Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

NN 129/2015 (27.11.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

129 27.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori

HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA

2455

Na temelju članka 19. stavka 4. Zakona o Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 66/91, 73/91) i članka 21. Statuta Hrvatske gospodarske komore (»Narodne novine« broj 11/94. – pročišćeni tekst, 108/95, 19/96, 64/01, 142/11 i 9/14) Skupština Hrvatske gospodarske komore na 12. sjednici održanoj 19. studenoga 2015. godine donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O STALNOM ARBITRAŽNOM SUDIŠTU PRI HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

Članak 1.

U članku 4. Pravilnika o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (»Narodne novine« broj 142/2011) dodaje se stavak 2. koji glasi:

»U slučaju da su prilikom odlučivanja glasovi podijeljeni na jednak broj glasova za i protiv odlučujući je glas predsjednika ili potpredsjednika koji predsjedava sjednicom.«

Članak 2.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»1. Sudište može imati počasnog predsjednika i počasne članove Predsjedništva.

2. Počasni predsjednik ima pravo sudjelovati na sjednicama Predsjedništva s pravom glasa.

3. Počasni predsjednik se poziva na sve redovne sjednice Predsjedništva.

4. Počasni članovi Predsjedništva imaju pravo sudjelovati na sjednicama Predsjedništva i iznijeti svije mišljenje o pitanjima o kojima se na sjednici raspravlja i odlučuje. Počasni članovi pozivaju se na sjednice Predsjedništva prema potrebi a najmanje jednom godišnje.

5. Odluku o imenovanju počasnog predsjednika i počasnih članova Predsjedništva donosi Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore po postupku po kojem imenuje članove Predsjedništva.«

Članak 3.

U članku 6. stavku 2. brišu se riječi »za razdoblje od četiri godine«.

Članak 4.

U članku 10. stavku 2. riječ »može« zamjenjuje se sa riječi »mora«.

U članku 10. stavak 3. se briše.

Članak 5.

U članku 11. stavku 2. brišu se riječi »godišnje financijsko izvješće«.

Članak 6.

Članak 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1. Predsjednik i potpredsjednici Sudišta kad zamjenjuju predsjednika u slučajevima predviđenim Pravilnikom imaju pravo na naknadu troškova i nagradu u vezi s obavljanjem svojih funkcija u skladu s odlukom o naknadi troškova i o nagradi članovima tijela Sudišta, arbitrima i drugim osobama u postupku pred Sudištem koju donosi Upravni odbor Hrvatske gospodarske komore.«

Članak 7.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Opći akti Sudišta, liste arbitara i odluke o imenovanju predsjednika, članova Predsjedništva, počasnog predsjednika i počasnih članova Predsjedništva objavljuju se u »Narodnim novinama«.«

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-02/15-01/04

Urbroj: 311-02-15-08

Zagreb, 19. studenoga 2015.

Predsjednik
Luka Burilović, v. r.