Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"

NN 129/2015 (27.11.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"

129 27.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. "Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture"

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

2443

Na temelju članka 59. stavka 2. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, broj 81/2013, 14/2014 i 152/2014), ministar poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA, KRITERIJIMA I NAČINU DODJELE POTPORE U OKVIRU MJERE IV.3. »STAVLJANJE NA TRŽIŠTE PROIZVODA RIBARSTVA I AKVAKULTURE«

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima kriterijima i načinu dodjele potpore u okviru mjere IV.3. »Stavljanje na tržište proizvoda ribarstva i akvakulture« (»Narodne novine«, broj 107/2015), u članku 2. stavku 1. iza točke p) dodaje se nova točka q) koja glasi:

»q) »Zajednički korisnik« – dva ili više korisnika koja provode zajednički projekt. Zajednički korisnik može biti dva ili više subjekata u ribarstvu ili organizacija/udruženje subjekata u ribarstvu ili javno tijelo utemeljeno zakonom koje predstavlja subjekte u ribarstvu.«

Dosadašnja točka q) postaje točka r) te se mijenja i glasi:

»r) »Zajednički projekt« – projekt od zajedničkog interesa koji provodi zajednički korisnik, tj. projekt u okviru kojeg svi uključeni imaju koristi od aktivnosti koje se provode.«

Članak 2.

U članku 5. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Uz troškove iz stavka 1. ovoga članka, prihvatljivi su i opći troškovi do gornje granice od 12 posto ukupnih prihvatljivih troškova operacije, i to troškovi pripreme dokumentacije za Natječaj, a što uključuje konzultantske usluge za pripremu Zahtjeva za potporu i Zahtjeva za isplatu.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4. i 5. postaju stavci 3., 4., 5. i 6.

Članak 3.

U članku 7. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Potpora temeljem ovog Pravilnika može se dodijeliti pojedinačno subjektima u ribarstvu ili zajedničkim korisnicima sukladno članku 2. stavku 1. točki q).«

Članak 4.

U članku 8. iza stavka 9. dodaje se novi stavak 10. koji glasi:

»(10) Ukoliko korisnik nije obveznik provedbe nabave sukladno Zakonu o javnoj nabavi ili ukoliko je obveznik javne nabave, ali ima nabavu ispod pragova propisanih Zakonom o javnoj nabavi, obvezan je postupati sukladno postupcima definiranim Natječajem.«

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 11.

Članak 5.

U članku 11. na kraju stavka 1. briše se točka i dodaju riječi: »dok tehničke analize projekta obavlja Agencija za plaćanja.«

Članak 6.

U članku 12. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Nakon administrativne kontrole pristiglih Zahtjeva za potporu, svim Zahtjevima za potporu dodijelit će se bodovi temeljem kriterija za odabir koji su navedeni u Prilogu I. ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.«

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Za potpune, pravovremene i prihvatljive Zahtjeve za potporu bit će izrađena Rang-lista temeljem dodijeljenih bodova.«

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5., 6. i 7. postaju stavci 3., 4., 5., 6., 7. i 8.

U dosadašnjem stavku 2. koji postaje stavak 3. riječi: »stavku 1.« zamjenjuju se riječima: »stavku 2.«.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 4. riječi: »stavku 2.« zamjenjuju se riječima: »stavku 3.«.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5. riječi: »stavku 2.« zamjenjuju se riječima: »stavku 3.«.

U dosadašnjem stavku 5. koji postaje stavak 6. riječi: »stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »stavka 3.«.

Članak 7.

U članku 22. stavku 4. riječi: »Agencija za plaćanja« zamjenjuju se riječima: »Upravljačko tijelo«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 324-01/15-01/2414

Urbroj: 525-13/1081-15-3

Zagreb, 20. studenoga 2015.

Ministar
Tihomir Jakovina, v. r.