Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2016. godini

NN 126/2015 (20.11.2015.), Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2016. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2394

Na temelju članka 8. stavka 2. i članka 57. stavka 7. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI MJERA NACIONALNOG PČELARSKOG PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2016. GODINE U 2016. GODINI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje detaljna provedba mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine (usvojen Zaključkom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/13-07/59, urbroj: 50301-05/25-13-3, od 4. travnja 2013. godine, klasa: 022-03/14-07/195, urbroj: 50301-05/25-14-2, od 22. svibnja 2014. godine i klasa: 022-03/15-07/31, urbroj: 50301-05/25-15-2, od 11. veljače 2015. godine) (u daljnjem tekstu: Program) u 2016. godini.

Članak 2.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

1) podnositelj zahtjeva – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi zahtjev sukladno odredbama ovoga Pravilnika

2) korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja ima pravo na korištenje sredstava mjera Programa

3) Evidencija pčelara i pčelinjaka – baza podataka koja obuhvaća popis pčelara i pčelinjaka u Republici Hrvatskoj sukladno Zakonu o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98, 151/03, 132/06 i 14/14)

4) Registar korisnika mjere tržišne potpore (u daljnjem tekstu: ZOT Registar) – evidencija svih podnositelja zahtjeva za mjere tržišne potpore koju vodi Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) sukladno članku 50. stavku 2. podstavku 4. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15)

5) dvostruko financiranje – podrazumijeva radnje kojima se dovodi do primanja potpore iz mjera Programa za troškove za koje je već zatraženo ili će biti zatraženo i/ili ostvareno pravo na potporu iz drugog izvora

6) viša sila i izvanredne okolnosti – definicija u smislu ovoga Pravilnika ima jednako značenje kao definicija korištena u članku 2. stavku 2. Uredbe (EU) br. 1306/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o financiranju, upravljanju i nadzoru zajedničke poljoprivredne politike i o stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) br. 352/78, (EZ) br. 165/94, (EZ) br. 2799/98, (EZ) br. 814/2000, (EZ) br. 1290/2005 i (EZ) 485/2008 (SL L 347, 20. 12. 2013.)

7) ekološki pčelar – pčelar upisan u Upisnik subjekata u ekološkoj proizvodnji ekoloških proizvođača s važećom potvrdnicom (certifikat) za tekuću godinu

8) konvencionalni pčelari – svi pčelari osim ekoloških pčelara.

Članak 3.

(1) Agencija za plaćanja je tijelo nadležno za provedbu mjera Programa i pravila propisanih ovim Pravilnikom što posebno uključuje:

– objavu javnih natječaja

– osnivanje povjerenstva za potrebe obrade javnih natječaja i izbor najpovoljnijeg ponuđača

– zaprimanje, kontroliranje i obradu zahtjeva

– upisivanje podnositelja zahtjeva u ZOT Registar

– vršenje isplate potpora

– provođenje administrativne kontrole zahtjeva i kontrole na terenu

– pred nadležnim sudovima pokretanje postupaka u svezi sa svojim odlukama i ugovorima i

– podnošenje kaznene prijave kada ocijeni da su prekršene odredbe Kaznenog zakona (»Narodne novine« br. 125/11, 144/12, 56/15 i 61/15).

(2) Agencija za plaćanja sukladno članku 50. stavku 2. podstavku 6. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) donosi:

– Odluku o odabiru ili odbijanju projekta primijenjenih istraživanja

– Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača (te o tome obavijest svim ponuditeljima)

– Odluku o isplati potpore podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili ili djelomično udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika

– Odluku o povratu sredstava i

– Odluku o odbijanju podnositeljima zahtjeva koji ne udovoljavaju uvjetima ovoga Pravilnika.

(3) Na temelju Odluke o isplati Agencija za plaćanja isplaćuje novčana sredstva na žiro-račun korisnika, podnositelja zahtjeva.

Članak 4.

(1) Korisnik podnosi Agenciji za plaćanja zahtjeve za isplatu potpore (u daljnjem tekstu: zahtjev) na obrascima koji se nalaze u Prilogu I., Prilogu II., Prilogu III., Prilogu IV. dio A, Prilogu V. dio A, Prilogu V. dio D i Prilogu VI. dio A ovoga Pravilnika.

(2) Podnositelj zahtjeva mora u zahtjevu potvrditi da:

– su podaci navedeni u zahtjevu istiniti

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– će omogućiti kontrolu na terenu i inspekcijski nadzor

– će čuvati kopije zahtjeva i priloga 5 godina od dana podnošenja zahtjeva i

– nije po računima priloženim uz zahtjev ostvario potporu iz drugih izvora financiranja.

(3) Obrasci zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom šalju se putem pošte ili dostavljaju neposredno Agenciji za plaćanja isključivo u tiskanom obliku.

(4) Na originalu računa, koji se koristi za ostvarivanje prava na potporu, mora biti naznačeno ime, prezime i OIB podnositelja zahtjeva te je na isti podnositelj zahtjeva dužan vlastoručno naznačiti neizbrisivu oznaku: »NPP 2016.«

(5) Zahtjevu se prilaže jasno čitljiva preslika originala računa iz stavka 4. ovoga članka, a u slučaju plaćanja transakcijskim računom i originalni dokaz o plaćanju računa, na kojem je naznačeno ime i prezime podnositelja zahtjeva odnosno, u slučaju plaćanja internetskim bankarstvom potrebno je priložiti potvrdu banke o plaćanju/izvršenoj transakciji.

(6) U slučaju kada su dokumenti iz stavka 4. ovoga članka pisani na jeziku koji nije hrvatski ili engleski, Agencija za plaćanja ima pravo tražiti da korisnik priloži i ovjereni prijevod sudskog tumača navedenih dokumenata.

(7) Ekološki pčelari dužni su zahtjevu priložiti presliku certifikata o ekološkoj proizvodnji za 2016. godinu.

(8) Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati.

(9) Računi plaćeni nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru smatrat će se nepravovremenim i neće se obračunavati u ukupan iznos za obračun potpore.

(10) Ako je korisnik priloženim računima opravdao manji iznos od moguće maksimalne potpore prema ovom Pravilniku pripada mu potpora po tom manjem iznosu.

(11) Ako zbroj svih odobrenih zahtjeva po mjeri za potporom premaši Programom predviđena novčana sredstva za tu mjeru, proporcionalno će se smanjiti odobreni iznosi za isplatu potpore.

Članak 5.

U provođenju mjera i pravila propisanih ovim Pravilnikom obračun tečaja eura vršit će se u kunskoj protuvrijednosti prema tečaju Europske središnje banke na dan 1. siječnja 2013. godine.

Članak 6.

(1) Troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su:

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost

– carinske i uvozne pristojbe i sve ostale naknade

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka

– troškovi rabljene opreme

– troškovi transporta

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u eurima, kao i drugi isključivo financijski izdaci

– plaćanja u naturi

– svi troškovi održavanja, amortizacije i

– troškovi najma.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovoga članka dopušteni su troškovi iz:

– stavka 1. podstavka 5., 9. i 10. ovoga članka za mjeru Primijenjena istraživanja u pčelarstvu i

– stavka 1. podstavka 10. ovoga članka za sufinanciranje edukacije iz članka 18. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika.

Članak 7.

Dvostruko financiranje mjera utvrđenih ovim Pravilnikom nije dozvoljeno.

Članak 8.

U slučaju više sile i izvanrednih okolnosti korisnik ili njegov ovlaštenik mora u roku od deset radnih dana od dana nastanka događaja o tome obavijestiti Agenciju za plaćanja na obrascu iz Priloga VII. ovoga Pravilnika te priložiti potrebne dokaze.

Članak 9.

Hrvatski pčelarski savez (u daljnjem tekstu: HPS) je dužan do 20. svibnja 2016. godine, za potrebe ovoga Pravilnika, Agenciji za plaćanja dostaviti u elektronskom obliku sve podatke iz Evidencije pčelara i pčelinjaka (u daljnjem tekstu: Evidencija) za pčelare koji su zaključno s 19. svibnja 2016. godine dostavili podatke o brojnom stanju pčelinjih zajednica na dan 30. travnja 2016. godine.

II. PROVEDBA MJERA

1. Kontrola i suzbijanje varooze

Članak 10.

(1) Mjerom Kontrola i suzbijanje varooze korisnik ostvaruje pravo na potporu za nabavu odobrenih veterinarsko-medicinskih proizvoda (u daljnjem tekstu: VMP), kiselina koje se koriste za tretiranje protiv varooze (mliječne, mravlje, octene i oksalne kiseline) i konzumnog šećera.

(2) Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su konvencionalni i ekološki pčelari upisani u Evidenciju.

(3) Potpora iz stavka 1. ovoga članka može se ostvariti prema broju pčelinjih zajednica upisanih u Evidenciju za nabavu:

a) VMP-a

b) VMP-a i kiselina iz stavka 1. ovoga članka

c) VMP-a i konzumnog šećera ili

d) VMP-a, kiselina iz stavka 1. ovoga članka i konzumnog šećera.

(4) Potpora za kiseline iz stavka 1. ovoga članka kao i za konzumni šećer može se ostvariti samo ako je korisnik zatražio i ostvaruje pravo na potporu za VMP.

(5) Maksimalni iznos potpore po pčelinjoj zajednici iznosi:

a) 25,00 kuna za konvencionalne pčelare i

b) 50,00 kuna za ekološke pčelare.

(6) Maksimalni iznos potpore za kiseline iz stavka 1. ovoga članka i/ili za konzumni šećer može činiti najviše 50 % iznosa potpore iz stavka 5. ovoga članka i ne može biti veći od iznosa potpore koji je ostvario za VMP.

(7) Ako je korisnik ostvario manje od 50 % maksimalnog iznosa potpore za VMP, u istom omjeru ostvaruje pravo na potpore za kiseline iz stavka 1. ovoga članka i/ili konzumni šećer.

(8) Osnova za izračun potpore iz stavka 1. ovoga članka je broj pčelinjih zajednica korisnika na dan 30. travnja 2016. godine, upisan u Evidenciju zaključno s 19. svibnja 2016. godine.

Članak 11.

(1) Zahtjev za isplatu potpore za mjeru iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se na obrascu iz Priloga I. ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja do 20. svibnja 2016. godine.

(2) Zahtjevu se prilaže preslika originalnog računa i dokaz iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 20. svibnja 2016. godine koji moraju sadržavati podatke da je kupljen VMP.

(3) Ako je korisnik podnio zahtjev koji uključuje i potporu za nabavu kiseline iz stavka 1. ovoga članka i/ili za konzumni šećer, zahtjevu se prilaže preslika originalnog računa i dokaz iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 20. svibnja 2016. godine koji moraju sadržavati podatke da su kupljene kiseline iz članka 10. stavka 1. ovoga Pravilnika i/ili konzumni šećer.

2. Kontrola kvalitete meda

Članak 12.

(1) Mjerom Kontrola kvalitete meda sufinancira se ispitivanje kvalitete meda utvrđivanjem kvalitete i botaničkog podrijetla meda prema sljedećim kriterijima:

a) udio vode

b) električna vodljivost

c) količina hidroksimetilfurfurala (HMF)

d) aktivnost dijastaze

e) melisopalinološka i

f) senzorska analiza.

(2) Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su pčelari upisani u Evidenciju i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

(3) Korisnici imaju pravo na sufinanciranje ispitivanja tri uzorka meda.

(4) Mjerom iz stavka 1. ovoga članka sufinancira se do 90 % prihvatljivog troška ispitivanja po uzorku.

(5) Ispitivanje iz stavka 1. ovoga članka može se izvršiti isključivo u jednom od akreditiranih laboratorija sukladno Normi HRN EN ISO/IEC 17025.

(6) Iznos sufinanciranja iz stavka 3. ovoga članka ne može biti veći od 500,00 kuna po uzorku.

Članak 13.

(1) Zahtjev za isplatu potpore za mjeru iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika Agenciji za plaćanja do 15. srpnja 2016. godine.

(2) Zahtjevu se prilaže:

a) preslika originala računa i dokaz iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 15. srpnja 2016. godine koji moraju sadržavati podatke o broju uzoraka na kojima je obavljeno ispitivanje iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika i

b) nalaz/izvještaj ispitivanja koji mora sadržavati podatke/rezultate obavljenih ispitivanja iz članka 12. stavka 1. ovoga Pravilnika.

3. Obnavljanje pčelinjeg fonda

Članak 14.

(1) Mjerom Obnavljanje pčelinjeg fonda sufinancira se trženje selekcioniranih matica kroz potporu uzgajivačima matica.

(2) Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su uzgajivači pčelinjih matica koji su upisani u Upisnik uzgajivača selekcioniranih matica pčela, Evidenciju i Upisnik poljoprivrednih gospodarstva te provode testiranja i uzgoj selekcioniranih matica sukladno uzgojnom programu.

(3) Mjerom iz stavka 1. ovoga članka sufinancira se do 70 % iznosa po utrženoj selekcioniranoj matici.

(4) Jedinični iznos potpore po selekcioniranoj matici pčela ne može biti veći od 50,00 kuna.

Članak 15.

Zahtjev za mjeru iz članka 14. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 24. kolovoza 2016. godine na obrascu iz Priloga III. ovoga Pravilnika uz koji se prilažu:

– preslika originala računa i dokaz iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika ili preslike otkupnih blokova na ime, prezime i OIB korisnika u slučaju da korisnik nije u sustavu poreza na dohodak, ovjerene žigom i potpisom prodavatelja te potpisom i OIB-om kupca izdanih u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 10. kolovoza 2016. godine koji moraju sadržavati podatke o broju prodanih selekcioniranih matica pčela, a u slučaju slanja matica poštom potrebno je priložiti i originalnu poštansku potvrdu kao dokaz preuzimanja

– potvrdu Hrvatske poljoprivredne agencije da uzgajivač provodi testiranja matica i

– uzgojnu knjigu ovjerenu od Udruge uzgajivača selekcioniranih matica pčela.

4. Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja

Članak 16.

(1) Mjerom Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja sufinancira se kupnja nove opreme koja se koristi za selidbu pčelinjih zajednica.

(2) Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su pčelari upisani u Evidenciju i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

(3) Mjerom iz stavka 1. ovoga članka omogućava se korisnicima sredstava povrat do 60 % investicije sukladno Programu.

(4) U okviru mjere iz stavka 1. ovoga članka prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 1.000,00 kuna.

(5) U okviru mjere iz stavka 1. ovoga članka prije mogućeg umanjenja maksimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi:

a) 25.000,00 kuna za pčelare koji imaju 30 i više, a manje od 300 pčelinjih zajednica i

b) 50.000,00 kuna za pčelare koji imaju 300 i više pčelinjih zajednica.

(6) Pčelari koji u Evidenciji imaju evidentirano manje od 30 pčelinjih zajednica nemaju pravo na korištenje sredstava iz mjere stavka 1. ovoga članka.

(7) Broj pčelinjih zajednica iz stavaka 5. i 6. ovoga članka je broj pčelinjih zajednica korisnika na dan 30. travnja 2016. godine, upisan u Evidenciju zaključno s 19. svibnja 2016. godine.

(8) Korisnik mjere iz stavka 1. ovoga članka dužan je voditi detaljnu evidenciju o opremi iz stavka 1. ovoga članka na obrascu iz Priloga IV. dio C ovoga Pravilnika te mu se stavlja zabrana otuđenja sufinancirane opreme u razdoblju od pet godina od dana podnošenja zahtjeva uz mogućnost otpisa sukladno propisanim rokovima amortizacije.

Članak 17.

(1) Zahtjev za mjeru iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 15. svibnja 2016. godine na obrascu iz Priloga IV. dio A ovoga Pravilnika.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se preslika originala računa i dokaz iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika, izdani u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 15. svibnja 2016. godine.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti isključivo za nabavu nove opreme, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama koja mora imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.

(4) Popis opreme iz članka 16. stavka 1. ovoga Pravilnika za koju je moguće podnijeti zahtjev za sufinanciranje nalazi se u Prilogu IV. dio B ovoga Pravilnika.

5. Tehnička pomoć pčelarima

Članak 18.

(1) Mjerom Tehnička pomoć pčelarima sufinancira se:

a) nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu i

b) edukacija pčelara.

(2) Korisnici mjere iz stavka 1. ovoga članka su:

a) pčelari upisani u Evidenciju i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u slučaju kada se sufinancira nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu i

b) registrirane pčelarske udruge i HPS (u daljnjem tekstu: organizatori edukacija) u slučaju kada se sufinancira organizacija edukacije pčelara.

(3) Mjerom iz stavka 1. ovoga članka korisnicima se omogućava povrat do 60 % investicije sukladno Programu.

(4) U okviru mjere iz stavka 1. ovoga članka prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 1.000,00 kuna.

(5) U okviru mjere iz stavka 1. ovoga članka prije mogućeg umanjenja maksimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi:

a) 10.000,00 kuna za pčelare koji imaju manje od 30 pčelinjih zajednica i

b) 20.000,00 kuna za pčelare koji imaju 30 i više pčelinjih zajednica i za organizatore edukacija.

(6) Pčelari koji u Evidenciji nemaju evidentiranih pčelinjih zajednica nemaju pravo na korištenje sredstava za sufinanciranje nabave novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu iz stavka 1. ovoga članka.

(7) Broj pčelinjih zajednica iz stavaka 5. i 6. ovoga članka je broj pčelinjih zajednica korisnika na dan 30. travnja 2016. godine, upisan u Evidenciju zaključno s 19. svibnja 2016. godine.

(8) Korisnik mjere iz stavka 2. točke a) ovoga članka dužan je voditi detaljnu evidenciju o pomagalima, priboru i opremi za koju je ostvario potporu na obrascu iz Priloga V. dio C ovoga Pravilnika te mu se stavlja zabrana otuđenja sufinanciranih pomagala, pribora i opreme u razdoblju od pet godina od dana podnošenja zahtjeva uz mogućnost otpisa sukladno propisanim rokovima amortizacije.

Nabava novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu

Članak 19.

(1) Zahtjev za sufinanciranje nabave novih pomagala, pribora i opreme koja se koristi u pčelarstvu iz članka 18. stavka 1. točke a) ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga V. dio A ovoga Pravilnika do 20. svibnja 2016. godine.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se preslika originala računa i dokazi iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 20. svibnja 2016. godine.

(3) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka može se podnijeti isključivo za nabavu nove opreme, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama koja mora imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.

(4) Popis opreme iz stavka 1. ovoga članka za koju je moguće podnijeti zahtjev za sufinanciranje nalazi se u Prilogu V. dio B ovoga Pravilnika.

Edukacija pčelara

Članak 20.

Edukacije iz članka 18. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika koje se sufinanciraju su:

– predavanja organizirana u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 31. svibnja 2016. godine od strane pčelarskih udruga i/ili HPS-a u sklopu specijaliziranih pčelarskih sajmova koji traju minimalno dva dana i međunarodnog su karaktera, a na kojima moraju biti obrađene najmanje tri teme iz različitih područja pčelarstva i

– edukacije pčelara za senzorske analitičare organizirane u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 31. svibnja 2016. godine od strane HPS-a i Županijskih pčelarskih saveza (savez udruga na razini županije) za najmanje deset polaznika.

Članak 21.

(1) Zahtjev za sufinanciranje edukacija iz članka 20. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga V. dio D ovoga Pravilnika do 31. svibnja 2016. godine.

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka prilažu se:

– preslika originala računa i dokazi iz članka 4. stavka 5. ovoga Pravilnika izdani u razdoblju od 1. rujna 2015. godine do 31. svibnja 2016. godine

– vlastoručno potpisane evidencije prisutnosti pčelara na predavanju (popisna lista s čitljivim imenima i prezimenima, adresom te kontakt s tel. brojevima pčelara)

– Ugovor s izvoditeljem stručne edukacije

– program s temama i sažetak predavanja

– popis predavača

– specifikacija troškova i

– za edukaciju pčelara za senzorske analitičare potvrdu HPS-a da je Program edukacije u skladu s Programom edukacije senzorskih analitičara HPS-a.

6. Primijenjena istraživanja u pčelarstvu

Članak 22.

Mjerom Primijenjena istraživanja u pčelarstvu financiraju se projekti primijenjenih istraživanja u pčelarstvu.

Članak 23.

(1) Agencija za plaćanja raspisuje javni natječaj za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja 15 dana od dana objave ovoga Pravilnika u »Narodnim novinama«.

(2) Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se na službenim mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr).

(3) Za mjeru iz članka 22. ovoga Pravilnika podnosi se Prijava na temelju Javnog natječaja iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Javni natječaj iz stavka 1. ovoga članka određuje sljedeće:

– svrhu mjere

– rokove i uvjete za podnošenje prijava

– uvjete koje podnositelji prijave moraju zadovoljavati

– rok za podnošenje zahtjeva za isplatu sredstava za mjeru i

– prihvatljive i ostale neprihvatljive troškove.

(5) Na natječaj iz stavka 1. ovoga članka mogu se prijaviti znanstveno-istraživačke institucije.

(6) Agencija za plaćanja imenuje Povjerenstvo za utvrđivanje uvjeta i provedbu natječaja za prikupljanje i odabir projekata primijenjenih istraživanja u pčelarstvu kojeg čine predstavnici:

– Ministarstva poljoprivrede (1 član)

– Agencije za plaćanja (1 član koji je predsjednik Povjerenstva)

– akademske zajednice s područja biotehničkih i biomedicinskih znanosti (3 člana)

– Hrvatske poljoprivredne agencije (1 član) i

– HPS-a (1 član).

(7) Povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka donosi Poslovnik o radu.

(8) Podnositelj čija prijava ne udovoljava uvjetima javnog natječaja bit će o tome obaviješten pisanim putem u roku od 30 radnih dana od dana završetka javnog natječaja.

(9) Neudovoljavanje uvjetima iz stavka 8. ovoga članka podrazumijeva:

– neispunjavanje uvjeta i kriterija propisanih ovim Pravilnikom i javnim natječajem i

– namjerno davanje krivih podataka u prijavi od strane podnositelja.

(10) Prijave pristigle po objavljenom javnom natječaju, obrađuju se po redoslijedu zaprimanja.

(11) Prilikom obrade prijave utvrđuje se pravovremenost, potpunost i udovoljavanje prijave uvjetima propisanim ovim Pravilnikom i Javnim natječajem.

(12) Nepravovremene i nepotpune prijave, kao i one koje ne udovoljavaju kriterijima propisanim ovim Pravilnikom i javnim natječajem neće se razmatrati.

(13) Povjerenstvo iz stavka 6. ovoga članka izabire znanstveno-
-istraživačke institucije koje su udovoljile uvjetima natječaja iz stavka 4. ovoga članka.

(14) Agencija za plaćanja nakon obrade prijava podnositelju iz stavka 13. ovoga članka izdaje Odluku o odabiru projekta za mjeru iz članka 22. ovoga Pravilnika.

Članak 24.

(1) Znanstveno-istraživačke institucije čiji je projekt odabran na natječaju iz članka 23. stavka 1. ovoga Pravilnika podnose zahtjev za isplatu sredstava Agenciji za plaćanja na obrascu iz Priloga VI. dio A ovoga Pravilnika u roku propisanom natječajem, a najkasnije do 31. srpnja 2016. godine, preporučeno s povratnicom.

(2) Zahtjev za isplatu mora sadržavati sve preslike originala računa i dokaze u skladu s člankom 4. stavkom 5. ovoga Pravilnika prema odabranoj ponudi i Odluci o odabiru projekta kao i dodatnu dokumentaciju sukladno obrascima.

Članak 25.

(1) Sva nova kupljena pomagala, pribor i oprema, uključujući i onu kupljenu u trećim zemljama mora imati oznaku EU sukladnosti, odnosno CE oznaku.

(2) Znanstveno-istraživačka institucija iz članka 24. stavka 1. ovoga Pravilnika dužna je voditi detaljnu evidenciju o stanju financirane opreme iz stavka 1. ovoga članka na obrascu Priloga VI. dio B ovoga Pravilnika od dana podnošenja zahtjeva.

(3) Znanstveno-istraživačkoj instituciji se stavlja zabrana otuđenja financirane opreme u razdoblju od pet godina od dana donošenja Odluke o isplati uz mogućnost otpisa sukladno propisanim rokovima amortizacije.

III. ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA NA TERENU

Članak 26.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu pristiglih prijava iz članka 23. stavka 3. ovoga Pravilnika prije donošenja Odluka o odabiru projekta primijenjenih istraživanja.

(2) Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu zahtjeva i kontrolu na terenu, sukladno članku 138. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15), prije donošenja Odluka o isplati podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili ili djelomično udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika.

(3) Kontrolom na terenu iz stavka 2. ovoga članka mora biti obuhvaćeno najmanje 5 % ponuda/zahtjeva svake od mjera ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Pri obavljanju kontrole na terenu kontrolori u skladu s člankom 146. stavkom 14. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine« broj 30/15) mogu:

a) pregledati pčelinjake, poslovne i proizvodne prostore, objekte, uređaje, robu te poslovnu dokumentaciju podnositelja/korisnika

b) izvršiti uvid u isprave podnositelja/korisnika koje se odnose na ostvarivanje tog prava

c) provjeravati poslovne knjige i dokumente kao što su računi, određeni popisi, dokumenti o ispunjavanju uvjeta, potvrde o plaćanju, garantni listovi, rješenja, ugovori, potvrde, podaci o korištenom materijalu, obavljenom poslu i bankovna izvješća u posjedu korisnika i s njim vezanih osoba

d) provjeravati podatke u računalima

e) provjeravati opremu, proizvodnju, pakiranje, otpremu i skladištenje

f) provjeravati sve podatke koji se odnose na prirodu, kvantitetu i kvalitetu roba i usluga

g) provjeriti računovodstvene podatke i dokumente

h) provjeravati financijske i tehničke podatke o subvencioniranom projektu

i) izvještavati nadležna tijela i tražiti provođenje određenog postupka ako sami nisu ovlašteni izravno postupiti i

j) prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka, vještaka i drugih osoba kad je to potrebno za obavljanje poslova kontrole.

Članak 28.

Sredstva namijenjena provedbi mjera Programa su namjenska i bespovratna.

Članak 29.

(1) Prilozi I., II., III., IV. dio A, IV. dio B, IV. dio C, V. dio A, V. dio B, V. dio C, V. dio D, VI. dio A, VI. dio B i VII. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

(2) Agencija za plaćanja priloge iz stavka 1. ovoga članka objavljuje na svojim službenim mrežnim stranicama.

IV. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 30.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/54

Urbroj: 525-07/1398-15-2

Zagreb, 9. studenoga 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG I – PRILOG VII


126 20.11.2015 Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2016. godini 126 20.11.2015 Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2016. godini 126 20.11.2015 Pravilnik o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2014. do 2016. godine u 2016. godini