Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/101, urbroj: 425-02/3-15-02 od 10. studenoga 2015.

NN 124/2015 (13.11.2015.), Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/101, urbroj: 425-02/3-15-02 od 10. studenoga 2015.

124 13.11.2015 Rješenje Zavoda za unapređivanje zaštite na radu, klasa: UP/I-115-01/15-01/101, urbroj: 425-02/3-15-02 od 10. studenoga 2015.

ZAVOD ZA UNAPREĐIVANJE ZAŠTITE NA RADU

2369

ZAŠTITAINSPEKT d.o.o. iz Osijeka, Adama Reisnera 95/a, OIB: 28737940650, a na temelju članka 30. stavka 2. i članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), Zavod za unapređivanje zaštite na radu donosi

RJEŠENJE

I.

ZAŠTITAINSPEKT d.o.o. iz Osijeka, Adama Reisnera 95/a, OIB: 28737940650, ispunjava uvjete za obavljanje poslova zaštite na radu te se ovlašćuje da u okviru svoje djelatnosti može obavljati sljedeće poslove:

1. obavljanje poslova zaštite na radu kod poslodavca

2. izrada procjene rizika

3. osposobljavanje za zaštitu na radu (osposobljavanja radnika za rad na siguran način te osposobljavanje poslodavca, ovlaštenika i povjerenika radnika za zaštitu na radu)

4. ispitivanja radne opreme

5. ispitivanja u radnom okolišu

a) ispitivanja fizikalnih čimbenika

b) ispitivanja kemijskih čimbenika

O obavljenim ispitivanjima, navedeno društvo je obvezno izdavati i čuvati isprave te voditi evidenciju.

II.

Poslove iz točke I. ovog Rješenja navedeno društvo može obavljati dok ispunjava propisane uvjete, a o svim promjenama koje se odnose na ispunjavanje propisanih uvjeta, društvo je dužno obavijestiti ovaj Zavod odmah po nastanku promjene.

III.

Ovo Rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: UP/I-115-01/15-01/101

Urbroj: 425-02/3-15-2

Zagreb, 10. studenoga 2015.

Ravnatelj
Vitomir Begović, v. r.