Pravilnik o načinu obračuna i isplate jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Repub­lici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda

NN 124/2015 (13.11.2015.), Pravilnik o načinu obračuna i isplate jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Repub­lici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda

124 13.11.2015 Pravilnik o načinu obračuna i isplate jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Repub­lici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

2370

Na temelju članka 70. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, broj 28/2014 i 24/2015) i Odluke Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/15-04/465, urbroj: 50301-04/04-15-4 od 14. listopada 2015. (»Narodne novine«, broj 112/2015) i klasa: 022-03/15-04/503, urbroj: 50301-04/12-15-2 od 5. studenoga 2015. (»Narodne novine«, broj 122/2015), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, na sjednici održanoj 6. studenoga 2015., donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OBRAČUNA I ISPLATE JEDNOKRATNOG NOVČANOG PRIMANJA IZ SREDSTAVA KOJA PRIPADAJU REPUBLICI HRVATSKOJ KAO ČLANU UMIROVLJENIČKOG FONDA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se, u skladu s točkom X. Odluke o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda, klasa: 022-03/15-04/465, urbroj: 50301-04/04-15-4 od 14. listopada 2015. (»Narodne novine«, broj 112/2015) i klasa: 022-03/15-04/503, urbroj: 50301-04/12-15-2 od 5. studenoga 2015. (»Narodne novine«, broj 122/2015), propisuje način obračuna i isplate jednokratnog novčanog primanja koje korisnicima mirovinskih primanja isplaćuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod) po službenoj dužnosti.

Članak 2.

Jednokratno novčano primanje prema Odluci o isplati jednokratnog novčanog primanja iz sredstava koja pripadaju Republici Hrvatskoj kao članu Umirovljeničkog fonda (u daljnjem tekstu: Odluka Vlade RH) Zavod će uputiti korisnicima na isplatu nakon 18. prosinca 2015.

Članak 3.

Jednokratno novčano primanje iz članka 2. ovoga Pravilnika isplatit će se korisnicima mirovinskog primanja ostvarenog u Republici Hrvatskoj na način na koji im se mirovinsko primanje isplaćuje u Republici Hrvatskoj, preko poslovne banke u Republici Hrvatskoj, odnosno putem pošte na adresu.

Korisnicima iz prethodnog stavka ovoga članka kojima se mirovinsko primanje isplaćuje na račun, a kojima se provodi ovrha na novčanim sredstvima na računu u banci, Zavod će jednokratno novčano primanje uputiti na isplatu na poseban račun na koji, prema obavijesti Financijske agencije, upućuje dio mirovinskog primanja koji je izuzet od ovrhe.

Članak 4.

Okolnost je li korisnik iz točke V. Odluke Vlade RH zatečen u isplati u Republici Hrvatskoj utvrdit će se prema podacima evidentiranim u bazi podataka umirovljenika Zavoda na dan 30. studenoga 2015., a odnosi se na one korisnike koji na taj dan imaju pravo na isplatu mirovinskog primanja/naknade.

Članak 5.

Korisnicima iz točke IV. stavka 4. Odluke Vlade RH koji su ostvarili mirovinu na temelju međunarodnih ugovora o socijalnom osiguranju ili primjenom pravnih propisa Europske unije u Republici Hrvatskoj za koje do 30. studenoga 2015. inozemni nositelj nije dostavio podatak o visini primanja iz inozemstva, nego do 29. veljače 2016. sami dostave dokaz o iznosu tog primanja, Zavod će obračunati i isplatiti razliku između isplaćenog i iznosa jednokratnog novčanog primanja koje im pripada i određuje se u skladu s točkom II. i točkom IV. stavkom 3. Odluke Vlade RH.

Članak 6.

Jednokratno novčano primanje korisnicima mirovinskih primanja priznatih na teret nositelja socijalnog osiguranja iz republika bivše SFRJ iz točke VI. Odluke Vlade RH koja im se isplaćuju u Republici Hrvatskoj, isplatit će se onim korisnicima koji su, prema obavijesti tih nositelja, zatečeni u isplati, i to preko Hrvatske pošte na adresu.

Članak 7.

Pravo na isplatu jednokratnog novčanog primanja koje korisniku nije isplaćeno zbog smrti, netočne adrese ili podatka o računu, OIB-u ili dr., može se ostvariti naknadno na temelju rješenja o nasljeđivanju, odnosno po dostavi točnih podataka, unutar zastarnog roka propisanog Zakonom o obveznim odnosima.

Članak 8.

U postupku utvrđivanja nepripadnosti prava na isplatu jednokratnog novčanog primanja, zastare, otpisa i drugih pitanja odgovarajuće se primjenjuju opći akti Zavoda.

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 041-01/15-02/9

Urbroj: 341-99-01/01-15-2

Zagreb, 6. studenoga 2015.

Predsjednica
Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
Mirjana Rađenović, v. r.