Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima

NN 125/2015 (18.11.2015.), Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE

2384

Na temelju odredbi članka 53. stavka 3. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, broj 94/13) ministar zaštite okoliša i prirode donosi

PRAVILNIK

O GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA

I. OPĆE ODREDBE

Sadržaj

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se postupci i ciljevi u gospodarenju otpadnim vozilima, način njihove obrade, zahtjevi u pogledu sakupljanja, skladištenja i prijevoza, uključujući i označavanje i opremanje vozila, zahtjevi u pogledu obrade otpadnih vozila i otpada nastalog obradom i s tim povezane mjerne postupke, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih vozila, obveza prijave i dostave podataka, vođenja evidencije i dostave izvješća, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača vozila, zahtjevi u pogledu vozila koja se stavljaju na tržište, način obveznog postupanja proizvođača vozila, posjednika, sakupljača i obrađivača otpadnih vozila.

(2) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti gospodarenja otpadnim vozilima u cilju sprječavanja nastajanja otpada od vozila, osiguranja ponovne uporabe, recikliranja i drugih načina oporabe otpadnih vozila i njihovih sastavnih dijelova kako bi se smanjilo zbrinjavanje otpada i unaprijedilo djelovanje na okoliš svih gospodarskih subjekata uključenih u životni ciklus vozila, a posebice subjekata neposredno uključenih u obradu otpadnih vozila.

(3) U smislu odredbi ovog Pravilnika uvoz podrazumijeva stjecanje odnosno unos iz država članica Europske unije i uvoz na teritorij Republike Hrvatske iz trećih zemalja, za vlastite potrebe ili obavljanje trgovačke djelatnosti, u zamjenu za plaćanje ili besplatno.

(4) U smislu odredbi ovoga Pravilnika izvoz podrazumijeva iznos u države članice Europske Unije i izvoz iz Republike Hrvatske u treće zemlje.

Primjena zakonodavstva Europske unije

Članak 2.

(1) Ovim se Pravilnikom u pravni poredak Republike Hrvatske prenosi Direktiva 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 18. rujna 2000. o otpadnim vozilima (SL L 269, 21. 10. 2000.) kako je posljednji puta izmijenjena Direktivom Komisije 2013/28/EU od 17. svibnja 2013. o izmjeni Priloga II. Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (Tekst značajan za EGP) (SL L 135, 22. 5. 2013.) (u daljnjem tekstu: Direktiva 2000/53/EZ).

(2) Ovim se Pravilnikom utvrđuje provedba sljedećih odluka Europske unije u svezi provedbe Direktive 2000/53/EZ:

– Odluka Komisije 2001/753/EZ od 17. listopada 2001. o upitniku za dostavu izvješća država članica o provedbi Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (Tekst značajan za EGP) (SL L 282, 26. 10. 2001.) (u daljnjem tekstu: Odluka (2001/753/EZ) i

– Odluka Komisije 2005/293/EZ od 1. travnja 2005. o utvrđivanju detaljnih pravila za praćenje ciljeva u pogledu ponovne uporabe/oporabe i ponovne uporabe/recikliranja koji su utvrđeni u Direktivi 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (SL L 94, 13. 4. 2005.) (u daljnjem tekstu: Odluka 2005/293/EZ).

Područje primjene

Članak 3.

(1) Odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se na vozila koja se sukladno posebnom propisu koji određuje kategorije vozila uvrštavaju u:

– M1 kategoriju – motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju još najviše osam sjedala,

– N1 kategoriju – motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone i

– L2, L4 i L5 (osim L5e) kategorije motornih vozila.

(2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na vozila i otpadna vozila iz stavka 1. ovoga članka, uključujući u njih ugrađene dijelove i materijale, neovisno o tome je li vozilo servisirano ili popravljano tijekom uporabe i neovisno o tome je li opremljeno komponentama koje je isporučio prvobitni proizvođač ili drugim dijelovima koji se kao rezervni ili zamjenski dijelovi ugrađuju u vozilo, osim za one sastavne dijelove za koje je način gospodarenja propisan posebnim propisima.

(3) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se ne dovodeći u pitanje postojeće zakonodavstvo posebice u pogledu normi sigurnosti, emisija u zrak i kontrole buke te zaštite tla i voda.

(4) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se ne dovodeći u pitanje zahtjeve zakonodavstva Europske unije o sigurnosti i zaštiti zdravlja, o kemikalijama, posebno Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 18. prosinca 2006. o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH) i osnivanju Europske agencije za kemikalije te o izmjeni Direktive 1999/45/EZ i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 793/93 i Uredbe Komisije (EZ) br. 1488/94 kao i Direktive Vijeća 76/769/EEZ i direktiva Komisije 91/155/EEZ, 93/67/EEZ, 93/105/EZ i 2000/21/EZ (SL L 396, 30. 12. 2006.), kao ni zahtjeve posebnog zakonodavstva Europske unije o gospodarenju otpadom ili dizajnu proizvoda.

(5) Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na starodobna vozila (oldtajmere) kao ni na povijesna vozila ili vozila koja su od vrijednosti za kolekcionare ili su namijenjena muzejima, ako su pohranjena na pravilan i za okoliš prihvatljiv način, bilo da su spremna za uporabu ili rastavljena na dijelove.

(6) Na vozila iz stavka 1. ovoga članka koja se koriste za posebnu namjenu sukladno propisu o homologaciji, ne primjenjuju se odredbe članka 5. ovoga Pravilnika.

(7) Na motorna vozila s tri kotača ne primjenjuju se odredbe članaka 5., 7. i 9. ovoga Pravilnika.

(8) Na pitanja vezana uz stavljanje na tržište vozila te gospodarenje otpadnim vozilima koja nisu posebno uređena ovim Pravilnikom, primjenjuju se posebni propisi kojima se uređuje gospodarenje otpadom te u odgovarajućoj mjeri drugi posebni propisi koji uređuju spomenuta pitanja.

Pojmovi

Članak 4.

Pojedini pojmovi uporabljeni u ovom Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1. Cjelovito otpadno vozilo je otpadno vozilo koje ima sve osnovne sastavne dijelove a obavezno motor i karoseriju.

2. Gospodarski subjekti u smislu ovog Pravilnika definirani su kako slijedi:

Agencija je Hrvatska agencija za okoliš i prirodu;

Fond je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost;

Krajnji korisnik je osoba koja je koristila, koristi ili namjerava koristiti vozilo, ili osoba kod koje zbog obavljanja njene registrirane djelatnosti nastaje otpadno vozilo ili dijelovi otpadnog vozila. Krajnji korisnik može biti fizička osoba (građanin) ili pravna ili fizička osoba-obrtnik (registrirana osoba);

Obrađivač otpadnih vozila (u daljnjem tekstu: obrađivač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti obrade otpadnih vozila, uključujući obradu dijelova i materijala vozila te je temeljem ovlaštenja Ministarstva sklopila ugovor s Fondom;

Posjednik otpadnog vozila (u daljnjem tekstu: posjednik) je posjednik otpada kako je definiran Zakonom, a koji je u posjedu otpadnog vozila;

Prodavatelj vozila (u daljnjem tekstu: prodavatelj) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja u dobavljačkom lancu vozila čini dostupnim na tržištu na teritoriju Republike Hrvatske. Prodavatelj istovremeno može biti i proizvođač;

Proizvođač vozila (u daljnjem tekstu: proizvođač) je pravna i fizička osoba – obrtnik koja neovisno o načinu prodaje proizvodi i/ili na profesionalnoj osnovi uvozi i stavlja vozila na tržište na teritoriju Republike Hrvatske. Osoba koja ima poslovno sjedište u drugoj državi članici Europske unije, a vozila stavlja na tržište na teritoriju Republike Hrvatske, čije je mjesto oporezivanja u Republici Hrvatskoj sukladno posebnim propisom, u smislu odredbi ovog Pravilnika smatra se proizvođačem i dužna je imenovati osobu u Republici Hrvatskoj koja je odgovorna za ispunjavanje obveza tog proizvođača u skladu s ovim Pravilnikom;

Sakupljač otpadnih vozila (u daljnjem tekstu: sakupljač) je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja sukladno Zakonu ima dozvolu za obavljanje djelatnosti sakupljanja otpadnih vozila i koja je po provedenom postupku pokrenutim javnim pozivom za obavljanje usluge sakupljanja s Fondom sklopila ugovor;

3. Masa vozila je masa koja je navedena u homologacijskom dokumentu ili tehničkoj dokumentaciji vozila, kojoj se oduzima masa vozača koja iznosi 75 kilograma i masa goriva koja iznosi 40 kilograma;

4. Ministar je ministar nadležan za zaštitu okoliša;

5. Ministarstvo je ministarstvo nadležno za zaštitu okoliša;

6. Naknada gospodarenja otpadnim vozilima (u daljnjem tekstu: naknada gospodarenja) je novčani iznos koji plaćaju proizvođači i fizičke osobe – građani u svrhu pokrivanja troškova sakupljanja i obrade otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond, prilikom stavljanja na tržište novih ili rabljenih vozila;

7. Naknada za predaju otpadnog vozila na oporabu (u daljnjem tekstu: naknada) je novčani iznos kojim se stimulira predaja cjelovitih otpadnih vozila na oporabu;

8. Obrada otpadnog vozila je postupak obrade sukladno Zakonu, a nakon predaje otpadnog vozila u postrojenje radi uklanjanja onečišćujućih tvari, rastavljanja, drobljenja, usitnjavanja, oporabe ili pripreme za zbrinjavanje otpada nastalog u stroju za usitnjavanje te svaki drugi postupak oporabe i/ili zbrinjavanja otpadnog vozila i njegovih dijelova;

9. Omogućavanje dostupnosti na tržištu podrazumijeva svaku isporuku vozila za distribuciju, potrošnju ili uporabu na tržištu u Republici Hrvatskoj, uključujući internetsku prodaju i druge načine omogućavanja dostupnosti putem komunikacije na daljinu, za vlastite potrebe ili u okviru trgovačke djelatnosti, u zamjenu za plaćanje ili besplatno;

10. Opasna tvar je bilo koja tvar koja ispunjava kriterije za bilo koji od sljedećih razreda ili kategorija opasnosti navedenih u Prilogu I. Uredbe (EZ) broj 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2008. o razvrstavanju, označavanju i pakiranju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) broj 1907/2006 (Tekst značajan za EPG) (SL L 353, 31. 12. 2008.),

– razredi opasnosti od 2.1 do 2.4, 2.6 i 2.7, 2.8 vrste A i B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 kategorije 1 i 2, 2.14 kategorije 1 i 2, 2.15 vrste od A do F,

– razredi opasnosti od 3.1. do 3.6, 3.7 (nepoželjni učinci na spolnu funkciju i plodnost ili na razvoj), 3.8. (učinci različiti od opojnih učinaka), 3.9. i 3.10,

– razred opasnosti 4.1,

– razred opasnosti 5.1;

11. Oporaba otpadnih vozila je svaki postupak oporabe u skladu sa Zakonom, koji je prikladan i primjenjiv za oporabu otpadnih vozila;

12. Otpadno vozilo je vozilo koje radi oštećenja, dotrajalosti i drugih uzroka posjednik odbacuje, namjerava ili mora odbaciti u smislu Zakona, uključujući sve njegove sastavne dijelove i potrošne materijale koji u trenutku odbacivanja čine dio otpadnog vozila;

13. Podaci o rastavljanju otpadnog vozila predstavljaju sve informacije potrebne za pravilnu i za okoliš prihvatljivu obradu otpadnih vozila, uključujući i informacije o različitim dijelovima i materijalima u vozilu i položaju svih opasnih tvari u vozilu, vrstama i količinama nastalih »sirovina« i otpada kod provedbe postupka obrade, a koje su proizvođači vozila i sastavnih dijelova vozila obvezni staviti na raspolaganje postrojenjima za obradu u obliku priručnika ili u elektroničkom obliku;

14. Ponovna uporaba je svaki postupak kojim se dijelovi otpadnih vozila koji nisu otpad ponovno koriste u istu svrhu za koju su proizvedeni;

15. Recikliranje otpadnog vozila je svaki postupak oporabe kojim se otpadni materijali iz otpadnog vozila prerađuju u proizvode, materijale ili tvari za izvornu ili drugu svrhu, osim energetske oporabe. Energetska oporaba označava upotrebu gorivog otpada u kojem se gorivi otpad uporabljuje kao sredstvo za proizvodnju energije neposrednim spaljivanjem zajedno s drugim otpadom ili bez njega, ali s iskorištavanjem dobivene toplinske energije;

16. Registar je Registar gospodarenja posebnim kategorijama otpada;

17. Sakupljanje otpadnih vozila je prikupljanje otpadnih vozila, uključujući prethodno razvrstavanje i privremeno skladištenje u svrhu prijevoza na obradu;

18. Sprječavanje je skup mjera koje se poduzimaju u cilju smanjenja količine i štetnih učinaka na okoliš otpadnih vozila i u njih ugrađenih materijala i tvari;

19. Stroj za usitnjavanje (»šreder«) je svaki stroj koji se koristi za rezanje, usitnjavanje ili drobljenje otpadnih vozila odnosno dijelova i materijala vozila na komade ili dijelove;

20. Stavljanje na tržište je uvoz novih ili rabljenih vozila na teritorij Republike Hrvatske, odnosno prvo omogućavanje dostupnosti na tržištu vozila proizvedenih u Republici Hrvatskoj;

21. Uredba je Uredba o gospodarenju otpadnim vozilima;

22. Vozilo je svako vozilo iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika;

23. Zakon je Zakon o održivom gospodarenju otpadom;

24. Zbrinjavanje je svaki postupak zbrinjavanja u skladu sa Zakonom, koji je prikladan i primjenjiv za zbrinjavanje otpadnih vozila, uključujući i ostatke od obrade otpadnih vozila.

II. CILJEVI U GOSPODARENJU OTPADNIM VOZILIMA

Nacionalni ciljevi ponovne uporabe i oporabe

Članak 5.

(1) U gospodarenju otpadnim vozilima mora se osigurati da:

– stopa ponovne uporabe i oporabe za sva otpadna vozila predana na obradu tijekom godine iznosi najmanje 95% prosječne mase na obradu predanog otpadnog vozila, odnosno

– stopa ponovne uporabe i recikliranja za sva otpadna vozila predana na obradu tijekom godine iznosi najmanje 85% prosječne mase na obradu predanog otpadnog vozila.

(2) Ispunjavanje ciljeva iz prethodnog stavka ovoga članka izračunava se u skladu s Odlukom 2005/293/EZ.

Ispunjavanje ciljeva proizvođača

Članak 6.

Proizvođač je obvezan ispuniti ciljeve iz članka 5. ovog Pravilnika razmjerno količini vozila koje je stavio na tržište uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda, na način propisan Uredbom.

III. OBVEZE PROIZVOĐAČA VOZILA

Dizajn i proizvodnja vozila

Članak 7.

(1) Proizvođač je obvezan osigurati da su vozila koja stavlja na tržište dizajnirana i proizvedena na način da:

– je uporaba opasnih tvari u vozilima smanjena na najmanju moguću mjeru, uz poštivanje ograničenja uporabe određenih opasnih tvari u vozilima koja su unutar Europske unije propisana posebnim propisom;

– je moguće rastavljanje i oporaba otpadnih vozila i njihovih sastavnih dijelova, a posebno da njihova ponovna uporaba i recikliranje njihovih komponenata i materijala odgovaraju zahtjevima međunarodnih normi za njihovo obilježavanje iz Priloga II. ovoga Pravilnika;

– su vozila, sukladno posebnom propisu, u skladu s tehničkim zahtjevima za eko-dizajn proizvoda koji olakšavaju ponovnu uporabu i obradu otpadnih vozila,

– su u proizvodnji vozila u najvećoj mogućoj mjeri uporabljeni reciklirani materijali,

– vozila koja su postala otpadnim vozilima, ne predstavljaju opasnost ni štetu po ljudsko zdravlje i okoliš, kao ni zapreku ili poteškoću pri gospodarenju tim otpadnim vozilima.

(2) Proizvođač ne smije kroz poseban dizajn vozila ili proizvodne postupke sprječavati ponovnu uporabu dijelova vozila, osim ako takav dizajn ili postupci predstavljaju osobite prednosti u pogledu zaštite okoliša i/ili sigurnosnih zahtjeva kod uporabe vozila.

Članak 8.

(1) Zabranjuje se proizvodnja te stavljanje na tržište (uvoz) motornih vozila iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika kao i zamjenskih dijelova za njihovo održavanje čiji materijali i sastavni dijelovi sadrže olovo, živu, kadmij i šesterovalentni krom.

(2) Iznimno, materijali i sastavni dijelovi mogu sadržavati opasne tvari iz stavka 1. ovoga članka u slučajevima i unutar vremenskih razdoblja određenih u Prilogu I. ovoga Pravilnika.

(3) Materijali i sastavni dijelovi iz stavka 2. ovoga članka moraju biti označeni jasnim oznakama iz kojih je vidljivo da sadrže opasne tvari koje se moraju izdvojiti prije obrade.

Informiranja krajnjih korisnika i obrađivača

Članak 9.

(1) Proizvođači, a posebice proizvođači materijala i opreme za vozila, dužni su osigurati da sastavni dijelovi i materijali pogodni za ponovnu uporabu i oporabu odgovaraju zahtjevu međunarodnih normi za njihovo obilježavanje iz Priloga II. ovoga Pravilnika.

(2) Proizvođač je obvezan pri stavljanju na tržište vozila iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika osigurati upute i podatke o rastavljanju motornih vozila za svaki tip vozila, najkasnije u roku od 6 mjeseci od kada su stavili vozilo na tržište, s popisom sastavnih dijelova i materijala, popisom i lokacijom svih opasnih tvari u vozilu, te načinom njihova označavanja u svrhu postizanja ciljeva iz članka 5. ovog Pravilnika.

(3) Proizvođači moraju na zahtjev obrađivača dostaviti podatke o rastavljanju vozila te skladištenju i načinu testiranja sastavnih dijelova pogodnih za ponovnu uporabu.

(4) Proizvođači su obavezni objaviti podatke o:

– dizajnu vozila i njegovim sastavnim dijelovima s uvidom u mogućnosti njihove oporabe i recikliranja,

– postupcima zbrinjavanja otpada od vozila pogodnim za okoliš, s naglaskom na odstranjivanje tekućina i rastavljanje,

– razvoju i optimalnim načinima ponovne uporabe, recikliranja i oporabe otpadnih vozila i njihovih sastavnih dijelova i

– stvaranju napretka u svezi oporabe i recikliranja u svrhu smanjenja količine otpada za zbrinjavanje te povećanju udjela oporabe i recikliranja.

(5) Proizvođači su obavezni informaciju iz stavka 4. ovoga članka učiniti dostupnom potencijalnim kupcima koja će biti sastavni dio promidžbenih materijala kod stavljanja vozila na tržište Republike Hrvatske.

(6) Upute i podatke iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka proizvođači vozila i sastavnih dijelova vozila izrađuju u vidu priručnika ili u elektroničkom obliku.

(7) Odredbe ovoga članka ne primjenjuju se na vozila iz članka 3. stavka 6. ovoga Pravilnika.

IV. UVJETI GOSPODARENJA OTPADNIM VOZILIMA I ZAHTJEVI ZA SAKUPLJANJE, SKLADIŠTENJE I OBRADU OTPADNIH VOZILA

Članak 10.

(1) Gospodarenje otpadnim vozilima poduzima se u svrhu ispunjavanja ciljeva propisanih ovim Pravilnikom, uključujući sprječavanje i ponovnu uporabu te vođenje evidencije i predaju izvješća sukladno ovom Pravilniku, Zakonu te posebnim propisima.

(2) Gospodarenje otpadnim vozilima obuhvaća sva otpadna vozila sukladno članku 3. stavku 1. ovoga Pravilnika te dijelove i materijale nastale održavanjem ovih otpadnih vozila.

(3) Proizvođač i fizička osoba – građanin obvezni su snositi troškove gospodarenja otpadnim vozilima uplatom naknade gospodarenja na račun Fonda.

(4) Uplatom naknade gospodarenja iz stavka 3. ovog članka Fond preuzima obvezu ispunjavanja ciljeva gospodarenja otpadnim vozilima iz članka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Proizvođač je obvezan voditi evidenciju o količini vozila koje stavlja na tržište na teritoriju Republike Hrvatske i o količini izvezenih vozila prema broju šasije vozila.

(2) Proizvođač je obvezan podatke iz evidencije iz stavka 1. ovoga članka dostaviti u Registar do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec na obrascu Izvješće o vozilima stavljenim na tržište na području Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Obrazac OV1) iz Priloga III. ovoga Pravilnika na temelju kojih proizvođač sam obračunava i uplaćuje naknadu gospodarenja u korist Fonda sukladno Uredbi iz članka 53. stavka 4. Zakona.

(3) Naknada gospodarenja umanjuje se za iznos naknade gospodarenja otpadnim gumama utvrđene posebnim propisom kojim se uređuje gospodarenje otpadnim gumama.

Članak 12.

Fizička osoba – građanin i pravna ili fizička osoba – obrtnik koja uvozi vozilo za vlastite potrebe obvezne su neposredno ili putem nadležnog carinskog ureda prema mjestu prebivališta odnosno sjedišta podatke o uvozu vozila na području Republike Hrvatske dostaviti u Registar, do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni kalendarski mjesec, na obrascu OV1, na temelju kojih se obračunava i uplaćuje naknada gospodarenja u korist Fonda sukladno uredbi kojom se uređuje gospodarenje otpadnim vozilima.

Članak 13.

Uplata naknade gospodarenja Fondu uvjet je za prvu registraciju vozila u Republici Hrvatskoj koja se dokazuje potvrdom Fonda o uplaćenoj naknadi gospodarenja odnosno provedenim nalogom za plaćanje.

Članak 14.

(1) Na vozila proizvedena u Republici Hrvatskoj, a koja su namijenjena izvozu, ne plaća se naknada gospodarenja.

(2) Proizvođač i fizička osoba – građanin koji su uplatili iznos naknade gospodarenja u slučaju izvoza vozila na koje je plaćena naknada gospodarenja imaju pravo na povrat uplaćene naknade.

(3) Pravo na povrat uplaćene naknade gospodarenja proizvođač i fizička osoba – građanin ostvaruju na temelju podataka o izvozu dostavljenih u Registar na obrascu OV1 koji se potkrjepljuje odgovarajućim dokazima o uplati naknade, preslikom prometne dozvole, datumom uvoza/proizvodnje vozila i odgovarajućim dokazima o izvozu.

Članak 15.

(1) Posjednik otpadnog vozila obvezan je otpadno vozilo predati sakupljaču, po mogućnosti u cijelosti, i to na skladištu sakupljača ili pozivom sakupljača na lokaciju gdje se nalazi otpadno vozilo.

(2) Posjednik otpadnih dijelova i materijala vozila koji nastaju održavanjem vozila iste je obvezan predati sakupljaču na skladištu sakupljača ili prilikom održavanja vozila pravnoj ili fizičkoj osobi – obrtniku registriranom za tu djelatnost.

(3) Posjednik otpadnog vozila te dijelova i materijala vozila koji su sukladno posebnom propisu klasificirani kao opasni otpad, prilikom predaje sakupljaču, nije dužan predati deklaraciju o svojstvima otpada niti izvješće o ispitivanju svojstava tog otpadnog vozila.

(4) Posjednik otpadnog vozila dužan je obavijestiti sakupljača u slučaju kada otpadno vozilo predstavlja zdravstvenu ili sigurnosnu opasnost.

Članak 16.

(1) Posjednik otpadnog vozila je prilikom predaje otpadnog vozila sakupljaču obvezan predati dokaz o vlasništvu (presliku prometne dozvole otpadnog vozila koje predaje i ukoliko nije upisan kao vlasnik vozila u prometnoj dozvoli presliku drugog dokumenta iz kojeg je razvidno da je otpadno vozilo njegovo vlasništvo, te kopiju osobne iskaznice), dokaz o pravu na predaju otpadnog vozila na oporabu (ovjerena punomoć od strane vlasnika vozila, presliku prometne dozvole otpadnog vozila, te presliku osobne iskaznice), dokaz da je za predmetno vozilo plaćena naknada gospodarenja Fondu ili potvrdu o provjeri registriranosti vozila u Republici Hrvatskoj.

(2) Potvrdu o provjeri registriranosti vozila u Republici Hrvatskoj izdaje nadležno tijelo za registraciju vozila ili Fond na temelju sporazuma o suradnji između nadležnog tijela i Fonda.

(3) Jedinica lokalne samouprave otpadna vozila uklonjena sukladno Zakonu i posebnim propisima predaje sakupljaču uz zapisnik komunalnog redarstva na obrascu OV2 (u daljnjem tekstu: Obrazac OV2) iz Priloga IV. ovoga Pravilnika.

(4) Posjednik otpadnog vozila iz stavka 1. ovoga članka prilikom predaje cjelovitog otpadnog vozila sakupljaču ima pravo na naknadu koju mu isplaćuje sakupljač sukladno članku 18. stavku 5. ovog Pravilnika.

(5) Fond utvrđuje iznos jedinične naknade posebnom odlukom.

Sakupljanje otpadnih vozila

Članak 17.

Uslugu sakupljanja otpadnih vozila na području određenom Odlukom ministra obavlja sakupljač s kojim je Fond po provedenom postupku pokrenutim javnim pozivom za podnošenje programa za obavljanje djelatnosti usluge sakupljanja otpadnih vozila (u daljnjem tekstu: Program) sklopio ugovor o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih vozila sukladno Zakonu.

Članak 18.

(1) Sakupljač je obvezan od posjednika preuzeti otpadno vozilo te dijelove i materijale nastale održavanjem vozila.

(2) Odredba stavka 1. ovoga članka primjenjuju se bez izuzetaka i bez obzira na način kako je vozilo bilo održavano za vrijeme uporabe te bez obzira je li opremljeno sastavnim dijelovima proizvođača ili drugim sastavnim dijelovima koji odgovaraju rezervnim ili zamjenskim dijelovima u skladu s relevantnim nacionalnim propisima ili propisima Europske unije.

(3) Sakupljač je obvezan najkasnije u roku od 15 dana od dana poziva posjednika otpadnog vozila preuzeti otpadno vozilo.

(4) Sakupljač je dužan prilikom preuzimanja otpadnog vozila preuzeti od posjednika dokumentaciju iz članka 16. stavaka 1. i 3. ovoga Pravilnika, popuniti prateći list sukladno posebnom propisu, te sačiniti foto zapis otpadnog vozila u svrhu dokazivanja njegove cjelovitosti i sljedivosti.

(5) Sakupljač je dužan za preuzeto cjelovito otpadno vozilo od posjednika koji je isto predao sukladno članku 16. stavku 1. ovoga Pravilnika, na temelju vaganjem utvrđene mase predanog otpadnog vozila, a koja ne može biti veća od mase vozila iskazane u prometnoj dozvoli, i iznosa jedinične naknade, posjedniku obračunati i isplatiti naknadu.

(6) Sakupljač je obvezan utvrditi pojedinačnu masu svakog preuzetog otpadnog vozila te masu dijelova i materijala nastalih održavanjem vozila na kolnoj vagi s automatskim ispisom.

(7) Sakupljač je obvezan skladištiti sakupljena otpadna vozila, dijelove i materijale vozila u građevinama za skladištenje otpada koje ispunjavaju uvjete sukladno posebnom propisu kojim se propisuje gospodarenje otpadom i na način da se izbjegne oštećenje dijelova otpadnih vozila te dijelova i materijala vozila koji sadrže tekućine i kako bi se mogli izdvojiti sastavni dijelovi za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu.

(8) Sakupljač može prijevoz otpadnih vozila koji ne predstavljaju opasnost za okoliš obavljati vozilima za prijevoz motornih vozila, a prijevoz otpadnih vozila koja zbog mogućnosti nekontroliranog ispusta tekućina predstavljaju opasnost za okoliš mora prevoziti sukladno propisima za prijevoz opasnih tvari.

Članak 19.

(1) Sakupljač je dužan voditi evidenciju preuzetih otpadnih vozila prema broju šasije vozila te dijelova i materijala vozila prema ključnom broju sukladno posebnom propisu.

(2) Sakupljač je obvezan jednom mjesečno do konca mjeseca za prethodni mjesec dostaviti u Registar podatke o preuzetim otpadnim vozilima na obrascu Izvješće o sakupljenim otpadnim vozilima (u daljnjem tekstu: Obrazac OV3) iz Priloga VI. ovoga Pravilnika za svaku lokaciju skladišta sakupljača odvojeno.

(3) Sakupljač je obvezan jednom mjesečno do konca mjeseca za prethodni mjesec dostaviti u Registar podatke o preuzetim otpadnim dijelovima i materijalima vozila na obrascu Izvješće o sakupljenim otpadnim dijelovima i materijalima vozila (u daljnjem tekstu: Obrazac OV4) iz Priloga VII. ovoga Pravilnika.

Članak 20.

(1) Sakupljač je obvezan sva sakupljena otpadna vozila te dijelove i materijale vozila, u stanju u kojem su preuzeta od posjednika, predati obrađivaču uz prateći list sukladno posebnom propisu.

(2) Sakupljač ima pravo na naknadu troškova od Fonda sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom, za obavljenu uslugu sakupljanja otpadnih vozila predanih obrađivaču, a koja jesu ili su bila registrirana u Republici Hrvatskoj ili za koja posjednik dokaže da je plaćena naknada gospodarenja.

(3) Sakupljač ima pravo na naknadu troškova usluge sakupljanja od Fonda sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom za otpadna vozila koja nisu ili nisu bila registrirana u Republici Hrvatskoj niti imaju dokaz o plaćenoj naknadi gospodarenja ukoliko se radi o otpadnom vozilu registriranom u zemlji članici Europske unije uz presliku prometne dozvole i identifikacijskog dokumenta vlasnika vozila.

(4) Sakupljač ima pravo na naknadu troškova usluge sakupljanja od Fonda sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom u slučaju uklanjanja otpadnog vozila nepoznatog vlasnika s određene lokacije radi sprječavanja nastanka i/ili smanjenja na najmanju moguću mjeru onečišćenja okoliša, ugrožavanja ljudskog zdravlja, uzrokovanja šteta biljnom i životinjskom svijetu i drugih šteta, temeljem prethodnog odobrenja Fonda.

(5) Fond obavlja obračun troška usluge sakupljanja iz stavaka 2., 3. i 4. ovoga članka i povrat isplaćenog iznosa naknade iz članka 18. stavka 5. ovoga Pravilnika temeljem podataka iz Obrasca OV3 i jediničnih cijena iz ugovora sa sakupljačem, dokaza o isplati naknade posjedniku i Potvrde obrađivača o preuzetim otpadnim vozilima na obrascu OV5 iz Priloga VIII. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Obrazac OV5).

(6) Sakupljač ima pravo na naknadu troškova sakupljanja od Fonda za obavljenu uslugu sakupljanja otpadnih dijelova i materijala vozila predanih obrađivaču sukladno cijeni i uvjetima utvrđenim ugovorom.

(7) Fond obavlja obračun troška usluge sakupljanja iz stavka 6. ovoga članka temeljem podataka iz Obrasca OV4 i jediničnih cijena iz ugovora sa sakupljačem, te Potvrde obrađivača o preuzetim otpadnim dijelovima i materijalima vozila (u daljnjem tekstu: Obrazac OV6) iz Priloga IX. ovoga Pravilnika.

Obrada otpadnih vozila

Članak 21.

(1) Obradu otpadnih vozila u Republici Hrvatskoj obavlja pravna i fizička osoba – obrtnik koja posjeduje odgovarajuću dozvolu za gospodarenje otpadom za obradu otpadnih vozila sukladno Zakonu, i koja je temeljem ovlaštenja Ministarstva sklopila ugovor s Fondom (u daljnjem tekstu: obrađivač).

(2) Tehničko-tehnološki kriterij za uvjete obrade otpadnih vozila je da osoba iz stavka 1. ovoga članka posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom za djelatnost oporabe otpadnih vozila.

(3) U slučaju kada u Republici Hrvatskoj ne postoje radni i tehnički kapaciteti za obradu otpadnih vozila, dijelova otpadnih vozila ili ostataka nakon njihove obrade, obrađivač je obvezan takav otpad izvesti iz Republike Hrvatske o vlastitom trošku i Fondu dostaviti dokaz da je taj otpad izvezen na oporabu ili zbrinjavanje, što dokazuje Izvješćem o izvezenim količinama neobrađenih otpadnih vozila i/ ili vrsti otpada nastalih obradom otpadnih vozila na obrascu OV7 iz Priloga X. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Obrazac OV7) i ovjerenim odgovarajućim obrascem dokumenta o prekograničnom prometu otpadom, sukladno posebnom propisu.

Članak 22.

(1) Obrađivač je obvezan preuzeti od sakupljača sva sakupljena otpadna vozila uz ovjeru pratećeg lista sakupljaču te ih obraditi sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(2) Obrađivač je obvezan osobi upisanoj u registar vozila kao vlasnik ili osobi koja ima drugi pravovaljani dokaz o stjecanju vlasništva ili ovjerenu punomoć za predaju otpadnog vozila na oporabu, za vozilo predano na obradu izdati Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila na obrascu POOV iz Priloga XI. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Obrazac POOV) najkasnije u roku od 5 dana od dana preuzimanja otpadnog vozila. Obrazac POOV osigurava Fond i dostavlja ga obrađivaču.

(3) Potvrda iz stavka 2. ovoga članka mora se predati prilikom odjave vozila sukladno propisu kojim se uređuje registracija, označavanje i odjava vozila.

(4) Potvrda o uništenju kojom se potvrđuje da je otpadno vozilo preuzeto i obrađeno, a koju je izdalo nadležno tijelo druge države članice Europske unije u skladu s Odlukom Komisije 2002/151/EZ od 19. veljače 2002. o minimalnim zahtjevima za potvrdu o uništenju otpadnog vozila koja se izdaje u skladu s člankom 5. stavkom 3. Direktive 2000/53/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o otpadnim vozilima (Tekst značajan za EGP) (SL L 50, 21.2.2002.), smatra se Potvrdom iz stavka 2. ovog članka.

(5) Obrađivač obvezno mora imati građevinu za skladištenje i obradu otpadnih vozila u skladu sa Zakonom i posebnim propisom, a koja mora udovoljavati i zahtjevima iz Priloga V. ovoga Pravilnika.

(6) Obrađivač je obvezan osigurati preuzimanje i obradu preuzetih otpadnih vozila i njihovih dijelova na način da njihova količina odgovara količini koja se redovito obrađuje u svrhu sprječavanja njihovog prekomjernog gomilanja.

(7) Obrađivač je obvezan postupati prema uputama proizvođača o rastavljanju vozila te skladištenju i testiranju sastavnih dijelova vozila pogodnih za ponovnu uporabu iz članka 9. ovoga Pravilnika.

(8) Obrađivač je obvezan obradu otpadnih vozila obavljati pod sljedećim uvjetima:

– mjesto za obradu mora biti opremljeno nepropusnom podlogom, uređajima za skupljanje rasutog ili razlivenog otpada, sabirnom jamom ili posebnom posudom te sredstvima za odmašćivanje,

– odstranjeni rezervni dijelovi moraju se odvojeno skladištiti, a dijelovi onečišćeni uljem moraju se skladištiti na nepropusnoj površini,

– baterije i akumulatori (starteri), filtri i kondenzatori koji sadrži PCB/PCT i ostali opasni i neopasni otpad koji nastaje obradom otpadnih vozila mora se skladištiti u prikladnim posudama/spremnicima,

– tekućine iz otpadnih vozila: gorivo, motorno ulje, ulje mjenjača, ulje prijenosnog sustava, ulje hidrauličkih sustava, radna tvar u rashladnim uređajima, antifriz, tekućine kočnica, kiseline iz baterija i akumulatora (startera), radna tvar u klimatizacijskim uređajima i sve druge tekućine i opasne tvari koje su sadržane u otpadnom vozilu, moraju se skladištiti u prikladnim spremnicima,

– mjesto za obradu mora raspolagati opremom za obradu otpadnih voda uključujući i kišnicu, prikladnim skladištem za iskorištene gume, mjerama za sprječavanje prekomjernog gomilanja na skladištu i sustavom za zaštitu od požara u skladu s posebnim propisima.

(9) Obrađivač je obvezan osigurati da se iz otpadnog vozila bez oštećenja izdvoje i skladište sastavni dijelovi koji sadrže tekućine, dijelovi otpadnog vozila koji se mogu ponovno uporabiti te rezervni dijelovi.

(10) Obrađivač je obvezan odmah po preuzimanju otpadnog vozila:

1. ukloniti bateriju i akumulator, ukloniti ili neutralizirati potencijalno eksplozivne sastavne dijelove (npr. zračni jastuk) i spremnik za plin ako je ugrađen u vozilo,

2. osigurati da se kod provođenja postupka obrade izdvoji, odvojeno sakupi i skladišti:

– motorno ulje,

– ulje prijenosnika,

– ulja mjenjača, ulje diferencijala,

– hidraulično ulje (npr. servo mehanizam),

– gorivo (uključujući i tekući plin),

– radna tvar u rashladnim uređajima,

– tekućina u kočnicama,

– ulje u amortizeru,

– radna tvar u klimatizacijskim uređajima,

– dijelove u kojima se nalazi živa,

– tvari, materijale i sastavne dijelove navedene u Prilogu I. ovoga Pravilnika i

– sastavne dijelove koje sadrže azbest,

3. odredbe podstavka 2. ovoga stavka ne odnose se na tvari koje su sadržane u dijelovima koji su namijenjeni za ponovnu uporabu,

4. opasni materijali i dijelovi trebaju se ukloniti i izdvojiti na način da se spriječi naknadno onečišćenje otpada iz stroja za usitnjavanje.

(11) obrađivač je obvezan prije obrade u stroju za usitnjavanje, drobljenje ili prešanje obvezno izdvojiti:

– katalitički konverter,

– sva stakla,

– gume,

– velike dijelove izrađene od plastičnih materijala (branici, instrument ploče, spremnici za tekućine itd.) koje nakon usitnjavanja i drobljenja ne bi bilo moguće odvojiti kako bi se poticala njihova materijalna oporaba i recikliranje,

– metalne dijelove koje sadrže bakar, aluminij i magnezij ako nije osigurano njihovo izdvajanje i odvajanje nakon usitnjavanja.

(12) Oporaba otpadnih vozila i dijelova nastalih obradom otpadnih vozila mora se obavljati uz primjenu najboljih raspoloživih tehnika pri čemu prvenstvo ima materijalna oporaba.

(13) Ukoliko je moguće, obrada otpadnih vozila obavlja se na način uspostavljen certificiranim sustavima za ekološko upravljanje, poput Sustava ekološkog upravljanja i neovisnog ocjenjivanja (EMAS) propisanog zakonom kojim se uređuje zaštita okoliša i Uredbom (EZ) br. 1221/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o dobrovoljnom sudjelovanju organizacija u sustavu upravljanja okolišem i neovisnog ocjenjivanja Zajednice (EMAS) te stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 761/2001 i odluka Komisije 2001/681/EZ i 2006/193/EZ (SL L 342, 22. 12. 2009.) i hrvatske norme HRN EN ISO 14001 Sustavi upravljanja okolišem.

Članak 23.

(1) U slučaju izvoza otpadnih vozila i/ili otpada nastalog obradom otpadnih vozila izvan država članica Europske unije izvoznik je obvezan izvoz obavljati u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o pošiljkama otpada (SL L 190, 12. 7. 2006., u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1013/2006) i Uredbom Komisije (EZ) br. 1418/2007 od 29. studenoga 2007. o izvozu određenog otpada namijenjenog za oporabu navedenog u Prilogu III. ili III.A Uredbe (EZ) br. 1013/2006 Europskog parlamenta i Vijeća u određene zemlje na koje se ne primjenjuje Odluka OECD-a o kontroli prekograničnog kretanja otpada (Tekst značajan za EGP) (SL L 316, 4.12.2007.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 1418/2007).

(2) U svrhu doprinosa ispunjenju obveza i ciljeva oporabe propisanih ovim Pravilnikom, obrađivač otpadnih vozila dužan je, u skladu s Uredbom (EZ) br. 1013/2006 i Uredbom (EZ) br. 1418/2007 dokazati da je obrada izvezenog otpada obavljena u uvjetima koji su u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 24.

(1) Obrađivač je obvezan jednom mjesečno za prethodni mjesec dostaviti u Registar podatke o količini preuzetih i obrađenih otpadnih vozila na obrascu Izvješće o obrađenim količinama otpadnih vozila (u daljnjem tekstu: Obrazac OV8) iz Priloga XII. ovoga Pravilnika.

(2) Obrađivač je obvezan do 31. siječnja tekuće godine za prethodnu godinu dostaviti u Registar godišnje podatke o količini izvezenih neobrađenih otpadnih vozila i/ili vrsti otpada nastalih obradom otpadnih vozila na Obrascu OV7 te Izvješće o rastavljanju, obradi, ponovnoj uporabi, recikliranju i oporabi otpadnih vozila koja nastaju u Republici Hrvatskoj na obrascu OV9 iz Priloga XIII. ovoga Pravilnika (u daljnjem tekstu: Obrazac OV9), a prema potrebi i druge podatke neophodne za izvješćivanje nadležnih tijela Europske unije.

(3) Obrađivač je obvezan primjerak izdanog Obrasca POOV dostaviti Fondu prilikom dostave podataka iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Fond je obvezan, najkasnije do 1. travnja tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, godišnje podatke iz stavaka 1. i 2. ovoga članka dostaviti Agenciji.

Vođenje evidencije, prikupljanje podataka i izvješćivanje

Članak 25.

(1) Pravna i fizička osoba-obrtnik koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadnim vozilima, a koja uključuje sakupljanje, prijevoz, obradu, zbrinjavanje, posredovanje i trgovanje otpadom sukladno Zakonu te pravna i fizička osoba-obrtnik čijom aktivnošću nastaje otpadno vozilo (proizvođač otpada) dužna je voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada u skladu s posebnim propisom.

(2) Preuzimanje otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond mora se obavljati na zasebnom pratećem listu.

(3) U svrhu sljedivosti različitih tokova iste vrste i/ili ključnog broja otpadnih vozila, sakupljač i obrađivač obvezni su voditi Očevidnik o nastanku i tijeku otpada (ONTO) na način da se u stupcu »Način« obrasca ONTO unosi odgovarajuća oznaka:

– u slučaju otpadnih vozila i otpadnih materijala i dijelova nastalih održavanjem vozila koji su u sustavu kojim upravlja Fond u svakom unosu ulaza navodi se oznaka »F« (Fond) koja će omogućiti prikazivanje i iskazivanje izdvojenih količina koje su sakupljene u sustavu kojim upravlja Fond od ukupno sakupljenih količina otpadnih vozila i otpadnih materijala i dijelova nastalih održavanjem vozila,

– u slučaju uvezenih otpadnih vozila mora se u svakom unosu ulaza navesti oznaka »OU« (Ostalo-uvoz),

– za ostala otpadna vozila koja su preuzeta od građana ili pravnih i fizičkih osoba-obrtnika čije je prebivalište izvan Republike Hrvatske i s tim u svezi otpadna vozila nisu bila registrirana u Republici Hrvatskoj u svaki unos ulaza navodi se oznaka »OO« (Ostalo-ostalo).

(4) Oznaka iz stavka 3. ovoga članka unosi se u stupac »Način« obrasca ONTO u nastavku oznake koja je propisana pravilnikom kojim se uređuje gospodarenje otpadom za stupac »Način«, na način da je od nje odvojena povlakom.

(5) Odabrana oznaka iz stavka 3. ovoga članka unosi se i u polje »Napomena« obrasca pratećeg lista.

Članak 26.

Fond je obvezan prikupljati podatke, uključujući argumentirane procjene, o masi i komadima vozila po proizvođačima koja su stavljena na tržište Republike Hrvatske, te na isti način i o nastalim otpadnim vozilima koja su sakupljena, količini njihovih dijelova izdvojenih za ponovnu uporabu, oporabljenim odnosno recikliranim ili izvezenim količinama na obradu i/ili oporabu, recikliranje ili zbrinjavanje.

V. REGISTAR GOSPODARENJA POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA

Članak 27.

(1) Proizvođač, sakupljač i obrađivač obvezni su upisati se i dostavljati podatke u Registar kojeg vodi Fond, sukladno ovom Pravilniku, Zakonu i posebnom propisu kojim se uređuje Registar.

(2) Prilikom upisa i dostave podataka u Registar osobe iz stavka 1. ovoga članka obvezne su, osim podataka propisanih Zakonom i posebnim propisom kojim se uređuje Registar, dostaviti i podatke iz članka 9., te Priloga XIV. ovoga Pravilnika.

(3) Fizička osoba – građanin dužna je neposredno ili putem nadležnog carinskog ureda prema mjestu prebivališta dostavljati podatke iz članka 12. ovog Pravilnika u Registar, kojeg vodi Fond.

(4) Fond je obvezan osigurati da Registar sadrži poveznice na nacionalne registre drugih država članica Europske unije.

Izvješćivanje prema Europskoj komisiji

Članak 28.

(1) Izvješće o provedbi Direktive 2000/53/EZ izrađuje Agencija u suradnji s Ministarstvom i Fondom, a sastavlja se na temelju Odluke 2001/753/EZ.

(2) Izvješće iz stavka 1. ovoga članka Agencija dostavlja Europskoj komisiji za trogodišnje razdoblje i to najkasnije devet mjeseci nakon isteka toga razdoblja.

(3) Prvo izvješće iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća trogodišnje razdoblje počevši od 21. travnja 2015. godine.

(4) Izvješće o stopama ponovne uporabe/recikliranja/oporabe u Republici Hrvatskoj sukladno članku 7(2) Direktive 2000/53/EZ izrađuje Agencija u suradnji sa Ministarstvom i Fondom, a sastavlja se na temelju Odluke 2005/293/EZ.

(5) Izvješće iz stavka 4. ovoga članka Agencija dostavlja Europskoj komisiji na godišnjoj osnovi i to najkasnije 18 mjeseci nakon isteka godine koje izvješće pokriva.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

(1) Do završetka javnog poziva za odabir najprihvatljivijeg programa za obavljanje usluge sakupljanja otpadnih vozila sukladno Zakonu i odredbama ovoga Pravilnika poslove gospodarenja otpadnim vozilima obavljaju pravne i fizičke osobe – obrtnici s kojima Fond ima sklopljene ugovore o obavljanju skupljanja otpadnih vozila na teritoriju Republike Hrvatske, na način i pod uvjetima reguliranim predmetnim ugovorima, sukladno naknadama iz članka 27. stavka 3., članka 28. stavaka 1. i 3. te članka 29. stavaka 2. i 3. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine« broj 136/06, 31/09, 156/09 53/12, 86/13 i 91/13) i odredbi članka II. Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (»Narodne novine« broj 40/15), a na temelju podataka iz obrasca OV3, OV4, OV5 i OV6 koje su dužni dostaviti do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

(2) Obrada otpadnih vozila obavlja se sukladno Ugovoru o obavljanju poslova obrade i oporabe otpadnih vozila koji je obrađivač sklopio s Fondom.

Članak 30.

(1) Do uspostave Registra iz članka 27. ovoga Pravilnika proizvođač, sakupljač i obrađivač dužni su dostavljati Fondu podatke na obrascima OV1, OV3, OV4 i OV8 ovoga Pravilnika, a podatke na obrascu OV9 ovoga Pravilnika Fondu i Agenciji.

(2) Do uspostave Registra iz članka 27. ovog Pravilnika fizička osoba – građanin i pravna ili fizička osoba – obrtnik koja uvozi vozilo za vlastite potrebe dužne su do 5. dana u tekućem mjesecu za prethodni kalendarski mjesec podatke na obrascu OV1 ovog Pravilnika dostavljati Fondu putem nadležnog carinskog ureda prema mjestu prebivališta.

(3) Do uspostave Registra iz članka 27. ovog Pravilnika proizvođač je dužan dostavljati Fondu podatke na obrascu OV1 ovog Pravilnika do 5. dana u tekućem mjesecu za prethodni kalendarski mjesec, odnosno godišnje do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

(4) Do uspostave Registra iz članka 27. ovoga Pravilnika, na temelju podataka iz Obrasca OV1 dostavljenih sukladno stavcima 2. i 3. ovoga članka Fond donosi rješenje o visini naknade gospodarenja sukladno članku 21. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine« broj 136/06, 31/09, 156/09 53/12, 86/13 i 91/13) i točki II. Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (»Narodne novine« broj 40/15) te uredbi kojom se uređuje gospodarenje otpadnim vozilima.

(5) Do uspostave Registra iz članka 27. ovoga Pravilnika Fond donosi rješenje o povratu uplaćene naknade gospodarenja za izvezena vozila na koja je plaćena naknada gospodarenja, na temelju podataka iz Obrasca OV1 sukladno uredbi kojom se uređuje gospodarenje otpadnim vozilima i odluci Fonda o iznosu troškova obrade zahtjeva i troškova financijskih transakcija.

(6) Do uspostave Registra iz članka 27. ovoga Pravilnika u slučaju kupnje vozila kod proizvođača ili trgovca u Republici Hrvatskoj, dokaz o plaćenoj naknadi gospodarenja iz članka 13. ovog Pravilnika predstavlja račun s navedenim iznosom naknade gospodarenja obračunate u skladu s odredbama ovog Pravilnika i uredbe koja uređuje gospodarenje otpadnim vozilima.

(7) Do uspostave Registra iz članka 27. ovoga Pravilnika za vozila uvezena na područje Republike Hrvatske od strane fizičke osobe – građana i pravne ili fizičke osobe – obrtnika koji uvoze vozilo za vlastite potrebe dokaz o plaćenoj naknadi gospodarenja iz članka 13. ovog Pravilnika predstavlja Rješenje Fonda s pečatom o plaćenoj naknadi.

Članak 31.

Prilozi I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX., X., XI., XII., XIII. i XIV. s pripadajućim obrascima sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 32.

Do uspostave Registra posjednik iz članka 15. stavka 1. ovoga Pravilnika kao dokaz o uplaćenoj naknadi gospodarenja sakupljaču predaje presliku rješenja Fonda o naknadi gospodarenja otpadnim vozilima i Obrazac OV1 s privitka toga Obrasca s podacima o vozilu.

Članak 33.

Stupanjem na snagu odredbi ovoga Pravilnika prestaju važiti odredbe Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (»Narodne novine« broj 136/06, 31/09, 156/09 53/12, 86/13 i 91/13), osim odredbi članka 21. i članka 28. stavaka 1., 2., 3., 4. i 5. te članka 29. stavaka 2. i 3. toga Pravilnika i odredbi točke II. Odluke o izmjenama naknada u sustavima gospodarenja otpadnim vozilima i otpadnim gumama (»Narodne novine« broj 40/15) koje važe do sklapanja ugovora o obavljanju usluge sakupljanja otpadnih vozila u sustavu kojim upravlja Fond i donošenja odluke iz članka 16. stavka 5. ovoga Pravilnika.

Članak 34.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. prosinca 2015. godine.

Klasa: 351-01/15-04/24

Urbroj: 517-01-15-11

Zagreb, 5. studenoga 2015.

Ministar
Mihael Zmajlović, v. r.

PRILOG I. – PRILOG XIV.


125 18.11.2015 Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima 125 18.11.2015 Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima 125 18.11.2015 Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima 125 18.11.2015 Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima