Uredba o izmjeni Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

NN 129/2015 (27.11.2015.), Uredba o izmjeni Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

129 27.11.2015 Uredba o izmjeni Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem "Ulaganje za rast i radna mjesta"

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2439

Na temelju članka 7. stavka 7. podstavka 1. Zakona o uspostavi institucionalnog okvira za provedbu europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj u financijskom razdoblju 2014. – 2020. (»Narodne novine«, broj 92/14), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 26. studenoga 2015. godine donijela

UREDBU

O IZMJENI UREDBE O TIJELIMA U SUSTAVIMA UPRAVLJANJA I KONTROLE KORIŠTENJA EUROPSKOG SOCIJALNOG FONDA, EUROPSKOG FONDA ZA REGIONALNI RAZVOJ I KOHEZIJSKOG FONDA, U VEZI S CILJEM »ULAGANJE ZA RAST I RADNA MJESTA«

Članak 1.

U Uredbi o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem »Ulaganje za rast i radna mjesta« (»Narodne novine«, br. 107/14 i 23/15), članak 9. mijenja se i glasi:

»Funkcije iz članka 7. točke 6. – 7. i članka 8. točke 5. – 7., 10. i 13. ove Uredbe ne obavljaju se u odnosu na postupke izravne dodjele sredstava prioritetne osi Tehničke pomoći.«.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/15-03/116

Urbroj: 50301-05/05-15-2

Zagreb, 26. studenoga 2015.

Predsjednik
Zoran Milanović, v. r.