Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2015. godini

NN 128/2015 (25.11.2015.), Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2015. godini

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2427

Na temelju članka 66. i članka 67. stavka 2. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, broj 30/15) ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE MJERA NACIONALNOG PROGRAMA POTICANJA PROVEDBE UZGOJNIH PROGRAMA ZA TOPLOKRVNE PASMINE I UZGOJNE TIPOVE KONJA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2020. GODINE U 2015. GODINI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i načini za ostvarivanje prava na novčanu potporu u sektoru konjogojstva u 2015. godini predviđenu Nacionalnim programom poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine (u daljnjem tekstu: Program).

(2) Ovim Pravilnikom uređuje se provedba sljedećih Uredbi:

– Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 352, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013) i

– Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013 оd 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) br. 1408/2013).

Članak 2.

Pojmovi korišteni u ovome Pravilniku imaju sljedeće značenje:

1) korisnik – svaka fizička ili pravna osoba koja je zadovoljila uvjete Programa i ovoga Pravilnika i koja podnosi zahtjev sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

2) Središnji registar kopitara – (u daljnjem tekstu: SRK) je registar izdanih identifikacijskih dokumenata i pripadajuće dokumentacije (potvrda identiteta, potvrda identiteta kopitara za klanje, potvrda o vlasništvu i zahtjev za izdavanje identifikacijskog dokumenta) koji vodi Hrvatska poljoprivredna agencija i sastavni je dio Jedinstvenog registra domaćih životinja.

3) uzgojna organizacija – predstavlja interesne skupine uzgajivača u skladu s člankom 3a. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98, 151/03, 132/06, 14/14) te za potrebe ovoga Pravilnika ovlaštenu ustanovu.

4) Nacionalni sportski savez – predstavlja udruženje priznato u skladu s člankom 46. i 47. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 151/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15).

5) uzgojna godina – za potrebe ovoga Pravilnika uzgojna godina obuhvaća kalendarsko razdoblje od 15. studenoga prethodne godine do 15. studenoga tekuće godine.

II. MJERE U PROVEDBI PROGRAMA

Članak 3.

Mjere koje se provode tijekom odvijanja Programa su:

1. Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa i

2. Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja u prirodnom pripustu.

Članak 4.

Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa

Mjera Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa sastoji se od dvije podmjere:

a) Potpora provedbi ocjene mladih grla (eksterijer, performance test) i

b) Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa/prvenstva u preponskom jahanju, prvenstvenih natjecanja u daljinskom jahanju).

Članak 5.

Podmjera Potpora provedbi ocjene mladih grla (eksterijer, performance test)

(1) Podmjerom iz članka 4., stavka 1., točke a) ovoga Pravilnika sufinancira se dio prihvatljivih troškova provođenja postupka ocjene mladih grla prema uzgojnom programu uzgojne organizacije kako je propisano Programom.

(2) Potpora se dodjeljuje uzgojnoj organizaciji koja organizira ocjenu mladih grla u zemaljskim uvjetima za najmanje 20 grla u tijeku uzgojne godine.

(3) Pravo na korištenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka imaju sve uzgojne organizacije kojima je Ministarstvo poljoprivrede izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, koja vode matičnu knjigu za dotičnu pasminu ili uzgojni tip konja te čija su grla upisana u SRK sukladno Programu.

Članak 6.

(1) Pravo na sufinanciranje podmjere iz članka 5. ovoga Pravilnika uzgojne organizacije ostvaruju na godišnjoj razini za organizaciju ocjene mladih grla prema uzgojnom programu uzgojne organizacije.

(2) Iznos potpore po uzgojnoj organizaciji podrazumijeva novčanu vrijednost troškova za organizaciju ocjene mladih grla sukladno prihvatljivim troškovima koji se nalaze u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

(3) Godišnji iznos potpore u podmjeri iz članka 5. ovoga Pravilnika iznosi 60.000,00 kuna.

(4) Maksimalni godišnji iznos potpore po korisniku koji se može ostvariti za provođenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka iznosi 30.000,00 kuna.

(5) Ako zbroj svih prihvatljivih zahtjeva premaši Programom predviđena novčana sredstva, proporcionalno će se smanjiti maksimalni godišnji iznos potpore po korisniku.

Članak 7.

(1) Zahtjev za podmjeru iz članka 5. ovoga Pravilnika podnosi korisnik na Obrascu zahtjeva koji se nalazi u Prilogu IA. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za podmjeru iz članka 5. ovoga Pravilnika korisnik podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) do 4. prosinca 2015. godine uz koji se prilažu:

– ugovori o djelu i računi o prihvatljivim troškovima koji su navedeni u Prilogu VI. ovoga Pravilnika

– preslik zapisnika nadležnog Povjerenstva za ocjenu kao dokaz da je testiranju prisustvovalo minimalno 20 grla u uzgojnoj godini za koju se podnosi zahtjev za potporu, ovjereni pečatom i potpisom odgovorne osobe i

– izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 koja se nalazi u Prilogu V. ovoga Pravilnika.

(3) Pri podnošenju zahtjeva korisnik je dužan uz Obrazac zahtjeva priložiti ispunjenu i objedinjenu specifikaciju svih troškova ovjerenu pečatom i potpisom.

(4) Radi obavljanja kontrole aktivnosti za koju se podnosi zahtjev za potporu, korisnik je dužan za vrijeme odvijanja aktivnosti dokumentirati fotografijama vidljivost: lokaciju aktivnosti i sudionike te opremu sufinancirane kroz provedbu podmjere iz članka 5. ovoga Pravilnika. Iznimno za ovu uzgojnu godinu korisnik nije dužan fotografijama dokumentirati vidljivost.

Članak 8.

Podmjera Potpora organizaciji konjičkih sportskih natjecanja (Nacionalnog kupa/prvenstva u preponskom jahanju, prvenstvenih natjecanja u daljinskom jahanju)

(1) Podmjerom iz članka 4. stavka 1. točke b) ovoga Pravilnika sufinancira se dio prihvatljivih troškova organizacije natjecanja sukladno Programu.

(2) Potpora se dodjeljuje za organizaciju natjecanja nacionalnog prvenstva u preponskom jahanju i daljinskom jahanju korisnicima koji su organizirali sportsko natjecanje u kojem su sudjelovala grla iz domaćeg uzgoja.

(3) Pravo na korištenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka ima Nacionalni sportski savez, kao pravna osoba u sustavu sporta, sukladno članku 14., 15. i 16. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15), upisane u Registar sportskih djelatnosti sukladno članku 20. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 85/15). Iznimno, za ovu uzgojnu godinu pravo na korištenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka imaju i konjički klubovi, članovi Hrvatskog konjičkog saveza.

Članak 9.

(1) Pravo na sufinanciranje iz članka 8. ovoga Pravilnika korisnici ostvaruju za natjecanja jedanput godišnje za sva natjecanja za koja je podnesen Zahtjev za sufinanciranje.

(2) Godišnji iznos potpore za provođenje mjere iz stavka 1. ovoga članka iznosi 100.000,00 kuna za natjecanja u preponskom i 100.000,00 kuna za natjecanja u daljinskom jahanju.

(3) Iznos potpore po jednom organiziranom natjecanju podrazumijeva novčanu vrijednost troškova za organizaciju jednog natjecanja u iznosu od 25.000,00 kuna sukladno prihvatljivim troškovima.

(4) Ako zbroj svih podnesenih računa od strane korisnika premaši Programom predviđena novčana sredstva proporcionalno će se smanjiti jedinični godišnji iznos potpore po organizaciji jednog natjecanja.

Članak 10.

(1) Zahtjev za podmjeru iz članka 8. ovoga Pravilnika podnosi korisnik na Obrascu zahtjeva koji se nalazi u Prilogu IB. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za podmjeru iz članka 8. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 4. prosinca 2015. godine uz koji se prilažu:

– ugovori o djelu i računi o prihvatljivim troškovima koji su navedeni u Prilogu VI. ovoga Pravilnika

– izvod iz službene rezultat liste Hrvatskog konjičkog saveza za grla iz domaćeg uzgoja koja su nastupila na natjecanju i

– izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 koja se nalazi u Prilogu V. ovoga Pravilnika.

(3) Pri podnošenju zahtjeva korisnik je dužan uz Obrazac zahtjeva priložiti ispunjenu i objedinjenu specifikaciju svih troškova po pojedinom natjecanju, ovjerenu pečatom i potpisom.

(4) Radi obavljanja kontrole aktivnosti za koju se podnosi Zahtjev za potporu korisnik je dužan za vrijeme odvijanja aktivnosti dokumentirati fotografijama vidljivost: lokaciju aktivnosti i sudionike, osoblje, opremu i nagrade sufinancirane kroz provedbu podmjere iz članka 8. ovoga Pravilnika. Iznimno za ovu uzgojnu godinu korisnik nije dužan fotografijama dokumentirati vidljivost.

Članak 11.

Mjera unaprjeđenje uzgoja ženskih i muških rasplodnih grla

Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja u prirodnom pripustu

Mjera Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja u prirodnom pripustu sastoji se od dvije podmjere:

a) Potpora uzgoju ženskih rasplodnih grla u prirodnom pripustu i

b) Potpora uzgoju muških rasplodnih grla u prirodnom pripustu.

Članak 12.

Podmjera Potpora uzgoju ženskih rasplodnih grla u prirodnom pripustu

(1) Podmjerom iz članka 11. stavka 1. točka a) sufinanciraju se troškovi uzgoja ženskih grla pojedinih pasmina i uzgojnih tipova konja sukladno Programu.

(2) Pravo na korištenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka imaju vlasnici za ženska uzgojno valjana grla.

(3) Uzgojnu valjanost grla potvrdnicom ovjerava uzgojna organizacija kojoj je Ministarstvo poljoprivrede izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, koja vode matičnu knjigu za dotičnu pasminu ili uzgojni tip konja te čija su grla upisana u SRK sukladno Programu.

Članak 13.

(1) Pravo na sufinanciranje podmjere iz članka 12. ovoga Pravilnika vlasnici za ženska rasplodna grla ostvaruju jedanput godišnje za grla koja udovoljavaju uvjetima iz Programa.

(2) Jedinični iznos potpore po vlasniku ženskog grla podrazumijeva novčanu vrijednost za uzgoj uzgojno valjanog grla, uz udovoljavanje uvjeta iz Programa.

(3) Maksimalni jedinični iznos potpora za provođenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka po ženskom grlu iznosi:

– u osnovnom iznosu – Državno premirana kobila (DPK(o)) 1.000,00 kuna i

– u uvećanom iznosu – Državno premirana kobila (DPK(np)) 2.500,00 kuna.

(4) Godišnji iznos potpore za provođenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka iznosi 189.000,00 kuna.

(5) Ako zbroj svih podnesenih zahtjeva premaši Programom predviđena novčana sredstva, proporcionalno će se smanjiti jedinični godišnji iznos potpore po uzgojno valjanom ženskom grlu.

Članak 14.

(1) Zahtjev za podmjeru iz članka 12. ovoga Pravilnika podnosi korisnik na Obrascu zahtjeva koji se nalazi u Prilogu IIA. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za podmjeru iz članka 12. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 4. prosinca 2015. godine uz koji se prilaže:

– potvrdnica uzgojne organizacije kojoj je Ministarstvo poljoprivrede izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja kojom se potvrđuju uvjeti dodjele potpore navedeni u Programu, koja se nalazi se u Prilogu III. ovoga Pravilnika i sastavni je dio ovoga Pravilnika i

– izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 koja se nalazi u Prilogu V. ovoga Pravilnika i sastavni je dio ovoga Pravilnika.

Članak 15.

Podmjera Potpora uzgoju muških rasplodnih grla u prirodnom pripustu

(1) Podmjerom iz članka 11. stavka 1. točke b) sufinanciraju se troškovi uzgoja muških grla pojedinih pasmina i uzgojnih tipova konja sukladno Programu.

(2) Pravo na korištenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka imaju vlasnici za muška uzgojno valjana grla.

(3) Uzgojnu valjanost grla potvrdom ovjerava uzgojna organizacija kojoj je Ministarstvo poljoprivrede izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, koja vode matičnu knjigu za dotičnu pasminu ili uzgojni tip konja te čija su grla upisana u SRK sukladno Programu.

Članak 16.

(1) Pravo na sufinanciranje podmjere iz članka 15. ovoga Pravilnika vlasnici za muška rasplodna grla ostvaruju jedanput godišnje za grla koja udovoljavaju uvjetima iz Programa.

(2) Jedinični iznos potpore po vlasniku muškog grla podrazumijeva novčanu vrijednost za uzgoj uzgojno valjanog grla, uz udovoljavanje dodatnih uvjeta iz Programa.

(3) Maksimalni jedinični iznos potpore za provođenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka iznosi 1.000,00 kuna po uspješnom pripustu vlasniku uzgojno valjanog pastuha. Pravo na potporu se utvrđuje za uzgojnu godinu temeljem broja u tom razdoblju živorođene ždrjebadi, potomaka dotičnog pastuha.

(4) Godišnji iznos potpore za provođenje podmjere iz stavka 1. ovoga članka iznosi 30.000,00 kuna.

(5) Ako zbroj svih podnesenih zahtjeva premaši Programom predviđena novčana sredstva, proporcionalno će se smanjiti jedinični iznos potpore po uzgojno valjanom muškom grlu.

Članak 17.

(1) Zahtjev za podmjeru iz članka 15. ovoga Pravilnika podnosi korisnik na Obrascu zahtjeva koji se nalazi u Prilogu IIB. ovoga Pravilnika.

(2) Zahtjev za podmjeru iz članka 15. ovoga Pravilnika podnosi se Agenciji za plaćanja do 4. prosinca 2015. godine uz koji se prilaže:

– potvrdnica uzgojne organizacije kojoj je Ministarstvo poljoprivrede izdalo suglasnost za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja, a kojom se potvrđuju uvjeti dodjele potpore navedeni u Programu koja se nalazi u Prilogu IV. ovoga Pravilnika

– preslik pripusnog dnevnika dotičnog pastuha za pripusnu sezonu 2014., ovjerenu pečatom i potpisom odgovorne osobe uzgojne organizacije i

– izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti sukladno članku 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 koja se nalazi u Prilogu V. ovoga Pravilnika.

III. PROVEDBA MJERA

Članak 18.

Agencija za plaćanja za mjere iz članka 3. ovoga Pravilnika:

– zaprima i obrađuje zahtjeve

– vrši isplatu po zahtjevima i

– obavlja administrativnu kontrolu zahtjeva i kontrolu na terenu.

Članak 19.

(1) Za mjere iz članka 3. ovoga Pravilnika Zahtjev se podnosi Agenciji za plaćanja.

(2) Zahtjev za potporu kroz mjere iz članka 3. ovoga Pravilnika podnosi se na godišnjoj razini za kalendarsko razdoblje od 15. studenoga 2014. godine do 15. studenoga 2015. godine.

(3) Podnositelj zahtjeva mora u Zahtjevu potvrditi da:

– je upoznat s odredbama Programa i ovoga Pravilnika

– je pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje obrasca Zahtjev,

– su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i

– da će omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor.

(4) Obrasci zahtjeva za:

– mjeru Poboljšanje učinkovitosti provedbe uzgojnog programa nalaze se u prilozima IA., IB. i V. ovoga Pravilnika i

– za mjeru Potpora uzgoju Programom predviđenih pasmina i uzgojnih tipova konja u prirodnom pripustu nalaze se u prilozima IIA., IIB, III., IV. i V. ovoga Pravilnika.

(5) Obrasci zahtjeva iz stavka 3. ovoga članka šalju se isključivo u tiskanom obliku, zajedno s traženom dokumentacijom, putem pošte ili neposredno Agenciji za plaćanja.

(6) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnesen nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru, smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati.

IV. TROŠKOVI

Članak 20.

(1) Troškovi za koje se ne može ostvariti potpora su:

– porezi, uključujući porez na dodanu vrijednost

– carinske i uvozne pristojbe, i sve ostale naknade

– novčane kazne, financijske kazne i troškovi parničnog postupka

– bankovni troškovi, troškovi jamstava i slične naknade

– plaće djelatnika

– troškovi pretvaranja, naknade i tečajni troškovi vezani uz račune u stranim valutama, kao i drugi isključivo financijski izdaci i

– plaćanja u naturi.

(2) Prihvatljivi troškovi za mjere obuhvaćene Programom navedeni su u Prilogu VI. ovoga Pravilnika.

V. ADMINISTRATIVNA KONTROLA I KONTROLA NA TERENU

Članak 21.

(1) Agencija za plaćanja provodi administrativnu obradu zahtjeva prije donošenja Odluke o odobrenju isplata korisnicima koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika.

(2) Agencija za plaćanja donosi:

– Odluku o odobrenju isplata korisnicima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima ovoga Pravilnika

– obavijest korisniku da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno članku 6. Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 ili Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 i

– obavijesti o neudovoljavanju uvjetima za ostvarivanje prava na novčanu potporu.

(3) Na temelju Odluka o odobrenju isplate, Agencija za plaćanja isplaćuje novčana sredstva na žiro-račun korisnika, podnositelja zahtjeva.

Članak 22.

(1) Agencija za plaćanja provodi kontrolu podnesenih zahtjeva za mjere iz Programa.

(2) Kontrolom na terenu iz stavka 1. ovoga članka mora biti obuhvaćeno najmanje 5% zahtjeva svake od mjera iz članka 3. stavka 1. ovoga Pravilnika. Uzorak na kojem će biti provedena kontrola na terenu podnesenih zahtjeva odabire se na podlozi analize rizika i elemenata reprezentativnosti koje za svaku godinu donosi Agencija za plaćanja.

Članak 23.

(1) Agencija za plaćanja će Odlukom o povratu isplaćenih sredstava od korisnika zahtijevati povrat isplaćenih sredstava ako:

– se utvrdi administrativna pogreška

– kontrola na terenu utvrdi nepravilnosti u korištenju sredstava isplaćenih po osnovi mjere i

– ako je korisnik nezakonito ostvario pravo na isplatu novčanih sredstava.

(2) Korisnik iz stavka 1. ovoga članka dužan je isplaćena novčana sredstva vratiti u roku od 15 dana od primitka Odluke o povratu isplaćenih sredstava.

Članak 24.

Prilozi IA., IB., IIA., IIB., III., IV., V., VI. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu dan nakon dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 320-08/14-01/17

Urbroj: 525-07/1372-15-41

Zagreb, 18. studenoga 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.

PRILOG IA.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PODMJERU »POTPORA PROVEDBI OCJENE MLADIH GRLA (EKSTERIJER, PERFORMANCE TEST)«

Napomena: Obrazac popunite velikim tiskanim slovima

Popunjava korisnik (uzgojna organizacija):

TRAŽENI IZNOS POTPORE: ____________________* KN

*upisati ukupni iznos računa bez PDV-a

OPĆI PODACI O KORISNIKU


Puni naziv korisnika:


Adresa korisnika:


Matični broj korisnika:


OIB korisnika:


Broj rješenja Ministarstva

poljoprivrede o ovlaštenju:


Ime i prezime odgovorne

osobe korisnika:


PODACI O RAČUNU KORISNIKA


Naziv banke:


Broj računa banke:


Broj žiro-računa korisnika:

IBAN:

                                                                

Izjava podnositelja zahtjeva:

Svojim potpisom potvrđujem da:

– sam upoznat s odredbama Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine

– sam upoznat s Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2015. godini i

– da sam pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje obrasca Zahtjeva

– da su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti i da

– da ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor (čuvati kopije zahtjeva i priloga).

Datum:

Potpis odgovorne osobe i pečat:

Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb.

Specifikacija priloženih računa*:

RB

Račun/putni nalog izdan od

Broj računa/

putnog naloga/ugovora o djelu

Datum izdavanja računa/putnog naloga/ugovora o djelu

Iznos računa/putnog naloga/ugovora o djelu u kn

Iznos računa putnog naloga/ugovora o djelu u kn bez PDV-a

Datum plaćanja računa/ugovor o djelu/likvidacije, isplate po putnom nalogu

Opis troška sukladno Prilogu VI.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
UKUPNO:

*priznaju se računi izdani u razdoblju od 15. 11. 2014. – 15. 11. 2015.

PRILOG IB.

POTPORA ORGANIZACIJI KONJIČKIH SPORTSKIH NATJECANJA (NACIONALNOG KUPA/PRVENSTVA U PREPONSKOM JAHANJU, PRVENSTVENIH NATJECANJA U DALJINSKOM JAHANJU)

Napomena: Obrazac popunite velikim tiskanim slovima

Popunjava korisnik (konjički klub član Hrvatskog konjičkog saveza):

__________________________________________________

Broj natjecanja koja se prijavljuju za potporu:______.

UKUPAN TRAŽENI IZNOS POTPORE (zbroj specificiranih računa po pojedinačnom natjecanju): ____________________* KN

*upisati ukupni iznos računa bez PDV-a

OPĆI PODACI O KORISNIKU


Puni naziv korisnika:


Adresa korisnika:


Matični broj korisnika:


OIB korisnika:


Ime i prezime odgovorne osobe korisnika:


PODACI O RAČUNU KORISNIKA

                                             

Naziv banke:


Broj računa banke:


Broj žiro-računa korisnika:

IBAN:


Izjava podnositelja zahtjeva:

Svojim potpisom potvrđujem da:

– sam upoznat s odredbama Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine

– sam upoznat s Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2015. godini i

– da sam pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje obrasca Zahtjeva

– da su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti

– da ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor (čuvati kopije zahtjeva i priloga).

Datum:

Potpis odgovorne osobe i pečat:

Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb.

Specifikacija priloženih računa po pojedinačnom natjecanju*

(popunjava korisnik sukladno broju natjecanja koja prijavljuje za potporu):

1. Naziv natjecanja: __________________________________________________________________________________________,

2. Mjesto i datum održavanja natjecanja: __________________________________________________________________________

3. Sportska disciplina: ________________________________________________________________________________________.

RB

Račun/putni nalog izdan od

Broj računa/

putnog naloga/ugovora o djelu

Datum izdavanja računa/putnog naloga/ugovora o djelu

Iznos računa/
putnog naloga/ugovora o djelu u kn

Iznos računa/putnog naloga/ugovora o djelu u kn bez PDV-a

Datum plaćanja računa/ugovora o djelu/likvidacije, isplate po putnom nalogu

Opis troška sukladno Prilogu VI.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
UKUPNO:

*priznaju se računi izdani u razdoblju od 15. 11. 2014. – 15. 11. 2015.

Specifikacija priloženih računa po pojedinačnom natjecanju *

(popunjava korisnik sukladno broju natjecanja koja prijavljuje za potporu):

1. Naziv natjecanja: _________________________________________________________________________________________,

2. Mjesto i datum održavanja natjecanja: __________________________________________________________________________,

3. Sportska disciplina:_________________________________________________________________________________________.

RB

Račun/putni nalog izdan od

Broj računa/
putnog naloga/ugovora o djelu

Datum izdavanja računa/putnog naloga/ugovora o djelu

Iznos računa/
putnog naloga/ugovora o djelu u kn

Iznos računa/putnog naloga/ugovora o djelu u kn bez PDV-a

Datum plaćanja računa/ugovora o djelu/likvidacije, isplate po putnom nalogu

Opis troška sukladno Prilogu VI.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
UKUPNO:

*priznaju se računi izdani u razdoblju od 15. 11. 2014. – 15. 11. 2015.

Specifikacija priloženih računa po pojedinačnom natjecanju*

(popunjava korisnik sukladno broju natjecanja koja prijavljuje za potporu):

1. Naziv natjecanja: _________________________________________________________________________________________,

2. Mjesto i datum održavanja natjecanja: __________________________________________________________________________

3. Sportska disciplina: ________________________________________________________________________________________.

RB

Račun/putni nalog izdan od

Broj računa/
putnog naloga/ugovora o djelu

Datum izdavanja računa/putnog naloga/ugovora o djelu

Iznos računa/
putnog naloga/ugovora o djelu u kn

Iznos računa/putnog naloga/ugovora o djelu u kn bez PDV-a

Datum plaćanja računa/ugovora o djelu/likvidacije, isplate po putnom nalogu

Opis troška sukladno Prilogu VI.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
UKUPNO:

*priznaju se računi izdani u razdoblju od 15. 11. 2014. – 15. 11. 2015.

Specifikacija priloženih računa po pojedinačnom natjecanju *

(popunjava korisnik sukladno broju natjecanja koja prijavljuje za potporu):

1. Naziv natjecanja: __________________________________________________________________________________________

2. Mjesto i datum održavanja natjecanja: __________________________________________________________________________

3. Sportska disciplina: ________________________________________________________________________________________.

RB

Račun/putni nalog izdan od

Broj računa/
putnog naloga/ugovora o djelu

Datum izdavanja računa/putnog naloga/ugovora o djelu

Iznos računa/
putnog naloga/ugovora o djelu u kn

Iznos računa/putnog naloga/ugovora o djelu u kn bez PDV-a

Datum plaćanja računa/ugovora o djelu/likvidacije, isplate po putnom nalogu

Opis troška sukladno Prilogu VI.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
UKUPNO:

*priznaju se računi izdani u razdoblju od 15. 11. 2014. – 15. 11. 2015.

PRILOG IIA.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PODMJERU »POTPORA UZGOJU ŽENSKIH RASPLODNIH GRLA U PRIRODNOM PRIPUSTU«

Napomena: Obrazac popunite velikim tiskanim slovima

Popunjava korisnik (vlasnik ženskog rasplodnog grla):

TRAŽENI IZNOS POTPORE: ____________________ KN

OPĆI PODACI O KORISNIKU


Ime i prezime korisnika:


Adresa prebivališta korisnika:


Matični broj korisnika:


Telefonski broj korisnika:


OIB korisnika:


PODACI O RAČUNU KORISNIKA

                                        

Naziv banke:


Broj računa banke:


Broj žiro-računa korisnika:

IBAN:


Broj ženskih rasplodnih grla za koji se podnosi Zahtjev: ______.

RB

Ime grla

UELN

1.2.3.4.5.Izjava podnositelja zahtjeva:

Svojim potpisom potvrđujem da:

– sam upoznat s odredbama Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine,

– sam upoznat s Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2015. godini i

– da sam pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje obrasca Zahtjeva,

– da su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti,

– da ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor (čuvati kopije zahtjeva i priloga).

Datum:

Potpis vlasnika:

Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb.

PRILOG IIB.

OBRAZAC ZAHTJEVA ZA PODMJERU »POTPORA UZGOJU MUŠKIH RASPLODNIH GRLA U PRIRODNOM PRIPUSTU«

Napomena: Obrazac popunite velikim tiskanim slovima

Popunjava korisnik (vlasnik muškog rasplodnog grla):

TRAŽENI IZNOS POTPORE: ____________________KN

OPĆI PODACI O KORISNIKU


Ime i prezime korisnika:


Adresa prebivališta korisnika:


Matični broj korisnika:


Telefonski broj korisnika:


OIB korisnika:


PODACI O RAČUNU KORISNIKA


Naziv banke:


Broj računa banke:


Broj žiro-računa korisnika:

IBAN:

                                                 

Broj muških rasplodnih grla za koji se podnosi Zahtjev: ________.

RB

Ime grla

UELN

1.2.3.4.5.Izjava podnositelja zahtjeva:

Svojim potpisom potvrđujem da:

– sam upoznat s odredbama Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine

– sam upoznat s Pravilnikom o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2015. godini i

– da sam pažljivo pročitao i da će poštivati propisane upute za ispunjavanje obrasca Zahtjeva,

– da su podaci navedeni u Zahtjevu istiniti,

– da ću omogućiti kontrolu na terenu i/ili inspekcijski nadzor (čuvati kopije zahtjeva i priloga).

Datum:

Potpis vlasnika:

Zahtjev u tiskanom obliku pošaljite na adresu: Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, Ulica grada Vukovara 269d, 10 000 Zagreb.

PRILOG III.

Na temelju članka 46. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98, 151/2003, 132/2006, 14/2014), udruga uzgajivača/uzgojna organizacija za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja izdaje

POTVRDNICU (red. br._____/20___)

kojom se potvrđuje da _________________________________

(Naziv, ime i prezime vlasnika grla)

iz ________________________________________________

(Adresa prebivališta/ adresa sjedišta)

OIB:
sudjeluje u provedbi uzgojnog programa sljedećih uzgojno valjanih rasplodnih grla konja pasmine/uzgojnog tipa ___________________,

(naziv pasmine/uzgojnog tipa)

koja su upisana u Središnji popis matičnih grla pri ovlaštenoj udruzi uzgajivača/uzgojnoj organizaciji _______________________________________________________ i Središnjem registru kopitara.

(naziv udruge uzgajivača/uzgojne organizacije)

POPIS ŽENSKIH RASPLODNIH GRLA KOJA SE PRIJAVLJUJU ZA POTPORU:

RB

Ime grla

UELN

Predloženi iznos prava na potporu (upisati o ili np)

1.
2
3.
4.
5.
UKUPNO:


Ova potvrdnica izdaje se isključivo u svrhu ostvarivanja prava za dodjelu potpore kroz Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2015. godini.

Ovlaštena udruga uzgajivača/uzgojna organizacija ovom potvrdom jamči za istinitost podataka sukladno uvjetima propisanim u podmjeri 4. 2. a) Potpora uzgoju ženskih rasplodnih grla u prirodnom pripustu, Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Datum i mjesto: ____________________,

________________________

(Potpis ovlaštene osobe i pečat)

PRILOG IV.

Na temelju članka 46. i 47. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98, 151/2003, 132/2006, 14/2014), udruga uzgajivača/uzgojna organizacija za bavljenje uzgojem uzgojno valjanih životinja izdaje

POTVRDNICU (red. br._____/20___)

kojom se potvrđuje da _________________________________

(Naziv, ime i prezime vlasnika grla)

iz ________________________________________________

(Adresa prebivališta/ adresa sjedišta)

OIB:
sudjeluje u provedbi uzgojnog programa sljedećih uzgojno valjanih rasplodnih grla konja pasmine/uzgojnog tipa ___________________,

(naziv pasmine/uzgojnog tipa)

koja su upisana u Središnji popis matičnih grla pri ovlaštenoj udruzi uzgajivača/uzgojnoj organizaciji _______________________________________________________ i Središnjem registru kopitara.

(naziv udruge uzgajivača/uzgojne organizacije)

POPIS MUŠKIH RASPLODNIH GRLA KOJA SE PRIJAVLJUJU ZA POTPORU:

RB

Ime grla

UELN

Predloženi novčani iznos prava na potporu

1.
2.
3.
4.
5.
UKUPNO:


Ova potvrdnica izdaje se isključivo u svrhu ostvarivanja prava za dodjelu potpore kroz Nacionalni program poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2015. godini.

Ovlaštena udruga uzgajivača/uzgojna organizacija ovom potvrdom jamči za istinitost podataka sukladno uvjetima propisanim u podmjeri 4.2.b. Potpora uzgoju muških rasplodnih grla u prirodnom pripustu, Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine.

Datum i mjesto: ____________________,

________________________

(Potpis ovlaštene osobe i pečat)

PRILOG V.

IZJAVA
O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI

Izjava o korištenim potporama male vrijednosti za Podnositelja prijave

Naziv Podnositelja prijave:


Adresa Podnositelja prijave:


U 2013. godini:

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:

Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:

Iznosi potpora u kunama:

Datumi dodjele potpora:

Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)

1.

2.

3.

U 2014. godini:

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:

Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:

Iznosi potpora u kunama:

Datumi dodjele potpora:

Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)

1.

2.

3.

U 2015. godini:

Nazivi državnih tijela ili pravnih osoba koje su odobrile potpore malih vrijednosti:

Namjene ili projekti za koje su odobrene potpore:

Iznosi potpora u kunama:

Datumi dodjele potpora:

Dodijeljene potpore smo opravdali i namjenski iskoristili (DA/NE)

1.

2.

3.

NAPOMENA: Izjave su obvezni ispuniti i Podnositelji prijave koji do sada nisu koristili potpore male vrijednosti.

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi istiniti, točni i potpuni.

U ________________,__________ 2015. godine

____________________________

(naziv i pečat Podnositelja prijave)


Vlasnik/osoba/e ovlaštena/e za zastupanje Podnositelja prijave

____________________________

(ime i prezime)

____________________________

(potpis)

PRILOG VI.

Prihvatljivi troškovi za mjere obuhvaćene Programom su sljedeći:

1. Troškovi osoblja (uključujući troškove koji se navode u putnom nalogu: putovanje, smještaj i dnevnice):

1.1 sudaca

1.2 potkivača

1.3 veterinara

1.4 veterinarske inspekcije

1.5 liječnika

1.6 redara

1.7 najavljivača

1.8 komentatora

1.9 službenog fotografa

1.10 informatičara

1.11 startera

1.12 šefa padoka

1.13 zapisničara natjecanja

1.14 vozača start mašine

1.15 handicapera

1.16 stewarda

1.17 postavljača parkura

1.18 vozača autostarta

1.19 tajnika utrka

1.20 pomoćnog osoblja

1.21 članova povjerenstva (komisije) za ocjenu grla

1.22 doping kontrole (prisutnosti zabranjenih supstanci ili njihovih metabolita u tjelesnom uzorku)

2. Troškovi hitnih službi:

2.1 hitna pomoć

2.2 vatrogasci

2.3 policija

3. Troškovi osiguranja i promidžbe:

3.1 police osiguranja od slučaja nezgode prema trećoj osobi

3.2 police osiguranja grla

3.3 tiskani letci s programom natjecanja, plakati, obavijesti u tiskanim medijima, radiju, TV-u

4. Troškovi uređenja mjesta odvijanja natjecanja:

4.1 obilježavanja staze, terena, veterinarskih vrata i startno-ciljnog mjesta

5. Troškovi nagrada:

5.1 trofeji, rozete, vijenac, deka, novčana nagrada

6. Troškovi nabave i najma opreme:

6.1 oprema neophodna za provođenje testiranja

6.2 oprema za elektronsko mjerenje natjecateljskog vremena

6.3 oprema za razglas (ozvučenje)

7. Troškovi najma:

7.1 najma smještaja za konje (boksovi, hrana, stelja)

7.2 najma prostora neophodnog za provođenje testiranja

128 25.11.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2015. godini 128 25.11.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2015. godini 128 25.11.2015 Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe mjera Nacionalnog programa poticanja provedbe uzgojnih programa za toplokrvne pasmine i uzgojne tipove konja u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2015. do 2020. godine u 2015. godini