Pravilnik o tovarištima

NN 128/2015 (25.11.2015.), Pravilnik o tovarištima

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2425

Na temelju članka 168.a stavka 6. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/2007, 132/2007, 51A/2013 i 152/2014), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

PRAVILNIK

O TOVARIŠTIMA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za otvaranje tovarišta, postupak otvaranja tovarišta, tehnički uvjeti kojima moraju udovoljavati tovarišta, postupak nadzora nad radom tovarišta te naknada za nadzor nad radom tovarišta.

Članak 2.

(1) Tovarište je dio vodnog puta i s njim neposredno povezani kopneni prostor izvan područja luke ili pristaništa koji je namijenjen privremenom obavljanju prekrcajnih operacija neškodljivih tereta (pijeska, šljunka, građevni materijal, drvna građa i dr.) za vlastite potrebe korisnika.

(2) Obavljanje prekrcajnih operacija za vlastite potrebe iz stavka 2. ovog članka uključuje obavljanje djelatnosti vlastitim plovilima, bez sklapanja ugovora s trećim osobama.

(3) Obavljanje prekrcajnih operacija iz stavka 1. ovog članka može se odobriti najdulje na rok do godinu dana.

(4) Rok iz stavka 2. ovog članka ne može se produžiti, ali se može podnijeti novi zahtjev za otvaranje tovarišta za isti prostor, najranije 30 dana prije isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 3.

Prije podnošenja zahtjeva za otvaranje tovarišta, podnositelj zahtjeva je dužan ishoditi:

– suglasnost Agencije za vodne putove kojom se određuju uvjeti u odnosu na plovni put,

– prometnu suglasnost nadležne lučke kapetanije kojom se propisuju nautičko-tehnički uvjeti i određuju mjere sigurnosti plovidbe.

Članak 4.

(1) Tovarište se otvara rješenjem nadležne lučke uprave za područje tovarišta (u daljnjem tekstu: lučka uprava), a na zahtjev pravne osobe ili fizičke osobe – obrtnika.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati:

– podatke o podnositelju zahtjeva, uključujući komunikacijske podatke (adresa, telefon, e-pošta) i odgovornu osobu podnositelja zahtjeva,

– prijedlog namjene tovarišta,

– predviđeni opseg prekrcajnih operacija,

– rok za koji se traži otvaranje tovarišta.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka podnositelj zahtjeva dužan je priložiti:

– potvrdu porezne uprave o stanju duga

– dokument izdan od bankarskih ili drugih financijskih institucija kojim se dokazuje solventnost podnositelja zahtjeva,

– prikaz područja tovarišta na javnom vodnom dobru,

– suglasnost Agencije za vodne putove iz članka 3. alineje 1. ovoga Pravilnika,

– prometna suglasnost lučke kapetanije nadležne za područje tovarišta iz članka 3. alineje 2. ovoga Pravilnika,

– akt Hrvatskih voda, sukladno općim propisima o vodama.

(4) Ukoliko podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovog članka ima sjedište na području države članice Europske unije, uz zahtjev je dužan priložiti:

– dokaz o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta podnositelja zahtjeva, koji mora biti preveden, od ovlaštene osobe, na hrvatski jezik,

– jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države sjedišta, ako se ne izdaje potvrda iz stavka 3. alineje 1. ovoga članka,

– jednakovrijedan dokument kojim se dokazuje solventnost,

– prikaz područja tovarišta na javnom vodnom dobru,

– suglasnost Agencije za vodne putove iz članka 3. alineje 1. ovoga Pravilnika,

– prometnu suglasnost nadležne lučke kapetanije nadležne za područje tovarišta iz članka 3. alineje 2. ovoga Pravilnika,

– akt Hrvatskih voda, sukladno općim propisima o vodama.

Članak 5.

(1) U postupku donošenja rješenja iz članka 4. ovoga Pravilnika, lučka uprava će provjeriti ima li podnositelj zahtjeva dugovanja prema lučkim upravama unutarnjih voda u Republici Hrvatskoj.

(2) Ukoliko postoje porezni dugovi ili dugovi prema lučkim upravama unutarnjih voda ili je podnositelj zahtjeva u blokadi, lučka uprava će zaključkom pozvati podnositelja zahtjeva da ispravi navedene nedostatke u roku od 15 dana.

(3) Ukoliko podnositelj zahtjeva ispravi nedostatke u roku od 15 dana, lučka uprava će nastaviti postupak donošenja rješenja o otvaranju tovarišta, u protivnom zahtjev će odbiti.

Članak 6.

(1) Ukoliko su ispunjeni svi uvjeti, lučka uprava donosi rješenje iz članka 4. ovoga Pravilnika u kojem se posebno navodi:

– odgovorna osoba tovarišta – korisnik tovarišta,

– namjena tovarišta,

– rok na koji se tovarište otvara,

– najveći opseg djelatnosti dozvoljene na tovarištu, a koji uključuje vrstu tereta,

– posebne sigurnosne mjere koje se moraju osigurati na tovarištu (ukoliko je potrebno),

– iznos i način naplate naknade za nadzor rada tovarišta.

(2) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka je upravni akt.

(3) Na rješenje iz stavka 1. ovog članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 7.

(1) Naknada iz članka 6. stavka 1. alineje 6. ovoga Pravilnika određuje se prema prekrcanoj količini tereta izraženoj u nedjeljivim tonama.

(2) Maksimalni iznos naknade ne smije biti veći od lučke pristojbe koju je odredila lučka uprava za pretovar iste vrste tereta u luci ili pristaništu.

Članak 8.

Rješenja o otvaranju tovarišta javno se objavljuju na internetskim stranicama lučke uprave te se osim podnositelju zahtjeva dostavljaju i nadležnoj lučkoj kapetaniji te Ministarstvu na znanje.

Članak 9.

(1) Korisnik tovarišta dužan je označiti tovarište obavijesnom pločom koja sadrži:

– podatke o osobi koja upravlja tovarištem s komunikacijskim podacima (naziv, adresa)

– klasu i urudžbeni broj rješenja o otvaranju tovarišta

– poruku koja upućuje na opasnosti od kretanja na području tovarišta, sukladno namjeni tovarišta.

(2) Obavijesna ploča je dimenzija minimalno 100 cm x 100 cm.

Članak 10.

Korisnik tovarišta dužan je osigurati red u tovarištu, sukladno suglasnostima iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

(1) Lučka uprava nadzire korištenje tovarišta sukladno propisima koji uređuju unutarnju plovidbu.

(2) Lučka kapetanija provodi nadzor tovarišta u okviru svojih ovlasti, posebno u pogledu sigurnosti plovidbe.

Članak 12.

(1) Lučka uprava i lučka kapetanija razmjenjivat će informacije vezane uz sigurnost na tovarištu.

(2) U slučaju da lučka kapetanija primijeti obavljanje lučkih djelatnosti izvan predviđenih područja tovarišta, uz postupanje sukladno Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda, žurno će o tome obavijestiti nadležnu lučku upravu.

Članak 13.

(1) Lučke uprave će međusobno razmjenjivati podatke o tovarištima, uključujući i podatke o plaćanju naknada od strane korisnika tovarišta.

(2) Razmjena podataka iz stavka 1. ovog članka obavljat će se putem Zajednice lučkih uprava unutarnjih voda.

(3) Podaci iz stavka 1. ovog članka bit će dostupni svim lučkim upravama te Ministarstvu.

(4) Razmjena podataka vršit će se elektoničkim putem.

Članak 14.

Visinu lučkih pristojbi određenih Odobrenjima za obavljanje lučkih djelatnosti u tovarištu izdanih prema Zakonu o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 109/2007, 132/2007 i 51A/2013) svaka lučka uprava posebnim rješenjem dužna je uskladiti s visinom naknade za nadzor rada tovarišta iz ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Uredba o pristaništima unutarnjih voda (»Narodne novine« broj 134/2008) u dijelu koji se odnosi na tovarišta.

Članak 16.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/70

Urbroj: 530-03-3-2-15-2

Zagreb, 17. studenoga 2015.

Ministar
dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.

128 25.11.2015 Pravilnik o tovarištima 128 25.11.2015 Pravilnik o tovarištima