Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

NN 125/2015 (18.11.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

2386

Na temelju članka 104. stavka 2., članka 108. stavka 1. Zakona o mirovinskom osiguranju (»Narodne novine«, br. 157/2013, 33/2015 i 93/2015) i članka 21. točke 1. Statuta Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 28/2014 i 24/2015), Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje na sjednici održanoj 4. studenoga 2015., donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O VOĐENJU MATIČNE EVIDENCIJE HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE

Članak 1.

U Pravilniku o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (»Narodne novine«, br. 159/2013, 22/2015 i 57/2015, u daljnjem tekstu: Pravilnik), u članku 7. dodaje se stavak 7. koji glasi:

»(7) Obveznik iz članka 7. stavka 1. točke 1. (poslodavac pravna i fizička osoba) ovog Pravilnika, može uspostaviti Zavodu za osiguranika iz članka 9. stavka 1. točke 1. do 7. ZOMO-a prijavu iz članka 6. točke 3. (prijava o prestanku osiguranja tiskanica M-2P) i članka 15. točke 2. (prijava o prestanku osiguranja obrazac eM-2P) ovoga Pravilnika, s datumom prestanka svojstva osiguranika koji prethodi datumu priznanja svojstva osiguranika evidentiranog u Zavodu kod slijedećeg obveznika – poslodavca sa kojim je osiguranik – radnik tijekom trajanja prethodnog radnog odnosa s punim radnim vremenom zasnovao novi radni odnos, te se tada smatra da je prijava o prestanku osiguranja podnesena u roku propisanom u ZOMO-u.«

Članak 2.

U članku 19. stavak 4. mijenja se i glasi:

»(4) Kada ovlaštena osoba Zavoda odbije e-prijavu, obveznik je dužan otkloniti nedostatke i dostaviti novu e-prijavu u zakonom propisanom roku od 24 sata od dana obrade odbijene e-prijave u Zavodu, te će se tada kao datum primanja e-prijave računati datum primanja odbijene e-prijave.«

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»(5) Ako obveznik nije Zavodu dostavio novu e-prijavu u roku iz stavka 4. ovoga članka, smatra se da prijava nije podnesena u roku propisanom u ZOMO-u.«

Članak 3.

Tiskanice iz članka 6. Pravilnika mijenjaju se i sastavni su dio ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«, a tiskanice iz članka 3. ovoga Pravilnika primjenjuju se od 1. siječnja 2016.

Klasa: 041-01/15-02/8
Urbroj: 341-99-01/01-15-6
Zagreb, 4. studenoga 2015.

Predsjednica Upravnog vijeća
Mirjana Rađenović, v. r.

125 18.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 125 18.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o vođenju matične evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje