Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

NN 130/2015 (30.11.2015.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost

MINISTARSTVO FINANCIJA

2461

Na temelju članka 140. stavka 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 73/13, 99/13, 148/13, 153/13 i 143/14) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O POREZU NA DODANU VRIJEDNOST

Članak 1.

U Pravilniku o porezu na dodanu vrijednost (»Narodne novine«, broj 79/13, 85/13 – ispravak, 160/13, 35/14 i 157/14) u članku 26. stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Manjak dobara zbog proteka roka trajanja ne može biti porezno priznat ako je porezni obveznik ta dobra nabavio unutar tri mjeseca prije isteka otpisnog roka. Iznimno navedeno se ne primjenjuje na dobra čiji je rok trajanja manji od tri mjeseca kao i na dobra donirana sukladno stavku 6. ovoga članka.«.

Iza stavka 5. dodaju se novi stavci 6., 7., 8., 9., 10., 11. i 12. koji glase:

»(6) Porezno priznatim manjkom dobara smatrat će se isporuke hrane bez naknade (doniranje) koje porezni obveznik obavlja u svrhu sprječavanja njenog uništavanja, zaštite okoliša i pomoći krajnjim primateljima sukladno posebnom propisu o doniranju hrane i hrane za životinje, isključivo neprofitnim pravnim osobama koje humanitarnu djelatnost obavljaju u skladu s posebnim propisima i registrirane su kao posrednici koji sudjeluju u lancu doniranja hrane, do 2% prihoda odnosno primitaka prethodne godine. Za obračun vrijednosti isporuka koje se smatraju porezno priznatim manjkom uzima se nabavna vrijednost takve hrane (bez PDV-a). Porezni obveznici koji obavljaju donacije hrane, a nisu poslovali u prethodnoj godini obvezni su u posljednjem razdoblju oporezivanja tekuće godine izvršiti ispravak ako su prešli 2% prihoda te godine.

(7) U slučaju elementarnih nepogoda porezno priznatim manjkom dobara smatrat će se i isporuke iz stavka 6. ovoga članka koje se obave izravno krajnjim primateljima sukladno posebnom propisu o doniranju hrane i hrane za životinje.

(8) Porezni obveznik koji obavlja isporuke hrane bez naknade (doniranje) iz stavaka 6. i 7. ovoga članka obvezan je dostaviti Poreznoj upravi u elektroničkom obliku podatke o navedenim isporukama do 20-og dana u mjesecu koji slijedi po završetku razdoblja oporezivanja iz članka 84. stavaka 1. i 2. Zakona.

(9) Podaci iz stavka 8. ovoga članka upisuju se u Izvješće o obavljenim donacijama hrane (Obrazac DONH) koji je sastavni dio ovoga Pravilnika. Porezni obveznik nije obvezan podnijeti navedeno izvješće ako u razdoblju oporezivanja nije obavljao isporuke iz stavaka 6. i 7. ovoga članka.

(10) U slučaju ispravka podataka iz već podnijetih Izvješća o obavljenim donacijama hrane, podnosi se novo Izvješće o obavljenim donacijama hrane.

(11) U izvješće iz stavka 9. ovoga članka upisuju se sljedeći podaci:

1. naziv nadležnog područnog ureda Porezne uprave,

2. naziv, odnosno ime i prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) poreznog obveznika – donatora,

3. naziv, odnosno ime i prezime i osobni identifikacijski broj (OIB) primatelja donacije (posrednika),

4. nabavna cijena bez PDV-a donirane hrane razvrstana po stopama PDV-a i ukupno za sve stope,

5. vrijednost donirane hrane bez PDV-a koja bi bila obračunana pri prodaji razvrstana po stopama PDV-a i ukupno za sve stope,

6. donacije hrane iz članka 26. stavka 7. ovoga Pravilnika,

7. datum podnošenja,

8. potpis podnositelja izvješća.

(12) Posrednici iz stavka 6. ovoga članka obvezni su isporučitelju dati izjavu da primljenu hranu neće koristiti u komercijalne svrhe, već će ju dati (donirati) krajnjim primateljima sukladno posebnom propisu o doniranju hrane i hrane za životinje.«.

Članak 2.

U članku 36. u stavku 7. dodaje se rečenica koja glasi:

»Kod financijskog leasinga razlike koje nastaju nakon isporuke dobara, a zbog promjene tečaja uslijed primjene ugovorene valutne klauzule vežu se uz uslugu financiranja (kamatu) i oslobođene su PDV-a.«.

Članak 3.

U članku 41. stavak 6. mijenja se i glasi:

»(6) Iznimno od stavka 5. ovoga članka kada trgovac koji je registriran za prodaju motornih vozila odnosno leasing društvo, koji ne nabavljaju motorna vozila za vlastite potrebe, u vrijednosti isporuke iskazuju posebni porez na motorna vozila koji se plaća prema posebnom propisu radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, a koji prenose na stjecatelja motornog vozila odnosno korisnika leasinga taj iznos poreza ne uključuju u poreznu osnovicu za obračun PDV-a. Prilikom utvrđivanja posebnog poreza na motorna vozila koji se ne uključuje u poreznu osnovicu za obračun PDV-a u obzir se uzima iznos posebnog poreza koji stjecatelj motornog vozila odnosno korisnik leasinga nije otplatio pod uvjetom da je iznos u kunama naplaćen u skladu s padom vrijednosti prema posebnom propisu.«.

Stavak 10. briše se.

Članak 4.

U članku 92. u stavku 2. iza riječi: »PDV-a« dodaje se riječ: »ne«.

Članak 5.

Iza članka 107.a dodaje se naslov i članak 107.b koji glase:

»4.14.10. Oslobođenje za prijevozne i sve druge otpremne usluge u vezi s dobrima u provozu

Članak 107.b

(1) U skladu s odredbama članka 44. stavka 1. točke 38. Zakona plaćanja PDV-a oslobođene su prijevozne i sve druge otpremne usluge u vezi s dobrima u carinskom postupku provoza (zajedničkog ili provoza Zajednice) kroz carinsko područje Republike Hrvatske kada je odredišni carinski ured izvan područja Republike Hrvatske.

(2) Dokazivanje uporabe carinskog postupka provoza iz stavka 1. ovoga članka provodi se u skladu s carinskim propisima.

(3) U slučaju prijevoza robe željeznicom pri čemu željezničko poduzeće koristi pojednostavljeni postupak provoza, kao dokaz za oslobođenje od plaćanja PDV-a koristi se primjerak teretnog lista CIM u kojem je polje 99. popunjeno propisanim oznakama (T1 ili T2 ili T2F) i ovjereno pečatom nadležnog otpremnog carinskog ureda, a polje 58b popunjeno označavanjem polja »DA« i upisom četveroznamenkaste međunarodne šifarske oznake prijevoznika (glavnog obveznika u postupku provoza), čime se dokazuje stavljanje robe u postupak provoza u skladu s carinskim propisima.«.

Članak 6.

U članku 108. stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Da je obavljena izvozna isporuka (izvoz) porezni obveznik dokazuje carinskom deklaracijom. Kad se kao carinska deklaracija koristi elektronska deklaracija dokazom da je obavljeno izvozno carinjenje i da je dobro napustilo carinsko područje Europske unije smatra se elektronska poruka IE599 iz automatiziranog sustava izvoza (ECS sustava), a u slučajevima kada se u skladu s carinskim propisima koristi papirna deklaracija (u obliku Jedinstvene carinske deklaracije ili u obliku komercijalne isprave) dokazom se smatra izvorni primjerak te isprave ovjeren (evidencijski broj, potpis službenika i pečat) od strane nadležnog izlaznog carinskog ureda. Kad se radi o popravku, obradi, prilagodbi, doradi ili preradi uvezenih dobara, porezni obveznik mora osim izvozne imati i uvoznu carinsku dokumentaciju.«.

Članak 7.

U članku 138. stavak 8. mijenja se i glasi:

»(8) Porezni obveznici moraju za prvo razdoblje oporezivanja tekuće godine primijeniti novoutvrđeni postotak izračunan na temelju isporuka protekle godine.«.

Stavak 9. briše se.

Dosadašnji stavci 10., 11., 12., 13. i 14. postaju stavci 9., 10., 11., 12. i 13.

U novom stavku 11. brojka »11« zamjenjuje se brojkom »10«.

Članak 8.

U članku 198. stavku 3. brišu se riječi: »carine i«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 9.

Iznimno od odredbi članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika Obrazac DONH podnosi se za 2015. godinu do 20. lipnja 2016. godine. Porezni obveznici čija su razdoblja oporezivanja od prvog do posljednjeg dana u mjesecu obvezni su do 20. lipnja 2016. godine podnijeti Obrazac DONH za prvih pet mjeseci 2016. godine za svako razdoblje oporezivanja pojedinačno. Porezni obveznici čija su razdoblja oporezivanja od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju u istom roku podnose Obrazac DONH za prvo tromjesečje 2016. godine.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/15-01/451

Urbroj: 513-07-21-01/15-1

Zagreb, 27. studenoga 2015.

Ministar financija
mr. sc. Boris Lalovac, v. r.130 30.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost 130 30.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost 130 30.11.2015 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost