Pravilnik o dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine

NN 129/2015 (27.11.2015.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine

129 27.11.2015 Pravilnik o dopuni Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine

MINISTARSTVO ZDRAVLJA

2446

Na temelju članka 136. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/2008, 71/2010, 139/2010, 22/2011, 84/2011, 12/2012, 35/2012, 70/2012, 82/2013, 22/2014 i 154/2014) uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležne komore, ministar zdravlja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O PRIPRAVNIČKOM STAŽU DOKTORA MEDICINE

Članak 1.

U članku 12. Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine (»Narodne novine«, broj 114/2013, 157/2013 i 30/2014) iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi:

»Doktori medicine, kojima je temeljem Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija (»Narodne novine«, broj 82/2015) priznata obrazovna kvalifikacija stečena u trećoj državi, a položili su stručni ispit u matičnoj državi, polažu, nakon provedenog priznavanja pripravničkog staža obavljenog u inozemstvu, stručni ispit propisan člankom 17. Pravilnika o pripravničkom stažu doktora medicine.«

Članak 2.

Postupci započeti prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika dovršit će se prema odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/15-04/58

Urbroj: 534-02-1-1/2-15-01

Zagreb, 24. studenoga 2015.

Ministar
prim. Siniša Varga, dr. med. dent., v. r.