Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja

NN 129/2015 (27.11.2015.), Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja

MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

2445

Na temelju članka 57. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje (»Narodne novine« br. 78/15) ministrica graditeljstva i prostornoga uređenja donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM ISPITU OSOBA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se program, uvjeti i način provedbe stručnog ispita, visina naknade troškova stručnog ispita, sadržaj i oblik obrazaca za provedbu stručnog ispita, uvjerenja o položenom stručnom ispitu.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovome Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muške i ženske osobe.

II. ISPITNI PROGRAM

Članak 3.

Stručni ispit se polaže prema ispitnom programu u obuhvatu i sadržaju koji ovisi o vrsti poslova koje obveznik polaganja obavlja, te njegovoj struci i stručnoj spremi, odnosno razini visokog obrazovanja.

Osoba koja je položila stručni ispit za određenu vrstu poslova, strukovnog područja i stručne spreme, razine visokog obrazovanja u slučaju polaganja stručnog ispita za drugu vrstu poslova, strukovnog područja ili višu stručnu spremu, odnosno višu razinu visokog obrazovanja, polaže samo razliku ispitnih predmeta i ispitnog programa.

Članak 4.

Ispitni program obuhvaća sljedeće ispitne predmete:

– Osnove tehničke regulative

– Regulativa zaštite osoba, okoliša, kulturnih i drugih materijalnih dobara

– Tehnička regulativa prostornog uređenja

– Tehnička regulativa gradnje

– Tehnička regulativa ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu.

Svi kandidati polažu ispit iz predmeta Osnove tehničke regulative i predmeta Regulativa zaštite osoba, okoliša, kulturnih i drugih materijalnih dobara, te ovisno o vrsti poslova koje obavlja jedan od ispita iz stavka 1. alineje 3., 4., odnosno 5. ovoga članka.

Članak 5.

Gradivo ispitnog predmeta Osnove tehničke regulative obuhvaća poznavanje važećih propisa ili dijelova važećih propisa koji uređuju:

– prostorno uređenje

– gradnju građevina

– komunalno gospodarstvo

– normizaciju

– obavljanje poslova u prostornom uređenju i gradnji

– obvezne odnose u graditeljstvu i

– upravno postupanje i uredsko poslovanje.

Za kandidate koji su položili državni stručni ispit prema posebnom propisu gradivo ispitnog predmeta iz stavka 1. ovoga članka ne obuhvaća poznavanje važećih propisa ili dijelova važećih propisa koji uređuju upravno postupanje i uredsko poslovanje.

Članak 6.

Gradivo predmeta Regulativa zaštite osoba, okoliša, kulturnih i drugih materijalnih dobara obuhvaća važeće propise, odnosno dijelove važećih propisa koji uređuju:

– zaštitu od požara

– zaštitu na radu te drugih zahtjeva sigurnosti u korištenju

– zaštitu od ionizirajućih i neionizirajućih zračenja i drugih zahtjeva higijene, zdravlja i zaštite okoliša

– zaštitu okoliša i

– zaštitu i očuvanje kulturnih dobara.

Članak 7.

Gradivo predmeta Tehnička regulativa prostornog uređenja obuhvaća važeće propise, odnosno dijelove važećih propisa koji uređuju prostorno uređenje i posebna pravna područja značajna za prostorno uređenje i to posebice:

– zaštitu okoliša

– zaštitu i očuvanje prirode i kulturnih dobara

– promet, telekomunikacijske i opskrbne mreže.

Članak 8.

Gradivo predmeta Tehnička regulativa gradnje obuhvaća važeće propise, odnosno dijelove važećih propisa koji uređuju gradnju, građevne proizvode i posebna pravna područja koja uređuju ili su od utjecaja na:

– temeljne zahtjeve za građevinu

– nesmetan pristup i kretanje u građevinama i

– druge tehničke uvjete za projektiranje, građenje, uporabu i održavanje građevine.

Osobe koje polažu stručni ispit samo za obavljanje poslova vođenja građenja ispitni program obuhvaća one važeće propise ili dijelove važećih propisa iz stavka 1. ovoga članka koji se odnose na građenje građevina i druge propise u vezi s poslovima vođenja pojedinih radova za koje se polaže stručni ispit.

Članak 9.

Gradivo predmeta Tehnička regulativa ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu obuhvaća važeće propise, odnosno dijelove važećih propisa koji uređuju građevne proizvode, normizaciju, akreditaciju, mjeriteljstvo i temeljne zahtjeve i sigurnost proizvoda, te posebna pravna područja koja uređuju ili su od utjecaja na:

– uporabljivost građevnih proizvoda

– temeljne zahtjeve za građevinu

– ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda

– uporabljivost građevine

– obavljanje poslova i djelatnosti ispitivanja i prethodnih istraživanja.

Članak 10.

Program stručnog ispita za predmete iz članaka 5., 6., 7., 8. i 9. ovoga Pravilnika, kao i razlike stručnog ispita iz članka 2. stavka 2. propisan je u Prilogu 5. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Pravne izvore za polaganje stručnog ispita čine i sve izmjene i dopune propisa iz svih ispitnih predmeta iz Programa stručnog ispita iz stavka 1. ovoga članka, kao i svi novi propisi i norme iz područja iz kojih se polaže stručni ispit doneseni nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

III. UVJETI ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA

Članak 11.

Polaganju stručnog ispita može pristupiti osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je završila odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv magistar inženjer ili odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij kojim se stječe stručni naziv stručni specijalist inženjer ako je tijekom cijelog svog studija stekla najmanje 300 ECTS bodova, odnosno da je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja odgovarajuće struke i ima najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima

ili

2. da je završila odgovarajući preddiplomski sveučilišni studij kojim se stječe akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) inženjer ili odgovarajući stručni studij kojim se stječe stručni naziv pristupnik ili prvostupnik (baccalaureus) inženjer i ima najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima

ili

3. da je završila odgovarajući diplomski sveučilišni studij ili odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij ako je na odgovarajućim poslovima u struci provela najmanje jednu godinu, ako je uz navedeno iskustvo nakon završetka odgovarajućeg preddiplomskog sveučilišnog ili nakon završetka odgovarajućeg preddiplomskog stručnog studija stekla odgovarajuće iskustvo u struci u trajanju od najmanje tri godine.

Polaganju stručnog ispita može pristupiti i osoba koja da je završila odgovarajuću srednju školu po programu za tehničara (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira) i ima najmanje dvije godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima.

Polaganju stručnog ispita može pristupiti i osoba koja je završila školu ili studij izvan Republike Hrvatske, koji odgovara uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, kojoj je obveza polaganja stručnog ispita određena u sklopu postupka priznavanja inozemne stručne kvalifikacije prema posebnom propisu.

Članak 12.

Odgovarajući poslovi u struci iz prethodnog članka su stručni poslovi prostornog uređenja, poslovi projektiranja, poslovi stručnog nadzora građenja, poslovi vođenja građenja, poslovi ispitivanja i prethodnih istraživanja, poslovi vezani za ocjenjivanje i provjeru svojstava građevnih proizvoda, odnosno uporabljivost građevnih proizvoda i građevine te poslovi izdavanja dozvola i drugih akata iz djelokruga prostornog uređenja i gradnje, inspekcijski poslovi, poslovi na izradi zakonodavstva i drugih propisa, kao i ostali stručni, normativni i analitički poslovi prostornog uređenja i graditeljstva koji se obavljaju u tijelima državne uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba te Agencije za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.

Pod radnim iskustvom na odgovarajućim poslovima u struci ili na drugim odgovarajućim poslovima iz članka 11. ovoga Pravilnika podrazumijeva se i vrijeme koje je kandidat proveo na radu na temelju ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa, te iskustvo stečeno po završetku školovanja i stjecanju stručne spreme, odnosno završenom studiju i stjecanju stručnog, odnosno akademskog naziva odgovarajuće struke, propisane ovim Pravilnikom, provedeno na obavljanju stručne prakse sukladno posebnim Europskim programima na koje je kandidata uputilo tijelo iz Republike Hrvatske.

Članak 13.

Polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova prostornog uređenja mogu pristupiti osobe arhitektonske struke.

Polaganju stručnog ispita za poslove projektiranja, poslove stručnog nadzora građenja i poslove vođenja građenja, u okviru ispitnog programa za obavljanje poslova sudionika u gradnji, mogu pristupiti osobe arhitektonske, građevinske, elektrotehničke i strojarske struke.

Polaganju stručnog ispita za poslove ispitivanja i prethodnih istraživanja, poslove vezane za ocjenjivanje i provjeru svojstava građevnih proizvoda, odnosno uporabljivost građevnih proizvoda i građevine, u okviru ispitnog programa za obavljanje poslova ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu, mogu pristupiti osobe građevinske, elektrotehničke i strojarske struke.

Polaganju stručnog ispita za poslove izdavanja dozvola i drugih akata iz djelokruga prostornog uređenja i gradnje, inspekcijske poslove, poslove na izradi zakonodavstva, kao i ostale stručne, normativne i analitičke poslove prostornoga uređenja i graditeljstva koji se obavljaju u tijelima državne uprave ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba ili pravnim osobama koje na temelju zakona imaju javne ovlasti, u okviru ispitnog programa za obavljanje upravnih poslova prostornog uređenja i gradnje, mogu pristupiti osobe arhitektonske i građevinske struke.

Članak 14.

Osoba koja je položila stručni ispit za stručne poslove prostornog uređenja ili poslove sudionika u gradnji može u okviru strukovnog područja i stručne spreme, odnosno razine visokog obrazovanja za koju ima uvjerenje o položenom stručnom ispitu obavljati stručne poslove prostornog uređenja, poslove sudionika u gradnji i upravne poslove prostornog uređenja i graditeljstva.

Članak 15.

Polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova ispitivanja i potvrđivanja sukladnosti u graditeljstvu može pristupiti i osoba koja je završila studij i stekla stručni, odnosno akademski naziv odgovarajuće struke te osoba srednje stručne spreme po programu za tehničara (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira), ako je nastavni program prema kojem je završila studij, odnosno školu primjeren obavljanju poslova ispitivanja i prethodnih istraživanja, poslova vezanih za ocjenjivanje i provjeru stalnosti svojstava građevnih proizvoda, odnosno uporabljivost građevnih proizvoda te temeljnih zahtjeva za građevinu i uporabljivost građevine, ako dokaže ispunjavanje uvjeta iz članka 11. ovoga Pravilnika.

Polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova sudionika u gradnji mogu pristupiti i osobe koje temeljem statuta strukovne komore obavljaju dio zadaća arhitektonske, odnosno građevinske struke, ako dokažu ispunjavanje uvjeta iz članka 11. ovoga Pravilnika.

Polaganju stručnog ispita za obavljanje poslova vođenja građenja, u okviru ispitnog programa za obavljanje poslova sudionika u gradnji, može pristupiti i osoba srednje stručne spreme po programu za tehničara osnovne graditeljske struke (razina 4.2 Hrvatskog kvalifikacijskog okvira), ako dokaže ispunjavanje uvjeta iz članka 11. ovoga Pravilnika.

IV. NAČIN I POSTUPAK POLAGANJA STRUČNOG ISPITA

Ispitno povjerenstvo

Članak 16.

Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom ministarstva nadležnog za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (dalje u tekstu: Ministarstva).

Članak 17.

Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika, članova i tajnika ispitnog povjerenstva.

Predsjednika i članove ispitnog povjerenstva imenuje posebnom odlukom ministar nadležan za poslove graditeljstva i prostornoga uređenja (dalje u tekstu: ministar) za svako strukovno područje.

Ministar odnosno osoba koju on ovlasti određuje članove ispitnog povjerenstva za pojedini ispit, sa liste imenovanih ispitivača za svako strukovno područje.

Članak 18.

Ispitno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i najmanje dva člana za ispite iz predmeta koji polažu svi kandidati te odgovarajućim brojem članova koji ispituju uže područje struke za predmetno strukovno područje.

Članak 19.

Predsjednikom i članovima ispitnog povjerenstva mogu se imenovati osobe koje su završile odgovarajući preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, odnosno odgovarajući specijalistički diplomski stručni studij, ako su tijekom cijelog svog studija stekle najmanje 300 ECTS bodova i imaju najmanje deset godina radnog iskustva na poslovima izrade, nadzora primjene ili provedbe propisa iz predmeta koje ispituju.

Osobe iz stavka 1. ovoga članka moraju imati položen stručni ispit za obavljanje poslova graditeljstva, odnosno odgovarajući ispit prema posebnim propisima za uže područje koje ispituju ako je takav ispit propisan.

Članak 20.

Ispitno povjerenstvo obvezno je stručni ispit provoditi u skladu s odredbama ovoga Pravilnika.

Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva odgovorni su za zakonito provođenje stručnog ispita.

Članak 21.

Osobe koje čine ispitno povjerenstvo, kada sudjeluju u održavanju stručnog ispita, imaju pravo na naknadu.

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka određuje ministar posebnom odlukom.

Članak 22.

Tajnik ispitnog povjerenstva obavlja sve administrativne poslove vezane uz provođenje stručnog ispita, upisa uvjerenja o položenom stručnom ispitu i drugih isprava i podataka u Registar.

Tajnik ispitnog povjerenstva imenuje se iz reda službenika Ministarstva.

Tajnik ispitnog povjerenstva utvrđuje ispunjava li kandidat uvjete za polaganje stručnog ispita i provjerava da li su zahtjevu za polaganje stručnog ispita priloženi svi propisani dokumenti, navedeni svi podaci propisani obrascem zahtjeva te priloženi dokazi o plaćenim troškovima stručnog ispita.

Članak 23.

Kandidat Ministarstvu podnosi zahtjev za polaganje stručnog ispita na obrascu SIG-1, dimenzije 210 × 297 mm, pobliže određenom u Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka kandidat obvezno prilaže dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta za polaganje stručnog ispita, odnosno stručnoj spremi, stečenom stručnom, odnosno akademskom nazivu u okviru propisane struke, stečenom radnom iskustvu te plaćenim troškovima polaganja stručnog ispita.

Uz zahtjev za polaganje stručnog ispita kandidat prilaže sljedeće dokumente:

1. original, odnosno ovjerenu presliku svjedodžbe o završenoj školi, odnosno diplome o završenom studiju

2. potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno tijela nadležnog za mirovinsko osiguranje i originalnu potvrdu (o stečenom radnom iskustvu na određenoj vrsti poslova) poslodavca kod kojega je kandidat stekao radno iskustvo, odnosno druga isprava poslodavca (npr. rješenje o rasporedu na radno mjesto i sl.) i

3. potvrdu tijela koje je, sukladno posebnim Europskim programima, pristupnika uputilo na stručnu praksu, o razdoblju provedenom na stručnoj praksi te o profesionalnim kompetencijama stečenim za vrijeme trajanja iste, ukoliko je ista stečena u državi ugovornici Europskog gospodarskog područja.

Članak 24.

Kandidat koji uz zahtjev za polaganje stručnog ispita ne priloži dokaze propisane ovim Pravilnikom i/ili koji priloženim dokazima ne dokaže da ispunjava uvjete za polaganje ispita propisane ovim Pravilnikom, nema pravo pristupiti polaganju ispita, o čemu ga se obavještava pisanim putem.

Protiv obavijesti iz stavka 1. ovoga članka kandidat može u roku od 8 dana od njezina primitka izjaviti pisani prigovor ministru.

O prigovoru iz stavka 2. ovoga članka ministar odlučuje odgovarajućom primjenom odredbi Zakona o općem upravnom postupku i u skladu s ovim Pravilnikom.

Članak 25.

O mjestu i vremenu polaganja stručnog ispita kandidatu se dostavlja pisana obavijest.

Obavijest iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostavljena kandidatu najmanje 30 dana prije dana određenog za polaganje stručnog ispita.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, kandidat može pisanim podneskom predložiti da mu se odobri polaganje stručnog ispita i prije isteka roka iz stavka 2. ovoga članka.

O prijedlogu iz stavka 3. ovoga članka odlučuje predsjednik ispitnog povjerenstva. Ako je prijedlogu udovoljeno, kandidatu se dostavlja obavijest o novom vremenu održavanja stručnog ispita.

Članak 26.

Kandidat može pisanim podneskom bez navođenja razloga odgoditi polaganje stručnog ispita pod uvjetom da taj podnesak dostavi Ministarstvu najkasnije pet radnih dana prije dana određenog za polaganje.

Kandidat koji je odgodio polaganje stručnog ispita na način iz stavka 1. ovoga članka dužan je pristupiti polaganju stručnog ispita kad ga se ponovno pozove. Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita kad ga se ponovno pozove smatra se da ispit nije položio.

Ako kandidat oboli ili mu se dogode drugi ozbiljni nepredviđeni razlozi zbog kojih ne može pristupiti polaganju stručnog ispita, on polaganje ispita može odgoditi uz uvjet da o tome obavijesti Ministarstvo i da razloge opravda odgovarajućim dokazom najkasnije u roku od 5 dana od dana određenog za polaganje ispita.

Stručni ispit se u slučajevima navedenim u ovome članku može odgoditi za najviše 30 dana.

Kandidat može stručni ispit odgoditi samo jednom.

Članak 27.

Kandidat može pisanim podneskom bez navođenja razloga odustati od polaganja stručnog ispita pod uvjetom da taj podnesak dostavi Ministarstvu najkasnije 8 dana prije dana određenog za polaganje.

Kandidat koji je odustao od polaganja stručnog ispita može ponovno pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od 3 mjeseca od dana kada je Ministarstvu dostavio podnesak kojim odustaje od polaganja ispita.

Kandidat koji je u skladu sa stavkom 1. ovoga članka odustao od polaganja ispita ima pravo na povrat troškova polaganja stručnog ispita koje je platio, ako to zatraži pisanim putem.

Postupak polaganja stručnog ispita

Članak 28.

Prije početka polaganja stručnog ispita tajnik ispitnog povjerenstva obvezno utvrđuje identitet svakog kandidata te ga upoznaje s njegovim pravima i obvezama pri polaganju stručnog ispita.

Odredbe stavka 1. ovog članka primjenjuju se i u slučaju polaganja popravnog ispita iz članka 33. ovog Pravilnika.

Članak 29.

Stručni ispit se polaže usmeno.

O provođenju stručnog ispita vodi se zapisnik.

Zapisnik o stručnom ispitu vodi se na obrascu SIG-2, listova dimenzije 210×297 mm, pobliže propisanom u Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Članak 30.

Uspjeh kandidata na stručnom ispitu ocjenjuje se ocjenom: »položio«, odnosno »nije položio«.

Za svaki ispitni predmet koji kandidat polaže upisuje se ocjena »zadovoljio«, odnosno »nije zadovoljio«.

Kandidat dobiva ocjenu »zadovoljio« ako je dao odgovore kojima je dokazao da u propisanoj mjeri poznaje važeću tehničku regulativu obuhvaćenu ispitnim predmetom.

Kandidat dobiva ocjenu »položio« ako je iz svih ispitnih predmeta ocijenjen ocjenom »zadovoljio«.

Ocjenu stručnog ispita kandidatu zaključuje i objavljuje predsjednik ispitnog povjerenstva na temelju ocjena iz svih ispitnih predmeta sadržanih u zapisniku o stručnom ispitu.

Članak 31.

Smatrat će se da stručni ispit nije položio kandidat koji nije pristupio njegovu polaganju, a polaganje ispita nije odgodio u skladu s ovim Pravilnikom.

Kandidat koji u tijeku ispita odustane od daljnjeg polaganja, ocjenjuje se kao da stručni ispit nije položio.

Članak 32.

Iznimno od članka 31. stavka 2. ovoga Pravilnika, ako kandidat tijekom stručnog ispita odustane od njegova polaganja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga, navedene okolnosti će tajnik ispitnog povjerenstva evidentirati u zapisniku.

Kandidat iz stavka 1. ovoga članka može nastaviti polaganje ispita u roku od 90 dana od dana odustajanja.

Ako kandidat kojemu je prekinuto polaganje stručnog ispita ne pristupi polaganju, odnosno ne nastavi s polaganjem stručnog ispita u roku iz stavka 2. ovoga članka smatrat će se da stručni ispit nije položio.

Članak 33.

Kandidat koji je polagao stručni ispit, a nije položio najviše jedan ispitni predmet, može polagati popravni ispit iz toga ispitnog predmeta (u daljnjem tekstu: popravni ispit).

Rok u kojem se polaže popravni ispit ne može biti kraći od 30 dana niti duži od 60 dana od dana polaganja stručnog ispita na kojem kandidat nije zadovoljio u ispitnom predmetu iz kojeg polaže popravni ispit.

Odredbe ovoga Pravilnika kojima je uređen postupak polaganja stručnog ispita na odgovarajući se način primjenjuje na popravni ispit.

Podaci o polaganju popravnog ispita upisuju se u zapisnik o stručnom ispitu.

Članak 34.

Kandidat koji nije položio stručni ispit može ponovo pristupiti polaganju stručnog ispita najranije protekom roka od 30 dana od dana prethodnog polaganja.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu i Registar izdanih uvjerenja

Članak 35.

O položenom stručnom ispitu Ministarstvo izdaje uvjerenje.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu izdaje se na obrascu SIG-3, dimenzije 210×297 mm, pobliže propisanom u Prilogu 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

Podaci u obrascu uvjerenja o položenom stručnom ispitu ispunjavaju se elektronički.

Uvjerenje o položenom stručnom ispitu potpisuje predsjednik ispitnog povjerenstva.

Članak 36.

Ministarstvo vodi Registar o izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu.

Registar se vodi prema obrascu SIG-4, pobliže propisanom u Prilogu 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Registar se sastoji od listova dimenzija 210×297 mm, koji su označeni rednim brojem i moraju biti uvezani.

Troškovi polaganja stručnog ispita

Članak 37.

Visinu troškova polaganja stručnog ispita te način uplate tih troškova određuje ministar posebnom odlukom.

Troškove polaganja stručnog ispita snosi kandidat ili njegov poslodavac.

Kandidatu koji je odgodio polaganje stručnog ispita u skladu s odredbama ovoga Pravilnika uplaćeni iznos troškova iz stavka 1. ovoga članka priznaje se za iduće polaganje stručnog ispita, ako u međuvremenu troškovi polaganja stručnog ispita nisu utvrđeni u višem iznosu.

Kada su troškovi stručnog ispita utvrđeni u višem iznosu od uplaćenog iznosa iz stavka 3. ovoga članka kandidat, odnosno njegov poslodavac nadoplaćuju razliku troškova.

Troškovi popravnog ispita plaćaju se u iznosu od 30% troškova utvrđenih za polaganje stručnog ispita, a snosi ih kandidat ili njegov poslodavac.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Osobe koje su prijavile stručni ispit do dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika, polagat će stručni ispit prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine« broj 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12, 02/14, 65/14, 136/14, 23/15).

Ispitna povjerenstva osnovana prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine« broj 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12, 02/14, 65/14, 136/14, 23/15) nastavljaju s radom kao Ispitna povjerenstva osnovana prema ovome Pravilniku.

Članak 39.

Registar izdanih uvjerenja o položenom stručnom ispitu koji se vodi prema Pravilniku o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine« broj 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12, 02/14, 65/14, 136/14, 23/15) nastavlja se voditi kao Registar prema ovome Pravilniku.

Članak 40.

Osobe arhitektonske ili građevinske struke koje na dan stupanja na snagu ovoga Pravilnika imaju najmanje deset godina radnog staža u državnoj upravi ili jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba na stručnim poslovima prostornog uređenja ili graditeljstva i koje su položile državni stručni ispit izjednačene su sa osobama koje su prema odredbama ovog Pravilnika položile stručni ispit.

Osobe iz stavka 1. ovog članka Ministarstvo upisuje u Registar o izdanim uvjerenjima o položenom stručnom ispitu ako do 1. siječnja 2017. godine, uz zahtjev za upis, dostave presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu i potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, odnosno tijela nadležnog za mirovinsko osiguranje te potvrdu poslodavca o poslovima na kojima su radile.

Članak 41.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom ispitu te upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva (»Narodne novine« broj 24/08, 141/09, 23/11, 129/11, 109/12, 02/14, 65/14, 136/14, 23/15).

Članak 42.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/15-04/13

Urbroj: 531-01-04-1

Zagreb, 10. studenoga 2015.

Ministrica
Anka Mrak-Taritaš, dipl. ing. arh., v. r.


PRILOG 1. – PRILOG 5.


129 27.11.2015 Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja 129 27.11.2015 Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja 129 27.11.2015 Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja 129 27.11.2015 Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja 129 27.11.2015 Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja 129 27.11.2015 Pravilnik o stručnom ispitu osoba koje obavljaju poslove graditeljstva i prostornoga uređenja