstva za poliranje (finireri, polireri, gumice, četke).

Radnici: 1 doktor dentalne medicine i 1 dentalni asistent, odnosno medicinska sestra – medicinski tehničar za 8 sati radnog vremena.

U ordinaciji dentalne medicine u kojoj se obavlja inhalacijska sedacija s dušikovim oksidulom i kisikom, potrebno je osigurati: uređaj za inhalacijsku sedaciju dušikovim oksidulom i kisikom, defibrilator s ekranom, pulsnioksimetar, otvarač za usta, Magilova kliješta, samošireći mijeh za umjetnu ventilaciju, sukcijski uređaj za održavanje prohodnosti dišnih putova s pripadajućim kateterima, maske, orofaringealne i nazofaringealnetubuse u najmanje tri različite veličine ili laringealne maske u različitim veličinama.

Ordinacija dentalne medicine iz stavka 9. ovoga članka mora biti opremljena sustavom ventilacije koji osigurava 10-20 izmjena zraka u satu. Oprema za inhalacijsku sedaciju i sustav ventilacije moraju biti atestirani i redovito servisirani.

Ordinacija dentalne medicine iz stavka 9. ovoga članka mora imati doktora dentalne medicine koji ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji izdan od nadležnog stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora.

Ordinacija dentalne medicine u kojoj se obavljaju minimalno invazivni i nekirurški zahvati primjene hijaluronskih punila i botulinum toksina tipa A, moraju imati doktora dentalne medicine koji ima odgovarajući dokaz o završenoj edukaciji izdan od nadležnog stručnog društva Hrvatskog liječničkog zbora.«.

Članak 4.

Naslov iznad članka 16. mijenja se i glasi: »Ordinacija medicine rada/medicine rada i športa«.

U članku 16. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ordinacija medicine rada/medicine rada i športa mora ispunjavati uvjete u pogledu prostora propisane člankom 12. ovoga Pravilnika.«.

U stavku 3. iza riječi: »medicine rada« dodaju se riječi: »/medicine rada i športa«.

U stavku 5. riječi: »Ordinacija djelatnosti medicine rada« zamjenjuju se riječima: »Ordinacija medicine rada/medicine rada i športa«.

Članak 5.

U članku 17. stavku 3. briše se točka na kraju rečenice i dodaju se riječi:

»i 1 dentalnog asistenta, odnosno medicinsku sestru – medicinskog tehničara za 8 sati radnog vremena.«.

U stavku 4. u naslovu točke 4) riječi: »(s liječenjem boli)« brišu se i dodaju se riječi: »/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine«.

U točki 4) stavku 2. iza riječi: »liječenja« dodaju se riječi: »/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine«.

U naslovu točke 6) iza riječi: »ortopedije« dodaju se riječi: »/ortopedije i traumatologije«.

U točki 6) stavku 2. iza riječi: »ortopedije« dodaju se riječi: »/ortopedije i traumatologije«.

U naslovu točke 8) iza riječi: »ginekologije« dodaju se riječi: »i opstetricije«.

U točki 8) stavak 1. mijenja se i glasi:

»– ginekološki stol, izvor svjetla za preglede, ultrazvučni aparat s vaginalnom i abdominalnom sondom za bazičnu ultrazvučnu dijagnostiku (level I), urinarne katetere za jednokratnu uporabu raznih promjera, prednje i stražnje vaginalne spekulume, jednodjelne spekulume, mikroskop, pribor za uzimanje vaginalnih i cervikalnih briseva, pribor za uzimanje, fiksaciju i slanje materijala na citološki pregled, pribor za uzimanje materijala za mikrobiološke i medicinsko-biokemijske pretrage, cervikalna kliješta, instrumente za male ginekološke zahvate samo u lokalnoj anesteziji, drvenu Pinardou slušalicu za slušanje otkucaja fetalnog srca ili druga oprema u iste svrhe, dilatator (Hegar), ginekološke kirete, vagu, platneni metar, iglodržač, kirurške igle i konac, kirurške škare, skalpel, komprese, kliješta za biopsiju te pribor za slanje bioptičkog materijala u laboratorij,amnioskop, pribor za prvu opskrbu novorođenčeta kod zadesnih porođaja, rukavice.«.

U točki 8) stavku 2. iza riječi: »opstetricije« dodaju se riječi: »s formalnom edukacijom osnova ultrazvučne dijagnostike u struci«.

U naslovu točke 10) iza riječi: »oftalmologije« dodaju se riječi: »/oftalmologije i optometrije«.

U točki 10) stavku 2. iza riječi: »oftalmologije« dodaju se riječi: »/oftalmologije i optometrije«.

U naslovu točke 13) iza riječi: »radiologije« dodaju se riječi: »/kliničke radiologije«.

U točki 13) stavku 1. riječi: »o zaštiti od ionizirajućeg zračenja« brišu se.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Radnici: 1 doktor medicine specijalist radiologije/ kliničke radiologije, 1 stručni prvostupnik radiološke tehnologije za 8 sati radnog vremena. U ordinaciji gdje je osnovan telemedicinski pristupni centar ili osigurana dostupnost telemedicinskih usluga iz telemedicinskog specijalističkog centra u pogledu radnika potrebno je osigurati 1 stručnog prvostupnika radiološke tehnologije za 8 sati radnog vremena. U ordinaciji u kojoj se obavlja samo ultrazvučna dijagnostika radnici su 1 doktor medicine specijalist radiologije/kliničke radiologije i 1 medicinska sestra – medicinski tehničar opće njege za 8 sati radnog vremena.

U naslovu točke 15) iza riječi: »onkologije« dodaju se riječi: »/onkologije i radioterapije«.

U točki 15) stavku 2. iza riječi: »onkologije« dodaju se riječi: »/onkologije i radioterapije«.

U točki 18) stavak 2. mijenja se i glasi:

»Radnici: 1 doktor medicine specijalist gerijatrije ili doktor medicine specijalist opće/obiteljske medicine i 1 medicinska sestra opće njege za 8 sati radnog vremena.«.

Iza točke 20) dodaje se točka 21) koja glasi:

»21) Ordinacija djelatnosti hiperbarične medicine:

– EKG uređaj, defibrilator (može i automatski), pulsnioksimetar, uređaj za praćenje vitalnih funkcija u barokomori ili van nje, prijenosni komplet za umjetnu ventilaciju i održavanje prohodnosti dišnih putova, mijeh i maske u različitim veličinama za umjetnu ventilaciju, orofaringealne i nazofaringealnetubuse u različitim veličinama, otvarač za usta, aspirator, kateter za jednokratnu uporabu, bocu kisika s dozatorom i raspršivačem, otoskop, urinarne katetere za jednokratnu uporabu različitih promjera, spirometar.

– jednomjesna ili višemjesna hiperbarična komora

Radnici: u višemjesnoj hiperbaričnoj komori 1 doktor medicine (doktor medicine ili specijalist raznih medicinskih grana) te najmanje 2 medicinske sestre-tehničara opće njege za 8 sati radnog vremena. U jednomjesnoj hiperbaričnoj komori: 1 doktor medicine (doktor medicine ili specijalist raznih medicinskih grana) te najmanje 1 medicinska sestra-tehničar opće njege za 8 sati radnog vremena.

Članak 6.

U članku 18. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»– prostoriju za izdavanje lijekova i medicinskih proizvoda od najmanje 35 m²,«.

U članku 18. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Ljekarna mora osigurati prostor za osobno savjetovanje s pacijentom i pružanje dodatnih ljekarničkih usluga, koji omogućava zaštitu privatnosti pacijenta, a koji ne može biti u prostoriji laboratorija i praonice suđa.«.

Dosadašnji stavci 2. – 10. postaju stavci 3. – 11.

Članak 7.

U članku 24. stavku 5. iza riječi: »mikrobiologije« dodaju se riječi: »/kliničke mikrobiologije«.

Članak 8.

U članku 25. stavku 5. iza riječi: »citologije« dodaju se riječi: »/patologije s akreditacijom iz područja citopatologije«.

Članak 9.

U članku 26. stavku 3. iza riječi: »patologije« dodaju se riječi: »/patologije s akreditacijom iz područja histopatologije«.

Članak 10.

Naslov iznad članka 27. mijenja i glasi: »Djelatnost zdravstvene njege u kući«.

Stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje djelatnosti zdravstvene njege u kući potrebno je osigurati:

– prostoriju za organizaciju rada i pohranu medicinske dokumentacije od najmanje 12 m2,

– sanitarni čvor za radnike.«.

U stavku 2. riječi: »ležaj i stolac za bolesnika« brišu se.

Članak 11.

Iza članka 27. dodaju se naslov i članak 27.a koji glase:

»Fizikalna terapija u kući bolesnika

Članak 27.a

Za obavljanje djelatnosti fizikalne terapije u kući bolesnika potrebno je osigurati:

– prostoriju za organizaciju rada i pohranu medicinske dokumentacije od najmanje 12 m2,

– sanitarni čvor za radnike.

Oprema: sklopivi stol za masažu, oprema za osobnu zaštitu od infekcije (rukavice, maska, antiseptička sredstva), ulje za masažu, elastični bandažni zavoji, analgetski sprej i gelovi, elastične trake za vježbanje, bandažne trake te mobilni elektro aparati za elektroterapiju.

Radnici: 1 fizioterapeutski tehničar za 8 sati radnog vremena.«.

Članak 12.

U članku 28. stavku 1. podstavak 10. mijenja se i glasi:

»– hlađenu prostoriju za smještaj umrle osobe od najmanje

6 m2«.

Članak 13.

U članku 29. stavku 1. briše se točka na kraju podstavka 12. iza kojeg se dodaje podstavak 13. koji glasi:

»– sanitarni čvor za radnike.«.

Iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»Za obavljanje djelatnosti palijativne skrbi u stacionaru doma zdravlja potrebno je dodatno osigurati:

– bolesničku sobu, koja može imati najviše tri postelje, koje se mogu odijeliti paravanima i moraju biti opremljene sa antidekubitalnim madracima pri čemu je potrebno osigurati jedan kompresijski antidekubitalni madrac na svaka tri antidekubitalna madraca. Soba mora biti uređena na način da nalikuje prostorijama za stanovanje i mora imati ležaj ili naslonjač za rasklapanje ili naslonjač i podložak za noge, za noćni smještaj pacijentove obitelji,

prostorije za liječnike i druge zdravstvene radnike i suradnike,

– priručnu čajnu kuhinju,

– prostoriju za dnevni boravak.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 10 bolesnika, 2 medicinske sestre opće njege na 8 bolesnika (od čega 15% prvostupnica sestrinstva) s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, 1 stručni prvostupnik fizioterapije na 20 bolesnika s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi. Magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, doktor medicine specijalist psihijatrije ili magistar psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, radni terapeut s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi na raspolaganju.«.

Članak 14.

U članku 30. stavku 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:

» – prostor za presvlačenje i odlaganje odjeće bolesnika,«.

Članak 15.

U članku 31. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Oprema: ginekološki stol, reflektor, urinarni kateteri za jednokratnu uporabu raznih promjera, prednji i stražnji vaginalni spekulumi, pribor za uzimanje vaginalnih i cervikalnih briseva, pribor za fiksaciju i slanje materijala na citološki pregled, pribor za uzimanje materijala za mikrobiološke i medicinsko-biokemijske pretrage, drvenu Pinardovu slušalicu za slušanje otkucaja fetalnog srca ili druga oprema iste svrhe, vaga, platneni metar, irigator, komprese, pelvimetar, pribor za skidanje šavi i toaletu rane, te set za prvu opskrbu novorođenčeta.«.

Članak 16.

Iza članka 31. dodaju se naslov i članak 31.a koji glase:

»Ustanova za zdravstvenu skrb

Članak 31.a

Ustanova za zdravstvenu skrb mora udovoljavati uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme propisanim ovim Pravilnikom za svaku pojedinu djelatnost na primarnoj razini koju obavlja.«.

Članak 17.

Članak 32. mijenja se i glasi:

»Za obavljanje djelatnosti specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite potrebno je osigurati specijalističke ordinacije ovisno o vrsti djelatnosti poliklinike sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

Specijalističke ordinacije moraju ispunjavati uvjete iz članka 12., 13., 16., 17., 22., 24., 25. i 26. ovoga Pravilnika, poliklinike dentalne medicine moraju ispunjavati uvjete iz članka 15. ovoga Pravilnika, a ako u svom sastavu imaju dentalni laboratorij moraju ispunjavati i uvjete iz članka 23. ovoga Pravilnika.

U poliklinici u kojoj se obavlja radna terapija potrebno je osigurati dodatnu prostoriju od najmanje 20 m² na 10 sjedećih mjesta.

Specijalističko-konzilijarne ordinacije mogu biti polivalentne tako da se u istoj ordinaciji obavlja rad najviše dvije specijalnosti u smjenskom radu, pod uvjetom, da su osigurane i specifične prostorije i oprema potrebne za rad pojedinih specijalnosti.

Čekaonica za najviše tri polivalentne ordinacije može biti zajednička, a za svaku sljedeću polivalentnu ordinaciju čekaonica se povećava za 0,6 m².

Prostorija za medicinske sestre za najviše tri polivalentne ordinacije može biti zajednička.

Iznimno od stavka 4. i 5. ovoga članka djelatnosti infektologije, ginekologije i opstetricije te pedijatrije moraju imati zasebne ordinacije i čekaonice.

Uvjeti iz stavka 1. – 7. ovoga članka primjenjuju se i na trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost.«.

Članak 18.

Članak 33. mijenja se i glasi:

»Dnevna bolnica je oblik organizacije i način pružanja dijagnostičko-terapijskih postupaka zdravstvene zaštite izvanbolničkih pacijenata, uz dnevni boravak pacijenata najduže do 22 sata.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka pacijent može ostati duže radi provođenja dijagnostičkih postupaka koji se isključivo provode tijekom noći.

Dnevna bolnica može se organizirati kao organizacijski dio pojedine djelatnosti u bolnici, poliklinici i trgovačkom društvu za obavljanje zdravstvene djelatnosti.

Bolnica može organizirati dnevnu bolnicu kao organizacijski dio pojedine djelatnosti ili kao samostalnu ustrojstvenu jedinicu ovisno o potrebama djelatnosti koje obavlja.

U dnevnoj bolnici koja je organizacijski, a ne zasebni dio pojedine djelatnosti, treba osigurati prostornu odvojenost za bolničke i izvanbolničke pacijente.

Dnevna bolnica za nekirurške djelatnosti mora imati bolesničku sobu od najmanje 12 m².

Dnevna bolnica za kirurške djelatnosti mora imati vlastitu (jednu ili više) operacijsku dvoranu ili iznimno može koristiti operacijske dvorane centralnog operacijskog bloka.

U dnevnoj bolnici u kojoj se obavlja psihoterapija potrebno je osigurati prostoriju od najmanje 20 m² na 6 sjedećih mjesta.

Dnevna bolnica u čijim se jedinicama priprema i dijeli hrana bolesnicima mora osigurati za to posebnu prostoriju, odnosno prostorije ovisno o potrebama bolesnika (priručna kuhinja).

Kuhinja iz stavka 9. ovoga članka mora imati sljedeću opremu: odgovarajući stol, električno ili plinsko kuhalo, hladnjak, posuđe, kuhinjsku vagu, ormar za spremanje posuđa i trodijelni sudoper za pranje, dezinfekciju i ispiranje te ocijednu površinu za sušenje posuđa.«.

Članak 19.

Članak 34. mijenja se i glasi:

»U dnevnoj bolnici za kirurške djelatnosti mogu se obavljati sljedeći kirurški zahvati u općoj anesteziji:

– zahvate kod kojih postoji minimalna opasnost jačeg poslijeoperacijskog krvarenja,

– zahvate kod kojih postoji minimalna opasnost poslijeoperacijskih, po život opasnih komplikacija (respiratorne, kardijalne, hormonalne),

– zahvate koji ne zahtijevaju posebnu intraoperacijsku skrb i poslijeoperacijsku skrb bolesnika, bolesnici procijenjeni kao ASA I, ASA II i stabilni bolesnici ASA III,

– zahvate nakon kojih je u kratkom vremenu moguće peroralno uzimanje hrane i tekućine.

Poliklinike i trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, a koja imaju odobrenje za obavljanje kirurških djelatnosti, i u svom sastavu imaju dnevnu bolnicu, moraju za bolesnika kod kojeg su nastale za život opasne komplikacije tijekom zahvata, osigurati prijevoz i zbrinjavanje tijekom prijevoza do odgovarajuće bolničke zdravstvene ustanove, najkasnije u roku od 1 sata od nastanka komplikacije.«.

Članak 20.

Iza članka 34. dodaje se članak 34.a koji glasi:

»Članak 34.a

U dnevnoj bolnici u kojoj se obavljaju zahvati u općoj anesteziji potrebno je osigurati sljedeće prostore:

– propusnik za radnike od najmanje 4 m²,

– pretprostor za pranje ruku od najmanje 3 m²,

– prostorija za pripremu od najmanje 8 m²,

– jednu operacijsku dvoranu od najmanje 40 m²,

– sobu za buđenje od najmanje 15 m² po jednoj operacijskoj dvorani,

– prostorija za rad sestre (priprema terapije) od najmanje 4 m²,

– prostor za sterilizaciju od najmanje 6 m²,

– prostor za razvrstavanje i pohranjivanje čistih stvari, osim rublja,

– prostoriju za razvrstavanje i pohranjivanje čistog rublja,

– prostor za nečisto i ispiranje,

– prostoriju za razvrstavanje i pohranu medicinskog i drugog otpada,

– prostor za čistaći pribor i prljavo rublje,

– prostoriju za pregled bolesnika od najmanje 12 m²,

– garderobu za pacijente,

– prostorija za odmor pacijenta prije otpusta iz bolnice (recovery 2) od najmanje 12 m².

Oprema: uz opremu propisanu za ordinaciju djelatnosti anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine iz članka 17. ovoga Pravilnika potrebno je osigurati i sljedeću opremu:

– za operacijsku dvoranu: uređaj za anesteziju s mogućnošću tlačne i volumske ventilacije, automatsku i ručnu ventilaciju, PEEP, izvod plinova (O2, N2O, zrak), rezervne cilindre za plinove, uređaj za praćenje, prepoznavanje i mjerenje koncentracije anestetičkih plinova i para, Et CO2, središnji sustav odvođenja suviška plinova i para, mogućnost sukcije bolesnika,

– za monitoring bolesnika: EKG, pulsnaoksimetrija, neinvazivni tlak, tjelesna temperatura,

– standardni laringoskopi uz svaki uređaj za anesteziju, stolić za reanimaciju s defibrilatorom, perfuzor uz svaki uređaj za anesteziju.

Radnici: 1 doktor medicine/doktor dentalne medicine specijalist kirurške djelatnosti, 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 1 prvostupnica sestrinstva specijalist u djelatnosti anestezije, 1 medicinska sestra-medicinski tehničar specijalist u djelatnosti anestezije, 1 medicinska sestra-medicinski tehničar specijalist u operacijskoj djelatnosti, 1 medicinska sestra-medicinski tehničar specijalist u kirurškoj djelatnosti ili 1 medicinska sestra opće njege za 8 sati radnog vremena.«.

Članak 21.

Članak 39. mijenja se i glasi:

U ustanovi za palijativnu skrb potrebno je osigurati:

– ordinaciju za bol i palijativnu skrb od najmanje 12 m²,

– prostoriju za medicinsku sestru, odnosno prostoriju za pripremu bolesnika i medicinsku dokumentaciju od najmanje 12 m²,

– prostoriju za dnevni boravak od najmanje 9 m²,

– prostoriju za socijalnog radnika od najmanje 9 m²,

– sanitarni čvor za radnike,

– sanitarni čvor za pacijente,

– prostoriju za prikupljanje medicinskog i drugog otpada.

Oprema:

– ordinacija za djelatnost palijativne skrbi mora imati opremu propisanu člankom 13. ovoga Pravilnika,

– fizikalna terapija mora imati prenosivi pribor za kineziterapiju, prenosivi uređaj i pribor za elektroterapiju, magnetoterapiju i termoterapiju, terapijski ultrazvuk, pribor za mjerenje za rad fizioterapeuta (dinamometar, metar, kutomjer).

Radnici: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi za 8 sati radnog vremena, 1 medicinska sestra opće njege za 8 sati radnog vremena, 1 magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi za 8 sati radnog vremena, 1 doktor medicine specijalist psihijatrije ili magistar psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi za 8 sati radnog vremena, 1 prvostupnik fizioterapije i radni terapeut s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi za 8 sati radnog vremena.

U zdravstvenoj ustanovi, koja palijativnu skrb pruža u okviru stacionara, potrebno je osigurati:

– najmanje dvije bolesničke sobe, sukladno uvjetima propisanim u članku 43. ovoga Pravilnika,

– bolesničke sobe, koje mogu imati najviše tri postelje, koje se mogu odijeliti paravanima i moraju biti opremljene sa antidekubitalnim madracima pri čemu je potrebno osigurati jedan kompresijski antidekubitalni madrac na svaka tri antidekubitalna madraca. Sobe moraju biti uređene na način da nalikuju prostorijama za stanovanje i moraju imati ležaj ili naslonjač za rasklapanje ili naslonjač i podložak za noge, za noćni smještaj pacijentove obitelji,

– kupaonicu s kadom i opremom za prijenos i pranje teže pokretnog bolesnika s pristupom s tri strane,

– ordinaciju sukladno odredbi članka 12. ovoga Pravilnika,

– prostorije za liječnike i druge zdravstvene radnike i suradnike,

– prostoriju koja osigurava privatnost (tzv. »tiha soba«),

– prostoriju za smještaj umrle osobe i opraštanje od nje (na odjelima s više od 10 postelja),

– priručnu čajnu kuhinju,

– prostoriju za dnevni boravak,

– prostoriju za čisto,

– prostoriju za nečisto,

– prostoriju za izljev, pranje i dezinfekciju noćnih posuda,

– prostoriju za odmor radnika.

Radnici: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 10 bolesnika za 8 sati radnog vremena, 2 medicinske sestre opće njege s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 8 bolesnika (od čega 15% prvostupnica sestrinstva) za 8 sati radnog vremena, 1 stručni prvostupnik fizioterapije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 20 bolesnika. Magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, doktor medicine specijalist psihijatrije ili magistar psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, radni terapeut s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi na raspolaganju.«.

Članak 22.

Iza članka 39. dodaje se članak 39.a koji glasi:

»Članak 39.a

Koordinaciju djelatnosti palijativne skrbi na razini jedinice područne (regionalne) samouprave obavlja koordinator za palijativnu skrb.

Dom zdravlja, kojeg odredi jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno ustanova za njegu u kući, za rad koordinatora mora osigurati prostoriju od najmanje 12 m².

Radnici: 1 prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi.

Uz koordinatora za palijativnu skrb dom zdravlja može organizirati mobilni palijativni tim.

Radnici mobilnog palijativnog tima: najmanje 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi i 1 prvostupnica sestrinstva s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi.

Za održavanje timskih sastanaka mobilnog palijativnog tima potrebno je osigurati prostoriju od najmanje 30 m².«.

Članak 23.

U članku 40. stavku 2. na kraju podstavka 2. brišu se zarez i riječi: »što se dokazuje odobrenjem ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša i prostornog uređenja«.

Članak 24.

U članku 41. stavku 1. riječi: »najmanje tri« zamjenjuju se riječima: »najmanje četiri«.

Članak 25.

U članku 45. stavku 3. u točki 3) stavku 2. iza podstavka 7. dodaje se novi podstavak 8. koji glasi:

»-grijanu površinu, odnosno reanimacijski stol,«.

Dosadašnji podstavak 8. postaje podstavak 9.

U naslovu točke 9) iza riječi: »oftalmologije« dodaju se riječi: »/oftalmologije i optometrije«.

U točki 9) stavku 2. iza riječi: »oftalmologije« dodaju se riječi: »/oftalmologije i optometrije«.

U naslovu točke 10) iza riječi: »ortopedije« dodaju se riječi: »/ortopedije i traumatologije«.

U točki 10) stavku 2. iza riječi: »ortopedije« dodaju se riječi: »/ortopedije i traumatologije«.

U naslovu točke 14) iza riječi: »liječenja« dodaju se riječi: »/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine«.

U točki 14) stavku 1. riječi: »(uključujući i liječenje boli)« brišu se i dodaju se riječi: »/anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu«.

U točki 14) stavak 8. mijenja se i glasi:

»Radnici: 1,5 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine po operacijskoj dvorani, 1,5 medicinska sestra-medicinski tehničar specijalist u djelatnosti anestezije po operacijskoj dvorani, 3 doktora medicine specijalista anesteziologije, renaimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine u JIL-u, 5 medicinskih sestara-medicinskih tehničara specijalista u djelatnosti intenzivne njege ili 5 medicinskih sestara opće njege po postelji tijekom 24 sata (od čega najmanje 50% prvostupnica sestrinstva specijalistica u djelatnosti intenzivne njege ili prvostupnica sestrinstva), 1 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine i 1 medicinska sestra-medicinski tehničar specijalist u djelatnosti anestezije za 8 sati radnog vremena u ordinaciji anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 1,5 doktor medicine specijalist anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja/anesteziologije, reanimatologije i intenzivne medicine, 2 medicinske sestre-medicinska tehničara specijalista u djelatnosti anestezije u sobi za buđenje (PACU).«.

U naslovu točke 15) iza riječi: »radiologije« dodaju se riječi: »/kliničke radiologije«.

U točki 15) stavcima 1. i 2. iza riječi: »radiologije« dodaju se riječi: »/kliničke radiologije«.

Iza točke 15. dodaje se točka 16) koja glasi:

»16) Odjel djelatnosti palijativne skrbi:

U bolnici koja obavlja djelatnost palijativne skrbi uz uvjete iz članka 44. stavka 1.,3., i 4. potrebno je osigurati:

– bolesničku sobu, koja uz uvjete iz članka 43. stavka 2., stavka 7. podstavaka 3., 4. i 5., te stavka 10. ovoga Pravilnika, može imati najviše 3 postelje,

– bolesničke sobe moraju biti opremljene posteljama sa antidekubitalnim madracima i koje se mogu odijeliti paravanima te imati sanitarni čvor (jedan na dvije sobe). Sobe moraju biti uređene na način da nalikuju prostorijama za stanovanje i moraju imati ležaj ili naslonjač za rasklapanje ili naslonjač i podložak za noge, za noćni smještaj pacijentove obitelji,

– kupaonicu s kadom i opremom za prijenos i pranje teže pokretnog bolesnika s pristupom s tri strane,

prostoriju koja osigurava privatnost (tzv. »tiha soba«),

– priručnu čajnu kuhinju,

– prostoriju za dnevni boravak,

– prostoriju za smještaj umrle osobe i opraštanje od nje (na odjelima sa više od 10 postelja).

Radnici: 1 doktor medicine specijalist s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi, na 10 bolesnika, 2 medicinske sestre opće njege s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 6 bolesnika (od čega 15% prvostupnica sestrinstva), 1 stručni prvostupnik fizioterapije s posebnom edukacijom iz palijativne skrbi na 20 bolesnika za 8 sati radnog vremena. Magistar socijalnog rada s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, doktor medicine specijalist psihijatrije ili magistar psihologije s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi, radni terapeut s posebnom edukacijom za pristup bolesniku na palijativnoj skrbi na raspolaganju.

U bolnici koja za djelatnost palijativne skrbi ima postelje integrirane na drugim odjelima, soba za palijativnu skrb može imati najviše 3 postelje opremljene s antidekubitalnim madracima, pri čemu je potrebno osigurati jedan kompresijski antidekubitalni madrac na svaka tri antidekubitalna madraca koje se mogu odijeliti paravanima. Sobe trebaju biti uređene na način da nalikuju prostorijama za stanovanje.«.

Članak 26.

U članku 48. stavku 5. iza riječi: »mikrobiologije« dodaju se riječi: »/kliničke mikrobiologije«.

Članak 27.

U članku 49. stavku 3. iza riječi: »citologije« dodaju se riječi: »/patologije s akreditacijom iz područja citopatologije«.

Članak 28.

U članku 50. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:

»Svi radnici koji obavljaju transfuzijsku djelatnost moraju biti kvalificirani za izvođenje zadataka i mora im se osigurati redovna, pravovremena i prikladna edukacija.«.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. iza kojega se dodaje stavak 7. koji glasi:

»Bolničke transfuzijske jedinice moraju osigurati uvjete čuvanja, izdavanja i prijevoza krvi i krvnih pripravaka prema sljedećim zahtjevima:

– čuvanje:

Prostori za čuvanje krvnih pripravaka moraju biti odvojeni i u slijedu koji isključuje križanje putova. Veličina prostorija ovisi o broju hladnjaka, ledenica, agitatora trombocita koja omogućavaju nesmetano i kvalitetno čuvanje doza krvi.

Uvjeti čuvanja za krvne pripravke u tekućem stanju

Pripravak

Temperatura na kojoj se čuva

Maksimalno vrijeme čuvanja

Koncentrati eritrocita i puna krv (ako se upotrebljava za transfuziju kao puna krv)

+2 do +6 ºC

28 do 49 dana, ovisno o postupcima primijenjenim za prikupljanje, preradu i pohranu

Koncentrati trombocita

+20 do +24 ºC

5 dana; mogu se čuvati 7 dana ovisno o otkrivanju ili smanjenju kontaminacije bakterijama

Koncentrati granulocita

+20 do +24 ºC

24 sata

Uvjeti čuvanja za krvne pripravke pohranjene zamrzavanjem (krioprezervacijom)

Krvni pripravak

Uvjeti i trajanje čuvanja

Koncentrati eritrocita

Do 30 godina, ovisno o postupcima prikupljanja, prerade i pohranjivanja

Koncentrati trombocita

Do 24 mjeseci, ovisno o postupcima prikupljanja, prerade i pohranjivanja

Plazma i krioprecipitat

Do 36 mjeseci, ovisno o postupcima prikupljanja, prerade i pohranjivanja

Krioprezervirane koncentrati eritrocita i trombocita moraju se nakon otapanja prirediti (resuspendirati) u prikladnom mediju. Dopušteno razdoblje čuvanja nakon otapanja ovisi o upotrijebljenoj metodi.

– prijevoz i izdavanje

Prijevoz i izdavanje krvi i krvnih pripravaka moraju se u svim fazama obavljati u uvjetima koji održavaju integritet proizvoda. Spremnici za prijevoz moraju biti odgovarajuće označeni.«.

Iza dosadašnjeg stavka 6. koji je postao stavak 8. dodaju se stavci 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15.,16. i 17. koji glase:

»Za postizanje osiguranja kvalitete krvi i krvnih pripravaka zdravstvene ustanove koje provode transfuzijsko liječenje moraju imati kvalificiranu osobu za osiguranje kvalitete. Osoba mora biti uključena u sve aspekte kontrole, te provoditi procjenu i odobravati sve odgovarajuće dokumente povezane s kvalitetom.

Sve prostorije i oprema koji imaju utjecaj na kvalitetu i sigurnost krvi i krvnih pripravaka moraju biti kvalificirani, a svi postupci, prije uvođenja validirani, te ponovno validirani u pravilnim vremenskim razmacima koji se određuju na osnovi aktivnosti.

Bolničke transfuzijske jedinice moraju osigurati sljedivost krvi i krvnih pripravaka putem preciznih postupaka identifikacije i vođenja evidencije.

Sustav sljedivosti koji se primjenjuje mora omogućiti ulaženje u trag krvi i krvnim pripravcima od darivatelja do njihovog transfundiranja primatelju ili uništavanja.

Evidencija bolničkih transfuzijskih jedinica mora sadržavati sljedeće podatke:

– Identifikacija dobavljača krvnog pripravka

– Identifikacija izdanog krvnog sastojka

– Identifikacija primatelja transfuzije

– Potvrda o uništenju za doze koje nisu transfundirane

– Datum transfuzije ili uništenja (godina/mjesec/dan)

– Lot broj krvnog pripravka

Bolničke transfuzijske jedinice obvezne su uspostaviti postupak verifikacije za svaku izdanu dozu krvi ili krvnoga pripravka za transfuziju, nadzirući da je svaka izdana doza transfundirana namijenjenom primatelju, a ako nije transfundirana, verificirati njezino odlaganje/uništavanje.

Bolničke transfuzijske jedinice obvezne su čuvati podatke iz stavka 10. ovoga članka najmanje 30 godina, na prikladnome i čitljivome mediju za pohranu podataka, kako bi se osigurala sljedivost.

Zdravstvene ustanove koje provode transfuzijsko liječenje moraju uspostaviti postupke vođenja i čuvanja dokumentacije o transfuziji svakog krvnog pripravka te u slučaju ozbiljne štetne reakcije povezane s kvalitetom i sigurnosti krvi i krvnih pripravaka bez odlaganja obavijestiti ovlaštenu zdravstvenu ustanovu za proizvodnju krvnih pripravaka koja je raspodijelila pripravak i nadležnu ustrojstvenu jedinicu ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Zdravstvene ustanove koje provode transfuzijsko liječenje moraju uspostaviti postupke vođenja i čuvanja dokumentacije za svaki ozbiljni štetni događaj. Ustanove moraju bez odlaganja obavijestiti nadležnu ustrojstvenu jedinicu ministarstva nadležnog za zdravstvo o svakom ozbiljnom štetnom događaju koji može utjecati na kvalitetu i sigurnost krvi i krvnih pripravaka, uključivo opskrbu pripravcima.

Zdravstvene ustanove koje provode transfuzijsko liječenje dostavljaju ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svim ozbiljnim štetnim reakcijama i svim ozbiljnim štetnim događajima. Zdravstvene ustanove koje provode transfuzijsko liječenje dostavljaju Hrvatskom zavodu za transfuzijsku medicinu godišnje izvješće o ozbiljnim štetnim reakcijama i ozbiljnim štetnim događajima vezanim za kvalitetu i sigurnost pripravaka. Izvješća se dostavljaju do 30. travnja tekuće godine, za prethodnu godinu.

Obavijesti i godišnje izvješće iz stavka 13., 14. i 15. dostavljaju se na obrascima Pravilnika o sustavu sljedivosti krvnih pripravaka i praćenju ozbiljnih štetnih događaja i ozbiljnih štetnih reakcija (»Narodne novine« broj 63/07., 18/09.).

Bolničke transfuzijske jedinice moraju poduzeti sve mjere kako bi osigurale da podaci, uključujući prikupljene genetske informacije, kojima treće strane imaju pristup, budu anonimni, kako ne bi bila moguća identifikacija darivatelja. U tu svrhu, mora se osigurati:

– uspostavljanje mjera zaštite podataka kao i zaštita protiv neovlaštenog dodavanja, brisanja ili modifikacije darivateljevih podataka, mjera zaštite podataka o odbijanju darivanja i mjera zaštite pri prijenosu informacija

– uspostavljanje procedura za usklađivanje podataka u slučajevima neusklađenosti

– zaštitu od neautoriziranog objavljivanja podataka tijekom osiguranja sljedivosti darivanja.«.

Članak 29.

U članku 51. stavku 5. iza riječi: »patologije« dodaju se riječi: »/patologije s akreditacijom iz područja histopatologije«.

Prijelazne i završne odredbe

Članak 30.

Zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici koji obavljaju zdravstvenu djelatnost u privatnoj praksi te trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, a koja su započela s radom prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika, moraju uskladiti svoj rad u pogledu radnika s odredbama ovoga Pravilnika u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Zdravstvene ustanove, zdravstveni radnici koji obavljaju zdravstvenu djelatnost u privatnoj praksi te trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost, a koja su započela s radom prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika moraju uskladiti svoj rad u pogledu medicinsko-tehničke opreme s odredbama ovoga Pravilnika u roku od tri godine od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Zdravstveni radnici koji danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika rade najmanje tri godine u djelatnosti dentalne medicine u timu s doktorom dentalne medicine, nastavljaju obavljati poslove dentalnog asistenta.

Zdravstveni radnici koji danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika rade na poslovima srodnih zdravstvenih struka, a u istom rangu stručne spreme, najmanje 10 godina u kontinuitetu na istom radnom mjestu, nastavljaju obavljati poslove na istom mjestu.

Članak 31.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/13-02/156

Urbroj: 534-02-01-1/4-15-16

Zagreb, 6. studenoga 2015.

Ministar

prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.

124 13.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti 124 13.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim uvjetima u pogledu prostora radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti