Izmjene Općih uvjeta za isporuku toplinske energije

NN 129/2015 (27.11.2015.), Izmjene Općih uvjeta za isporuku toplinske energije

129 27.11.2015 Izmjene Općih uvjeta za isporuku toplinske energije

HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA

2451

Na temelju članka 32. stavka 3. Zakona o tržištu toplinske energije (»Narodne novine«, broj 80/13, 14/14 i 95/15), Hrvatska energetska regulatorna agencija je na sjednici Upravnog vijeća održanoj 23. studenoga 2015. donijela

IZMJENE

OPĆIH UVJETA ZA ISPORUKU TOPLINSKE ENERGIJE

Članak 1.

U Općim uvjetima za isporuku toplinske energije (»Narodne novine«, broj 35/14) članak 25. mijenja se i glasi:

»(1) Isključenje cijele zgrade/građevine iz toplinskog sustava provodi se na način i prema postupku propisanim zakonom kojim se uređuje tržište toplinske energije.

(2) Kupac toplinske energije na temelju pisanog zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika provodi aktivnosti za isključenje iz toplinskog sustava, pribavlja prethodnu suglasnost distributera toplinske energije i prethodnu suglasnost opskrbljivača toplinskom energijom te pokreće postupak raskida ugovora o opskrbi kupca toplinske energije i raskida ugovora o potrošnji toplinske energije.«.

Članak 2.

U članku 31. stavku 3. riječi: »30. listopada« zamjenjuju se riječima: »31. ožujka«.

Članak 3.

Ove Izmjene Općih uvjeta za isporuku toplinske energije stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/15

Urbroj: 371-01/15-02

Zagreb, 23. studenoga 2015.

Predsjednik Upravnog vijeća
Tomislav Jureković, dipl. ing., v. r.