Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici

NN 126/2015 (20.11.2015.), Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici

126 20.11.2015 Pravilnik o načinu vođenja popisa turista te o obliku i sadržaju obrasca prijave turista turističkoj zajednici

MINISTARSTVO TURIZMA

2395

Na temelju članka 21. stavka 6. Zakona o boravišnoj pristojbi (»Narodne novine«, broj 152/08., 59/09. – isp. i 30/14.), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA POPISA TURISTA TE O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA PRIJAVE TURISTA TURISTIČKOJ ZAJEDNICI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuje se način vođenja popisa osoba koje se prijavljuju turističkoj zajednici (u daljnjem tekstu: Popis turista) te oblik i sadržaj elektroničkog obrasca prijave i odjave turista turističkoj zajednici.

(2) Popis turista vodi se, a prijava i odjava turista obavljaju se putem sustava eVisitor, kao središnjeg elektroničkog sustava prijave i odjave turista u Republici Hrvatskoj.

(3) Uspostavljenje i održavanje sustava eVisitor u nadležnosti je Hrvatske turističke zajednice.

II. POPIS TURISTA

Članak 2.

(1) Popis turista vodi se za područje Republike Hrvatske, a prema području za koje su osnovane turističke zajednice.

(2) Popis turista vodi se posebno za svaku pojedinu pravnu ili fizičku osobu koja:

1. pruža uslugu noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostiteljska djelatnost;

2. pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, crusing);

3. pruža uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu.

(3) Popis turista vodi se i za:

1. vlasnike kuća i stanova za odmor i za sve osobe koje noće u toj kući ili stanu;

2. stanovnike turističke općine ili grada koji ima obvezu prijave osoba koje borave u njegovoj kući ili stanu.

Članak 3.

(1) U Popis turista upisuju se sljedeći podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi iz članka 2. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika:

– porezni broj – OIB

– šifra smještajnog objekta – za pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika

– naziv, odnosno ime i prezime

– podaci o ugostiteljskom objektu za smještaj (vrsta, kategorija, kapacitet, adresa, naziv) – za pravne i fizičke osobe iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika

– podaci o adresi za dostavu pismena

– podaci o ovlaštenoj osobi ili punomoćniku za preuzimanje pristupnih podataka za ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista koje dodjeljuje turistička zajednica.

(2) U Popis turista upisuju se sljedeći podaci o turistima:

– Prezime i ime, mjesto, država i datum rođenja

– Državljanstvo

– Vrsta i broj isprave o identitetu

– Prebivalište (boravište) i adresa

– Datum i vrijeme dolaska u objekt

– Predviđeni datum odlaska iz objekta

– Datum i vrijeme odlaska iz objekta

– Napomena

(3) Upisivanje podataka iz stavka 1. ovog članka u Popis turista obavlja se na temelju podataka iz rješenja nadležnog ureda državne uprave u županiji, odnosno upravnog tijela Grada Zagreba odnosno ministarstva nadležnog za turizam izdanog temeljem zakona koji uređuje ugostiteljsku djelatnost odnosno pružanje usluga u turizmu te drugih odgovarajućih dokumenata kojima se dokazuje identitet i svojstvo pravne ili fizičke osobe iz članka 2. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika.

(4) Upisivanje podataka iz stavka 2. ovoga članka u Popis turista, obavlja se na temelju podataka iz prijave i odjave turista.

(5) Pristupne podatke iz stavka 1. podstavka 6. ovoga članka dodjeljuje mjesno nadležna turistička zajednica, a uključuju korisničko ime, lozinku i TAN listu.

(6) Šifru smještajnog objekta iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka dodjeljuje Ministarstvo unutarnjih poslova.

III. OBVEZNICI PRIJAVE I ODJAVE TURISTA

Članak 4.

(1) Obveznici prijave i odjave turista turističkoj zajednici su:

1. pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja u smještajnom objektu;

2. pravne i fizičke osobe koje pružaju uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, crusing);

3. fizičke osobe koje pružaju uslugu smještaja u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu

4. vlasnik kuće ili stana za odmor;

5. stanovnici turističke općine ili grada.

(2) Osobe iz stavka 1. ovoga članka prijavu i odjavu turista obavljaju putem izravnog pristupa sustavu eVisitor, na način određen protokolom iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, osobe iz stavka 1. točke 3., 4. i 5. ovoga članka, prijavu, odnosno odjavu turista mogu izvršiti neposredno u mjesno nadležnoj turističkoj zajednici, a turistička zajednica je u tu svrhu dužna osigurati najmanje jedan terminal eVisitor sustava i stručnu pomoć obveznicima prijave odnosno odjave turista.

IV. SADRŽAJ OBRASCA PRIJAVE I ODJAVE TURISTA

Članak 5.

(1) Obrazac prijave i odjave turista turističkoj zajednici sadržava porezni broj – OIB pravne ili fizičke osobe iz članka 2. stavka 2. i 3. ovoga Pravilnika koja pruža uslugu smještaja, naziv turističke zajednice te sljedeće podatke o turistima:

– Prezime i ime

– Mjesto, država i datum rođenja

– Državljanstvo

– Vrsta i broj isprave o identitetu

– Prebivalište (boravište) i adresa

– Datum i vrijeme dolaska, odnosno odlaska iz objekta

– Spol

– Napomena

– Broj prijave

(2) Temelj za oslobođenje od plaćanja boravišne pristojbe, odnosno za umanjenje plaćanja boravišne pristojbe upisuje se u odjeljak Napomena.

(3) Odjava turista obavlja se na temelju broja prijave iz stavka 1. podstavka 9. ovoga članka, unosom u sustav podataka o datumu odlaska turista.

(4) Podaci u prijavi i odjavi turista upisuju se na temelju podataka iz osobne iskaznice, odnosno putne ili neke druge isprave o identitetu.

(5) Osim podataka iz stavka 1. i 2. ovog članka, u sustav eVisitor mogu se upisivati i drugi podaci koje je turistička zajednica odnosno pravna ili fizička osoba iz članka 2. stavka 2. i 3. ovog Pravilnika dužna voditi prema drugim propisima.

Članak 6.

(1) Prijava i odjava turista koji se upisuju u sustav eVisitor autentificira se temeljem sigurnog pristupa sustavu eVisitor kroz autentifikacijski protokol koji sadrži cjelokupni proces i uvjete za sigurno i ispravno obavljanje elektroničke prijave i odjave turista.

(2) Protokol iz stavka 1. ovoga članka te upute za prijavu, odnosno odjavu turista putem sustava eVisitor internim aktom utvrđuje Glavni ured Hrvatske turističke zajednice.

(3) U slučaju iz članka 4. stavka 3. ovoga Pravilnika, turistička zajednica na zahtjev obveznika prijave i odjave turista izdaje potvrdu da je prijava, odnosno odjava izvršena na zahtjev obveznika i sadržava sve podatke iz prijave, odnosno odjave.

(4) Ispravno zaprimljenom prijavom i odjavom se smatra ona prijava i odjava koja je u potpunosti zaprimljena (provedena) prema protokolu iz stavka 1. ovoga članka.

(5) Hrvatska turistička zajednica pohranjuje zaprimljene podatke na dislociranoj lokaciji sukladno standardima arhiviranja digitalnog sadržaja koje određuje tijelo nadležno za arhivsko gradivo. Obveza čuvanja podataka iz popisa turista te prijave i odjave turista je 10 godina. Statističke analize i podaci čuvaju se i pohranjuju trajno.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 7.

(1) Putem sustava eVisitor, na temelju unesenih podataka o prijavi i odjavi turista vrši se obračun boravišne pristojbe i na odgovarajući način prati njezina naplata.

(2) Podatke iz Popisa turista kao i druge podatke iz sustava eVisitor koriste nadležna inspekcijska i druga državna tijela za obavljanje poslova iz svog djelokruga.

(3) Tijelima iz stavka 2. ovog članka omogućit će se izravan pristup sustavu eVisitor uz uvjet primjene protokola iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika u skladu s propisima koji reguliraju zaštitu osobnih podataka.

Članak 8.

Turistička zajednica je na području svoga djelovanja dužna izvijestiti osobe iz članka 4. stavka 1. ovoga Pravilnika o načinima prijave i odjave turista, osigurati svim obveznicima prijave i odjave turista edukaciju i stručnu pomoć vezanu uz korištenje sustava eVisitor te im izdati korisničke upute.

Članak 9.

(1) Iznimno od članka 3. ovoga Pravilnika, upisivanje podataka u Popis turista za pravnu ili fizičku osobu koja pruža uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (charter, crusing) obavlja se putem elektroničke razmjene podataka, na način da se upisuju oni podaci koji se vode u elektroničkom sustavu evidencije prijava popisa posade i putnika na plovilima za iznajmljivanje odnosno drugim odgovarajućim elektroničkim sustavom koji vodi ministarstvo nadležno za pomorstvo.

(2) Prijava stranaca nadležnoj policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji putem turističke zajednice obavlja se sukladno propisima koji reguliraju status stranaca u Republici Hrvatskoj i to putem elektroničke razmjene podataka između sustava eVisitor i informacijskog sustava koji vodi Ministarstvo unutarnjih poslova.

(3) Povezivanje elektroničkih sustava iz stavka 1. ovoga članka izvršit će se čim se za to osiguraju tehnički uvjeti, a najkasnije do 31. prosinca 2016. godine.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku prijave i odjave turista i načinu vođenja popisa turista (»Narodne novine«, broj 113/09.).

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine i objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-01/17

Urbroj: 529-05-15-10

Zagreb, 6. studenoga 2015.

Ministar
Darko Lorencin, v. r.