Odluka o porezima Općine Lanišće

NN 129/2015 (27.11.2015.), Odluka o porezima Općine Lanišće

OPĆINA LANIŠĆE

2459

Na temelju članka 3. i 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12 i 147/14) i članka 29. Statuta Općine Lanišće (»Službene novine Općine Lanišće« br. 6/09, 2/13) Općinsko vijeće Općine Lanišće na sjednici održanoj 6. studenoga 2015. godine donijelo je

ODLUKU

O POREZIMA OPĆINE LANIŠĆE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se porezi na području Općine Lanišće, utvrđuje se njihova visina te način njihova obračuna i plaćanja.

Članak 2.

Ovom Odlukom utvrđuju se stope, visina te način obračuna plaćanja općinskih poreza.

Članak 3.

Glede razreza, naplate, žalbe, obnove postupka, zastare i drugih postupovnih odredaba pri plaćanju općinskih poreza shodno se primjenjuju propisi Općeg poreznog zakona.

Članak 4.

Na području Općine Lanišće uvode se sljedeći porezi:

1. prirez porezu na dohodak,

2. porez na potrošnju,

3. porez na tvrtku ili naziv,

4. porez na kuće za odmor.

Članak 5.

Porezi utvrđeni u članku 4. ove Odluke vlastiti su izvori prihoda Općine Lanišće.

I. VRSTE POREZA

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 6.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava i porez na dohodak od kapitala.

Članak 7.

Prirez porezu na dohodak plaćaju svi obveznici poreza na dohodak koji imaju prebivalište odnosno uobičajeno boravište na području Općine Lanišće.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen Zakonom o porezu na dohodak i Pravilnikom o porezu na dohodak.

Članak 8.

Prirez porezu na dohodak za obveznike plaćanja obračunava se po stopi od 5%.

Članak 9.

Prirez porezu na dohodak obvezan je obračunati, obustaviti i na propisan način uplatiti poslodavac odnosno obveznik istodobno s uplatom poreza na dohodak, što znači da se isplata dohotka i uplata poreza i prireza obavlja istog dana.

Članak 10.

Prirez porezu na dohodak uplaćuje se na propisani uplatni račun istodobno s isplatom dohotka.

2. Porez na potrošnju

Članak 11.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (prirodna i specijalna vina, vinjak, rakiju i žestoka pića), piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima.

Bezalkoholna pića u smislu stavka 1. ovog članka su prirodni voćni sokovi (juice) kao i sva osvježavajuća gazirana bezalkoholna pića, te mineralne i gazirane vode, osim kave i čaja.

Članak 12.

Obveznici poreza na potrošnju su pravne i fizičke osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Općine Lanišće.

Osnovicu poreza na potrošnju iz članka 11. ove Odluke čini prodajna cijena po kojoj se piće prodaje u ugostiteljskim objektima na području Općine Lanišće.

Članak 13.

Porez na potrošnju alkoholnih pića, piva i bezalkoholnih pića plaća se po stopi od 3%.

Članak 14.

»Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu porezni obveznik iskazuje na obrascu PP-MI-PO i predaje ga do 20.-tog u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.«

3. Porez na tvrtku ili naziv

Članak 15.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv (dalje: porez na tvrtku) je pravna ili fizička osoba koja je obveznik poreza na dobit ili na dohodak i registrirana je za obavljanje djelatnosti.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka koja u svom sastavu ima poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta) obveznik je poreza na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedincu sa sjedištem na području općine Lanišće.

Tvrtka odnosno naziv u smislu ovog članka smatra se ime pod kojim poduzeće ili radnja sudjeluje u pravnom prometu.

Članak 16.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku.

Članak 17.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se godišnje i to u iznosu:

– poljoprivreda, lov, šumarstvo                                     260,00 kn

– prerađivačka industrija                                               560,00 kn

– opskrba električnom energijom, plinom i vodom          560,00 kn

– građevinarstvo                                                           560,00 kn

– trgovina na veliko i malo, popravak vozila                    560,00 kn

– ugostiteljstvo                                                              560,00 kn

– promet, skladištenje, veze                                           560,00 kn

– financijsko poslovanje                                                740,00 kn

– obrazovanje                                                               560,00 kn

– zdravstvena zaštita, socijalna skrb                               560,00 kn

– ostale društvene, socijalne i osobne uslužne
   djelatnosti                                                                  560,00 kn.

Članak 18.

Porez na tvrtku plaća pravna i fizička osoba bez obzira na to je li tvrtku istakla na svojem objektu, radnji ili prostoriji.

Ako je pravna i fizička osoba na istome objektu istakla više svojih naziva ili ako u istoj pravnoj osobi ima više vlasnika, plaćaju samo jedan iznos poreza iz stavka 1. ovog članka.

Pravne i fizičke osobe iz članka 17. ove odluke, uz svaku poslovnu jedinicu (pogoni, radionice, prodavaonice) plaćaju 50% od utvrđenog iznosa poreza na tvrtku iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 19.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se unaprijed za tekuću godinu na žiroračun Proračuna općine u roku od 15 dana od dana dostave rješenja kojim je porez utvrđen.

Ako se tvrtka upiše u registar u drugoj polovici godine, plaća se 50% poreza na tvrtku ili naziv iz članka 17. ove Odluke.

Ako se tvrtka ili naziv briše iz registra u prvoj polovici godine plaća se 50% poreza na tvrtku ili naziv iz članka 17. ove Odluke.

Članak 20.

Obveznik poreza na tvrtku ili naziv dužan je naziv tvrtke, promjenu naziva tvrtke i svaku drugu promjenu koja utječe na visinu poreza, prijaviti Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za proračun i financije, Odsjeku za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda u roku od 15 dana od upisa u registar, odnosno nastale promjene.

Članak 21.

Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju obveznici poreza koji ne obavljaju djelatnost te javna poduzeća koja su u vlasništvu Općine Lanišće.

Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju tijela, ustanove i organizacije koje ne obavljaju gospodarsku djelatnost odnosno ne ostvaruju dobit.

Članak 22.

Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju pravne i fizičke osobe u prvoj godini svog poslovanja dok u drugoj godini svog poslovanja plaćaju 50% navedenog poreza.

4. Porez na kuće za odmor

Članak 23.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koristi povremeno ili sezonski, odnosno svaka zgrada koja je dovršena toliko da se može koristiti povremeno ili sezonski, što minimalno podrazumijeva da je na objektu postavljena vanjska stolarija i da posjeduje sanitarni čvor. Kućom za odmor smatra se i odmaralište.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarske zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora, kao i zgrade koje se koriste za obavljanje registrirane djelatnosti.

Članak 24.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne ili fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine. Vlasnikom kuće za odmor smatrat će se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik, odnosno suvlasnik ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima (ugovorom, odlukom suda, nasljeđivanjem i sl.)

Ako postoje dva ili više suvlasnika koji koriste odvojene dijelove kuće za odmor, svaki od njih je porezni obveznik za dio kuće za odmor, koju ima u vlasništvu, te svaki posebno dobiva rješenje o razrezu poreza.

Članak 25.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu članka 23. ove Odluke, potrebna je sljedeća dokumentacija; osobna iskaznica, putovnica, registarska oznaka vozila, mjesto i visina nastanka troškova električne energije, vode, telefona, prijama poštanske pošiljke, RTV pristojba, potvrda o zasnivanom radnom odnosu, potvrda o izabranom liječniku, očevid, izjava svjedoka-susjeda, mjesto podnošenja porezne prijave, ugovor o najmu, rješenje o kategorizaciji objekta za iznajmljivanje, porezno rješenje od utvrđivanju poreza od iznajmljivanja i najma, i drugi raspoloživi dokazi.

Članak 26.

Porez na kuću za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 10 kuna/m² korisne površine kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se na propisan uplatni račun u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Članak 27.

Obveznici poreza na kuću za odmor dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Lanišće dostaviti podatke o kući za odmor, o mjestu gdje se kuća nalazi, korisnu površinu te druge podatke, najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

U slučaju da vlasnik kuće za odmor ne dostavi podatke o kući za odmor, površinu kuće koja podliježe oporezivanju, utvrđuje izmjerom osoba koju je ovlastilo nadležno općinsko upravno tijelo.

Članak 28.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na kuće za odmor:

– koje su vlasnici naslijedili u prvom nasljednom redu ako nasljednik ima stalno prebivalište na području Općine Lanišće,

– koje se ne mogu koristiti zbog starosti i trošnosti ili zbog prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres),

– na kuće za odmor propisane Zakonom o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave,

– za vrijeme dok su u njima smješteni prognanici i izbjeglice.

Pri promjeni vlasništva kuće za odmor tijekom kalendarske godine, novi vlasnik plaća porez na kuću za odmor ako taj porez nije bio utvrđen prijašnjem vlasniku.

Za kuću za odmor koja je u izgradnji (nedovršena kuća ili stan), porez se plaća samo na korisnu površinu dijela kuće koja se može koristiti.

Korisna površina je ukupna podna površina, umanjena za širinu zidova koji je prekidaju.

II. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Općina Lanišće poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih u članku 4., točke 2. i 3. ove Odluke prenosi na Istarsku županiju, Upravni odjel za proračun i financije, Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda, dok će poslove utvrđivanja, evidentiranja, nadzora, naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza propisanih u članku 4., točke 4. vršiti samostalno.

Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za proračun i financije, Odsjeku za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu 5% od ukupno naplaćenih prihoda.

Članak 30.

Istarska županija, Upravni odjel za proračun i financije, Odsjek za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda dužna je do 15. u mjesecu za prethodni mjesec, Općini Lanišće dostaviti izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 31.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa (FINA) zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu Istarskoj županiji, Upravnom odjelu za proračun i financije, Odsjeku za utvrđivanje i naplatu poreza i vlastitih prihoda obračuna i uplati u korist proračuna Istarske županije i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 32.

Danom primjene ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Općine Lanišće i Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Lanišće (»Službene novine Općine Lanišće« br. 7/13, 2/15).

Članak 33.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Ova Odluka objavit će se i u Službenim novinama Općine Lanišće.

Klasa: 410-01/15-01/07

Urbroj: 2106/02-01-02-15-1

Lanišće, 6. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE LANIŠĆE

Predsjednik
Vladimir Žmak, v. r.

129 27.11.2015 Odluka o porezima Općine Lanišće 129 27.11.2015 Odluka o porezima Općine Lanišće 129 27.11.2015 Odluka o porezima Općine Lanišće 129 27.11.2015 Odluka o porezima Općine Lanišće 129 27.11.2015 Odluka o porezima Općine Lanišće