Naredba o dopuni Naredbe o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda

NN 128/2015 (25.11.2015.), Naredba o dopuni Naredbe o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda

128 25.11.2015 Naredba o dopuni Naredbe o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda

MINISTARSTVO POMORSTVA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

2426

Na temelju članka 136. Zakona o plovidbi i lukama unutarnjih voda (»Narodne novine« 109/2007, 132/2007, 51/2013 i 152/2014), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture donosi

NAREDBU

O DOPUNI NAREDBE O KRITERIJIMA ZA ODREĐIVANJE VISINE LUČKIH PRISTOJBI U LUKAMA I PRISTANIŠTIMA UNUTARNJIH VODA

I.

U Naredbi o kriterijima za određivanje visine lučkih pristojbi u lukama i pristaništima unutarnjih voda (»Narodne novine« broj: 124/2015) dodaje se točka X.a koja glasi:

»X.a

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje važiti Pravilnik o kriterijima za određivanje lučkih pristojbi (»Narodne novine« broj 20/2009)«

II.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-02/112

Urbroj: 530-03-3-2-15-3

Zagreb, 17. studenoga 2015.

Ministar

dr. sc. Siniša Hajdaš Dončić, v. r.