Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova

NN 128/2015 (25.11.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova

128 25.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA

2437

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje u tekstu: Agencija) na temelju članka 115. stavka 2., članka 118. stavka 6., članka 120. i članka 123. stavka 2. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima (»Narodne novine« broj 19/2014 i 93/2015), dalje u tekstu: Zakon, na sjednici Upravnog vijeća održanoj 20. studenoga 2015. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O PROMIDŽBI I OSTALIM INFORMACIJAMA ZA ČLANOVE OBVEZNIH MIROVINSKIH FONDOVA

Članak 1.

U članku 2. točki 2. Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove obveznih mirovinskih fondova (»Narodne novine« broj 101/14), iza »Narodne novine broj 19/2014« dodaje se »i 93/2015«.

Članak 2.

Članak 7. stavak 1. točka 2. mijenja se i glasi: »za razdoblje od prethodnih 12 mjeseci od dana za koji se objavljuje prinos«.

Članak 3.

U članku 8. stavku 1. točki 12. riječ »kvartalno« mijenja se riječju »mjesečno«.

Članak 4.

U članku 8. dodaju se stavci 6. i 7. koji glase:

»(6) Mirovinsko društvo dužno je u roku od 30 dana od isteka polugodišta, na istaknutom mjestu na mrežnim stranicama objaviti prikaz ulaganja mirovinskog fonda sa stanjem na zadnji dan polugodišta (30. lipnja i 31. prosinca), koji mora sadržavati cjelokupan popis ulaganja mirovinskog fonda, uključujući sve podatke navedene u stavku 4. ovoga članka, uz naznaku količine, cijene i postotnog udjela svake pojedine pozicije u neto imovini mirovinskog fonda. Osim navedenog, mirovinsko društvo je uz svako ulaganje mirovinskog fonda dužno navesti i kategoriju u koju je navedeno ulaganje klasificirano sukladno odredbama Međunarodnog računovodstvenog standarda 39: Financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje te metodu vrednovanja.

(7) Svi dodatni podaci i informacije iz stavka 1. točaka 12. i 13. ovoga članka, te stavka 6. ovoga članka, moraju biti dostupni na mrežnim stranicama Društva najmanje deset godina od dana objave.«

Članak 5.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/14-04/75
Urbroj: 326-01-440-15-3
Zagreb, 20. studenoga 2015.

Predsjednik Upravnog Vijeća
Petar-Pierre Matek, v. r.